Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 530/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 04/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
--------------

Số: 530/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2008 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TƯ ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ yêu cầu của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Giao thông công chính, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Hội đồng PHCTPBGDPL của Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- UBATGT quốc gia;
- Hướng dẫn PHPBGDPL các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;
- Các Sở GTVT, Sở GTCC;
- Đảng ủy CQ Bộ GTVT;
- Công đoàn ngành GTVT VN;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2008 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 530/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

I. MỤC TIÊU

1. Thực hiện Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TƯ ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

2. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải trong phạm vi cả nước và sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong ngành giao thông vận tải, tạo sự thống nhất trong việc thực hiện.

3. Nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, công chức cũng như các cơ quan, tổ chức trong toàn ngành về tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải.

4. Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông của mọi đối tượng tham gia giao thông.

5. Từng bước kiện toàn và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải.

II. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRONG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong nước về giao thông vận tải, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên trong lĩnh vực giao thông vận tải; đặc biệt tập trung tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không đến mọi đối tượng tham gia giao thông thông qua các hình thức thích hợp.

2. Tổng hợp, thống kê để xác định có tính chất định lượng kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phân tích, đánh giá để thấy rõ hiệu quả cũng như những hạn chế cần khắc phục của công tác này và báo cáo Bộ Giao thông vận tải theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Kế hoạch này.

3. Thống kê số lượng báo cáo viên, cán bộ, công chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, tổ chức trong ngành và báo cáo Bộ Giao thông vận tải theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Kế hoạch này. Tổ chức tập huấn cho đối tượng này về nghiệp vụ cũng như những quy định mới của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải cho đối tượng là học sinh, sinh viên, trong đó đặc biệt chú ý đến học sinh, sinh viên ngành giao thông vận tải. Bước đầu thực hiện đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại hệ thống các trường thuộc Bộ.

5. Củng cố, xây dựng tủ sách pháp luật tại cơ quan Bộ và các cơ quan, tổ chức trong ngành giao thông vận tải, các doanh nghiệp trực thuộc Bộ.

III. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

1. Duy trì, phát huy các hình thức tuyên truyền thiết thực, có hiệu quả như in ấn, phát hành các loại tài liệu tuyên truyền như sách, báo, tờ rơi …; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật qua các lớp tập huấn, các cuộc thi nghiệp vụ, thi tìm hiểu pháp luật về giao thông vận tải …; phối hợp chặt chẽ với các báo, đài ở Trung ương và địa phương để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho mọi đối tượng tham gia giao thông.

2. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến để phù hợp với từng đối tượng được tuyên truyền; lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải với công tác thanh tra, kiểm tra.

3. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng và cả năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ cụ thể quy định tại Phụ lục I kèm theo Kế hoạch này; thực hiện báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn và gửi Vụ Pháp chế tổng hợp vào ngày 25/6/2008 (đối với báo cáo 6 tháng) và ngày 10/12/2008 (đối với báo cáo cả năm).

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các cơ quan, tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan, tổ chức mình và dự kiến kinh phí thực hiện gửi Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ để tổng hợp vào kế hoạch bổ sung ngân sách sáu tháng cuối năm 2008. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện theo Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05/8/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Vụ Pháp chế có trách nhiệm đôn đốc, phối hợp thực hiện và định kỳ 6 tháng, cuối năm tổng hợp báo cáo Bộ trưởng về tình hình thực hiện Kế hoạch này.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 


PHỤ LỤC I

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2008 CỦA BỘ GTVT

 

STT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông

Vụ Vận tải

Các Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ; VP Ủy ban ATGTQG; các Sở GTVT, Sở GTCC

Cả năm

2

Dự thảo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải trong năm 2008 và giai đoạn 2008-2010

Vụ Pháp chế

Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, thanh tra Bộ

Quý II

3

Hội nghị Pháp chế ngành

Vụ Pháp chế

Văn phòng Bộ, các Cục; Bộ Tư pháp

Quý I

4

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.

Văn phòng Bộ

Vụ Vận tải, Vụ Pháp chế, Cục Đường sắt VN, Cục Đường bộ VN, VP Ủy ban ATGTQG

Quý I, II

5

Tổ chức cuộc thi lái xe giỏi, kết hợp tuyên truyền nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ lái xe ô tô

Cục Đường bộ VN

Vụ Vận tải, Vụ Tổ chức cán bộ; VP Ủy ban ATGTQG; các sở GTVT, Sở GTCC

Quý II

6

Tuyên truyền, phổ biến quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Cục Đường bộ VN

Vụ Tổ chức cán bộ, VP Ủy ban ATGTQG; các Sở GTVT, Sở GTCC

Cả năm

7

Tuyên truyền, phổ biến các quy định về khai thác, bảo dưỡng tàu bay; quy định liên quan đến cảng hàng không, sân bay; quy chế bay trong khu vực sân bay của cảng hàng không nội địa, cảng hàng không quốc tế; quy định về bồi thường trong vận chuyển hàng không

