Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3117/QĐ-UBND năm 2008 về kế hoạch thực hiện công tác kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông năm 2008 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3117/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 21/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3117/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KÉO GIẢM TAI NẠN GIAO THÔNG VÀ ÙN TẮC GIAO THÔNG NĂM 2008 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông;
Căn cứ Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;
Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;
Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quốc gia đến năm 2010;
Căn cứ Công văn số 176-CV/TU ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường lãnh đạo bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông;
Căn cứ Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo lập lại trật tự kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về giao thông trên địa bàn thành phố;
Căn cứ Quyết định số 147/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện chủ đề “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”;
Căn cứ Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2008;
Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố duyệt Kế hoạch phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Công an thành phố trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải (Công văn số 1667/SGTVT-GT ngày 04 tháng 7 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông năm 2008 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các Sở - ban - ngành thành phố, các tổ chức, đoàn thể, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã căn cứ chức năng nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch để xây dựng kế hoạch và biện pháp cụ thể ở từng địa bàn, đơn vị nhằm thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện công tác kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC KÉO GIẢM TAI NẠN GIAO THÔNG VÀ ÙN TẮC GIAO THÔNG NĂM 2008 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3117/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

Kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông đối với một đô thị đang có đà tăng nhanh về dân số và phương tiện giao thông cơ giới đường bộ như thành phố Hồ Chí Minh là công việc khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải tập trung sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân, phải thực hiện đồng thời nhiều giải pháp có tính chiến lược căn cơ, lâu dài đan xen với một số biện pháp cấp bách, tình thế.

Phát huy thành quả đã đạt được trong năm 2007, phấn đấu tiếp tục cải thiện hơn nữa tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn trong năm 2008 như sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

- Giảm ít nhất 15% về số vụ tai nạn giao thông; 15% về số người chết và 15% số người bị thương do tai nạn gây ra so với năm 2007.

- Hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố; kéo giảm số vụ ùn tắc giao thông lớn so với năm 2007.

- Không để xảy ra đua xe trái phép trên địa bàn thành phố.

- Thiết lập lại trật tự lòng, lề đường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

II. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Nhóm giải pháp 1: Nêu cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, gắn liền với việc đề cao trách nhiệm của chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông trong việc tổ chức thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

1. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về trật tự an toàn giao thông, Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 và Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Văn bản số 176-CV/TU ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Thành ủy “Về việc tăng cường lãnh đạo bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông”, Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo lập lại trật tự kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về giao thông trên địa bàn thành phố.  

2. Nêu cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đề cao trách nhiệm của từng đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên trong việc chấp hành và tuyên truyền vận động gia đình tham gia thực hiện chủ trương lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Phê bình trách nhiệm người đứng đầu ở các địa phương, cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm để xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, kiên quyết lập lại trật tự an toàn giao thông làm cho thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố tiên tiến của cả nước về trật tự an toàn giao thông.

3. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Nhóm giải pháp 2: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông và nếp sống văn minh đô thị của người tham gia giao thông

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thành phố đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Thành Đoàn TNCS, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Cựu Chiến binh thành phố, Hội Nông dân thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục thực hiện kế hoạch liên tịch đã ký với Ban An toàn giao thông thành phố, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các thành phần dân cư trong việc chấp hành luật giao thông và tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

3. Đề nghị các báo Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Phụ Nữ, Người Lao Động, Công An thành phố, Pháp Luật, Thanh Niên… tăng gấp đôi số lượng chuyên trang, chuyên mục về trật tự an toàn giao thông và nếp sống văn minh đô thị trên tất cả các loại hình báo chí (nhật báo, tuần báo...) và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của nhân dân. Các báo cần làm cho người dân thấy trách nhiệm và ý thức của bản thân về bảo vệ tính mạng của chính mình, của người khác khi tham gia giao thông; nêu gương người tốt, việc tốt; tạo dư luận xã hội lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị; mở diễn đàn vận động mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông khi tham gia giao thông và đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy.

4. Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố tăng gấp đôi thời lượng phát sóng các chuyên mục về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; triển khai bổ sung phần tin về tai nạn giao thông xảy ra hàng ngày trên địa bàn thành phố với thời lượng từ 03 đến 05 phút sau các bản tin thời sự, tin tức. Nội dung của phần tin này là điểm qua tình hình tai nạn giao thông trong ngày hôm trước như số vụ, số người bị chết, số người bị thương và một số hình ảnh của các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chú ý tăng thời lượng phát sóng vào các giờ có đông người xem đài.          

Công an thành phố có trách nhiệm cung cấp kịp thời thông tin hàng ngày về số vụ tai nạn giao thông, số người bị chết và bị thương vì tai nạn giao thông cho các cơ quan báo, đài để kịp thời biên tập, ghi hình nhằm kịp thời thông tin phát sóng.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo tất cả các trường học phải duy trì nội dung tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông trong các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, tiết học đầu tiên trong ngày và sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần; có hình thức xử lý nghiêm việc học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

- Chỉ đạo tất cả các trường học phối hợp với Công an và chính quyền địa phương tổ chức tốt việc giữ gìn trật tự giao thông khu vực trước cổng trường; dựng các panô nơi học sinh ra cổng trường để nhắc nhở học sinh phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông.

- Nghiên cứu và triển khai tăng cường thời lượng và đa dạng hóa hình thức giảng dạy pháp luật giao thông ở tất cả các cấp học nhằm giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành cho học sinh phổ thông.

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố thường xuyên cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cho báo, đài về tình hình, kết quả thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông của ngành giáo dục - đào tạo.

6. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở - ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị với Trung ương về việc ban hành văn bản mới hoặc bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Trung ương về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho phù hợp và khả thi với tình hình thực tế của thành phố.

- Thường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố chủ trì phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố, Đài Phát thanh và Đài Truyền hình thành phố xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình mới, nghiên cứu đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ cho phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, vận động về bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại những khu vực công cộng đông người trên địa bàn thành phố bằng nhiều hình thức sinh động với chủ đề chính là vận động mọi người phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông và đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy.

Chỉ đạo và cung cấp cho các rạp chiếu phim trên địa bàn thành phố những đoạn phim tuyên truyền về an toàn giao thông dài khoảng 5 -10 phút để các rạp trình chiếu trước khi vào phim chính.

