Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3165/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi phí khảo sát, nghiên cứu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thị trấn cái dầu, quốc lộ 91, tỉnh An Giang do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3165/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 20/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3165/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT, NGHIÊN CỨU LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN TRÁNH THỊ TRẤN CÁI DẦU, QUỐC LỘ 91, TỈNH AN GIANG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển;
Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BKH ngày 27/08/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;
Căn cứ
Quyết định số 455/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2005 của Bộ Giao thông vận tải về việc cho phép tiến hành chuẩn bị đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thị trấn Cái Dầu, Quốc lộ 91, tỉnh An Giang;
Xét tờ trình số 101/TTr-CĐBVN ngày 08/10/2008 của Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị phê duyệt đề cương và dự toán chi phí khảo sát, nghiên cứu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thị trấn Cái Dầu, Quốc lộ 91, tỉnh An Giang;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt đề cương và dự toán chi phí khảo sát, nghiên cứu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thị trấn Cái Dầu, Quốc lộ 91, tỉnh An Giang như sau:

1. Về đề cương:

Chấp thuận nội dung khảo sát, điều tra, nghiên cứu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thị trấn Cái Dầu, Quốc lộ 91, tỉnh An Giang tại đề cương trình kèm tờ trình số 101/TTr-CĐBVN ngày 08/10/2008 của Cục Đường bộ Việt Nam; Hạng mục khảo sát, điều tra, lấy mẫu, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án được duyệt chi tiết trong Phụ lục I kèm theo.

2. Về dự toán:

Duyệt dự toán chi phí khảo sát, nghiên cứu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thị trấn Cái Dầu, Quốc lộ 91, tỉnh An Giang là: 149.912.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm mười hai nghìn đồng chẵn).

Chi tiết như Phụ lục I kèm theo.

Điều 2. Căn cứ vào khối lượng thực hiện và sản phẩm hoàn thành chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Môi trường, Kế hoạch đầu tư, Tài chính; Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc Nhà nước TW;
- Ban quản lý dự ỏn 7;
- Lưu:VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3165/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi phí khảo sát, nghiên cứu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thị trấn cái dầu, quốc lộ 91, tỉnh An Giang do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.695
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162