Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 31/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 31/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Ngày ban hành: 06/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 06 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông;

Căn cứ Kế hoạch số 12885/KH-BGTVT ngày 01/11/2016 của Bộ Giao thông vận tải về tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2934/TTr-SGTVT ngày 29/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Ban An toàn giao thông tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình; Tổng biên tập Báo Quảng Bình; Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Bình; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Quang

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Bình)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; Kế hoạch số 12885/KH-BGTVT ngày 01/11/2016 của Bộ Giao thông vận tải về tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện; Thông báo số 13/TB- BCA-V11 ngày 08/9/2016 của Bộ Công an về Kết luận hội nghị tổng kết Kế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCA của liên Bộ Công an - Giao thông vận tải về phối hợp kiểm soát tải trọng xe.

- Phát huy những kết quả đã đạt được, huy động tối đa các nguồn lực, tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn một cách bền vững tình trạng xe quá tải lưu thông trên địa bàn tỉnh.

- Thiết lập môi trường kinh doanh vận tải bình đẳng, tạo cơ chế cạnh tranh lành mạnh cho hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung tối đa nguồn lực cho công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ.

- Việc kiểm soát tải trọng phương tiện phải thực hiện chặt chẽ, thường xuyên, nghiêm minh, hiệu quả, có sự phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành và chính quyền địa phương.

- Không gây chồng chéo trong công tác kiểm soát tải trọng xe hoặc cản trở hoạt động bình thường của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận tải; nghiêm cấm các hành vi tiêu cực của lực lượng chức năng trong quá trình hoạt động.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền:

- Tiếp tục rà soát, phối hợp tổ chức ký cam kết không chở hàng quá trọng tải, không xếp hàng hóa lên xe quá tải trọng cho phép đối với các doanh nghiệp vận tải, đầu mối bốc xếp hàng hóa. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, xử lý theo cam kết.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về kiểm soát tải trọng phương tiện thông qua phương tiện truyền thông trên địa bàn như: Truyền hình, báo chí; tổ chức hội nghị, hội thảo và các loại hình khác.

2. Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát tải trọng phương tiện:

- Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc kiểm soát tải trọng phương tiện đã được ban hành, kịp thời phát hiện các tồn tại, vướng mắc, bất cập để đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Ban hành mới các văn bản cụ thể hóa quy định về kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an về tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện.

- Tham gia xây dựng có chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về trật tự, an toàn giao thông nói chung và kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông nói riêng, tạo cơ sở pháp lý, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

3. Công tác kiểm soát tải trọng phương tiện:

- Tập trung kiểm soát, xử lý ngay tại nơi xuất phát hoặc gần khu vực đầu nguồn hàng, những nơi thường xuyên xảy ra tình trạng xe chở hàng quá tải trọng cho phép như: Kho, cảng, bến bãi, nhà ga, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên xe ô tô, công trường xây dựng; triển khai kiểm soát tải trọng xe lưu động và đột xuất tại những đoạn đường bộ khi xuất hiện tình trạng nhiều xe quá tải lưu thông.

- Kiện toàn, tổ chức lại hoạt động, tiếp tục duy trì công tác kiểm soát tải trọng xe tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động phù hợp với điều kiện về lực lượng, tình hình xe quá tải trên địa bàn.

- Tăng cường sử dụng cân tải trọng xách tay đã được trang bị cho các lực lượng chức năng kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường bộ.

- Thực hiện phối hợp giữa các lực lượng chức năng trên địa bàn trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện theo Quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh về việc phối hợp trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động; Quy chế phối hợp số 5425/QC-LN ngày 24/9/2015 giữa Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát về việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

4. Công tác quản lý hoạt động vận tải: Tăng cường quản lý hoạt động vận tải, xếp hàng hóa lên phương tiện vận tải theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 35/2013/TT-BGTVT ngày 21/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ; số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban An toàn giao thông tỉnh:

- Chỉ đạo Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về tải trọng xe, xếp hàng hóa lên xe ô tô; những thiệt hại do xe quá tải gây ra; các chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh về kiểm soát, xử lý tải trọng xe; biểu dương các điển hình tốt và phê phán các hành vi vi phạm; rà soát, thống kê nắm chắc các đầu mối xuất phát hàng hóa tại địa phương (như kho, cảng, nhà máy, bến bãi, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa) để thông tin kịp thời và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Thanh tra giao thông trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng gần hoặc tại khu vực đầu mối nơi xuất phát hàng hóa lên xe.

