Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 49/2014/QĐ-UBND quy định Thi đua Khen thưởng trong phong trào “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Số hiệu: 49/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Dương Ngọc Long
Ngày ban hành: 17/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2014/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG PHONG TRÀO “XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 262/TTr-SNV, ngày 07/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Thi đua Khen thưởng trong phong trào “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 11/2009/QĐ-UBND ngày 13/4/2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Ban TĐKT TW;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Thái Nguyên;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Đ/c Chung PVP;
- Lưu: VT, NC.Phong
Phongh/12/11/2014 (120b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

 

QUY ĐỊNH

THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG PHONG TRÀO “XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2014 /QĐ-UBND, ngày 19 / 11 / 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về thi đua khen thưởng trong phong trào “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”, bao gồm: đối tượng, nội dung, mục tiêu thi đua; hình thức, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng thi đua:

a) Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và các tổ chức quốc tế;

b) Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, sĩ quan và người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các tổ chức quốc tế; các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài.

2. Đối tượng khen thưởng:

Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này tự nguyện thi đua, đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” được xét khen thưởng theo quy định này.

Điều 3. Nguyên tắc thi đua

1. Nguyên tắc thi đua gồm:

a) Tự nguyện, tự giác, công khai;

b) Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

2. Các tập thể, cá nhân tham gia phong trào thi đua phải đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét khen thưởng.

Điều 4. Nguyên tắc khen thưởng

1. Nguyên tắc khen thưởng gồm:

a) Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời;

b) Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được;

c) Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng;

d) Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất;

đ) Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng.

2. Khen thưởng phải đảm bảo thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, không nhất thiết phải khen theo trình tự có hình thức khen thưởng mức thấp rồi mới được khen thưởng mức cao hơn; thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng càng lớn thì được xem xét, đề nghị khen thưởng với mức cao hơn; quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân (người trực tiếp lao động).

3. Không khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân đang bị kỷ luật; chưa xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đang xem xét kỷ luật, có đơn khiếu nại, tố cáo hợp lệ hoặc có dư luận báo chí đưa tin về những sai phạm, tiêu cực chưa được xác minh làm rõ.

Điều 5. Mục tiêu thi đua

Phát huy sức mạnh của toàn thể nhân dân và hệ thống chính trị trong xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tạo động lực động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân phát huy sức mạnh, sức sáng tạo, tích cực đóng góp cho phong trào xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Nội dung thi đua

1. Thi đua hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác năm;

2. Thi đua đóng góp sức người, sức của để xây dựng hạ tầng giao thông;

3. Thi đua học tập, nghiên cứu, có những sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng hạ tầng giao thông;

4. Đề ra các giải pháp quản lý, tổ chức, theo dõi quá trình tổ chức thực hiện, vận động và chỉ đạo phong trào thi đua;

5. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết phong trào, xem xét rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả thi đua, đưa ra bài học kinh nghiệm.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 7. Hình thức, cơ cấu, số lượng khen thưởng

1. Hình thức khen thưởng

a) Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

2. Cơ cấu, số lượng khen thưởng

a) Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh: 03 Cờ, trong đó:

- 01 Cờ cho khối sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị;

- 01 Cờ cho khối huyện, thành phố, thị xã;

- 01 Cờ cho khối xã, phường, thị trấn.

b) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 27 Bằng khen

- Đối với tập thể: 12 Bằng khen, trong đó:

+ 01 Bằng khen cho khối sở, ban, ngành, đoàn thể;

+ 01 Bằng khen cho khối doanh nghiệp;

+ 03 Bằng khen cho khối huyện, thành phố, thị xã;

+ 07 Bằng khen cho khối xã, phường, thị trấn.

- Đối với cá nhân, hộ gia đình: 15 Bằng khen, trong đó:

+ 07 Bằng khen cho các cá nhân;

+ 08 Bằng khen cho các hộ gia đình.

Điều 8. Cờ thi đua của UBND tỉnh được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”;

2. Có nhân tố mới, mô hình mới trong phong trào thi đua để các cơ quan, đơn vị khác học tập;

3. Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Điều 9. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

1. Tặng Bằng khen cho tập thể đạt được các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”;

b) Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua; có nhân tố mới, mô hình mới trong phong trào thi đua để các cơ quan, đơn vị khác học tập;

c) Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

2. Tặng Bằng khen cho cá nhân, hộ gia đình đạt được các tiêu chuẩn sau:

a) Cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp

- Có thành tích xuất sắc gắn với thành tích của tập thể trong phong trào thi đua “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”;

- Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghĩa vụ công dân;

- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Có sáng kiến kinh nghiệm hoặc giải pháp để xây dựng phát triển hạ tầng giao thông có hiệu quả.

b) Hộ gia đình:

- Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Gương mẫu, có đóng góp cụ thể, tiêu biểu bằng sức người hoặc bằng vật chất để xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông.

Điều 10. Tiêu chuẩn Giấy khen

Giao cho Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hằng năm căn cứ vào tình hình thực tế quy định tiêu chuẩn tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 11. Hồ sơ đề nghị khen thưởng

1. Tờ trình đề nghị khen thưởng của cấp trình khen;

2. Báo cáo thành tích của tập thể hoặc cá nhân được đề nghị khen thưởng (thực hiện theo mẫu số 7 ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ);

3. Biên bản và kết quả bỏ phiếu của Hội đồng Thi đua Khen thưởng cấp trình khen;

4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Điều 12. Thời gian đăng ký thi đua, thời gian đề nghị khen thưởng

1. Thời gian đăng ký thi đua

Các địa phương, đơn vị đăng ký thi đua gửi về Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên trước ngày 20/01 hằng năm;

2. Thời gian đề nghị khen thưởng

a) Các địa phương, đơn vị tổ chức xét khen thưởng và nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Sở Giao thông Vận tải trước ngày 15/12 hằng năm;

b) Sở Giao thông Vận tải tổng hợp hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, xét khen thưởng và gửi hồ sơ đề nghị UBND tỉnh (qua Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ) khen thưởng trước ngày 15/01 hằng năm.

3. Trình tự xét khen thưởng

a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) tổng hợp, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn quy định, lập danh sách các tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn khen thưởng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên xem xét khen thưởng;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được Tờ trình đề nghị khen thưởng của Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”;

c) Sau khi nhận được Quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, trong thời hạn 05 ngày làm việc Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) thông báo và trả kết quả khen thưởng cho Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Thái Nguyên.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm tổ chức phát động, chỉ đạo phong trào thi đua và đề nghị cấp trên khen thưởng

1. Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức phát động, triển khai phong trào thi đua, chủ động phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phạm vi quản lý của cấp mình để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định của pháp luật;

2. Cấp nào phát động thi đua cấp đó khen thưởng là chính, thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua mới đề nghị cấp trên khen thưởng.

Điều 14. Trách nhiệm thi hành

1. Sở Giao thông Vận tải

a) Là cơ quan thường trực phong trào thi đua “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”; chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức, thực hiện phong trào thi đua;

b) Căn cứ Quy định này xây dựng Bảng chấm điểm chi tiết và hướng dẫn việc thực hiện.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi và phối hợp với Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn việc thực hiện phong trào thi đua; tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng kịp thời.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền về quy định thi đua khen thưởng trong phong trào “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”.

Điều 15. Tổng kết phong trào thi đua

Hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” vào Quý I của năm sau.

Trong quá trình thực hiện có điều nào chưa phù hợp, các địa phương, đơn vị phản ánh về Sở Giao thông Vận tải để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, sửa đổi kịp thời./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 49/2014/QĐ-UBND quy định Thi đua Khen thưởng trong phong trào “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.142

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210