Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 52/2005/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đào Đình Bình
Ngày ban hành: 27/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
*****************

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******************

Số: 52/2005/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TIÊU CHUẨN ĐÀO TẠO, CẤP, THU HỒI CHỨNG CHỈ KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG HẢI VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN VÙNG HOẠT ĐỘNG HOA TIÊU HÀNG HẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định tiêu chuẩn đào tạo, cấp, thu hồi chứng chỉ khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải (sau đây gọi là giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải, viết tắt là GCN KNCM HTHH) và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải (viết tắt là GCN VHĐ HTHH).

2. Quyết định này áp dụng đối với hoa tiêu hàng hải, tổ chức hoa tiêu hàng hải và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến đào tạo, cấp, thu hồi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải.

Điều 2. Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

1. GCN KNCM HTHH là chứng chỉ cấp cho hoa tiêu hàng hải đáp ứng các quy định tại Chương II của Quyết định này. Hoa tiêu hàng hải được cấp GCN KNCM HTHH hạng nào thì chỉ được phép dẫn tàu biển trong giới hạn của hạng đó.

2. GCN VHĐ HTHH là chứng chỉ cấp cho hoa tiêu hàng hải, quy định vùng hoạt động mà hoa tiêu hàng hải được phép hành nghề. Hoa tiêu hàng hải chỉ được phép dẫn tàu ở vùng hoa tiêu hàng hải ghi trong GCN VHĐ HTHH.

3. Mẫu GCN KNCM HTHH và GCN VHĐ HTHH được quy định tại Phụ lục 1 và 2 ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Hạng hoa tiêu hàng hải

1. Hoa tiêu hàng hải hạng Ba:

Hoa tiêu hàng hải hạng Ba được phép dẫn các loại tàu biển có tổng dung tích dưới 4000 GT hoặc có chiều dài tối đa đến 115 m.

2. Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì:

Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì được phép dẫn các loại tài biển có tổng dung tích dưới 10.000 GT hoặc có chiều dài tối đa đến 145 m.

3. Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất:

Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất được phép dẫn các loại tàu biển có tổng dung tích dưới 20.000 GT hoặc có chiều dài tối đa đến 175 m.

4. Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng:

Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng được phép dẫn tất cả các loại tàu biển.

Chương 2

ĐÀO TẠO, THI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG HẢI VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN VÙNG HOẠT ĐỘNG HOA TIÊU HÀNG HẢI

Điều 4. Chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải

1. Chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải bao gồm:

a) Chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản là chương trình đào tạo áp dụng đối với những người tập sự hoa tiêu hàng hải hạng Ba;

b) Chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải nâng cao là chương trình đào tạo áp dụng để nâng hạng hoa tiêu từ hạng nhì lên hạng nhất;

c) Thực hiện xét nâng hạng hoa tiêu đối với hạng ba lên hạng nhì và hạng nhất lên ngoại hạng.

2. Chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải phải đảm bảo phù hợp với nội dung Nghị quyết A.960 (23) của Tổ chức Hàng hải quốc tế và điều kiện thực tế hoa tiêu hàng hải tại Việt Nam. Chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải gồm những nội dung sau đây:

a) Pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế liên quan đến an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường;

b) Nghiệp vụ hoa tiêu hàng hải;

c) Kỹ năng điều động tàu biển;

d) Vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam;

đ) Tiếng Anh nghiệp vụ hoa tiêu hàng hải.

Điều 5. Cơ sở đào tạo hoa tiêu hàng hải

1. Cơ sở đào tạo hoa tiêu hàng hải (sau đây gọi tắt là cơ sở đào tạo) là trường đại học có đào tạo chuyên ngành điều khiển tàu biển.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở đào tạo:

a) Tổ chức tuyển sinh và đào tạo theo chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt;

b) Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải cho phù hợp;

c) Thu, sử dụng học phí theo quy định.

Điều 6. Tổ chức đào tạo hoa tiêu hàng hải

Hàng năm, căn cứ quy hoạch và nhu cầu đào tạo hoa tiêu hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam giao chỉ tiêu đào tạo, tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Điều 7. Hội đồng thi hoa tiêu hàng hải

1. Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quyết định thành lập Hội đồng thi hoa tiêu hàng hải.

