Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 42/2006/QĐ-UBND duyệt đơn giá chi phí vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh-sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 42/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 16/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 42/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT ĐƠN GIÁ CHI PHÍ VẬN CHUYỂN KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT VÀ XE ĐƯA RƯỚC HỌC SINH-SINH VIÊN VÀ CÔNG NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2005

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;
Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính và Sở Giao thông-Công chính (Công văn số 10790/LS-TC-GTCC ngày 27 tháng 12 năm 2005);

 QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Duyệt đơn giá chi phí vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh-sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 theo như các phụ lục đính kèm Quyết định này. Cụ thể như sau :
a) Bảng giá chuẩn ca xe buýt :

- Phụ lục 3.G : Đơn giá chuẩn một ca xe buýt áp dụng từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 03 tháng 7 năm 2005;

- Phụ lục 3.H : Đơn giá chuẩn một ca xe buýt áp dụng từ ngày 04 tháng 7 đến ngày 17 tháng 8 năm 2005;

- Phụ lục 3.I : Đơn giá chuẩn một ca xe buýt áp dụng từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 năm 2005;

- Phụ lục 3.J : Đơn giá chuẩn một ca xe buýt áp dụng từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11 năm 2005;

- Phụ lục 3.K : Đơn giá chuẩn một ca xe buýt áp dụng từ ngày 22 tháng 11 năm 2005.

b) Bảng giá chuẩn ca xe đưa rước :

- Phụ lục 4.F : Đơn giá chuẩn một ca xe đưa rước và hệ số điều chỉnh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 29 tháng 3 năm 2005;

- Phụ lục 4.G : Đơn giá chuẩn một ca xe đưa rước và hệ số điều chỉnh áp dụng từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 03 tháng 7 năm 2005;

- Phụ lục 4.H : Đơn giá chuẩn một ca xe đưa rước và hệ số điều chỉnh áp dụng từ ngày 04 tháng 7 đến ngày 17 tháng 8 năm 2005;

- Phụ lục 4.I : Đơn giá chuẩn một ca xe đưa rước và hệ số điều chỉnh áp dụng từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 năm 2005;

- Phụ lục 4.J : Đơn giá chuẩn một ca xe đưa rước và hệ số điều chỉnh áp dụng từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11 năm 2005;

- Phụ lục 4.K : Đơn giá chuẩn một ca xe đưa rước và hệ số điều chỉnh áp dụng từ ngày 22 tháng 11 năm 2005;

Điều 2. Sở Giao thông-Công chính có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện định mức, đơn giá chi phí được duyệt tại Điều 1 với các hệ số điều chỉnh áp dụng theo từng thời điểm và điều kiện cụ thể đối với từng luồng tuyến xe buýt, xe đưa rước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông-Công chính, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Viện trưởng Viện Kinh tế thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như điều 3;
- TTUB : CT, PCT/TT, ĐT;
- VPHĐ-UB : Các PVP;
- Các Tổ NCTH;
- Lưu (ĐT-Thg) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Văn Đua

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 42/2006/QĐ-UBND duyệt đơn giá chi phí vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh-sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.397
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69