Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3370/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ tỉnh Sơn La, giai đoạn 2015 - 2020

Số hiệu: 3370/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Bùi Đức Hải
Ngày ban hành: 10/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3370/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LẬP LẠI TRẬT TỰ HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ TỈNH SƠN LA, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ, quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2159/TTr-SGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ (HLATĐB) tỉnh Sơn La, giai đoạn 2015 - 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu, giải pháp thực hiện

1.1. Mục tiêu

- Duy trì kết quả đã thực hiện theo Kế hoạch lập lại trật tự HLATĐB được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2008. Đồng thời, điều chỉnh Kế hoạch lập lại trật tự HLATĐB ở địa phương phù hợp với yêu cầu thực tế và quy định của pháp luật.

- Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của hành lang và quản lý HLATĐB; lập lại trật tự kỷ cương pháp luật trong việc giữ gìn HLATĐB.

- Tiếp tục xác định và duy trì hệ thống HLATĐB; hoàn thiện việc xây dựng hệ thống đường gom, đường nhánh đấu nối vào quốc lộ, tỉnh lộ nhằm đảm bảo an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ.

1.2. Giải pháp thực hiện

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, trong đó chú trọng vai trò làm công tác tuyên truyền của các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí, với phương châm là: Kiên trì, thường xuyên và liên tục.

- Kiện toàn Tổ công tác liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện trên cơ sở hướng dẫn của Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

- Rà soát, phân loại và thống kê các công trình vi phạm nằm trong HLATĐB, các đường nhánh đấu nối trái phép vào quốc lộ, đường tỉnh; tổ chức việc cưỡng chế, giải tỏa các công trình đã được bồi thường, công trình tái lấn chiếm mà không tự tháo dỡ và các công trình xây dựng trái phép trong HLATĐB; xóa bỏ đường đấu nối trái phép vào đường bộ; hoàn thiện và bảo vệ hệ thống mốc chỉ giới HLATĐB; quản lý, bảo vệ phần đất HLATĐB đã giải tỏa, bảo vệ mốc lộ giới.

- Thống nhất quy hoạch hệ thống đường gom trong khu dân cư đấu nối vào hệ thống quốc lộ, đường tỉnh phù hợp với quy hoạch giao thông vận tải của tỉnh.

- Báo cáo Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải bố trí kinh phí thực hiện hàng năm; đồng thời, tăng cường công tác xã hội hóa xây dựng đường gom nhằm đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao năng lực khai thác của các tuyến đường.

2. Tiến độ, nội dung thực hiện

Trên cơ sở kết quả đã thực hiện giai đoạn I, giai đoạn II Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện lập lại trật tự HLATĐB giai đoạn 2015 - 2020.

2.1. Giai đoạn 2015 - 2017

- Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đề xuất các nội dung cần điều chỉnh nhằm đảm bảo phù hợp với yêu cầu về quản lý, lập lại trật tự HLATĐB.

- Tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: Xây dựng tài liệu, tờ rơi, tổ chức in ấn, tuyên truyền cho UBND cấp xã, nhân dân sinh sống hai bên tuyến đường đi qua nắm và hiểu rõ các quy định về quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phối hợp với các phương tiện truyền thông, báo chí để tuyên truyền.

- Đơn vị quản lý đường bộ chủ trì phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng của địa phương rà soát, phân loại, thống kê các công trình nằm trong phần đất bảo trì, bảo vệ đường bộ và HLATĐB của hệ thống quốc lộ, đường tỉnh. Kết quả rà soát gửi Tổ công tác liên ngành của tỉnh trước ngày 15 tháng 6 năm 2015 để trình UBND tỉnh trước ngày 25 tháng 6 năm 2015 xây dựng kế hoạch bồi thường, hỗ trợ. Cụ thể:

+ Rà soát, thống kê và phân loại các loại đất, các công trình (nhà cửa, tường rào, cột điện, đường ống cấp thoát nước,...) và cây cối trên phần đất bảo trì, bảo vệ đường bộ chưa được bồi thường.

+ Xác định các nút giao, các vị trí điểm đen, vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông có nguyên nhân do hạn chế tầm nhìn cần giải tỏa HLATĐB. Trên cơ sở đó thống kê các loại đất, các công trình (nhà cửa, tường rào, cột điện, đường ống cấp thoát nước...) và cây cối nằm trong HLATĐB cần giải tỏa đảm bảo an toàn giao thông.

+ Phối hợp với chính quyền địa phương xác định các trường hợp đất ở, đất trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp..., đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây nhưng nằm trong HLATĐB nếu xây dựng mới sẽ ảnh hưởng đến an toàn giao thông để xây dựng phương án bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất (chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất nông nghiệp).