- Phối hợp hoạt động, theo dõi, đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện theo chỉ đạo tại văn bản này, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện hàng tháng về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn. Với những điểm nóng vi phạm về tải trọng xe, giao Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng kế hoạch ngắn hạn tổ chức các lực lượng chức năng phối hợp để kiểm soát, xử lý vi phạm.

- Căn cứ vào tình hình thực tế thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện trên toàn tỉnh; đề xuất biện pháp xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân nếu để xảy ra tình trạng xe quá khổ, quá tải trong phạm vi quản lý.

2. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp chở hàng quá trọng tải theo quy định của pháp luật; trong các kế hoạch tuần tra, kiểm soát phải có chuyên đề xử lý vi phạm tải trọng xe; sử dụng cân xách tay đã được trang bị để phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quá tải trên các tuyến giao thông đường bộ; đảm bảo việc kiểm soát và xử lý 24/24h và 07 ngày trong tuần.

- Chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương, nhất là lực lượng Cảnh sát điều tra, Cảnh sát 113 tập trung đấu tranh với các đối tượng gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ trong hoạt động kiểm tra tải trọng xe.

- Thống kê, trao đổi kịp thời, đầy đủ thông tin về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động vận tải, đặc biệt là hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện cho Sở Giao thông vận tải để phục vụ công tác quản lý và xử lý vi phạm về vận tải theo quy định.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động và Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ khi có yêu cầu của lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải thực hiện nhiệm vụ tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, buộc các xe vượt trạm quay về Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, cưỡng chế xe vi phạm vào vị trí kiểm tra, giải quyết các vụ gây rối an ninh, trật tự tại Trạm; kiểm tra các xe quá tải, quá khổ đi tránh Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, hành vi chuyển tải để trốn tránh việc phát hiện xe quá tải, quá khổ.

- Chỉ đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an các huyện, thành phố, thị xã chủ động xây dựng và thực hiện các kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức năng khác trong công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn theo Quy chế phối hợp số 163/QC-LN ngày 25/01/2016 giữa Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh Quảng Bình và Cục Quản lý đường bộ II về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Tổ chức kiểm tra công tác lập kế hoạch, triển khai công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện vận tải của các lực lượng Cảnh sát, Công an các huyện, thị xã, thành phố gắn liền với việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu nếu xảy ra sai phạm.

- Định kỳ vào ngày 20 hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát tải trọng phương tiện về Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

3. Sở Giao thông vận tải:

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tiếp tục rà soát, ký cam kết không chở hàng quá trọng tải, không xếp hàng hóa lên xe quá tải trọng cho phép đối với các doanh nghiệp vận tải, đầu mối bốc xếp hàng hóa; doanh nghiệp nào chưa ký cam kết thì yêu cầu thực hiện. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện theo quy định của pháp luật; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, về kích thước thùng xe tại nơi xuất phát hoặc gần khu vực cảng, bến, mỏ vật liệu, kho hàng, nơi tập kết hàng hóa lên xe ô tô… để ngăn chặn kịp thời các xe ô tô chở hàng quá tải trọng trước khi lưu thông trên đường; thường xuyên trao đổi thông tin với lực lượng chức năng, nhất là Cảnh sát giao thông, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và lực lượng chức năng khác trong việc trao đổi thông tin về các trường hợp vi phạm để phối hợp xử lý, xác định hành vi tái phạm và tình tiết tăng nặng để xử lý theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Chỉ đạo Thanh tra giao thông chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an các huyện, thành phố, thị xã và Thanh tra Cục QLĐB II tích cực xây dựng và triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn theo Quy chế phối hợp số 163/QC-LN ngày 25/01/2016 giữa Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh Quảng Bình và Cục Quản lý đường bộ II về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; chủ động lập và trình kinh phí phục vụ cho công tác thực hiện Quy chế phối hợp, làm cơ sở phê duyệt để thực hiện theo quy định nhằm đảm bảo hiệu quả công tác.

