Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3524/QĐ-BGTVT năm 2015 về bổ sung 24 cầu thay thế các cầu đã tạm dừng hoặc điều chuyển thuộc Dự án tín dụng ngành Giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3524/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 30/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3524/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG 24 CẦU THAY THẾ CÁC CẦU ĐÃ TẠM DỪNG HOẶC ĐIỀU CHUYỂN THUỘC DỰ ÁN TÍN DỤNG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỂ CẢI TẠO MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG  QUỐC GIA LẦN THỨ 2

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cNghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cNghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ công thư số 2015/HAN(IA)-84 ngày 24/7/2015 của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đồng thuận về danh mục cầu bổ sung vào Dự án Tín dụng ngành GTVT đ ci tạo mạng lưới đường Quốc gia ln thứ 2 bao gồm 23 cầu bổ sung, xếp theo thứ tự ưu tiên và 01 cầu sẽ triển khai nếu cân đối được vốn;

Căn cứ văn bản số 1727/TTg-KTN ngày 28/9/2015 về việc triển khai thực hiện các cầu sử dụng nguồn vốn của JICA còn lại của Dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2;

Căn cứ Quyết định số 1522/QĐ-BGTVT ngày 04/5/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc bổ sung cầu Tân Phong trên QL.21B thuộc tỉnh Nam Định vào Dự án Tín dụng ngành GTVT đcải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án 6 tại Văn bn số 1827/BQLDA6-DA3 ngày 28/7/2015 về danh mục cầu yếu bổ sung thay thế các cầu đã tạm dừng hoặc điều chuyn thuộc Dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 24 cầu vào Dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2 (danh sách kèm theo) để thay thế các cầu đã tạm dừng hoặc điều chuyển, với các nội dung chính như sau:

- Địa điểm: Trên 12 quốc lộ thuộc địa phận của 14 tỉnh, thành phố.

- Mục tiêu: Cải tạo mạng lưới đường bộ quốc gia, tăng cường năng lực giao thông và nâng cao an toàn thông qua việc thay thế các cu đã bị hư hỏng; tạo điều kiện kết nối với các khu công nghiệp/khu kinh tế, kết nối khu vực, kết nối với các nước trong khối ASEAN và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực thành thị và nông thôn.

- Kinh phí: Thanh toán theo đề cương, dự toán được duyệt.

- Thời gian thực hiện: năm 2015 ¸ 2016.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư: Bộ Giao thông vận tải.

- Quản lý dự án: Ban Quản lý dự án 6.

- Tư vấn lập dự án đầu tư: lựa chọn theo quy định hiện hành.

- Ban Quản lý dự án 6 chịu trách nhiệm chỉ đạo Tư vấn khẩn trương lập Dự án đầu tư điều chỉnh trình duyệt theo quy định, công tác lập dự án đầu tư cho các cầu bổ sung triển khai gồm 02 nhóm như sau:

+ Nhóm 1: gồm 09 cầu (gồm 07 cầu đã duyệt dự án đầu tư và 02 cầu Yên Biên, Mỹ Lung đang lập dự án đầu tư), Ban Quản lý dự án 6 chịu trách nhiệm làm việc với Sở Giao thông vận tải các tỉnh Điện Biên, Hà Nam, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hà Giang và Phú Thọ tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, kết quả nghiên cứu trước đây để tận dụng trong quá trình nghiên cứu tiếp theo.

+ Nhóm 2: gồm 15 cầu chưa lập dự án đu tư, Ban Quản lý dự án 6 chỉ đạo Tư vấn khn trương triển khai công tác khảo sát, lập dự án đầu tư.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị: Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng Công trình giao thông, Ban Quản lý dự án 6 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc Nhà nước;
- UBND các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Điện Biên, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hà Giang, Phú Thọ, Nghệ An, Sóc Trăng, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang và UBND TP Cần Thơ;
-
Các Sở GTVT: Điện Biên, Hà Nam, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hà Giang, Phú Thọ;
- Lưu VT, KHĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

DANH SÁCH

BỔ SUNG 24 CẦU THAY THẾ CÁC CẦU ĐÃ TẠM DỪNG HOẶC ĐIỀU CHUYỂN THUỘC DỰ ÁN TÍN DỤNG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỂ CẢI TẠO MẠNG IƯỚI ĐƯỜNG QUỐC GIA LẦN THỨ 2
(Kèm theo Quyết định số 3524/QĐ-BGTVT ngày 10/9/2015 của Bộ GTVT)

TT

Tỉnh

Tên cầu

Quốc lộ

Lý trình

Ghi chú

Nhóm 1: 09 cầu dã có hồ sơ lập dự án đầu tư

1

Hà Nam và Nam Định

Vĩnh Tứ

37B

Km19+507 (ĐT.497)

Đã có dự án đầu tư được duyệt

2

Điện Biên

Nậm Thanh

12

Km202+574

Đã có dự án đầu tư được duyệt

3

Điện Biên

Cầu C4

12

Km196+480

Đã có dự án đầu tư được duyệt

4

Thanh Hóa

Bình Hòa

47

Km2+019

Đã có dự án đầu tư được duyệt

5

Thanh Hóa

Cốc

47

Km 14+440

Đã có dự án đầu tư được duyệt

6

Thanh Hóa

Đông Hoàng

47

Km30+843

Đã có dự án đầu tư được duyệt

7

Hà Tĩnh

Soong

15B

Km8+800

Đã có dự án đầu tư được duyệt

8

Hà Giang

Yên Biên

34

Km0+100

Đang lập dự án đầu tư

9

Phú Thọ

M Lung

70B

Km34+852

Đang lập dự án đầu tư

Nhóm 2: 15 cầu chưa lập dự án đầu tư

1

Ngh An

Khe Son

48

Km21+500

Chưa lập dự án đầu tư

2

Nghệ An

Làng Mẹ

48

Km24+477

Chưa lập dự án đầu tư

3

Nghệ An

Kẻ Nậm

48

Km72+216

Chưa lập dự án đầu tư

4

Bến Tre

Mương Điều

57

Km51+967

Chưa lập dự án đầu tư

5

Sóc Trăng

Ba Bọng

61B

Km28+526

Chưa lập dự án đầu tư

6

Sóc Trăng

Cái Trầu

61B

Km29+919

Chưa lập dự án đầu tư

7

Sóc Trăng

Cầu 14/9

61B

Km33+434

Chưa lập dự án đầu tư

8

Sóc Trăng

Tuân Tức

61B

Km34+601

Chưa lập dự án đầu tư

9

Sóc Trăng

Sa Di

61B

Km38+660

Chưa lập dự án đầu tư

10

Sóc Trăng

Tai Trâu

61B

Km39+358

Chưa lập dự án đầu tư

11

Đồng Tháp

Kênh Cụt

30

Km38+098

Chưa lập dự án đầu tư

12

Bến Tre

Ranh Tng

57

Km54+769

Chưa lập dự án đầu tư

13

Bến Tre

Hương Mỹ

57

Km64+705

Chưa lập dự án đầu tư

14

An Giang và Cn Thơ

Cái Sắn Lớn

91

Km51+140

Chưa lập dự án đầu tư

15

Hậu Giang

Rạch Gốc

61

Km49+378

Chưa lập dự án đầu tư

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3524/QĐ-BGTVT năm 2015 về bổ sung 24 cầu thay thế các cầu đã tạm dừng hoặc điều chuyển thuộc Dự án tín dụng ngành Giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.451
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123