Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3848/QĐ-UBND năm 2014 quy định định mức, chủng loại xe ô tô chuyên dùng trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 3848/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Trần Đình Tùng
Ngày ban hành: 04/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3848/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 04 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC, CHỦNG LOẠI XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008;

Căn cứ Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước và Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 10/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ;

Căn cứ Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 7/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2007/TT-BTC ; Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam;

Theo Công văn số 163/HĐND-TTHĐ ngày 21/10/2014 của Thường trực HĐND tỉnh và xét đề nghị của Sở Tài chính tỉnh tại Tờ trình số 762/TTr-STC ngày 24/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định định mức, chủng loại xe ô tô chuyên dùng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, như sau:

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

* Định mức, chủng loại xe ô tô chuyên dùng theo quy định là căn cứ để thực hiện các thủ tục: nhận điều chuyển xe từ các dự án sử dụng vốn nhà nước sau khi kết thúc, dự án ODA, nguồn viện trợ và các nguồn tài trợ hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước; trang bị mới từ nguồn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tài trợ; trang bị mới từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; trang bị xe ô tô cứu thương từ nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán ngân sách.

Điều 2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và cơ quan liên quan căn cứ quy định định mức, chủng loại xe ô tô chuyên dùng tại Điều 1, theo dõi, hướng dẫn, giám sát các đơn vị và tham mưu UBND tỉnh thực hiện điều chuyển xe ô tô từ các nguồn dự án, viện trợ, tài trợ cho cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế quản lý, sử dụng phục vụ công tác đảm bảo đúng quy định; báo cáo trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét thống nhất chủ trương, trang bị xe ô tô chuyên dùng cho cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế từ nguồn kinh phí của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tài trợ, nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và trang bị xe cứu thương từ nguồn ngân sách tỉnh và quyết định thanh lý hoặc điều chuyển xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế vượt quá định mức quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính tỉnh, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế (theo Phụ lục đính kèm) và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ: Y tế, Tài chính;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Các phòng chuyên viên;
- Lưu: VT,KTTH.
(D:\Dropbox\Hai KTTH\Nam 2014\Quyet dinh\Khac\QD ban hanh dinh muc chung loai xe o to chuyen dung cua cac don vi thuoc So Y te (TTr 762).doc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đình Tùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3848/QĐ-UBND năm 2014 quy định định mức, chủng loại xe ô tô chuyên dùng trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.170

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.229.89