Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3176/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 10A2 - Tư vấn giám sát thi công các gói thầu xây lắp số 6A, 7A, 8A, 9A thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp QL3 đoạn từ Bờ Đậu – cửa khẩu Tà Lùng (Km82+100 - Km344+436), giai đoạn đầu tư bổ sung do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3176/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 21/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3176/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU SỐ 10A2 - TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG CÁC GÓI THẦU XÂY LẮP SỐ 6A, 7A, 8A, 9A THUỘC DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QUỐC LỘ 3 ĐOẠN TỪ BỜ ĐẬU – CỬA KHẨU TÀ LÙNG (KM82+100 ( KM344+436, GIAI ĐOẠN ĐẦU TƯ BỔ SUNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định số 2276/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc duyệt điều chỉnh dự án cải tạo, nâng cấp QL3 đoạn Bờ Đậu – Cửa khẩu Tà Lùng (Km82+100-Km344+436);
Căn cứ Quyết định số 3545/QĐ-BGTVT ngày 15/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về duyệt kế hoạch đấu thầu các hạng mục điều chỉnh, bổ sung thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp QL3 đoạn Bờ Đậu – cửa khẩu Tà Lùng (Km82+100-Km344+436);
 Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-BGTVT ngày  27/3/2008  của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu số 10A1: Tư vấn giám sát thi công các gói thầu xây lắp số 1A, 2A,3A, 4A, 5A và Gói thầu số 10A2: Tư vấn  giám sát thi công  các  gói thầu  xây lắp  số  6A,  7A, 8A,  9A thuộc  Dự án cải tạo, nâng cấp QL3 đoạn Bờ Đậu – Cửa khẩu Tà Lùng (Km82+100-Km344+436) (giai đoạn đầu tư bổ sung);
Căn cứ Quyết định số 2398/QĐ-BGTVT ngày 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt dự toán chi phí các gói thầu TVGS số 10A1 và 10A2 – Tư vấn giám sát, Dự án cải tạo, nâng cấp QL3 đoạn từ Bờ Đậu - cửa khẩu Tà Lùng (Km82+100 ¸ Km344+436), giai đoạn đầu tư bổ sung;
Căn cứ văn bản số 1721/ BGTVT-CGĐ ngày 21/3/2008 của Bộ GTVT về việc xử lý tình huống chỉ có 02 nhà thầu đạt bước đánh giá Hồ sơ quan tâm của gói thầu số 10A1 và 10A2 - Dự án Cải tạo nâng cấp QL3, đoạn Bờ Đậu - Cửa khẩu Tà Lùng;
Căn cứ văn bản số 3276/ BGTVT-CGĐ ngày 20/5/2008 của Bộ GTVT về việc xử lý tình huống chỉ có 01 nhà thầu tham dự đấu thầu gói thầu số 10A2 - Dự án Cải tạo nâng cấp QL3, đoạn Bờ Đậu - Cửa khẩu Tà Lùng;
Căn cứ văn bản số 6975/ BGTVT-QLXD ngày 22/9/2008 của Bộ GTVT cho phép mời các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu số 10A2 - Dự án Cải tạo nâng cấp QL3, đoạn Bờ Đậu - Cửa khẩu Tà Lùng chào lại giá dự thầu;
Xét tờ trình số 1937/KT2 ngày 17/7/2008 của Ban QLDA 5
(nay là Ban QLDA 6), tờ trình số 264/ĐHDA5 ngày 19/8/2008, tờ trình số 858/ĐHDA5 của Ban QLDA 6 xin phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 10A2 - Tư vấn giám sát thi công các gói thầu xây lắp số 6A, 7A, 8A, 9A thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp QL3 đoạn từ Bờ Đậu – cửa khẩu Tà Lùng (Km82+100 ¸ Km344+436), giai đoạn đầu tư bổ sung;
Theo đề nghị của Cục Quản lý xây dựng & CL CTGT tại báo cáo thẩm định số 1349 /QLXD-GĐ ngày 13/10/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 10A2 - Tư vấn giám sát thi công các gói thầu xây lắp số 6A, 7A, 8A, 9A thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp QL3 đoạn từ Bờ Đậu – cửa khẩu Tà Lùng (Km82+100 ¸ Km344+436), giai đoạn đầu tư bổ sung:

-Nhà thầu trúng thầu : Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư - Ứng dựng công nghệ mới.

- Giá trúng thầu : 1.015.000.000 đồng

 (Một tỷ, không trăm mười lăm triệu đồng)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thực hiện của các gói thầu xây lắp (dự kiến 18 tháng).

- Hình thức hợp đồng: Hình thức theo tỷ lệ phần trăm (%).

- Nguồn vốn: Trái phiếu chính phủ (theo quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án số 2276/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2006).

Điều 2. Ban Quản lý dự án 6 có trách nhiệm:

Hoàn thiện thương thảo hợp đồng theo quy định, hoàn tất các thủ tục, ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu để khẩn trương triển khai công tác giám sát thi công đảm bảo chất lượng và hoàn thành dự án đúng tiến độ yêu cầu.

Điều 3. Các ông Cục trưởng Quản lý xây dựng & CL CTGT; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Khoa học công nghệ, Tài chính; Tổng Giám đốc Ban QLDA 6; Nhà thầu trúng thầu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định này thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
 - Như điều 3;
 - Bộ trưởng (để b/c);
 - Kho bạc Nhà nước;
 - Lưu : VP-Cục QLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3176/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 10A2 - Tư vấn giám sát thi công các gói thầu xây lắp số 6A, 7A, 8A, 9A thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp QL3 đoạn từ Bờ Đậu – cửa khẩu Tà Lùng (Km82+100 - Km344+436), giai đoạn đầu tư bổ sung do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.806
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162