Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 304/QĐ-BGTVT năm 2010 công bố tuyến đường thủy nội địa Lạch Bạng - đảo Hòn Mê do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 304/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 01/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 304/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA QUỐC GIA LẠCH BẠNG - ĐẢO HÒN MÊ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý đường thủy nội địa;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 3564/UBND-CN ngày 20 tháng 7 năm 2009 và hồ sơ kèm theo Tờ trình số 1299/TT-SGTVT ngày 06 tháng 10 năm 2009 của Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa về việc đề nghị bổ sung tuyến đường thủy nội địa quốc gia;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố tuyến đường thủy nội địa Lạch Bạng - đảo Hòn Mê là tuyến đường thủy nội địa quốc gia với các nội dung sau:

1. Chiều dài tuyến: 20 km

a) Điểm đầu: Cảng Lạch Bạng

b) Điểm cuối: Cảng quân sự đảo Hòn Mê

2. Cấp kỹ thuật: cấp 1 theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 5664-1992).

Điều 2. Ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa tổ chức quản lý, bảo trì tuyến đường thủy nội địa nói tại Điều 1 của Quyết định này; thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải và hoạt động của cảng, bến thủy nội địa trên tuyến theo quy định của pháp luật hiện hành; bảo đảm an toàn cho các phương tiện vận tải thủy hoạt động trên tuyến này theo hướng dẫn của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 304/QĐ-BGTVT năm 2010 công bố tuyến đường thủy nội địa Lạch Bạng - đảo Hòn Mê do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.569
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74