Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4974/QĐ-UBND 2017 Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Ỷ Lan đoạn từ đê sông Đuống Hà Nội

Số hiệu: 4974/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 27/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4974/QĐ-UBND

Hà nội, ngày 27 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG Ỷ LAN ĐON TỪ ĐÊ SÔNG ĐUỐNG (DỐC LỜI) ĐẾN CHÂN CẦU VƯỢT PHÚ THỊ (XÃ DƯƠNG XÁ), HUYỆN GIA LÂM, TỶ LỆ 1/500

ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/03/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về cm mc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 5989/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị N11, tỷ lệ 1/5000;

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND Thành phố ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 4527/TTr-QHKT-HTKT ngày 03/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Ỷ Lan đoạn từ đê sông Đung (Dốc Lời) đến chân cầu vượt Phú Thị (xã Dương Xá), huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và hướng tuyến đường:

- Vị trí tuyến đường: Tuyến đường có chiều dài khoảng 4,41km thuộc địa bàn các xã: Đặng Xá, Phú Thị, Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Điểm đầu (điểm 1): tại vị trí giao cắt với đường đê sông Đuống, xã Đặng Xá. Điểm cuối (điểm 24): tại nút giao với đường Nguyễn Bình, xã Dương Xá (cu vượt Phú Thị hiện có).

- Hướng tuyến đường được xác định trên cơ sở đường Ỷ Lan, đường tỉnh 179 hiện có, phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội; Quy hoạch phân khu đô thị N11, tỷ lệ 1/5000 đã được phê duyệt; Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/5000 do Trung tâm phát triển vùng - Sena lập đang trình thẩm định phê duyệt.

2. Cấp hạng đoạn tuyến đường: Đường chính khu vực.

3. Quy mô mặt cắt ngang:

- Từ điểm 1 đến điểm 20: bề rộng mặt cắt ngang điển hình rộng B=23m, gồm: Lòng đường xe chạy rộng 2x7= 14m; vỉa hè hai bên rộng 2x4,5m.

- Từ điểm 20 đến điểm 21: đoạn tuyến được mở rộng chuyển từ B=23m đến B=30, gồm: lòng đường xe chạy rộng 2x7m=14m; vỉa hè hai bên rộng 2x(4,5-8)m.

- Từ điểm 21 đến điểm 22: đoạn tuyến có mặt cắt ngang điển hình rộng B=30m, gồm: lòng đường xe chạy rộng 2x7m=14; vỉa hè hai bên rộng 2x8m.

- Từ điểm 22 đến 24: đoạn tuyến có mặt cắt ngang điển hình rộng B=80m, gồm: lòng đường xe chạy 2x10m=20m; vỉa hè hai bên rộng 2x5m; dải phân cách giữa rộng 30m có bố trí cầu vượt trực thông (trên cơ sở nâng cấp, mở rộng cầu Phú Thị hiện có theo quy hoạch, phù hợp với quy mô của tuyến đường phía Nam (đường 179) đã được xác định theo Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 đoạn từ Quốc lộ 5 đến thôn Chu Xá, xã Kiêu Kỵ tỷ lệ 1/500 đã được UBND Thành phố phê duyệt).

Các mặt cắt ngang điển hình được xác định phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị N11, tỷ lệ 1/5000 đã được phê duyệt; Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/5000 do Trung tâm phát triển vùng - Sena lập đang trình thẩm định phê duyệt và quá trình quản lý quy hoạch, cung cấp chỉ giới đường đỏ tại khu vực.

4. Tim đường và chỉ giới đường đỏ tuyến đường:

- Tim đường quy hoạch đi qua các điểm 1, 2, 3..., 24 có tọa độ, kết hợp với các thông số kỹ thuật và điều kiện ghi trực tiếp tại bản vẽ. Các điểm 2*, 3*,...., 23* là các điểm cơ sở xác định tim đường.

- Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế và kết hợp nội suy và được xác định trực tiếp trên bản vẽ.

5. Các nút giao thông:

- Các nút giao dọc theo tuyến đường theo quy hoạch được tổ chức giao cùng mức, riêng đối với đoạn giao cắt với tuyến đường Nguyễn Bình dự kiến bố trí cầu vượt trực thông (trên cơ sở nâng cấp, mở rộng cầu vượt Phú Thị hiện có theo quy hoạch).

- Chỉ giới đường đỏ nút giao với các đường ngang thể hiện trong hồ sơ này chỉ xác định sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể, bổ sung (nếu có) trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường hoặc các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức chức hiện:

- Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ phù hợp với nội dung Quyết định này. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt.

- Giao UBND huyện Gia Lâm:

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến Trúc và các đơn vị liên quan tổ chức công bcông khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường được UBND Thành phố phê duyệt. Bàn giao hồ sơ nêu trên cho các đơn vị để phục vụ công tác lập dự án đầu tư xây dựng, thi công, quản lý xây dựng dọc hai bên tuyến đường.

+ Tổ chức lập thẩm định và phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới tỷ lệ 1/500 theo hồ sơ chỉ giới đường đỏ đã được UBND Thành phố phê duyệt.

+ Tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa theo hồ sơ được duyệt; bàn giao hồ sơ mốc giới cho UBND các xã: Đặng Xá, Phú Thị, Dương Xá phục vụ công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch (kinh phí cắm mốc giới trích từ nguồn vốn chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng tuyến đường).

+ Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm và Chủ tịch UBND các xã: Đặng Xá, Phú Thị, Dương Xá chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các mốc giới, việc xây dựng các công trình hai bên đường theo chỉ giới đường đỏ và mốc giới được duyệt. Kiểm tra xử lý các trường hp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội rà soát, thông báo và cung cấp lại chỉ giới đường đỏ cho các cá nhân, đơn vị đã được cung cấp hồ sơ chỉ giới đường đỏ dọc tuyến đường này (nếu có khác với hồ sơ chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm; Chủ tịch UBND các xã: Đặng Xá, Phú Thị, Dương Xá; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ
/c PCT UBND TP;
- VPUBTP: PCVP: P.V Chiến, các phòng TH,
TKBT ĐT (chiến, năng, Pg);
- Lưu VT, ĐTTr.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4974/QĐ-UBND ngày 27/07/2017 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Ỷ Lan đoạn từ đê sông Đuống (Dốc Lời) đến chân cầu vượt Phú Thị (xã Dương Xá), huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội tỷ lệ 1/500

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.230

DMCA.com Protection Status
IP: 3.225.221.130