Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2685/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức phụ thu giá cước vận tải hành khách một số luồng tuyến trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 2685/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 25/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2685/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC PHỤ THU GIÁ CƯỚC VẬN TẢI HÀNH KHÁCH MỘT SỐ LUỒNG TUYẾN TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 402/TTr-SGTVT ngày 18/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức phụ thu và thi gian phụ thu giá cước vận tải hành khách một số luồng tuyến trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định liên tỉnh.

2. Nguyên tắc phụ thu:

a) Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô thực hiện mức phụ thu tại địa phương nơi đăng ký kinh doanh và chỉ được áp dụng mức phụ thu giá cước tối đa theo tỷ lệ quy định tại Khoản 3 Điều này, không được phép thu thêm giá cước bằng các hình thức khác; đồng thời, thực hiện việc kê khai lại giá cước và niêm yết giá theo quy định.

b) Mức phụ thu cước giá vé nêu trên chỉ được áp dụng một chiều đi hoặc đến theo thời gian tính phụ thu quy định tại Khoản 4 Điều này.

3. Mức phụ thu:

a) Các tuyến đi liên tỉnh từ Bình Định trở ra miền Trung và miền Bắc: Mức phụ thu tối đa 60% so với giá cước hiện hành.

b) Các tuyến đi liên tỉnh còn lại: Mức phụ thu tối đa 40% so với giá cước hiện hành.

4. Thời gian phụ thu:

a) Các tuyến Miền Bắc (từ Quảng Bình trở ra):

- Đối với các đầu bến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: Áp dụng phụ thu từ ngày 18 đến ngày 28 tháng chạp năm Kỷ Hợi 2019 (tức ngày 12/01/2020 đến ngày 22/01/2020).

- Đối với các đầu bến trên địa bàn các tỉnh phía Bắc: Áp dụng phụ thu từ ngày 04 đến ngày 13 tháng giêng năm Canh Tý 2020 (tức ngày 28/01/2020 đến ngày 06/02/2020).

b) Các tuyến Miền Trung và Cần Thơ:

- Đối với các đầu bến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: Áp dụng phụ thu từ ngày 20 đến ngày 30 tháng chạp năm Kỷ Hợi 2019 (tức ngày 14/01/2020 đến ngày 24/01/2020);

- Đối với các đầu bến trên địa bàn các tỉnh Miền Trung và Cần Thơ: Áp dụng phụ thu từ ngày 04 đến ngày 13 tháng giêng năm Canh Tý 2020 (tức ngày 28/01/2020 đến ngày 06/02/2020).

c) Các tuyến Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến còn lại:

- Đối với các đầu bến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: Áp dụng phụ thu từ ngày 04 đến ngày 10 tháng giêng năm Canh Tý 2020 (tức ngày 28/01/2020 đến ngày 03/02/2020);

- Đối với các đầu bến trên địa bàn Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến còn lại: Áp dụng phụ thu từ ngày 26 đến ngày 30 tháng chạp năm Kỷ Hợi 2019 (tức ngày 20/01/2020 đến ngày 24/01/2020).

Điều 2.

1. Báo Lâm Đồng, Đài phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng thông báo nội dung Quyết định này để các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách và nhân dân biết, thực hiện.

2. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện khai, niêm yết và phụ thu giá cước vận tải hành khách của các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 để kịp thời xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, thông báo đến Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố biết. Trong thời gian này, trường hp giá xăng dầu giảm thì yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách thực hiện việc giảm giá cước theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Công Thương; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng; Tổng biên tập Báo Lâm Đồng; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ktừ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP;
- Lưu: VT, TH2, GT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2685/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức phụ thu giá cước vận tải hành khách một số luồng tuyến trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.099

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211