Cục Hàng không VN

Vụ Pháp chế, Vụ Vận tải

Cả năm

8

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Chương trình hành động của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020

Cục Hàng hải VN

Các Vụ liên quan

Cả năm

9

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hàng hải và các văn bản pháp luật khác có liên quan

Cục Hàng hải VN

Vụ Pháp chế

Cả năm

10

Tuyên truyền, phổ biến nội dung các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên; các quy định của WTO và các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam trong lĩnh vực hàng hải

Cục Hàng hải VN

Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế

Cả năm

11

Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại các cảng biển 3 miền Bắc –Trung – Nam (công tác pháp chế, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải)

Cục Hàng hải VN

Vụ Pháp chế, Vụ Vận tải

Quý II

12

Thiết lập chuyên mục pháp luật hàng hải, chuyên mục các Điều ước hàng hải quốc tế và chuyên mục “Hỏi nhanh – Đáp gọn” trên Website của Cục Hàng hải VN

Cục Hàng hải VN

 

Quý III

13

Tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 31/2005/CT-TTg ngày 29/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa

Cục Đường sông VN

Các Sở GTVT, Sở GTCC

Cả năm

14

Tuyên truyền quy định về đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, đào tạo người điều khiển phương tiện thủy nội địa

Cục Đường sông VN 

Cục Đăng kiểm VN, các Sở GTVT, Sở GTCC

Cả năm

15

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường thủy nội địa

Cục Đường sông VN 

Các Sở GTVT, Sở GTCC

Cả năm

16

Tuyên truyền, phổ biến Hiệp định giữa Chính phủ Vương quốc Cămpuchia, CHND Trung Hoa, CHDCND Lào, Liên bang Mianma, Vương quốc Thái Lan và CHXHCN Việt Nam về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và người qua lại biên giới

Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ Vận  tải, Cục Đường bộ VN

Quý II

17

Tuyên truyền, phổ biến các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam trong lĩnh vực giao thông vận tải

Vụ Pháp chế

Vụ Hợp tác quốc tế, các Cục

Quý III

18

Phổ biến, hướng dẫn việc áp dụng các quy định kỹ thuật về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường của Việt Nam và các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các biện pháp duy trì trạng thái kỹ thuật của tàu biển, tránh tàu biển bị lưu giữ ở nước ngoài

Cục Đăng kiểm VN

Cục Hàng hải VN

Quý II

19

Chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi giữa học sinh, sinh viên trong từng trường thuộc Bộ tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ và các Luật, Bộ luật chuyên ngành GTVT

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế, các trường trực thuộc Bộ

Cả năm

20

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường trong ngành GTVT

Vụ Khoa học – Công nghệ

Các Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ

Quý II

21

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Chương trình giao thông tiếp cận, (trợ giúp người tàn tật tham gia giao thông)

Vụ Khoa học – Công nghệ

Vụ Pháp chế, Vụ Vận tải, các Cục có liên quan thuộc Bộ

Quý IV

22

Tuyên truyền, phổ biến các quy định về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả trong ngành GTVT

Vụ Khoa học – Công nghệ

Vụ Pháp chế, các Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ

Quý IV

23

In tài liệu tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, tổ chức trong ngành GTVT và các quy định về pháp luật chuyên ngành GTVT cho các đối tượng liên quan

Vụ Pháp chế

Văn phòng Bộ, Vụ Tài chính, Nhà xuất bản GTVT

Quý III

24

Bổ sung chuyên mục phổ biến pháp luật hướng tới từng bước hoàn thiện trang văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải trên Website của Bộ

Vụ Pháp chế

Trung tâm tin học

Quý III

25

Củng cố, xây dựng tủ sách pháp luật

Các Cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, các Sở GTVT, Sở GTCC

Vụ Pháp chế

Cả năm

26

Tổ chức các tiết học giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong “Tuần giáo dục công dân” cho học sinh, sinh viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành giao thông vận tải

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành giao thông vận tải

 

Đầu năm học và cuối học kỳ

 

PHỤ LỤC II

Tên cơ quan:

Báo cáo tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng/cả năm

 

STT

Nội dung công việc được giao

Hình thức phổ biến (tập huấn, tổ chức cuộc thi, phát sách tờ rơi, băng đĩa, đăng bài báo, bản tin …)

Số lượng (cụ thể bao nhiêu cuộc tập huấn, cuộc thi được tổ chức, bao nhiêu tài liệu được phát, bản tin được đăng ..)

Đối tượng được phổ biến

Số lượng đối tượng được phổ biến

Thời gian thực hiện

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PHỤ LỤC III

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 

STT

Số lượng cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thời gian công tác trong cơ quan, đơn vị

Chuyên trách

Kiêm nhiệm

Số lượng người công tác dưới 5 năm

Số lượng người công tác trên 5 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 530/QĐ-BGTVT về kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 04/03/2008 của Bộ Giao thông Vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.416

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214