Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 292/QĐ-SGTVT năm 2009 về mẫu rào chắn dùng cho các công trình thi công có rào chắn nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 292/QĐ-SGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Quang Phượng
Ngày ban hành: 09/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 292/QĐ-SGTVT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MẪU RÀO CHẮN DÙNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG CÓ RÀO CHẮN NẰM TRONG PHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 29/6/2001;
Căn cứ Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ Giao thông vận tải, về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công các công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ;
Căn cứ Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;
Căn cứ Quyết định số 38/2004/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ Quyết định số 145/2002/QĐ-UB ngày 09/12/2002 của UBND thành phố Hồ Chí Minh, ban hành Quy định về đào và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố;
Căn cứ Quyết định số 47/2005/QĐ-UB ngày 24/3/2005 của UBND thành phố Hồ Chí Minh, về sửa đổi, bổ sung Quy định về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 145/2002/QĐ-UB ngày 09/12/2002 của UBND thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố số: 09/QĐ-UB ngày 09/01/1991 về việc thành lập Sở Giao thông Công chánh; số 22/2007/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông-Công chính; Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 về đổi tên Sở Giao thông-Công chính thành Sở Giao thông vận tải.
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý giao thông bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về mẫu rào chắn dùng cho các công trình thi công có rào chắn nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2009.

- Quyết định này thay thế Quyết định số 2464/QĐ-SGTVT ngày 31/12/2008 của Sở Giao thông vận tải, về việc ban hành Quy định về mẫu rào chắn dùng cho các công trình thi công có rào chắn nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng Sở; Chánh Thanh tra Sở; Trưởng phòng Quản lý giao thông bộ; Trưởng phòng Quản lý cấp-thoát nước; Trưởng phòng Quản lý giao thông thủy; Trưởng phòng Quản lý công viên cây xanh; Giám đốc các Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, 2, 3, 4; Giám đốc Khu đường sông; Giám đốc Công ty Chiếu sáng công cộng; Giám đốc Công ty Quản lý công trình giao thông Sài Gòn; Giám đốc Công ty Quản lý công trình cầu phà thành phố; Giám đốc Ban Quản lý dự án Vệ sinh Môi trường; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND TP (để báo cáo);
- Ban ATGT TP;
- UBND các quận-huyện;
- Sở Xây dựng, Sở Công thương;
- Ban QLDA ĐLĐT&MTN, Ban QLDA NCĐT;
- Điện lực TP, Bưu điện TP;
- Tổng cty CN Sài gòn;
- Sở GTCC (GĐ, các PGĐ);
- TT QL&ĐH VTHKCC;
- P.TCCBLĐ, P.PC;
- Lưu VT.GT.BđT.63

GIÁM ĐỐC
Trần Quang Phượng

 

QUY ĐỊNH

VỀ MẪU RÀO CHẮN DÙNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG CÓ RÀO CHẮN NẰM TRONG PHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGTVT ngày tháng 01 năm 2009 của Sở Giao thông vận tải)

Điều 1. Mục đích, yêu cầu của rào chắn thi công

1. Mục đích

Đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông bên ngoài rào chắn cũng như cho người và thiết bị thi công bên trong rào chắn, đồng thời phải đảm bảo về mỹ quan đô thị.

2. Yêu cầu

a) Không ngã đổ, nghiêng lệch trong quá trình thi công công trình.

b) Không gây cản trở đối với công tác thi công công trình, người và phương tiện lưu thông bên ngoài rào chắn.

c) Không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy định này áp dụng cho các công trình thi công có rào chắn nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm:

1. Công trình đào đường để lắp đặt, sửa chữa hệ thống thoát nước, cấp nước, điện lực, viễn thông, chiếu sáng công cộng…

2. Công trình thi công sửa chữa, nâng cấp, mở rộng cầu, đường bộ.

3. Đối với các vị trí công trường đã và đang lắp dựng rào chắn thi công trên đường vẫn được phép duy trì và sử dụng tiếp nhưng phải đảm bảo mỹ quan và các nội dung yêu cầu tại Khoản 2 - Điều 1 của Quy định này và các yêu cầu tại Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ Giao thông vận tải về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công các công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

4. Khuyến khích các công trình khác sử dụng rào chắn thi công theo quy định này.

Điều 3. Quy định về cấu tạo

Rào chắn được cấu tạo bao gồm hai phần thân rào chắn và chân đế rào chắn, chia thành hai loại như sau:

1. Loại rào chắn dùng cho các công trình thi công trong khu vực giao lộ:

a) Thân rào chắn cao 2m, dài 3m làm bằng khung thép hình sơn màu đỏ-trắng, vách lưới thép B40.

b) Chân đế rào chắn làm bằng bêtông (hoặc bêtông cốt thép) đá 1x2 mác 300, cao 20cm.

2. Loại rào chắn dùng cho các công trình thi công ngoài khu vực giao lộ:

a) Thân rào chắn cao 2m, dài 3m làm bằng khung thép hình, vách tôn sóng vuông, màu xanh lá, dọc thân rào chắn sơn vạch phản quang (hoặc dán màng phản quang) màu vàng-đỏ chéo góc 45o, chiều cao 25cm, nét rộng 10cm.

b) Chân đế rào chắn làm bằng bêtông (hoặc bêtông cốt thép) đá 1x2 mác 300, cao 20cm.

Điều 4. Các mẫu rào chắn thi công cụ thể như sau

Tùy theo vị trí thi công, sử dụng rào chắn theo mẫu thân rào chắn và chân đế rào chắn sau:

1. Mẫu thân rào chắn K-1: Áp dụng đối với công trình thi công trong khu vực giao lộ.

2. Mẫu thân rào chắn K-2: Áp dụng cho các công trình thi công ngoài khu vực giao lộ.

3. Mẫu chân đế rào chắn C-1, C-2: Áp dụng cho tất cả các công trình, nhưng tại mỗi công trình chỉ được áp dụng một loại mẫu chân đế rào chắn.

(Đính kèm bản vẽ mẫu thân rào chắn và chân đế rào chắn)

Điều 5. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

Thực hiện theo Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Điều 12, Điều 13 của Quyết định số 145/2002/QĐ-UB ngày 09/12/2002 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định về đào và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải có liên quan và các đơn vị thi công công trình nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí minh có trách nhiệm thi hành quyết định này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cá nhân, đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Giao thông vận tải để nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 292/QĐ-SGTVT năm 2009 về mẫu rào chắn dùng cho các công trình thi công có rào chắn nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.776

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123