8. Thủ trưởng các sở - ngành, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện phải thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình và nhân dân ở địa bàn dân cư (thực hiện đến tận khu phố, tổ dân phố). Trong công tác kiểm điểm, đánh giá tình hình công tác định kỳ hàng tuần, hàng tháng của các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đánh giá kết quả của công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật Giao thông đường bộ; đưa tiêu chí về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và nếp sống văn minh đô thị vào nội dung thi đua ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Người lao động bị xử lý do vi phạm pháp luật giao thông quá hai lần trong 01 năm sẽ không được xét khen thưởng hoặc xét tặng các danh hiệu thi đua.

9. Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố chủ trì:

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ và đường sắt theo Kế hoạch số 8497/BGTVT-VT ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải về kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; tổ chức nhiều hội thi, hội thảo về trật tự an toàn giao thông và nếp sống văn minh đô thị.

- Phối hợp với báo Sài Gòn Giải Phóng, Sở Giao thông vận tải tổ chức hội thi lái xe an toàn (ô tô và mô tô) năm 2008, thực hiện trong quý III năm 2008;

- Chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên mục, chuyên trang về an toàn giao thông trên Website Đảng bộ thành phố, Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói Việt Nam, báo Sài Gòn Giải Phóng, báo Giáo dục, báo Cựu Chiến binh, tạp chí Vành đai xanh, Sổ tay xây dựng Đảng; mở thêm chuyên mục trên Đài Truyền hình thành phố, chuyên trang trên báo Người Lao Động về trật tự, an toàn giao thông.

- Nghiên cứu, triển khai lắp đặt các panô tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa trên các tuyến đường chính và ở những nơi công cộng tập trung đông người như bệnh viện, trường học, chợ, siêu thị, trung tâm mua sắm, khu vui chơi giải trí, các bến xe, bến tàu, bến đò...  trên địa bàn thành phố.

Nhóm giải pháp 3: Tăng cường tuần tra, xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; kiên quyết thực hiện nghiêm Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 và Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ

1. Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng:

1.1. Tuần tra, kiên quyết phát hiện và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tại nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

1.2. Tập trung xử lý những trường hợp vi phạm của người điều khiển phương tiện giao thông chở hàng quá khổ quy định lưu thông trên các đường có mật độ giao thông cao (như đường Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Lũy Bán Bích…); xử lý nghiêm những người điều khiển xe xích lô lưu thông trong khu vực trung tâm thành phố (nằm trong vành đai cấm xe 03 bánh, ban hành kèm theo Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về hạn chế lưu thông và dừng đậu các loại xe 3 bánh, xe bán hàng rong trên địa bàn thành phố);

1.3. Lực lượng Cảnh sát giao thông:

- Bố trí và tăng cường đủ lực lượng tuần tra, xử phạt các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trong thời điểm thường xảy ra tai nạn giao thông (từ 19 giờ 00 đến 02 giờ 00 sáng hôm sau); đồng thời áp dụng rộng rãi các hình thức xử phạt vi phạm qua hình ảnh.

- Tăng cường công tác trực chốt, điều khiển giao thông tại các giao lộ để phòng ngừa xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài; tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử phạt nghiêm khắc các vi phạm về giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố.

- Tiến hành điều tra cơ bản các tuyến đường đã xảy ra nhiều tai nạn, từ đó xây dựng kế hoạch chuyên đề tập trung lực lượng, phương tiện nhằm cải thiện tình hình tai nạn trên những tuyến đường này.

- Phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải tổ chức lực lượng thường xuyên kiểm tra và xử lý kiên quyết tình trạng xe chở hàng vượt quá tải trọng cho phép của xe, đặc biệt là tổ chức kiểm tra tại các cổng ra vào của các cảng trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với Công an các quận, huyện gửi thông báo về địa phương và cơ quan nơi người vi phạm Luật Giao thông đường bộ cư ngụ, làm việc để phối hợp giáo dục người vi phạm.

1.4. Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy:

- Phối hợp với các lực lượng khác tăng cường kiểm tra trên các tuyến thủy nội địa của thành phố, xử lý nghiêm các bến khách và phương tiện chở khách không bảo đảm điều kiện an toàn giao thông theo Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

- Xử phạt nghiêm người điều khiển phương tiện thủy nội địa không có giấy phép, chứng chỉ chuyên môn hoặc có giấy phép, chứng chỉ chuyên môn nhưng không phù hợp; các phương tiện thủy nội địa vi phạm về điều kiện đăng ký, đăng kiểm.

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo lực lượng các cấp tăng cường tuần tra, kiên quyết xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

3. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Thanh tra Sở:

- Xử phạt thật kiên quyết và nghiêm đối với những đơn vị thi công đào đường và tái lập mặt đường không đúng quy trình quy định, không đảm bảo tiến độ, rào chắn chiếm dụng mặt đường mà không thi công, rào chắn không đúng phương án được thông qua, không lắp đặt đầy đủ bảng công bố thông tin công trường, không có phương án điều tiết giao thông hoặc có nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền thông qua…

- Chấn chỉnh, xóa bỏ tình trạng bến cóc, xe dù.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện xử phạt nghiêm, kiên quyết đối với bến thủy nội địa hoạt động không phép trên địa bàn thành phố.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử phạt các yếu kém, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý cơ sở hạ tầng giao thông của các Khu Quản lý Giao thông đô thị và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các đơn vị được thuê bao quản lý.

4. Lực lượng kiểm soát quân sự tăng cường phối hợp với cảnh sát giao thông trong hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử phạt đối với các phương tiện giao thông của lực lượng quân đội vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Nhóm giải pháp 4: Kiên quyết chấn chỉnh trật tự đô thị và lập lại trật tự lòng lề đường

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình sử dụng hệ thống vỉa hè trên địa bàn mình phụ trách, kiên quyết xử lý buộc tháo dỡ, giải tỏa ngay những trường hợp vi phạm, trả lại lề đường cho người đi bộ, chấm dứt tình trạng gây cản trở giao thông khi tụ tập buôn bán, dừng đậu xe lấn chiếm lòng lề đường; đồng thời chịu trách nhiệm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn do quận, huyện mình quản lý.

2. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các quận, huyện khẩn trương xóa bỏ các chợ tự phát chiếm dụng lòng đường làm nơi họp chợ. Đồng thời có kế hoạch di dời dần các chợ hiện đang chiếm dụng lòng lề đường trên địa bàn thành phố.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các trường tổ chức, sắp xếp mở cửa cho phụ huynh vào trong sân trường khi đưa đón con em đi học; nơi nào không có sân bãi trong trường thì phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện để khảo sát tìm nơi lân cận tổ chức cho phụ huynh đưa đón con em, tuyệt đối không để phụ huynh đậu xe dưới lòng lề đường trước các cổng trường; chỉ đạo các Phòng Giáo dục, Ban Giám hiệu trường học các cấp phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã thành lập các Tổ trật tự để hướng dẫn phụ huynh và học sinh giữ gìn trật tự, không gây cản trở giao thông trước cổng trường và khu vực xung quanh.