2. Hội đồng thi hoa tiêu hàng hải có từ 05 đến 07 thành viên, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam, các uỷ viên là đại diện Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Giao thông Vận tải) và lãnh đạo các Ban chức năng có liên quan của Cục Hàng hải Việt Nam, tổ chức hoa tiêu hàng hải và cơ sở đào tạo.

3. Hội đồng thi hoa tiêu hàng hải có trách nhiệm tổ chức thi tốt nghiệp khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản và khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải nâng cao;

4. Hội đồng thi hoa tiêu hàng hải có nhiệm vụ sau đây:

a) Xét duyệt danh sách thí sinh theo các điều kiện được quy định tại Chương II của Quyết định này;

b) Tư vấn cho Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam trong việc lập ngân hàng đề thi cho từng hạng hoa tiêu hàng hải, vùng hoa tiêu hàng hải; đề nghị điều chỉnh, cập nhật đề thi cho sát với thực tế.

c) Điều hành và kiểm tra các kỳ thi;

d) Xử lý các vụ việc xảy ra trong các kỳ thi (nếu có);

đ) Thành lập Ban Giám khảo thi tốt nghiệp khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản, khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải nâng cao (sau đây gọi là Ban Giám khảo thi tốt nghiệp).

e) Xét nâng hạng hoa tiêu hàng hải;

g) Tổng hợp kết quả kỳ thi, báo cáo Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, công nhận học viên tốt nghiệp khóa đào tạo và cấp GCN KNCM HTHH và GCN VHĐ HTHH;

h) Tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ sở đào tạo, học viên, tổ chức hoa tiêu về việc tổ chức, chương trình, quy trình đào tạo các hạng hoa tiêu hàng hải báo cáo Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

Điều 8. Ban Giám khảo thi tốt nghiệp

1. Ban Giám khảo thi tốt nghiệp có từ 03 đến 05 thành viên, đáp ứng một trong các tiêu chuẩn chuyên môn sau đây:

a) Là hoa tiêu hàng hải ngoại hạng và có thời gian hành nghề hoa tiêu hàng hải ngoại hạng ít nhất là 3 năm;

b) Là thuyền trưởng tàu biển có tổng dung tích từ 3000 GT trở lên và có thời gian đảm nhiệm chức danh tương ứng ít nhất 3 năm;

c) Là các chuyên gia có uy tín về chuyên môn, nghiệp vụ hàng hải.

2. Ban Giám khảo khi tốt nghiệp có nhiệm vụ sau đây:

a) Tổ chức hỏi thi, chấm thi, tổng hợp báo cáo kết quả thi theo quy định;

b) Kiến nghị Hội đồng thi hoa tiêu hàng hải điều chỉnh kịp thời những sai sót trong đề thi;

c) Xử lý những vi phạm quy chế thi theo thẩm quyền và báo cáo Hội đồng thi hoa tiêu hàng hải.

Điều 9. Điều kiện tham dự khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải

1. Học viên tham dự khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tài biển ở các trường hàng hải từ bậc cao đẳng trở lên; hoàn thành khóa học bổ sung những môn học còn thiếu tại các trường hàng hải khi tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển ở các trường khác;

b) Đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định;

c) Hoàn thành chương trình tiếng Anh trình độ B trở lên;

d) Hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ RADAR.

2. Học viên tham dự khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải nâng cao phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển từ bậc đại học trở lên ở các trường hàng hải;

b) Đủ tiêu chuẩn sức khỏe quy định.

c) Hoàn thành chương trình tiếng Anh trình độ C trở lên (miễn trừ đối với người là hoa tiêu hàng hải đã trên 50 tuổi tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2005);

d) Hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ ARPA;

đ) Có GCN KNCM HTHH hạng Nhì;

e) Độc lập dẫn tàu an toàn ít nhất là 200 lượt với cương vị hoa tiêu hàng hải hạng Nhì hoặc có thời gian đảm nhiệm tốt công việc của hoa tiêu hàng hải hạng Nhì ít nhất là 24 tháng.

