Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4353/2001/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trần Doãn Thọ
Ngày ban hành: 18/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4353/2001/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 4353/2001/QĐ-BGTVT NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2001 BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001;
Căn cứ Nghị định 22/CP ngày 22/3/1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục đường bộ VN, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - vận tải và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Lao động,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Qui chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2002 và thay thế cho:

1. Thông tư 257/TT/TCCB-LĐ ngày 17/10/1995 của Bộ Giao thông vận tải.

2. Quyết định 2597/1998/QĐ-BGTVT ngày 19/10/1998 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ TCCB-LĐ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - vận tải, Cục trưởng Cục đường bộ VN, Giám đốc Sở GTVT, GTCC và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Trần Doãn Thọ

(Đã ký)

 

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4353/2001/QĐ-GTVT ngày 18 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Bản Quy chế này quy định về quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ (sau đây viết tắt là ĐTLX) áp dụng thống nhất đối với các cơ quan quản lý công tác ĐTLX và các Cơ sở ĐTLX trong phạm vi cả nước.

Quy chế này không áp dụng đối với công tác ĐTLX của ngành Công an và Quân đội làm nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.

Chương 2

CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE

Điều 2. Cơ sở đào tạo lái xe

Cơ sở đào tạo lái xe là cơ sở dạy nghề do cơ quan có thẩm quyền thành lập, có chức năng đào tạo lái xe, có đủ các điều kiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT).

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở ĐTLX

1. Tổ chức tuyển sinh theo hạng Giấy phép lái xe (GPLX) được phép đào tạo và bảo đảm các điều kiện quy định.

2. Tổ chức đào tạo mới và bổ túc chuyển Hạng GPLX theo lưu lượng, thời hạn, địa điểm và hạng GPLX quy định trong Giấy phép.

3. Tổ chức các khoá đào tạo mới và bổ túc chuyển Hạng GPLX theo chương trình, giáo trình do Bộ GTVT ban hành.

4. Cấp Chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên và lưu giữ hồ sơ, tài liệu liên quan khoá đào tạo theo quy chế quản lý dạy nghề của Nhà nước và các quy định của Bộ Giao thông vận tải về ĐTLX.

5. Được thu và sử dụng học phí ĐTLX theo quy định hiện hành.

6. Duy trì và thường xuyên chú trọng tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập của cơ sở để nâng cao chất lượng ĐTLX.

7. Thực hiện đăng ký sát hạch và đề nghị tổ chức kỳ sát hạch theo quy định của cơ quan Sát hạch cấp giấy phép lái xe (SHCGPLX).

Điều 4. Tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở ĐTLX

1. Phòng học:

a. Phòng học phải có diện tích tối thiểu là 50m2 cho lớp học từ 30 đến 35 học sinh; Đủ tiêu chuẩn về không gian, ánh sáng; Xa tiếng ồn; Có nơi làm việc của giáo viên với các trang thiết bị kỹ thuật, đồ dùng dạy học cần thiết.

b. Cơ sở ĐTLX phải có các phòng học chuyên môn phù hợp phạm vi đào tạo như sau:

- Phòng học Luật giao thông đường bộ:

Có thiết bị tin học, có hệ thống biển báo hiệu đường bộ, sa hình, sa bàn dạy các định huống giao thông.

- Phòng học cấu tạo ô tô:

Có hình vẽ và mô hình; Có các tổng thành: máy, gầm, điện và các cụm chi tiết của ô tô.

- Phòng học kỹ thuật lái xe:

Có thiết bị và đồ dùng dạy học để giảng dạy các động tác lái xe cơ bản như: Ca bin điện tử, ô tô để tập số nguội, số nóng; Có thiết bị, phương tiện nghe nhìn như mô hình, băng đĩa hình, đèn chiếu… phục vụ giảng dạy.

- Phòng học nghiệp vụ vận tải:

Có các bảng, biểu phục vụ giảng dạy các nghiệp vụ chuyên môn về vận tải hàng hoá, hành khách.