4. Sở Giao thông vận tải:

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận đã triển khai các điểm đậu xe ô tô có thu phí và không thu phí trên đường phố tiến hành rà soát, chấn chỉnh việc sử dụng lòng đường làm nơi để xe phải đảm bảo các tiêu chí theo Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý đường đô thị.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố nghiên cứu và tổ chức các bãi giữ xe mô tô, gắn máy trên các tuyến đường có vỉa hè rộng, đặc biệt là những khu vực công cộng đông người như chợ, siêu thị... để đáp ứng nhu cầu về chỗ gửi xe của người dân.

5. Ban An toàn giao thông thành phố:

- Chủ trì tổ chức các đoàn đi kiểm tra tình hình điều kiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn các quận, huyện, đặc biệt là các quận, huyện xảy ra nhiều tai nạn giao thông hoặc có nhiều điểm đen về tai nạn giao thông.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ban An toàn giao thông các quận, huyện và đoàn kiểm tra Nghị định số 14/CP thống nhất các biện pháp khắc phục, yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện nhằm bảo đảm an toàn giao thông và cải thiện tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn từng quận, huyện.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo Công ty Môi trường đô thị thành phố nghiên cứu, tổ chức lại các bãi tập kết, trung chuyển rác và thời gian vận chuyển rác hợp lý (tránh lưu thông vào giờ cao điểm) để phòng tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tạo môi trường giao thông sạch sẽ và an toàn hơn.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hoặc dự thảo văn bản cho Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chính phủ bổ sung điều kiện bắt buộc phải có chỗ đậu xe cho khách hàng khi xét cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để có cơ sở thực hiện như đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 322/STP-VB ngày 31 thánh 01 năm 2008.

Nhóm giải pháp 5: Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, đồng thời đảm bảo khai thác tốt hệ thống hạ tầng giao thông hiện hữu

a) Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị:

1. Sở Giao thông vận tải:

- Tập trung đầu tư, nâng cấp mạng lưới giao thông đường bộ theo Kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố đến năm 2020 đã được xây dựng, đặc biệt tập trung cho các công trình giao thông trọng điểm giai đoạn 2008 -2010; phối hợp hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng thành phố Hồ Chí Minh.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình giao thông trọng điểm: công trình Đại lộ Đông Tây, cầu Thủ Thiêm (giai đoạn 2), cầu đường Nguyễn Văn Cừ, cầu Phú Mỹ, Tỉnh lộ 10, dự án đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài, đường vành đai phía Đông nối từ cầu Phú Mỹ đến cầu Rạch Chiếc…

- Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư xây dựng các nút giao thông khác mức tại các giao lộ ngã tư Hàng Xanh, ngã tư Thủ Đức; hoàn thiện các nút giao Thủ Đức, Gò Dưa, ngã tư Ga, Tân Thới Hiệp trên đường Xuyên Á; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất tiến độ xây dựng các nút giao thông trong nội đô.

- Hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện nhanh dự án xây dựng các tuyến đường trên cao, khép kín đường vành đai số 2, xây dựng các cầu vượt sông Sài Gòn.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: Kè chống sạt lở bờ kênh Thanh Đa - Đoạn 1.1; Khai thông tuyến đường thủy nối ngã ba Đèn Đỏ - Xi măng Hà Tiên 1 qua ngã ba Giồng Ông Tố.

- Khai thông tuyến đường thủy nối sông Sài Gòn - sông Đồng Nai qua ngã 3 rạch Chiếc.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu thực hiện các dự án đầu tư xây dựng bãi đậu xe ngầm, nhà đậu xe nhiều tầng tại khu vực trung tâm thành phố.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện đề xuất các vị trí xây dựng nhà đậu xe nhiều tầng nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm bãi đậu xe và tình trạng thiếu đường do bố trí đậu xe như hiện nay.

4. Công ty Điện lực thành phố, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Bưu Điện thành phố và các đơn vị quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị có trách nhiệm tích cực hỗ trợ di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc đơn vị mình quản lý để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cải tạo hạ tầng giao thông.

b) Đảm bảo khai thác tốt hệ thống hạ tầng giao thông hiện hữu:

1. Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra duy tu sửa chữa thường xuyên các tuyến đường trên địa bàn thành phố, không để xuất hiện ổ gà, mặt đường bị biến dạng, thiếu hệ thống tín hiệu giao thông, hệ thống chiếu sáng công cộng bị hư hỏng hoặc biển báo mờ, bong tróc, ngã. Tăng cường bổ sung biển báo hướng dẫn giao thông trên các quốc lộ, các tuyến đường cửa ngõ thành phố.

2. Sở Giao thông vận tải:

- Thường xuyên kiểm tra, tuần tra trên các tuyến đường thủy nội địa; duy tu sửa chữa kịp thời các biển báo hiệu, nạo vét các bãi cạn, thanh thải chướng ngại vật trên các tuyến đường thủy nội địa. Thực hiện đầu tư nhanh các cầu bến tại các bến khách ngang sông đã có chủ trương đầu tư, đầu tư trang bị áo phao cho các bến khách ngang sông vùng sâu, vùng xa của thành phố.

- Thực hiện công tác đảm bảo giao thông kịp thời kết cấu hạ tầng giao thông theo thứ tự cấp bách bằng nguồn vốn đảm bảo giao thông và các nguồn vốn khác.

- Tăng cường công tác sửa chữa lớn và sửa chữa vừa hệ thống hạ tầng giao thông đã đến hạn phải sửa chữa.

- Tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật trên bản đồ địa chính đã được số hóa lộ giới các tuyến đường trục chính đô thị bàn giao và hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện quản lý, khai thác.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kế hoạch, cấp phát vốn kịp thời cho các dự án xây dựng hạ tầng giao thông; bổ sung kinh phí duy tu bảo dưỡng, sửa chữa lớn, sửa chữa vừa hệ thống giao thông trong năm 2008 và các nhu cầu khác để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Nhóm giải pháp 6: Tổ chức giao thông và điều khiển giao thông

a) Tổ chức giao thông:

1. Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Nghiên cứu tổ chức giao thông một cách khoa học tại các khu vực thường xuyên ùn tắc giao thông, tổ chức lưu thông một chiều các cặp đường song song, các khu vực thường xuyên ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố để tăng cao năng lực lưu thông.

- Tập trung giải quyết và hạn chế không để xảy ra ùn tắc giao thông tại 127 vị trí thường xuyên có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông (Phụ lục 1).