Điều 10. Công nhận kết quả thi và cấp GCN KNCM HTHH và GCN VHĐ HTHH

1. Thí sinh dự thi đạt yêu cầu tất cả các môn thi theo quy định (đạt điểm 5 trở lên theo thang điểm 10) thì được công nhận tốt nghiệp khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản hoặc khoá đào tạo hoa tiêu hàng hải nâng cao.

Trường hợp thí sinh chỉ có ½ số môn đạt yêu cầu thì kết quả các môn này sẽ được bảo lưu trong thời gian một năm.

2. Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quyết định công nhận tốt nghiệp khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản hoặc khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải nâng cao, trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thi hoa tiêu hàng hải.

3. Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quyết định cấp GCN KNCM HTHH, GCN VHĐ HTHH trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thi hoa tiêu hàng hải.

Điều 11. Điều kiện để được cấp GCN KNCM HTHH

Để được cấp GCN KNCM HTHH, hoa tiêu hàng hải phải đáp ứng những điều kiện sau đây:

1. GCN KNCM HTHH hạng Ba:

a) Đã hoàn thành khoá đào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản;

b) Đã thực tập Hoa tiêu hàng hải hạng ba dưới sự hướng dẫn của hoa tiêu đã có GCN KNCM HTHH với số lượt dẫn tàu an toàn là 300 lượt hoặc thời gian ít nhất là 36 tháng với số lượt dẫn tàu an toàn tối thiểu 150 lượt và được tổ chức hoa tiêu nơi hướng dẫn thực tập, Cảng vụ hàng hải tại khu vực xác nhận.

2. GCN KNCM HTHH hạng Nhì:

a) Đối với hoa tiêu hàng hải đã có GCN KNCM HTHH hạng Ba:

- Đã độc lập dẫn tàu an toàn ít nhất là 200 lượt với cương vị hoa tiêu hàng hải hạng Ba hoặc có thời gian đảm nhiệm tốt công việc của hoa tiêu hàng hải hạng Ba ít nhất là 24 tháng với số lượt dẫn tàu an toàn tối thiểu 100 lượt và được tổ chức hoa tiêu nơi hướng dẫn thực tập, Cảng vụ hàng hải tại khu vực xác nhận;

- Có thời gian thực tập dẫn tàu an toàn ít nhất 30 lượt tàu có tổng dung tích từ 4000 GT trở lên với chức danh thực tập hoa tiêu hàng hải hạng Nhì hoặc có thời gian thực tập hoa tiêu hàng hải hạng Nhì ít nhất 12 tháng với số lượt dẫn an toàn tối thiểu 15 lượt và được tổ chức hoa tiêu nơi hướng dẫn thực tập, Cảng vụ hàng hải tại khu vực xác nhận.

b) Đối với người có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng tàu biển có tổng dung tích từ 3000 GT trở lên và đã có thời gian đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng tương ứng ít nhất 36 tháng thì được xét cấp GCN KNCM HTHH hạng Nhì, nhưng phải có các điều kiện sau:

- Đã hoàn thành khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản;

- Có thời gian thực tập dẫn tàu an toàn ít nhất 150 lượt tàu có tổng dung tích từ 4000 GT trở lên với chức danh thực tập hoa tiêu hàng hải hạng Nhì hoặc có thời gian thực tập hoa tiêu hàng hải hạng Nhì ít nhất 12 tháng với số lượt dẫn tàu an toàn tối thiểu 75 lượt và được tổ chức hoa tiêu nơi hướng dẫn thực tập, Cảng hàng hải tại khu vực xác nhận.

3. GCN KNCM HTHH hạng Nhất:

a) Đã hoàn thành khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải nâng cao;

b) Có thời gian thực tập dẫn tàu an toàn ít nhất 30 lượt tàu có tổng dung tích từ 10.000 GT trở lên hoặc thực tập hoa tiêu hàng hải hạng Nhất ít nhất là 6 tháng với số lượt dẫn tàu an toàn tối thiểu 15 lượt dưới sự hướng dẫn của hoa tiêu hàng hải có GCN KNCM HTHH từ hạng Nhất trở lên và được tổ chức hoa tiêu nơi hướng dẫn thực tập, Cảng vụ hàng hải tại khu vực xác nhận.

