Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về thi đua, khen thưởng trong phong trào “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2019-2025

Số hiệu: 35/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Vũ Hồng Bắc
Ngày ban hành: 18/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2019/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG PHONG TRÀO “XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN” GIAI ĐOẠN 2019 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 và năm 2013;

Căn cứ Nghị định s 91/20177NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một s điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình s363/TTr-SNV ngày 30/8/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2019 - 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2019 và thay thế Quyết định 49/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban TĐKT TW;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
-TT T
nh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam t
nh Thái Nguyên;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Thông tin t
nh Thái Nguyên;
- Lưu: VT, NC.Phuong
Phuongvk/QD
195/TĐKT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

QUY ĐỊNH

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG PHONG TRÀO “XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN” GIAI ĐOẠN 2019 – 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về thi đua khen thưởng trong phong trào “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông tỉnh Thái Nguyên” (sau đây gọi tắt là phong trào) giai đoạn 2019 - 2025, bao gồm: Đối tượng áp dụng; nguyên tắc thi đua, khen thưởng; mục tiêu, nội dung thi đua; tổ chức phong trào thi đua; hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng; trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện.

2. Đối tượng áp dụng

Cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, tổ chức hợp pháp trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên; cá nhân, tập thể người Việt Nam ở nước ngoài; cá nhân, tổ chức hp pháp nước ngoài.

Điều 2. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng

Nguyên tắc thi đua, khen thưởng được thực hiện theo quy định tại Điều 6, Luật Thi đua, Khen thưởng và Điều 2, Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và các nguyên tắc sau:

1. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân trực tiếp tham mưu, tổ chức thực hiện, tham gia phong trào. Tỷ lệ cá nhân trực tiếp tham mưu, tổ chức thực hiện, tham gia phong trào được đề nghị khen thưởng phải đạt trên 40% tổng số cá nhân đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.

2. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện khen thưởng là chủ yếu; trường hp có thành tích xuất sắc trong phong trào, có sức lan tỏa lớn trong phạm vi toàn tỉnh mới đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.

Điều 3. Mục tiêu thi đua

Phát huy sức mạnh của toàn thể nhân dân và hệ thống chính trị trong xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tạo động lực động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân phát huy sức mnh, sức sáng tạo, tích cực đóng góp cho phong trào xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Nội dung thi đua

Thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông tỉnh Thái Nguyên theo đề án, kế hoạch của tỉnh, trọng tâm là các nội dung thi đua cơ bản sau:

1. Bổ sung, hoàn thiện, tổ chức quản lý và thực hiện tốt quy hoạch về giao thông vận tải.

2. Cải cách hành chính, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, tăng cường xã hội hóa, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Huy động nhiều nguồn lực từ người dân, tổ chức, doanh nghiệp xây dựng hạ tầng giao thông.

3. Thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bảo đảm đời sống cho nhân dân trong các vùng dự án hạ tầng giao thông.

4. Ứng dụng khoa học, công nghệ, phát huy sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng công trình, rút ngắn thời gian thi công, giảm nguồn vốn đầu tư; nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo trì đường bộ, hành lang an toàn đường bộ.

5. Quản lý, giám sát phương tiện tham gia giao thông, chú trọng quản lý chặt chẽ tải trọng, ngăn chặn phương tiện quá tải gây xuống cấp hạ tầng giao thông.

Điều 5. T chức phong trào thi đua

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tổ chức phong trào thi đua theo quy định tại Điều 16, Luật Thi đua Khen thưởng, Điều 5, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào hằng năm và giai đoạn; hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, khen thưởng hằng năm; tổng kết, khen thưởng giai đoạn vào cuối năm 2025.

2. Tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của phong trào thi đua, phát huy tính chủ động, tích cực, trách nhiệm, tự giác của tập thể, cá nhân tham gia thi đua.