- Lắp đặt dãy phân cách trên các tuyến đường, đoạn đường thường xuyên xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông do lấn trái.

- Triển khai cải tạo kích thước hình học, mở rộng tầm nhìn đảm bảo an toàn giao thông tại các giao lộ có bán kính rẽ nhỏ hẹp, các đoạn cong nguy hiểm, các vị trí bị lấn chiếm.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, điều chỉnh chu kỳ hợp lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông; lắp đặt bổ sung hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ có mật độ xe lưu thông cao nhưng chưa có đèn tín hiệu giao thông; lắp đặt bổ sung đèn tín hiệu giao thông cho phép rẽ trái hoặc rẽ phải khi đèn đỏ tại các giao lộ đủ điều kiện. Nghiên cứu bổ sung thêm các đèn tín hiệu giao thông có số đếm lùi tại các giao lộ.

- Tổ chức phân luồng giao thông tạm để hỗ trợ cho các dự án trọng điểm đang thi công như: Dự án Vệ sinh môi trường thành phố (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè), Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án Nâng cấp lưu vực Kênh Tân Hóa - Lò Gốm, dự án cải thiện môi trường nước; các dự án thay cống vòm khu vực trung tâm…

- Rà soát và điều chỉnh các biển báo giao thông không hợp lý; triển khai lắp đặt biển báo cấm rẽ trái, rẽ phải tại các giao lộ thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông do xe rẽ trái hoặc rẽ phải gây ra.

2. Sở Giao thông vận tải khẩn trương nghiên cứu các đề xuất ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trong điều hành và quản lý giao thông (đã được các công ty như Công ty IBM, Công ty U-SMART, công ty GAPIT báo cáo sơ bộ)…, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong quý III năm 2008.

3. Công an thành phố và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch liên ngành số 13/KHLN/QS-CA ngày 16 tháng 01 năm 2008 trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2008.

b) Các công tác khác để tăng cường an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc giao thông, xử lý triệt để các điểm đen về tai nạn giao thông:

Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tập trung và ưu tiên giải quyết 52 điểm đen, đoạn đường đen về tai nạn giao thông (Phụ lục 2).

2. Lắp đặt đinh phản quang trên các tuyến đường cửa ngõ thành phố, các Quốc lộ, tại các đoạn đường cong gấp khúc nguy hiểm, các tuyến đường thường xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do lấn trái.

3. Tăng cường hệ thống báo hiệu giao thông (vạch sơn phân làn, vạch dừng, vạch người đi bộ băng đường…) hệ thống thông tin hướng dẫn, các bảng quang báo điện tử… trên các tuyến đường trục chính, quốc lộ.

4. Rà soát bổ sung vạch sơn băng đường dành cho người đi bộ qua đường, chấm dứt tình trạng băng ngang đường không đúng quy định đặc biệt là trên các tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 22, Xa lộ Hà Nội… nghiên cứu xây dựng thêm nhiều cầu vượt tại các giao lộ có mật độ giao thông cao, trên các tuyến quốc lộ và các tuyến đường trục chính (Phụ lục 3).

5. Tăng cường chiếu sáng trên các quốc lộ, các tuyến đường chính, các giao lộ, các đoạn cong nguy hiểm vào ban đêm.

6. Nghiên cứu các tiện ích trên đường phục vụ cho người đi bộ và người tàn tật tiếp cận sử dụng (thí điểm ở khu vực trung tâm thành phố).

7. Xử lý và đảm bảo an toàn kỹ thuật cho các chốt trực gác tại vị trí giao nhau giữa đường bộ - đường sắt trên địa bàn thành phố và tổ chức lực lượng trực gác đúng quy định, nghiêm túc; tiếp tục khảo sát, nâng cấp các đường ngang giao nhau với đường sắt trên địa bàn các quận có tuyến đường sắt đi qua.

Nhóm giải pháp 7: Tiếp tục phát triển vận tải hành khách công cộng

Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục rà soát và tổ chức rà soát, di dời ngay các trạm dừng, nhà chờ xe buýt có vị trí chưa phù hợp, quá gần các giao lộ hoặc có cự ly quá gần nhau (không giữ đúng khoảng cách theo quy định) hoặc được thiết lập tại các đoạn đường thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.

2. Tiếp tục rà soát, bố trí lại mạng lưới xe buýt trên địa bàn thành phố: khảo sát, bố trí lại chủng loại xe phù hợp với điều kiện mặt đường (không bố trí xe buýt lớn trên những tuyến đường có chiều rộng lòng đường nhỏ hơn 8m); điều chỉnh các tuyến xe buýt có lộ trình trùng lắp bất hợp lý, dễ gây ùn tắc giao thông; tạm thời điều chỉnh các luồng tuyến xe buýt tránh đi qua các đoạn đường đang có công trường tạm sử dụng phần lớn bề rộng mặt đường xe chạy để thi công; triển khai thực hiện xe buýt lưu thông trên một làn xe cố định trên đường Trường Chinh, Xa lộ Hà Nội, đường Điện Biên Phủ, đồng thời tiếp tục khảo sát, thực hiện bố trí xe buýt lưu thông trên làn đường sát lề phải trên các tuyến đường, đoạn đường đủ điều kiện.

3. Nghiêm cấm, xử phạt nặng đối với các tài xế xe buýt điều khiển phương tiện chạy lấn trái, giành đường, vượt nhau khi tham gia giao thông.

4. Tiếp tục khảo sát, bố trí lại biểu đồ, tần suất hoạt động của xe buýt sao cho phù hợp với điều kiện giao thông trên từng lộ trình, đáp ứng được lưu lượng khách đi lại trong giờ cao điểm và thấp điểm, xóa bỏ tình trạng xe buýt chạy đua với thời gian, phóng nhanh, giành đường, vượt ẩu hoặc bỏ trạm không rước khách.

5. Tổ chức mạng lưới thông tin trên các xe buýt để thông báo kịp thời về tình hình ùn tắc giao thông. Nếu xảy ra ùn tắc giao thông, qua thông báo của Trung tâm điều hành thông báo kịp thời để các tài xế xe buýt không lưu thông vào khu vực ùn tắc giao thông.

6. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư thực hiện dự án ứng dụng GPS và GIS trong công tác quản lý trên 2.000 xe buýt, thí điểm sử dụng thẻ thông minh (Smart card) để thay thế vé giấy trên ít nhất 02 tuyến xe buýt trong năm 2008.

7. Tiếp tục triển khai quy hoạch 22 đầu mối trung chuyển hành khách đi xe buýt trong quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2010 khi được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Đồng thời cho phép sử dụng tạm thời một phần Công viên 23 Tháng 9 và Công viên Chiến Thắng - đường Hoàng Văn Thụ để làm bến trung chuyển xe buýt theo phương án được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận.