4. GCN KNCM HTHH Ngoại hạng:

a) Có GCN KNCM HTHH hạng Nhất;

b) Đã độc lập dẫn tàu an toàn ít nhất là 300 lượt với cương vị hoa tiêu hàng hải hạng Nhất hoặc có thời gian đảm nhiệm tốt công việc của hoa tiêu hàng hải hạng Nhất ít nhất là 36 tháng với số lượt dẫn tàu an toàn tối thiểu 150 lượt và được tổ chức hoa tiêu nơi hướng dẫn thực tập, Cảng vụ hàng hải tại khu vực xác nhận;

c) Có thời gian thực tập hoa tiêu ngoại hạng dẫn tàu an toàn ít nhất 30 lượt tàu có tổng dung tích từ 20.000 GT trở lên hoặc 6 tháng với số lượt dẫn tàu an toàn tối thiểu 15 lượt dưới sự hướng dẫn của hoa tiêu hàng hải có GCN KNCM HTHH Ngoại hạng và được tổ chức hoa tiêu nơi hướng dẫn thực tập, Cảng vụ hàng hải tại khu vực xác nhận.

Điều 12. Nguyên tắc và điều kiện để được cấp GCN VHĐ HTHH

1. Nguyên tắc cấp GCN VHĐ HTHH:

a) GCN VHĐ HTHH có cùng thời hạn sử dụng như GCN KNCM HTHH và chỉ được cấp đến năm hoa tiêu 60 tuổi;

b) Hoa tiêu hàng hải đã qua thực tập dẫn tàu an toàn ở vùng hoa tiêu hàng hải nào thì được cấp GCN VHĐ HTHH tại vùng đó.

2. Điều kiện để được cấp GCN VHĐ HTHH:

a) Có đủ điều kiện cấp GCN VHĐ HTHH;

b) Trường hợp hoa tiêu chuyển vùng hoạt động thì phải có thời gian thực tập dẫn tàu an toàn ít nhất là 06 tháng tại vùng chuyển đến và được Cảng vụ hàng hải tại khu vực đó xác nhận;

c) Có văn bản đề nghị của người đứng đầu tổ chức hoa tiêu hàng hải nơi chuyển đến.

Điều 13. Gia hạn, đổi, cấp lại GCN KNCM HTHH và GCN VHĐ HTHH

1. GCN KNCM HTHH có thời hạn sử dụng 5 năm kể từ ngày cấp và chỉ được cấp đến năm hoa tiêu 60 tuổi.

2. GCN KNCM HTHH và GCN VHĐ HTHH được gia hạn, cấp lại khi hoa tiêu hàng hải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định;

b) Đã đảm nhiệm chức danh phù hợp với GCN KNCM HTHH được tổng cộng 24 tháng trở lên trong vòng 5 năm. Trường hợp không đủ 24 tháng thì phải qua thời gian thực tập lại ít nhất 3 tháng.

3. GCN KNCM HTHH, GCN VHĐ HTHH còn hạn sử dụng chỉ được đổi, cấp lại trong các trường hợp sau:

a) Bị mất;

b) Bị hư hỏng.

GCN KNCM HTHH, GCN VHĐ HTHH được đổi hoặc cấp lại phải có nội dung giống như GCN KNCM HTHH, GCN VHĐ HTHH bị mất hoặc hư hỏng và có thời hạn sử dụng bằng với thời hạn sử dụng còn lại của GCN KNCM HTHH, GCN VHĐ HTHH bị mất, bị hư hỏng.

Điều 14. Hồ sơ tham dự các khóa đào tạo, đề nghị cấp GCN KNCM HTHH và GCN VHĐ HTHH

1. Hồ sơ tham dự khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản gồm các giấy tờ sau đây:

a) Đơn xin học;

b) Bằng tốt nghiệp chuyên ngành từ bậc cao đẳng trở lên;

c) Giấy chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung đối với những người tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển ở các trường không phải là trường hàng hải;

d) Chứng chỉ Anh văn trình độ B trở lên;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe;

e) Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ RADAR;

g) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của đơn vị chủ quản.

