Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2990/QĐ-BGTVT năm 2013 chuyển tuyến luồng sông Đồng Tranh và tuyến đường thủy từ ngã ba Tắt Ông Cu - Tắt Bài đến sông Gò Gia thành tuyến luồng hàng hải và giao Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức quản lý, sử dụng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2990/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 01/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2990/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN TUYẾN LUỒNG SÔNG ĐỒNG TRANH VÀ TUYẾN ĐƯỜNG THỦY TỪ NGÃ BA TẮT ÔNG CU - TẮT BÀI ĐẾN SÔNG GÒ GIA THÀNH TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI VÀ GIAO CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM TỔ CHỨC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Trên cơ sở kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng tại Thông báo số 170/TB-BGTVT ngày 25 tháng 3 năm 2013 và Thông báo số 595/TB-BGTVT ngày 28 tháng 8 năm 2013 về triển khai công tác nghiên cứu và đề xuất phương án khai thác tuyến luồng sông Đồng Tranh;

Xét đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam tại văn bản số 2937/CHHVN-KHTC ngày 03 tháng 9 năm 2013 và ý kiến đề xuất của Công ty tư vấn thiết kế cảng - kỹ thuật biển tại văn bản số 13082304/KHĐN ngày 23 tháng 8 năm 2013;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển tuyến đường thủy nội địa sông Đồng Tranh và tuyến đường thủy nội địa từ ngã ba Tắt Ông Cu - Tắt Bài đến sông Gò Gia thành tuyến luồng hàng hải và giao Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức quản lý, sử dụng theo quy định.

Điều 2.

1. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm:

a) Tổ chức tiếp nhận, thiết lập hệ thống báo hiệu hàng hải và tổ chức quản lý, sử dụng tuyến luồng sông Đồng Tranh và tuyến từ ngã ba Tắt Ông Cu - Tắt Bài đến sông Gò Gia theo quy định của pháp luật;

b) Khẩn trương tiến hành lập dự án nạo vét, duy tu, nâng cấp tuyến luồng sông Đồng Tranh và tuyến từ ngã ba Tắt Ông Cu - Tắt Bài đến sông Gò Gia đáp ứng cho phương tiện thủy nội địa và tàu biển hành hải an toàn. Khuyến khích nhà đầu tư tham gia xã hội hóa thực hiện dự án, hạn chế tối đa sử dụng ngân sách nhà nước; ưu tiên hỗ trợ các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia thực hiện dự án nạo vét, duy tu, nâng cấp tuyến luồng sông Đồng Tranh theo quy định;

c) Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh, Cảng vụ Hàng Hải Đồng Nai, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu theo quy định, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hàng hải toàn diện và hiệu quả.

2. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bàn giao tuyến luồng sông Đồng Tranh và tuyến luồng từ ngã ba Tắt Ông Cu - Tắt Bài đến sông Gò Gia cho Cục Hàng hải Việt Nam quản lý, sử dụng trong tháng 10 năm 2013;

b) Thống nhất với Cục Hàng hải Việt Nam thời gian thu hồi hệ thống phao tiêu, báo hiệu đường thủy trên tuyến luồng để bảo đảm công tác quản lý được thực hiện liên tục, an toàn, thông suốt.

c) Chủ trì, phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam giải quyết thủ tục chấm dứt thực hiện dự án nạo vét, nâng cấp tuyến luồng đường thủy nội địa sông Đồng Tranh của các nhà đầu tư có liên quan;

d) Thống nhất với Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam về việc tiếp nhận hoặc giải quyết chế độ cho lao động đang tham gia quản lý, vận hành các tuyến luồng đường thủy nội địa này theo quy định; báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét những nội dung vượt thẩm quyền.

3. Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm:

a) Chấm dứt thực hiện công tác quản lý tuyến luồng đường thủy nội địa sông Đồng Tranh theo quy định tại Quyết định số 2400/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 10 năm 2012 và Quyết định số 2554/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông về việc ủy quyền quản lý, bảo trì một số tuyến đường thủy nội địa quốc gia thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 10 năm 2013;

b) Tổ chức quản lý nhà nước đối với các cảng, bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển, tuyến luồng sông Đồng Tranh và tuyến luồng từ ngã ba Tắt Ông Cu - Tắt Bài đến sông Gò Gia theo quy định của pháp luật.

4. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp kịp thời trong quá trình bàn giao, tổ chức quản lý, sử dụng tuyến luồng sông Đồng Tranh và tuyến từ ngã ba Tắt Ông Cu - Tắt Bài đến sông Gò Gia và thực hiện hạch toán tăng, giảm giá trị tài sản đã bàn giao theo quy định hiện hành của pháp luật về kế toán, thống kê; chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc việc giao, nhận; các đơn vị giao, nhận phải thực hiện báo cáo kê khai bổ sung quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước với cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hủy bỏ quy định có liên quan đến tuyến luồng sông Đồng Tranh và tuyến luồng từ ngã ba Tắt Ông Cu - Tắt Bài đến sông Gò Gia tại Quyết định số 970/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2009, Quyết định số 2400/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 10 năm 2012 và Quyết định số 2554/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu; Giám đốc các Cảng Vụ Hàng hải: thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu; Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Kho bạc Nhà nước TW;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Các Vụ thuộc Bộ GTVT: KHĐT, TC, VT;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KCHT (5).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2990/QĐ-BGTVT năm 2013 chuyển tuyến luồng sông Đồng Tranh và tuyến đường thủy từ ngã ba Tắt Ông Cu - Tắt Bài đến sông Gò Gia thành tuyến luồng hàng hải và giao Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức quản lý, sử dụng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.066
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74