Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 320/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Xuân Sang
Ngày ban hành: 28/03/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Danh mục cảng cạn Việt Nam mới nhất

Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 320/QĐ-BGTVT ngày 28/3/2024 công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam.

Công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam năm 2024

Cụ thể, danh mục cảng cạn Việt Nam gồm 14 cảng dưới đây:

- Cảng cạn Km3+4 Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh;

- Cảng cạn Tân Cảng, Hải Phòng;

- Cảng cạn Đình Vũ - Quảng Bình, Hải Phòng;

- Cảng cạn Hoàng Thành, Hải Phòng;

- Cảng cạn Nam Đình Vũ (giai đoạn 1), Hải Phòng;

- Cảng cạn (ICD) Hải Linh, Phú Thọ;

- Cảng cạn Tân Cảng Quế Võ, Bắc Ninh;

- Cảng cạn Long Biên, Hà Nội;

- Cảng cạn Tân cảng Hà Nam, Hà Nam;

- Cảng cạn (ICD) Phúc Lộc - Ninh Bình, Ninh Bình;

- Cảng cạn Phú Mỹ (giai đoạn 1), Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch, Đồng Nai;

- Cảng cạn Tân cảng Long Bình (giai đoạn 1), Đồng Nai;

-  Cảng cạn Thạnh Phước, Bình Dương.

Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Nghị định 38/2017/NĐ-CP về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn và các quy định của pháp luật có liên quan đến 14 cảng nêu trên.

Tiêu chí xác định cảng cạn

Cụ thể, theo quy định tại Điều 7 Nghị định 38/2017/NĐ-CP như sau:

- Phải phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn đã được phê duyệt.

- Gắn với các hành lang vận tải chính, kết nối tới cảng biển phục vụ phát triển kinh tế vùng.

- Phải có ít nhất hai phương thức vận tải để tạo điều kiện tổ chức vận tải đa phương thức hoặc kết nối trực tiếp với một phương thức vận tải có năng lực cao.

- Bảo đảm đủ diện tích để bố trí nơi làm việc cho các cơ quan, tổ chức hữu quan và đủ quỹ đất để đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài; có diện tích tối thiểu 05 ha đối với các cảng cạn hình thành mới.

- Bảo đảm yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Xem thêm Quyết định 320/QĐ-BGTVT có hiệu lực ngày 28/3/2024 thay thế Quyết định 506/QĐ-BGTVT năm 2023.

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 320/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC CẢNG CẠN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn;

Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Xét tờ trình số 942/TTr-CHHVN ngày 13 tháng 3 năm 2024 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 506/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- Các Cục: ĐBVN, ĐTNĐVN, ĐSVN, HKVN;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Báo Giao thông;
- Lưu: VT, KCHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Sang

PHỤ LỤC

DANH MỤC CẢNG CẠN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 320/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 03 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên cảng cạn

Thuộc địa phận tỉnh, TP trực thuộc TW

1

Cảng cạn Km3+4 Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh

2

Cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng

Hải Phòng

3

Cảng cạn Đình Vũ - Quảng Bình

Hải Phòng

4

Cảng cạn Hoàng Thành

Hải Phòng

5

Cảng cạn Nam Đình Vũ (giai đoạn 1)

Hải Phòng

6

Cảng cạn (ICD) Hải Linh

Phú Thọ

7

Cảng cạn Tân Cảng Quế Võ

Bắc Ninh

8

Cảng cạn Long Biên

Hà Nội

9

Cảng cạn Tân cảng Hà Nam

Hà Nam

10

Cảng cạn (ICD) Phúc Lộc - Ninh Bình

Ninh Bình

11

Cảng cạn Phú Mỹ (giai đoạn 1)

Bà Rịa - Vũng Tàu

12

Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch

Đồng Nai

13

Cảng cạn Tân cảng Long Bình (giai đoạn 1)

Đồng Nai

14

Cảng cạn Thạnh Phước

Bình Dương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 320/QĐ-BGTVT ngày 28/03/2024 công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


505

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.83.132
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!