2. Hồ sơ tham dự khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải nâng cao bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Đơn xin học;

b) Bằng tốt nghiệp chuyên ngành từ bậc đại học trở lên;

c) Giấy chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung đối với những người tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển ở các trường không phải là trường hàng hải;

d) GCN KNCM HTHH hạng Nhì;

đ) Chứng chỉ Anh văn trình độ C trở lên;

e) Giấy chứng nhận sức khỏe;

g) Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ ARPA;

h) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của đơn vị chủ quản.

i) Xác nhận số lượt dẫn tàu an toàn ít nhất là 200 lượt với cương vị hoa tiêu hàng hải hạng Nhì hoặc có thời gian đảm nhiệm tốt công việc của hoa tiêu hàng hải hạng Nhì ít nhất là 24 tháng.

k) Công văn đề nghị của đơn vị chủ quản.

3. Hồ sơ đề nghị cấp GCN KNCM HTHH và GCN VHĐ HTHH bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Công văn và danh sách đề nghị của người đứng đầu tổ chức hoa tiêu hàng hải, trong đó nêu cụ thể khu vực hoạt động của hoa tiêu được đề nghị, có xác nhận của Giám đốc cảng vụ hàng hải tại khu vực về thực tế dẫn tàu an toàn của hoa tiêu đó;

b) 03 phiếu sát hạch khả năng chuyên mông hoa tiêu hàng hải đối với hoa tiêu hàng hải hạng Ba, 02 phiếu đối với hoa tiêu hàng hải hạng Nhì, hạng Nhất và Ngoại hạng;

c) Bản kê khai thời gian hoặc số lượt thực tập dẫn tàu an toàn có xác nhận của đơn vị nơi hướng dẫn thực tập.

d) 03 ảnh 3 x 4 chụp trong vòng 06 tháng trở lại (mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh).

4. Hồ sơ đề nghị cấp GCN VHĐ HTHH đối với hoa tiêu chuỵển vùng hoạt động bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) GCN KNCM HTHH;

b) Công văn đề nghị của người đứng đầu tổ chức hoa tiêu hàng hải trong đó nêu rõ vùng đề nghị cấp GCN VHĐ HTHH.

c) Xác nhận thời gian thực tập dẫn tàu an toàn ít nhất là 06 tháng tại vùng hoa tiêu chuyển đến của Cảng vụ hàng hải khu vực đó;

d) 03 ảnh 3 x 4 chụp trong vòng 06 tháng trở lại (mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh).

5. Hồ sơ đề nghị gia hạn, đổi, cấp lại GCN KNCM HTHH, GCN VHĐ HTHH bao gồm:

a) Đơn xin đề nghị gia hạn, đổi, cấp lại GCN KNCM HTHH, GCN VHĐ HTHH trong đó nói rõ lý do và có xác nhận của người đứng đầu tổ chức hoa tiêu hàng hải hoặc cơ quan có thẩm quyền.

b) GCN KNCM HTHH, GCN VHĐ HTHH cần gia hạn hoặc đổi.

c) 03 ảnh 3 x 4 chụp trong vòng 06 tháng trở lại (mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh).

Chương 3

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Trách nhiệm của Cục Hàng hải Việt Nam

1. Chủ trì biên soạn Chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải để trình Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt.

2. Xây dựng, ban hành tiêu chuẩn cơ sở đào tạo hoa tiêu hàng hải.

3. Quản lý và hướng dẫn việc cấp, đổi, thu hồi GCN KNCM HTHH và GCN VHĐ HTHH.

4. Kiểm tra và cấp giấy phép đào tạo hoa tiêu hàng hải cho các cơ sở đào tạo theo thời hạn 5 năm một lần.

Chỉ những cơ sở đào tạo có giấy phép đào tạo hoa tiêu hàng hải còn hiệu lực mới được thực hiện đào tạo hoa tiêu hàng hải. Những cơ sở đào tạo không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn đào tạo hoa tiêu hàng hải sẽ bị đình chỉ hoạt động đào tạo hoặc thu hồi giấy phép.

5. Tổ chức thực hiện các quy định khác của Quyết định này.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 và thay thế Quyết định số 750/2000/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cập nhật, thi và cấp chứng chỉ chuyên môn hoa tiêu hàng hải.

2. Chứng chỉ chuyên môn hoa tiêu hàng hải đã được cấp theo Quyết định số 750/2000/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng đến thời điểm hết hạn.