8. Tiếp tục đầu tư phương tiện, hệ thống cơ sở hạ tầng xe buýt, cải cách công tác quản lý - điều hành, đào tạo đội ngũ lái xe, tiếp viên; nâng cấp mạng lưới thông tin, hướng dẫn hành khách… để nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút ngày càng nhiều người dân sử dụng xe buýt.

9. Về Kế hoạch “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”: chỉ đạo Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng, Ban Quản lý các bến xe và các đơn vị vận tải có liên quan: xây dựng kế hoạch quản lý tốt rác thải (bố trí đủ thùng rác có nắp đậy), đảm bảo vệ sinh môi trường, không để xảy ra tình trạng chiếm dụng, sử dụng lòng lề đường, không treo, dán băng rôn quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị tại bến xe buýt, bến xe khách liên tỉnh, trạm dừng xe buýt và trên xe buýt; chỉnh trang mỹ quan tại các bến xe buýt, bến xe khách liên tỉnh theo các tiêu chí sau:

- Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ các nhà vệ sinh cộng cộng, xây dựng bổ sung các nhà vệ sinh đối với các bến xe buýt, bến xe khách còn chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân.

- Không có người lang thang, ăn xin trong khuôn viên bến xe.

- Không để xảy ra hành vi móc túi, bán vé chợ đen, buôn bán gây mất trật tự, mất mát tài sản.

- Căn tin, cửa hàng dịch vụ sạch sẽ, an toàn vệ sinh thực phẩm, niêm yết và bán đúng giá.

- Có kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ tài xế xe buýt - taxi, tiếp viên xe buýt nhất là kỹ năng giao tiếp với người dân.

Nhóm giải pháp 8: Tăng cường năng lực quản lý nhà nước

1. Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo Ban Chỉ huy Thường trực phòng, chống tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố và từng quận - huyện hoạt động mạnh mẽ, có hiệu quả. Giao Ban An toàn giao thông quận, huyện tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân quận, huyện ra quyết định thành lập ở cấp quận, huyện.

2. Sở Giao thông vận tải:

- Tiếp tục phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các trường đại học chuyên ngành để thực hiện một số đề tài, đề án nghiên cứu khoa học phục vụ thiết thực cho công tác đảm bảo an toàn giao thông thành phố.

- Phối hợp với các sở - ngành hữu quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện xây dựng “Đề án chuyển đổi các loại xe 3, 4 bánh tự chế đang lưu thông trên địa bàn thành phố” trình Ủy ban nhân dân thành phố thông qua để triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Phối hợp với các sở - ngành hữu quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện xây dựng “Đề án chuyển đổi phương tiện hoặc nghề nghiệp cho chủ các loại phương tiện thủy nội địa (trên địa bàn thành phố) không được phép lưu hành theo nội dung Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP của Chính phủ” trình Ủy ban nhân dân thành phố thông qua trong quý III năm 2008 để triển khai thực hiện.

- Phối hợp với các Sở - ngành liên quan trong việc tiếp tục xây dựng hoàn thiện chương trình hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, trong đó, tập trung nghiên cứu các giải pháp: tăng mức phí đăng ký xe mới; thu phí giao thông hàng năm đối với mỗi loại phương tiện lưu thông trên địa bàn; cấm, hạn chế (theo thời gian) toàn bộ hoặc một số loại phương tiện lưu thông trên một số tuyến nhất định thường xuyên ùn tắc.

3. Ban An toàn giao thông thành phố:

- Tiếp tục phát huy hiệu quả của các Đoàn kiểm tra về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tiếp tục khảo sát, phát hiện và xử lý khắc phục các “điểm đen” về tai nạn giao thông trên các quốc lộ, đường giao thông chính nội thị theo quy định tại Quyết định số 13/2005/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Triển khai áp dụng phần mềm ứng dụng công nghệ GIS vào quản lý cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, vị trí các điểm đen.

- Tổ chức tập huấn các kiến thức về giao thông, an toàn giao thông để nâng cao năng lực cho Ban An toàn giao thông các quận - huyện.

- Phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra thường xuyên đối với các doanh nghiệp, đơn vị quản lý siêu thị, cửa hàng kinh doanh mua bán gần các giao lộ, buộc phải thực hiện những biện pháp để khắc phục ngay các nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông, yêu cầu phải thành lập bãi giữ xe cho khách hàng và có lực lượng bảo vệ tham gia giữ gìn trật tự lòng lề đường tại khu vực.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, hướng dẫn các Sở - ngành liên quan thực hiện việc điều chỉnh lệch ca, lệch giờ để hạn chế lưu lượng tập trung trong giờ cao điểm sau khi đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

6. Sở Tài chính theo dõi, tổ chức thực hiện khi có văn bản của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung các quy định mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; về các thủ tục tham gia bảo hiểm và điều kiện bồi thường thiệt hại; về hướng dẫn sử dụng một phần kinh phí từ nguồn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới để đầu tư lại cho công tác phòng ngừa tai nạn giao thông; về chính sách hỗ trợ phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt; về việc tăng lệ phí trước bạ, tăng lệ phí đăng ký mô tô và xe gắn máy ở các thành phố lớn...

7. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố, Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố xây dựng đề án kiện toàn Ban An toàn giao thông thành phố, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trong quý III năm 2008 và triển khai thực hiện khi đề án được phê duyệt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thủ trưởng các Sở - ban - ngành, đơn vị, đoàn thể đóng trên địa bàn thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn căn cứ vào những nội dung Kế hoạch đã được ban hành, lập kế hoạch chi tiết thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương mình đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất nhằm góp phần tích cực vào việc kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố năm 2008.

2. Giao Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các địa phương trong việc thực hiện Kế hoạch, kịp thời tổng hợp tình hình, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; sơ kết định kỳ hàng tháng, quý, năm 2008.

3. Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì giao ban định kỳ với các đơn vị liên quan để kiểm điểm tình hình thực hiện, tổ chức sơ kết hàng quý và tổng kết đánh giá tình hình vào cuối năm 2008, báo cáo kết quả thực hiện cho Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Thành ủy và Hội đồng nhân dân thành phố./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

PHỤ LỤC 1

CÁC ĐIỂM THƯỜNG XUYÊN CÓ NGUY CƠ ÙN TẮC GIAO THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3117/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Mô tả vị trí giao lộ

Ghi chú

1

Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học

Quận 1

2

Cách Mạng Tháng 8: đoạn từ đường Rạch Bùng Binh đến Hòa Hưng

Quận 3

3

Cách Mạng Tháng 8: đoạn từ Tô Hiến Thành - Trần Văn Đang

Quận 3

4

Cách Mạng Tháng 8: đoạn từ Bắc Hải - Phạm Văn Hai

Quận Tân Bình

5

Hai Bà Trưng: đoạn từ Nguyễn Hữu Cầu - Trần Quang Khải - Lý Chính Thắng

Quận 1

6

Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Đình Chiểu

Quận 1

7

Cách Mạng Tháng 8 - Võ Văn Tần

Quận 1

8

Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Thị Minh Khai

Quận 1

9

Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm

Quận 1

10

Nguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Bỉnh Khiêm

Quận 1

11

Đinh Tiên Hoàng - Trần Quang Khải

Quận 1

12

Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng

Quận 1

13

Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng

Quận 1

14

Nguyễn Thị Minh Khai - Cao Thắng

Quận 1

15

Đường 3/2 - Cao Thắng

Quận 10

16

Đường 3/2 - Lê Hồng Phong

Quận 10

17

Ngã sáu Dân Chủ

Quận 3

18

Trần Hưng Đạo - Lê Hồng Phong

Quận 5

19

Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tri Phương

Quận 5

20

Nguyễn Tri Phương - Đường 3/2

Quận 10

21

Đồng Tiến - Thành Thái

Quận 10

22

Lý Thường Kiệt - Đường 3/2

Quận 10

23

Hồng Bàng - Ngô Quyền

Quận 5

24

Hồng Bàng - Lý Thường Kiệt

Quận 5

25

Đường 3/2 - Lê Đại Hành

Quận 11

26

Vòng xoay Cây Gõ

Quận 11

27

Hùng Vương - Nguyễn Tri Phương

Quận 5

28

An Dương Vương - Nguyễn Tri Phương

Quận 5

29

Trần Phú - Nguyễn Trãi

Quận 5

30

Phạm Hùng - Đường số 12

Quận 8

31

Vòng xoay ngã sáu Nguyễn Tri Phương

Quận 5

32

Vòng xoay Cộng Hòa

Quận 1

33

Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Xí

Quận Bình Thạnh

34

Bạch Đằng - Đinh Bộ Lĩnh

Quận Bình Thạnh

35

Ngã tư Phú Nhuận

Quận Phú Nhuận

36

Hoàng Văn Thụ - Hồ Văn Huê

Quận Phú Nhuận

37

Nguyễn Văn Trỗi - Trần Huy Liệu

Quận Phú Nhuận

38

Ngã tư Bảy Hiền

Quận Tân Bình

39

Trường Chinh - Âu Cơ

Quận Tân Bình

40

Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý

Quận Tân Bình

41

Vòng xoay An Sương: sau giờ xả tải sáng (9h - 10h30), trước và trong giờ cao điểm chiều

Quận 12

42

Ngã tư Trung Chánh (Quốc lộ 22 - Nguyễn Ảnh Thủ): sau giờ xả tải sáng, trước và trong giờ cao điểm chiều

Quận 12

43

Ngã tư Bình Triệu (Quốc lộ 13 - Kha Vạn Cân): nơi đường bộ giao cắt với đường sắt, mật độ lưu thông rất đông

Quận Thủ Đức

44

Ngã tư Tam Bình (Quốc lộ 1A - Tô Ngọc Vân - Tỉnh lộ 43): đường Tỉnh lộ 43 hẹp và là đường độc đạo vào Khu Chế xuất Linh Trung 2, lượng công nhân thay ca rất đông

Quận Thủ Đức

45

Cầu Sài Gòn: Khi xảy ra hiện tượng chết máy, tai nạn giao thông trên cầu

Quận 2

46

Ngã ba Thảo Điền: vào giờ cao điểm, mật độ lưu thông của xe hai bánh quá lớn

Quận 2

47

Ngã ba Cát Lái 1, 2: khi xe tải vào quận 2 quá lớn, gặp sự cố giao thông phía trong đường Nguyễn Thị Định, Liên tỉnh lộ 25B

Quận 2

48

Ngã tư Điện lực: khi xe tải tập kết lưu thông vào đường Z1 (quận Thủ Đức) quá lớn

Quận 9

49

Ngã tư Bình Thái: khi xảy ra sự cố giao thông tại giao lộ, mật độ giao thông tăng đột biến vào giờ cao điểm

Quận 9

50

Ngã tư Thủ Đức: khi xảy ra sự cố giao thông tại giao lộ, mật độ giao thông tăng đột biến vào giờ cao điểm

Quận 9

51

Trước Khu du lịch Suối Tiên: vào dịp lễ, tết

Quận 9

52

Ngã 5 Tân Vạn: khi xảy ra sự cố giao thông tại giao lộ, trên cầu Đồng Nai hoặc khu vực ngã ba Vũng Tàu

Quận 9

53

Quốc lộ 1A - Lê Trọng Tấn

Quận Tân Phú

54

Quốc lộ 1A - Tỉnh lộ 10

Quận Bình Tân

55

Quốc lộ 1A - Trần Đại Nghĩa

Quận Bình Tân

56

Quốc lộ 1A - Dương Đình Cúc

Huyện Bình Chánh

57

Quốc lộ 1A - Nguyễn Hữu Trí

Huyện Bình Chánh

58

Quốc lộ 1A - Nguyễn Văn Linh

Huyện Bình Chánh

59

Bùi Thị Xuân - Cống Quỳnh

Quận 1

60

Cống Quỳnh - Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Trãi

Quận 1

61

Nguyễn Văn Vai - Mai Thị Lựu

Quận 1

62

Mũi tàu Nguyễn Thị Định - Liên tỉnh lộ 25B (gần ngã 3 Cát Lái)

Quận 2

63

Ngã 3 Giồng Ông Tố (Nguyễn Thị Định - Nguyễn Duy Trinh)

Quận 2

64

Nguyễn Phúc Nguyễn - đường Cống Hộp

Quận 3

65

Cầu Trần Quang Diệu - Kênh Nhiêu Lộc

Quận 3

66

Trương Định - Ngô Thời Nhiệm

Quận 3

67

Bà Huyện Thanh Quan

Quận 3

68

Kỳ Đồng - Trần Quốc Thảo

Quận 3

69

Lê Văn Sỹ - Trần Quang Diệu

Quận 3

70

Xóm Chiếu - Đoàn Văn Bơ

Quận 4

71

Tôn Đản - Đoàn Văn Bơ - Hẻm 243

Quận 4

72

Cầu Dừa (đường Bến Vân Đồn)