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng tăng cường quản lý hoạt động vận tải, xếp hàng hóa lên phương tiện vận tải theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 35/2013/TT-BGTVT ngày 21/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ; Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô; có giải pháp quản lý các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, khai thác mỏ, các nhà máy, xí nghiệp, các cảng, bến, các doanh nghiệp vận tải có biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc xếp hàng hóa lên xe ô tô ngay trong khu vực do mình quản lý.

- Tiếp tục chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới siết chặt công tác đăng kiểm, kiên quyết không đăng kiểm đối với những phương tiện cơi nới, thay đổi kích thước thùng hàng xe trái quy định hoặc khi có đề nghị của cơ quan có thẩm quyền đối với các xe vi phạm.

- Đối với Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động:

+ Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông chủ động bố trí lại lực lượng, chủ trì hoặc phối hợp, đảm nhiệm việc kiểm soát tải trọng xe tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động; chịu trách nhiệm kiểm soát tải trọng xe trên các hệ thống đường bộ thuộc địa bàn của địa phương (quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị và đường chuyên dùng);

+ Thay mặt UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng của ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động. Căn cứ vào tình hình xe quá tải trên địa bàn, duy trì vị trí cũ hoặc lựa chọn vị trí mới trên hệ thống thuộc địa bàn để đặt Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động nhằm kiểm soát tải trọng xe có hiệu quả.

+ Tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất Bộ Giao thông vận tải sửa đổi bổ sung Quy chế phối hợp số 90/QCPH-BGTVT-UBND ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động phù hợp với các văn bản quy định của Nhà nước.

- Đề xuất chế độ hỗ trợ cho các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, tăng cường biên chế, trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng Thanh tra giao thông từ nguồn kinh phí của Quỹ bảo trì đường bộ địa phương, kinh phí từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông và các nguồn khác.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trong việc triển khai công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ địa phương theo quy định, gắn liền với việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu nếu xảy ra sai phạm.

- Định kỳ vào ngày 20 hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát tải trọng phương tiện về Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

4. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định sử dụng kinh phí từ Quỹ bảo trì đường bộ địa phương, kinh phí từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông và các nguồn kinh phí khác phục vụ cho công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn.

5. Các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

- Khẩn trương ban hành hoặc tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng, khai thác tài nguyên, khoáng sản, chủ đầu tư dự án... trong việc thực hiện kiểm soát tải trọng xe theo địa bàn, lĩnh vực quản lý; báo cáo kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý kịp thời, đảm bảo hiệu quả công tác.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy định việc đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng, khai thác tài nguyên, khoáng sản, thực hiện dự án trên địa bàn vi phạm các quy định bốc xếp hàng hóa lên phương tiện vận tải đường bộ.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về tải trọng xe, xếp hàng hóa lên xe ô tô, thiệt hại do xe quá tải gây ra; các chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải về kiểm soát tải trọng xe.

7. Cục Hải quan Quảng Bình: Không thông quan nhập cảnh, kẹp chì hải quan đối với các trường hợp xe ô tô tự ý cơi nới thùng hàng, xe ô tô chở hàng vượt quá tải trọng thiết kế của xe.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Quảng Bình: Chủ động phối hợp với Ban An toàn giao thông, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải thường xuyên thực hiện các chuyên mục, tin, bài về hoạt động kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia hoạt động vận tải hàng hóa trên đường bộ.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, tổ chức thực hiện hoặc kiến nghị các cơ quan chức năng thực hiện cắm đầy đủ các loại biển báo tải trọng cầu, đường bộ và các loại biển báo khác để người tham gia giao thông biết, thực hiện và làm căn cứ xử lý vi phạm.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tuyên truyền; kiểm tra, xử lý các phương tiện, doanh nghiệp vận tải, đầu mối bốc xếp hàng hóa trên địa bàn.

- Tổ chức tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về kiểm soát tải trọng phương tiện đến các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động vận tải trên địa bàn.

- Ban hành Kế hoạch kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn, trong đó, tập trung chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố sử dụng cân trọng tải xách tay kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện trên các tuyến đường do mình quản lý.

- Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát tải trọng phương tiện của các đơn vị chức năng, gắn liền với việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu nếu xảy ra sai phạm.

Trên cơ sở Kế hoạch này, Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Thông tin và truyền thông, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Cục Hải quan; Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, có ý kiến chỉ đạo./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


734

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.130.97