2. Tài liệu phục vụ đào tạo và quản lý ĐTLX:

- Đủ giáo trình giảng dạy lái xe theo hạng xe được phép đào tạo do Bộ Giao thông vận tải ban hành.

- Có tài liệu hướng dẫn ôn luyện, kiểm tra, thi và các tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập.

- Có sổ sách, biểu mẫu phục vụ quản lý quá trình giảng dạy, học tập theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

3. Tiêu chuẩn giáo viên:

a. Tiêu chuẩn chung:

- Có phong cách đạo đức tốt.

- Có đủ sức khoẻ theo quy định.

- Trình độ văn hoá: tốt nghiệp phổ thông trung học.

- Có Chứng chỉ trình độ sư phạm cấp I trở lên.

b. Tiêu chuẩn riêng:

- Giáo viên dạy lý thuyết:

+ Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, hoặc Trung học chuyên nghiệp chuyên ngành tương ứng với môn học được phân công dạy.

+ Giáo viên dạy môn Kỹ thuật lái xe và Luật giao thông đường bộ phải có Giấy phép lái xe.

- Giáo viên dạy thực hành lái xe:

+ Có GPLX tương đương hoặc cao hơn hạng GPLX đào tạo.

+ Có thâm niên lái xe từ 3 năm trở lên.

+ Qua lớp tập huấn nghiệp vụ dạy thực hành lái xe theo chương trình do Cục ĐBVN quy định.

+ Khi dạy lái xe trên đường phải đeo phù hiệu giáo viên dạy lái xe do Thủ trưởng Cơ sở ĐTLX cấp.

4. Xe tập lái:

a. Có đủ xe tập lái tương ứng với hạng GPLX và lưu lượng đào tạo ghi trong Giấy phép ĐTLX.

b. Phải là xe thuộc sở hữu của Cơ sở ĐTLX. Nếu thiếu có thể sử dụng xe hợp đồng nhưng hợp đồng sử dụng xe phải có giá trị ít nhất một khoá đào tạo và số xe hợp đồng không vượt quá 30% số xe cùng hạng đào tạo.

c. Có Giấy chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo về môi trường.

d. Có đủ hệ thống hãm phụ có hiệu lực.

e. Thùng xe phải có mui che mưa, nắng và có ghế cho học sinh ngồi.

f. Có "Giấy phép xe tập lái" và biển "Tập lái" do Sở GTVT, GTCC hoặc Cục ĐBVN cấp.

5. Sân bãi tập lái xe và đường giao thông dùng cho dạy lái xe:

a. Sân bãi tập lái xe

- Có sân bãi tập lái xe thuộc Cơ sở ĐTLX làm chủ sở hữu. Nếu là sân bãi hợp đồng phải có hợp đồng dài hạn từ 3 năm trở lên.

- Có diện tích tối thiểu:

+ Đào tạo các hạng A1 và A2 : 500 m2

+ Đào tạo các hạng B1 và B2 : 5000 m2

+ Đào tạo các hạng C, D, E và F: 8000 m2

Có các tình huống giao thông giả định tối thiểu với hệ thống biển báo hiệu đường bộ.

b. Đường tập lái xe:

Đường giao thông công cộng được chọn để dạy lái xe phải có đủ các tình huống giao thông phù hợp với nội dung chương trình đào tạo và được Sở GTVT, GTCC hoặc Cục ĐBVN chấp thuận.

6. Xưởng thực tập bảo dưỡng, sửa chữa:

- Có các cụm chi tiết và tổng thành chủ yếu của ô tô như: máy, gầm, điện ô tô…

- Có đủ diện tích và không gian cho học sinh thực tập và được trang bị đồ nghề chuyên dùng theo mức tối thiểu là 8 – 10 người/bộ.