3. Xây dựng tiêu chí đánh giá, tổ chức đánh giá, phân loại, xếp hạng thi đua hằng năm và giai đoạn đối với tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

4. Tổ chức đăng ký thi đua hằng năm và giai đoạn gồm các nội dung: Chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ trọng tâm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, hình thức khen thưởng phấn đấu đạt được. Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi đăng ký thi đua hằng năm về Sở Giao thông Vận tải trước ngày 20 tháng 01.

5. Thực hiện xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào giai đoạn 2019 - 2025.

Điều 6. Hình thức, cơ cấu số lượng khen thưởng hằng năm

1. Hình thức khen thưởng

a) Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Giấy khen của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Cơ cấu, số lượng khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Khen thưởng tối đa 12 tập thể, trong đó khen thưởng không quá: 01 tập thể là sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 03 tập thể là huyện, thành phố, thị xã, phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 06 xã, phường, thị trấn; 02 doanh nghiệp, tổ chức khác.

b) Khen thưởng tối đa 18 cá nhân, hộ gia đình, trong đó khen thưởng không quá: 07 cá nhân thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; 11 hộ gia đình.

3. Tiêu chuẩn Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho tập thể, cá nhân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Tập thể: Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào. Có giải pháp xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông được áp dụng và mang lại hiệu quả trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tổ chức phong trào sâu rộng, hiệu quả, đúng quy định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Cá nhân: Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, có thành tích nổi bật được bình xét trong phong trào. Có giải pháp trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông được áp dụng đem lại hiệu quả trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cá nhân là người đứng đầu và cá nhân phụ trách công tác an toàn giao thông của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, phong trào của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó phải được tổ chức đúng quy định, sâu rộng, hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông.

c) Hộ gia đình: Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có đóng góp tiêu biểu bằng trí tuệ hoặc sức người, vật chất cụ thể như hiến đất, tài sản và cây cối hoa màu trên đất; đóng góp tiền hoặc các loại vật liệu... để xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông.

Điều 7. Khen thưởng tổng kết

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện khen thưởng, trình cấp trên khen thưởng theo thẩm quyền vào dịp tổng kết giai đoạn 2019 - 2025.

Điều 8. Hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng

1. Thủ tục, số lượng hồ sơ thực hiện theo Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải, bảo đảm yêu cầu của công tác thẩm định và lưu trữ hồ sơ ở các cấp.

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Sở Giao thông Vận tải theo thời gian như sau:

a) Khen thưởng hằng năm: Trước ngày 15 tháng 12 hằng năm.

b) Khen thưởng tổng kết giai đoạn: Vào dịp tổng kết giai đoạn.

Điều 9. Tổ chức thc hin

1. S Giao thông Vận tải là cơ quan thường trực trong phong trào, chịu trách nhiệm:

a) Tham mưu công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tốt quy định này.

b) Phối hp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của phong trào.

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phong trào của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

d) Xây dựng tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua hằng năm và giai đoạn đối với sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

đ) Tổ chức đăng ký thi đua đối với sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; tổng hp đăng ký thi đua báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

e) Chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến cấp tỉnh.

g) Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả phong trào thi đua của năm trước 15 tháng 12 hằng năm, kết quả phong trào thi đua giai đoạn 2019 - 2025 vào tháng 12 năm 2025.

h) Lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng hằng năm và giai đoạn cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng). Trường hp khen thưởng thành tích đột xuất khác, Sở Giao thông Vận tải chủ động, kịp thời phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng.

2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi và phối hp với Sở Giao thông Vận tải đề xuất, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lp nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào.

4. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung quy định này và quy định cụ thể cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn khen thưởng theo thẩm quyền.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên, Báo Thái Nguyên, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, điển hình tiên tiến trong phong trào.

Trong quá trình thực hiện, trường hp có nội dung chưa phù hp, các địa phương, đơn vị phản ánh về Sở Giao thông Vận tải để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, sửa đổi kịp thời./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về thi đua, khen thưởng trong phong trào “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2019-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


904

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144