Quận 4

73

Hoàng Diệu - Cầu Ông Lãnh

Quận 4

74

Hoàng Diệu - Tân Vĩnh

Quận 4

75

Hoàng Diệu - Khánh Hội

Quận 4

76

Cầu Kênh Tẻ (đường Khánh Hội)

Quận 4

77

Nguyễn Trãi - Trần Phú

Quận 5

78

Đầu cầu tạm đường Trần Tuấn Khải

Quận 5

79

Đầu cầu tạm đường Nguyễn Thi

Quận 5

80

An Dương Vương - Ngô Quyền

Quận 5

81

Cầu Đa Khoa (trên tuyến Nguyễn Thị Thập)

Quận 7

82

Ngã 3 Tây Hòa (Đỗ Xuân Hợp - Tây Hòa)

Quận 9

83

Ngã 3 Đình Phong Phú (Lê Văn Duyệt - Đình Phong Phú)

Quận 9

84

Tô Hiến Thành - Đồng Nai

Quận 10

85

Tô Hiến Thành - Sư Vạn Hạnh

Quận 10

86

Lạc Long Quân - Phú Thọ (chợ Bình Thới)

Quận 11

87

Khuông Việt - Hòa Bình (trước cửa Đầm Sen có bến xe buýt)

Quận 11

88

Bình Thới - Lãnh Binh Thăng - Ông Ích Khiêm

Quận 11

89

Tôn Thất Hiệp - Lãnh Binh Thăng

Quận 11

90

Âu Cơ - Lạc Long Quân

Quận 11

91

Nguyễn Thị Nhỏ - Lữ Gia

Quận 11

92

Lê Quang Định - Nguyễn Văn Đậu

Quận Bình Thạnh

93

Lê Quang Định - Nơ Trang Long

Quận Bình Thạnh

94

Phan Văn Trị - Trần Quý Cáp

Quận Bình Thạnh

95

Phan Văn Trị - Nơ Trang Long

Quận Bình Thạnh

96

Ung Văn Khiêm - đường D2

Quận Bình Thạnh

97

Ngã 6 Gò Vấp

Quận Gò Vấp

98

Ngã 4 Thông Tây

Quận Gò Vấp

99

Ngã 4 Cầu Cống

Quận Gò Vấp

100

Ngã 4 Lê Văn Thọ - Cây Trâm

Quận Gò Vấp

101

Ngã 4 chợ Gò Vấp

Quận Gò Vấp

102

Ngã 3 Lê Quang Định - Trần Quốc Tuấn

Quận Gò Vấp

103

Ngã 3 Thống Nhất - Cây Trâm

Quận Gò Vấp

104

Lê Văn Sỹ - Đặng Văn Ngữ

Quận Phú Nhuận

105

Lê Văn Sỹ - Huỳnh Văn Bánh

Quận Phú Nhuận

106

Huỳnh Văn Bánh - Trần Huy Liệu

Quận Phú Nhuận

107

Trần Huy Liệu - Nguyễn Trọng Tuyển

Quận Phú Nhuận

108

Phan Đình Phùng - Huỳnh Văn Bánh

Quận Phú Nhuận

109

Phan Đình Phùng - Nguyễn Trọng Tuyển

Quận Phú Nhuận

110

Tân Thành  - Âu Cơ (giờ cao điểm)

Quận Tân Phú

111

Nguyễn Lý - Thạch Lam (giờ cao điểm)

Quận Tân Phú

112

Thoại Ngọc Hầu - Lũy Bán Bích (giờ cao điểm)

Quận Tân Phú

113

Trịnh Đình Trọng - Lũy Bán Bích (giờ cao điểm)

Quận Tân Phú

114

Tân Kỳ Tân Quý - Sơn Kỳ (khi có xe tải quẹo vào 2 bên đường gây ra ùn xe)

Quận Tân Phú

115

Hoàng Văn Thụ (Trường Dạy nghề Lý Tự Trọng đến vòng xoay Lăng Cha Cả)

Quận Tân Bình

116

Xuân Hồng - Xuân Diệu (giờ cao điểm)

Quận Tân Bình

117

Xuân Hồng - Nguyễn Thái Bình (giờ cao điểm)

Quận Tân Bình

118

Âu Cơ - Thoại Ngọc Hầu (giờ cao điểm)

Quận Tân Bình

119

Phạm Văn Hai - Nguyễn Trọng Tuyển (giờ cao điểm)

Quận Tân Bình

120

Lê Văn Sỹ - Phạm Văn Hai (giờ cao điểm)

Quận Tân Bình

121

Lạc Long Quân - Đông Hồ (giờ cao điểm)

Quận Tân Bình

122

Võ Văn Ngân - Nguyễn Văn Bá

Quận Thủ Đức

123

Tỉnh lộ 43 - Gò Dưa

Quận Thủ Đức

124

Ngã 4 Bình Thái

Quận Thủ Đức

125

Ngã 4 RMK

Quận Thủ Đức

126

Tỉnh lộ 43 - Đường sắt

Quận Thủ Đức

127

Quách Điêu - Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc A, B)

Huyện Bình Chánh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC ĐIỂM ĐEN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2008

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3117/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Tên điểm đen

Ghi chú

1

Ngã 4 Tân Hưng (Quốc lộ 1A - Nguyễn Văn Quá)

Quận 12

2

Quốc lộ 22: Km 00 (vòng xoay An Sương)

Quận 12

3

Ngã 3 Nguyễn Thị Sóc (Quốc lộ 22 - Nguyễn Thị Sóc)

Huyện Hóc Môn

4

Quốc lộ 22: từ Km 22 đến Km 26

Huyện Hóc Môn

5

Trường Chinh: ngã rẽ trước chợ Lạc Quang

Quận 12

6

Ngã 3 đường An Bình - Quốc lộ 1A

Quận 12

7

Ngã 4 Tam Bình (Quốc lộ 1A - Tỉnh lộ 43 - Tô Ngọc Vân)

Quận Thủ Đức

8

Khu vực cầu vượt Sóng Thần (Quốc lộ 1A)

Quận Thủ Đức

9

Điểm quay đầu xe trước Công ty Quảng Độ (Quốc lộ 1A)

Quận Thủ Đức

10

Ngã 3 đường Vườn Lài

Quận 12

11

Đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến Ngã 3 Cát Lái 1 (hướng từ Đồng Nai vào Thành phố)

Quận 2

12

Ngã 4 Điện Lực

Quận  Thủ Đức

13

Cầu Suối Cái đến ngã 3 Công nghệ cao (cả hai chiều đường)

Quận Thủ Đức

14

Cầu Vượt Thủ Đức đến ngã 3 Đại học Nông Lâm (hướng từ Trạm kiểm soát giao thông số 2 về Linh Xuân)