Điều 17. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 17;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, Ngành;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu VT, TCCB;

BỘ TRƯỞNG

Đào Đình Bình

 

PHỤ LỤC 1

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG HẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2005/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải)

(Mặt ngoài, kích thước 14cm x 20cm)

Giấy chứng nhận này được gia hạn đến: …………………..

The validity of this certificate is hereby extended until

Ngày gia hạn: ………………… ………………………

Date of revalidation

                         Chữ ký và tên của người được ủy quyền

                   Signature and name of duty authorized oficial

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

 HOA TIÊU HÀNG HẢI

THE CERTIFICATE OF MARITIME PILOTAGE COMPETENCY

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

THE VIETNAM MARITIME ADMISTRATION

Giấy chứng nhận này được gia hạn đến: …………………..

The validity of this certificate is hereby extended until

Ngày gia hạn: ………………… ………………………

Date of revalidation

                         Chữ ký và tên của người được ủy quyền

                   Signature and name of duty authorized oficial

 

 

Giấy chứng nhận này được gia hạn đến: …………………..

The validity of this certificate is hereby extended until

Ngày gia hạn: ………………… ………………………

Date of revalidation

                         Chữ ký và tên của người được ủy quyền

                   Signature and name of duty authorized oficial

 

 

 

PHỤ LỤC 1

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG HẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2005/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải)

(Mặt ngoài, kích thước 14cm x 20cm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

 HOA TIÊU HÀNG HẢI

THE CERTIFICATE OF MARITIME PILOTAGE COMPETENCY

Số:………/HTHH

No.

 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

THE VIETNAM MARITIME ADMISTRATION

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam chứng nhận:

By authorization of Minister of Transport, the Chairman of Vietnam Maritime Administration certifies that

Ông:

Mr.

Sinh ngày:…………………        Nơi sinh:…………………………..

Date of birth                            Place of birth

Quốc tịch:………………………………………………………..

Nationality

Có đủ khả năng để dẫn tàu có tổng dung tích đến (GT):………..

To be able to pilot vessel up to GT

hoặc có chiều dài tối đa (mét):………………………………….

or length over all (m)

Giấy chứng nhận này có giá trị đến ngày:………………………

This Certificate is valid until

                   Cấp tại Hà Nội, ngày …. tháng …. năm……

                   Hanoi, date of issue

 

 

PHỤ LỤC 2

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN VÙNG HOẠT ĐỘNG HOA TIÊU HÀNG HẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2005/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải)

(Mặt ngoài, kích thước 14cm x 20cm)

Giấy chứng nhận này được gia hạn đến: ...................................

Thay đổi vùng hoạt động : .........................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Ngày gia hạn/thay đổi: ..............................................................

                              Chữ ký và tên của người được ủy quyền

                                                           

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GIẤY CHỨNG NHẬN VÙNG HOẠT ĐỘNG

 HOA TIÊU HÀNG HẢI

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

 

Giấy chứng nhận này được gia hạn đến: ...................................

Thay đổi vùng hoạt động : .........................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Ngày gia hạn/thay đổi: ..............................................................

                              Chữ ký và tên của người được ủy quyền

 

 

Giấy chứng nhận này được gia hạn đến: ...................................

Thay đổi vùng hoạt động : .........................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Ngày gia hạn/thay đổi: ..............................................................

                              Chữ ký và tên của người được ủy quyền

 

 

 

PHỤ LỤC 2

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN VÙNG HOẠT ĐỘNG HOA TIÊU HÀNG HẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2005/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải)

(Mặt ngoài, kích thước 14cm x 20cm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GIẤY CHỨNG NHẬN VÙNG HOẠT ĐỘNG

 HOA TIÊU HÀNG HẢI

Số:………/GCN

 

 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam chứng nhận:

Ông:……………………………………………………………..

Sinh ngày:……………………………………………………….

Nơi sinh:…………………………………………………………

Quốc tịch:………………………………………………………..

Đơn vị công tác:…………………………………………………

Có GCNKNCM hoa tiêu hàng hải số:…………………………..

Được dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải:…………………….

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm……

                  

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 52/2005/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2005 về tiêu chuẩn đào tạo, cấp, thu hồi chứng chỉ khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.363

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!