- Đến năm 2017, thực hiện thu hồi phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ và bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền trên đất đối với phần đất nằm trong HLATĐB gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông của các tuyến quốc lộ từ cấp I đến cấp III, khu vực các nút giao, vị trí điểm đen, vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; đồng thời lập kế hoạch, từng bước bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất đối với những hộ dân nằm trong hành lang an toàn đường quốc lộ, đường tỉnh có nhu cầu xây dựng mới nhà ở. Cụ thể:

+ UBND các huyện, thành phố báo cáo kế hoạch bồi thường, hỗ trợ của năm sau gửi Tổ công tác liên ngành tỉnh trước ngày 15 tháng 5 hàng năm, để tổng hợp trình UBND tỉnh gửi Bộ Giao thông vận tải (qua Tổng cục Đường bộ Việt Nam) trước ngày 31 tháng 5 hàng năm để báo cáo Chính phủ bố trí vốn giao UBND tỉnh thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

+ Thực hiện quản lý quy hoạch đấu nối vào quốc lộ theo Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020.

+ Triển khai cắm đầy đủ mốc xác định giới hạn phần đất của đường bộ, phần đất HLATĐB. Phần đất của đường bộ bàn giao cho đơn vị quản lý hệ thống quốc lộ; phần đất HLATĐB bàn giao cho chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đường bộ để quản lý, bảo vệ.

- Các địa phương thực hiện hình thức xã hội hóa, khai thác quỹ đất để tạo vốn xây dựng hệ thống đường gom theo quy định của Chính phủ về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

2.2. Giai đoạn năm 2018 - 2020

- Thu hồi hết phần đất của đường bộ và bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền trên đất đối với phần đất nằm trong HLATĐB gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông; từng bước bồi thường hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền trên đất đối với những hộ dân nằm trong HLATĐB có nhu cầu xây dựng mới nhà ở trên tất cả các tuyến quốc lộ và đường tỉnh.

- Tiếp tục triển khai cắm mốc xác định giới hạn phần đất của đường bộ, phần đất HLATĐB. Phần đất của đường bộ bàn giao cho đơn vị quản lý hệ thống quốc lộ và đường tỉnh; phần đất HLATĐB bàn giao cho chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đường bộ để quản lý, bảo vệ.

- Tiếp tục triển khai hình thức xã hội hóa, khai thác quỹ đất để tạo vốn xây dựng hệ thống đường gom theo quy định của Chính phủ về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí được bố trí từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp hiện hành và các nguồn vốn hợp pháp khác (nguồn thu sử dụng quỹ đất của các địa phương, nguồn vốn tự có của các doanh nghiệp, nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn kinh phí khác) cho các công việc sau:

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.

- Rà soát thống kê, phân loại các vi phạm trong HLATĐB, diện tích hành lang đã được đền bù giải tỏa, diện tích đất cần bồi thường, hỗ trợ giải tỏa.

- Thống kê, phân loại các điểm đấu nối vào quốc lộ.

- Cưỡng chế, giải tỏa vi phạm HLATĐB.

- Bồi thường, hỗ trợ giải tỏa phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ; bồi thường hỗ trợ thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất HLATĐB.

- Cắm mốc xác định giới hạn phần đất của đường bộ, phần đất HLATĐB; xây dựng các công trình phụ trợ đảm bảo an toàn trong HLATĐB.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giao thông vận tải

- Tham mưu trình UBND tỉnh kiện toàn Tổ công tác liên ngành để triển khai thực hiện Kế hoạch (gồm Lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị quản lý đường bộ).

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch giải tỏa HLATĐB hàng năm để triển khai thực hiện; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ HLATĐB, đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung báo cáo UBND tỉnh đề nghị Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải xem xét quyết định.

- Tuyên truyền, thông báo đến các tổ chức, cá nhân có công trình xây dựng trong HLATĐB về các quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng và bảo vệ HLATĐB, kế hoạch giải tỏa trong HLATĐB.

- Rà soát, đề xuất trình UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Khi triển khai các dự án xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo phải tiến hành thu hồi hết phần đất của đường bộ; đồng thời, bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất tại các đoạn tuyến có công trình và tài sản khác nằm trong HLATĐB có ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ.

- Tổng hợp kinh phí giải tỏa các tuyến đường tỉnh, báo cáo UBND tỉnh để bố trí kinh phí thực hiện; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng nội dung quy định trong Kế hoạch này.

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm trong việc quản lý, bảo vệ HLATĐB theo quy định; bố trí đủ lực lượng tham gia tổ công tác cưỡng chế, giải tỏa, lập lại trật tự HLATĐB của UBND các huyện, thành phố.

2. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thành phố rà soát, kiểm tra công tác lập và thực hiện quy hoạch xây dựng tại các khu công nghiệp, khu dân cư dọc theo các tuyến quốc lộ, đường tỉnh.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố rà soát, thống kê, phân loại và xử lý các tồn tại về sử dụng đất trong HLATĐB.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra việc thực thi các quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến quản lý, sử dụng và bảo vệ HLATĐB.

4. Công an tỉnh

Bố trí lực lượng phối hợp, tham gia Tổ công tác liên ngành của tỉnh; chỉ đạo Công an cấp huyện tham gia Tổ công tác liên ngành ở địa phương trong việc cưỡng chế giải tỏa các công trình vi phạm HLATĐB.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tích hợp nội dung các quy định của pháp luật về bảo vệ HLATĐB vào chương trình giảng dạy của một số môn học; tổ chức ngoại khóa, các hoạt động ngoài giờ lên lớp về trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải, các đơn vị quản lý đường bộ xây dựng các nội dung và biện pháp đẩy mạnh phong trào bảo vệ đường bộ; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào hoạt động này.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải thực hiện việc tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ HLATĐB trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư đối với việc thực hiện các giải pháp lập lại trật tự HLATĐB.

7. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự HLATĐB theo quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan phân bổ vốn đầu tư khi được Chính phủ phân bổ kế hoạch vốn cho công tác bồi thường, giải tỏa hành lang an toàn giao thông; xây dựng, cải tạo các công trình đường bộ thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự HLATTĐB theo quy định.

9. Sở Tư pháp

- Tham mưu cho Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức tuyên truyền các pháp luật về giao thông đường bộ, quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

10. UBND các huyện, thành phố

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ HLATĐB cho các tổ chức cá nhân và nhân dân trong địa phương biết, chấp hành.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ rà soát, thống kê, phân loại đầy đủ, chính xác các công trình vi phạm, các công trình cần giải tỏa trong HLATĐB; lập dự toán bồi thường, hỗ trợ giải tỏa các công trình trong HLATĐB, công trình cần giải tỏa gửi Sở Giao thông vận tải trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Thành lập Tổ công tác liên ngành (thành phần tương tự cấp tỉnh) thực hiện kế hoạch giải tỏa trên địa bàn; thông báo, tuyên truyền kế hoạch thực hiện giải tỏa đến cá nhân, đơn vị có công trình vi phạm HLATĐB. Đối với các công trình đã được bồi thường, giải tỏa nay tái lấn chiếm, chủ công trình phải tự tháo dỡ và không được bồi thường, hỗ trợ.

- Tổ chức thực hiện cưỡng chế giải tỏa toàn bộ các công trình đã được bồi thường, công trình tái lấn chiếm mà không tự tháo dỡ và các công trình xây dựng trái phép trong HLATĐB. Thành lập Tổ cưỡng chế gồm: Chủ tịch UBND huyện, thành phố (làm Tổ trưởng), Trưởng Công an huyện (làm Tổ phó), đại diện cơ quan quản lý trực tiếp đường bộ, Thanh tra chuyên ngành, Chủ tịch UBND các xã, Trưởng các bản, tiểu khu, tổ dân phố.

- Rà soát lại diện tích đất trong phạm vi HLATĐB đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân, tổ chức, có phương án thu hồi diện tích đã cấp.

- Tổ chức tiếp nhận và phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ cắm mốc chỉ giới HLATĐB, quản lý, bảo vệ phần HLATĐB đã giải tỏa, bảo vệ mốc lộ giới và xử lý các hành vi vi phạm.

- Có hình thức xử lý nghiêm, triệt để đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng lấn chiếm hoặc tái lấn chiếm, sử dụng trái phép đất HLATĐB.

11. Các Công ty quản lý đường bộ

- Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, thống kê, phân loại đầy đủ chính xác các công trình vi phạm trong HLATĐB, các công trình ảnh hưởng đến an toàn giao thông cần giải tỏa để lập dự toán bồi thường, hỗ trợ giải tỏa các công trình trong HLATĐB, các công trình ảnh hưởng đến an toàn giao thông cần giải tỏa.

- Phối hợp với Tổ công tác cưỡng chế, giải tỏa của UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện cưỡng chế giải tỏa các công trình trong hành lang an toàn giao thông đường bộ, các công trình ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

- Tổ chức cắm mốc chỉ giới HLATĐB, xây dựng, lắp đặt các công trình phụ trợ đường bộ trên các tuyến đường bộ, bàn giao cho các xã, phường, thị trấn để cùng phối hợp quản lý.

- Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyên và UBND các xã, phường, thị trấn, Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Thanh tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn giao thông đường bộ.

12. Các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể và các doanh nghiệp

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung, tiến độ kế hoạch đã đề ra; giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động và các thành viên trong tổ chức mình chấp hành tốt pháp luật về trật tự an toàn giao đường bộ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thực hiện việc thống kê, phân loại công trình nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ, gương mẫu tự di dời công trình vi phạm cần phải giải toả. Tổ chức kiểm điểm giáo dục đối với các đối tượng vi phạm về trật tự an toàn giao thông, không xét thi đua khen thưởng với mọi hình thức đối với những người vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, không chấp hành việc di dời công trình vi phạm khi cơ quan chức năng yêu cầu.

13. Công tác tổng hợp, báo cáo

- Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương triển khai Kế hoạch này; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải kết quả thực hiện trước ngày 31 tháng 01 hàng năm.

- Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc cần điều chỉnh, các đơn vị phản ánh về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giao thông vận tải; (báo cáo)
- TT Tỉnh ủy; (báo cáo)
- TT HĐND tỉnh; (báo cáo)
- TT UBND tỉnh (đ/c Chủ tịch, đ/c Hải - PCT);
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Như Điều 3;
- Huyện ủy, HĐND các huyện, thành phố;
- Đ/c Nguyễn Huy Anh - PVP;
- Lưu: VT.
KTN, Văn. 20 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3370/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ tỉnh Sơn La, giai đoạn 2015 - 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.579

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249