Chương 3

CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO LÁI XE

Điều 5: Cơ quan quản lý đào tạo lái xe

1. Cục ĐBVN được Bộ GTVT giao nhiệm vụ quản lý thống nhất về ĐTLX trong phạm vi cả nước.

2. Sở GTVT, GTCC chịu trách nhiệm quản lý ĐTLX trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 6. Trách nhiệm của Cục ĐBVN đối với công tác quản lý ĐTLX

1. Nghiên cứu xây dựng mục tiêu chương trình, giáo trình ĐTLX, trình Bộ GTVT ban hành và hướng dẫn thực hiện.

2. Nghiên cứu hệ thống văn bản, biểu mẫu, sổ sách quản lý nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý ĐTLX, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Bộ GTVT ban hành và hướng dẫn thực hiện.

3. Xây dung quy hoạch định hướng hệ thống Cơ sở ĐTLX toàn quốc.

4. Cấp Giấy phép đào tạo lái xe cho các Cơ sở ĐTLX theo quy định.

5. Ban hành nội dung chương trình tập huấn đội ngũ giáo viên dạy thực hành lái xe áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước.

6. Hướng dẫn, kiểm tra các Sở GTVT, GTCC về nghiệp vụ công tác quản lý ĐTLX.

7. Thực hiện công tác quản lý ĐTLX đối với các Cơ sở ĐTLX thuộc các Bộ, Ngành được Bộ GTVT giao tổ chức SHCGPLX.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở GTVT, GTCC đối với công tác quản lý Đào tạo lái xe

1. Phối hợp Cơ quan quản lý dạy nghề của địa phương quản lý công tác ĐTLX đối với các Cơ sở ĐTLX do Sở quản lý theo quy định.

2. Chủ trì và phối hợp Cơ quan quản lý dạy nghề của địa phương kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của các Cơ sở ĐTLX do Sở quản lý để đề nghị Cục ĐBVN xét, cấp Giấy phép ĐTLX.

Điều 8. Trách nhiệm của Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của Cơ sở ĐTLX đối với công tác quản lý ĐTLX

Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của Cơ sở ĐTLX thuộc các Bộ, Ngành, Địa phương… có trách nhiệm phối hợp Cơ quan quản lý ĐTLX trong việc quản lý đối với Cơ sở ĐTLX trực thuộc.

Điều 9. Cấp phép đào tạo lái xe

1. Hồ sơ xin cấp phép:

- Công văn đề nghị của cơ sở ĐTLX.

- Văn bản đề nghị của Sở GTVT, GTCC.

- Biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành giữa Sở GTVT, GTCC và Cơ quan quản lý dạy nghề của địa phương.

2. Thời hạn của Giấy phép ĐTLX: 5 năm.

Điều 10. Báo cáo về công tác đào tạo lái xe

Hàng năm, vào tháng 1 và tháng 7 Sở GTVT, GTCC sơ kết, tổng kết công tác ĐTLX báo cáo về Cục ĐBVN để tổng hợp báo cáo Bộ GTVT.

Điều 11. Thanh tra - kiểm tra công tác đào tạo lái xe

1. Giao Vụ Tổ chức cán bộ và lao động và Thanh tra Bộ, chủ trì và phối hợp các cơ quan hữu quan tổ chức đoàn thanh tra công tác ĐTLX toàn quốc hai năm một lần.

2. Hàng năm, Cục ĐBVN tổ chức kiểm tra các Cơ sở ĐTLX, báo cáo kết quả về Bộ GTVT. Khi cần thiết phối hợp với Tổng cục dạy nghề thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan hữu quan khác.

3. Các Sở GTVT, GTCC chủ trì và phối hợp các cơ quan hữu quan tổ chức kiểm tra công tác ĐTLX đối với các cơ sở ĐTLX do Sở quản lý.

4. Việc thanh tra, kiểm tra công tác ĐTLX phải theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra. Trường hợp phát hiện có sai phạm, Cục trưởng Cục ĐBVN, Giám đốc Sở GTVT, GTCC xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương 4

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4353/2001/QĐ-BGTVT ngày 18/12/2001 về Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.230

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!