Quận Thủ Đức

15

Quốc lộ 1A - Tân Kỳ Tân Quý

Quận Bình Tân

16

Tuyến Quốc lộ 1A (từ Trần Đại Nghĩa đến Dương Đình Cúc)

Quận Bình Tân

17

Tuyến Quốc lộ 1A (từ Hưng Long đến Đinh Đức Thiện)

Huyện Bình Chánh

18

Trước số 14 Cách Mạng Tháng 8

Quận 1

19

Trước số 258 Nguyễn Trãi

Quận 1

20

Trước số 2A Nguyễn Hữu Cảnh

Quận 1

21

Dốc cầu Điện Biên Phủ

Quận 1

22

Dốc cầu Ông Lãnh

Quận 1

23

Hoàng Diệu - Cầu Ông Lãnh

Quận 4

24

Cầu Kinh Tẻ (đường Khánh Hội)

Quận 4

25

Quốc lộ 52: tại Km 01 - 400m

Quận 9

26

Nguyễn Xiển: tại trụ điện PD-8

Quận 9

27

Hoàng Hữu Nam: tại trụ điện H8

Quận 9

28

Quốc lộ 1: đoạn từ cầu vượt Trạm 2 đến Km 1878+400

Quận 9

29

Quốc lộ 52: đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến Km 07+50

Quận 9

30

Tuyến Lê Văn Việt:
đoạn từ chợ Hiệp Phú đến cầu Bến Nọc
Chợ Hiệp Phú đến ngã tư Thủ Đức
Cầu Bến Nọc đến ngã 3 Mỹ Thành

Quận 9

31

Tuyến Đỗ Xuân Hợp: Đoạn từ ngã tư Bình Thái đến cầu 5 Lý

Quận 9

32

Tuyến Nguyễn Duy Trinh: Đoạn từ cầu Xây Dựng đến cầu Ông Nhiêu

Quận 9

33

Tuyến Hoàng Hữu Nam: Đoạn từ ngã 3 Mỹ Thành đến ngã 3 Lâm Viên

Quận 9

34

Tuyến Lã Xuân Oai: Đoạn từ ngã 3 Long Trường đến cầu Tăng Long

Quận 9

35

Tuyến Lò Lu: Đoạn từ cột điện PB55 đến PB64

Quận 9

36

Tuyến 154: Đoạn từ trụ điện Paa03 đến Sea 13

Quận 9

37

Điểm trước nhà số 200 - 202 Hoàng Văn Thụ

Quận Phú Nhuận

38

Điểm trước nhà số 43 Hồ Văn Huê

Quận Phú Nhuận

39

Điểm tại ngã 3 Hoàng Minh Giám + hẻm 553 Nguyễn Kiệm

Quận Phú Nhuận

40

Tuyến Nguyễn Kiệm: trước khu vực Siêu thị CoopMart

Quận Phú Nhuận

41

Trường Chinh + Phan Huy Ích

Quận Tân Bình

42

Điểm giao lộ Quốc lộ 1A và Đường 14 (Bồi Hoàn)

Quận Thủ Đức

43

Điểm km 1885+800 đến km 1886+300 trên Quốc lộ 1A

Quận Thủ Đức

44

Quốc lộ 1A và Tỉnh lộ 43

Quận Thủ Đức

45

Điểm từ cột điện số 99 đến điện số 103 trên Quốc lộ 1K

Quận Thủ Đức

46

Điểm từ cầu Gò Dưa đến ngã 4 Bình Triệu

Quận Thủ Đức

47

Quốc lộ 1A: đoạn từ vòng xoay ngã 3 An Lạc đến cầu Bình Điền

Huyện Bình Chánh

48

Tỉnh lộ 10: đoạn từ giao lộ Võ Văn Vân đến cầu Xáng

Huyện Bình Chánh

49

Phan Văn Hớn: Khu vực ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm

Huyện Hóc Môn

50

Đặng Thúc Vịnh: Khu vực ấp 3, xã Đông Thạnh

Huyện Hóc Môn

51

Lê Văn Khương: Ấp 5, xã Đông Thạnh

Huyện Hóc Môn

52

Tuyến Nguyễn Văn Tạo:
Đoạn từ ấp 1, xã Long Thới đến cầu Hiệp Phước
Đoạn từ cầu Hiệp Phước đến cầu Nhum (ấp 1, xã Hiệp Phước)

Huyện Nhà Bè

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CẦU VƯỢT BỘ HÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3117/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Vị trí

Tuyến đường

Quận, huyện

1

Cầu vượt bộ hành trước chợ Bình Chánh

Quốc lộ 1A

Huyện Bình Chánh

2

Cầu vượt bộ hành vòng xoay An Lạc

Quốc lộ 1A

Huyện Bình Chánh

3

Cầu vượt bộ hành trước chợ Củ Chi

Quốc lộ 22

Huyện Củ Chi

4

Cầu vượt bộ hành trước Đại học Bách Khoa

Lý Thường Kiệt

Quận 10

5

Cầu vượt bộ hành trước ngã tư Ga

Quốc lộ 1A

Quận 12

6

Cầu vượt bộ hành trước Bến xe An Sương

Quốc lộ 22

Quận 12

7

Cầu vượt bộ hành trên đường Trường Chinh

Trường Chinh

Quận 12

8

Cầu vượt bộ hành Bệnh viện Bình Dân

Điện Biên Phủ

Quận 3

9

Cầu vượt bộ hành trước Khu Chế xuất Tân Thuận

Huỳnh Tấn Phát

Quận 7

10

Cầu vượt bộ hành trước Trường Tiểu học Kim Đồng

Nguyễn Văn Linh

Quận 7

11

Cầu vượt bộ hành trên đường Điện Biên Phủ, trong đoạn từ ngã tư Hàng Xanh đến cầu Điện Biên Phủ

Điện Biên Phủ

Quận Bình Thạnh

12

Cầu vượt bộ hành Công viên Gia Định

Hoàng Minh Giám

Quận Phú Nhuận

13

Cầu vượt bộ hành trên đường Cộng Hòa, trong đoạn từ đường Út Tịch đến đường Hoàng Hoa Thám

Cộng Hòa

Quận Tân Bình

14

Cầu vượt bộ hành trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (trước Trường Tiểu học Hồng Hà)

Xô Viết Nghệ Tĩnh

Quận Bình Thạnh

14

02 cầu vượt bộ hành trên đường Trương Định (khu vực Công viên Tao Đàn)

Trương Định

Quận 1

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3117/QĐ-UBND năm 2008 về kế hoạch thực hiện công tác kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông năm 2008 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.337

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251