Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2537/QĐ-BGTVT năm 2016 về thí điểm đăng ký làm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa vào rời cảng, bến thủy nội địa bằng tin nhắn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2537/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 15/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2537/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

THÍ ĐIỂM ĐĂNG KÝ LÀM THỦ TỤC CHO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA VÀO RỜI CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA BẰNG TIN NHẮN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư 50/2014/TT-BGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thí điểm đăng ký làm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng, bến thủy nội địa bằng tin nhắn với nội dung như sau:

1. Thực hiện đăng ký làm thủ tục theo quy trình tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Cảng, bến thủy nội địa thực hiện thí điểm: các cảng, bến thủy nội địa (trừ cảng, bến hành khách du lịch và cảng, bến phục vụ Nhà máy đường) thuộc khu vực trách nhiệm của các Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực I, II, III và IV trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

3. Thời gian thực hiện thí điểm: từ ngày 20 tháng 8 năm 2016.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực I, II, III và IV có trách nhiệm:

a) Tiếp nhận và lưu trữ bản sao các giấy tờ liên quan đến phương tiện, thuyền viên để làm cơ sở kiểm tra khi làm thủ tục cho phương tiện vào, rời cảng, bến thủy nội địa;

b) Kiểm tra và làm thủ tục cho phương tiện vào, rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT, không yêu cầu người làm thủ tục nộp hoặc xuất trình các giấy tờ liên quan đến phương tiện, thuyền viên vẫn còn hiệu lực và đã được Cảng vụ Đường thủy nội địa lưu trữ hoặc có trong cơ sở dữ liệu;

c) Tuyên truyền, hướng dẫn các chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện thực hiện Quyết định này.

2. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

a) Chỉ đạo Cảng vụ Đường thủy nội địa có liên quan triển khai Quyết định này;

b) Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm, báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

3. Vụ Pháp chế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực I, II, III, IV và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Đình Thọ

 

PHỤ LỤC I

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ LÀM THỦ TỤC CHO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA VÀO, RỜI CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA BẰNG TIN NHẮN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2537/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

I. Đăng ký số điện thoại sử dụng nhắn tin đăng ký làm thủ tục cho phương tiện vào, rời cảng, bến thủy nội địa

1. Chủ phương tiện đến Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa (sau đây gọi tắt là Đại diện Cảng vụ) gần nhất trực thuộc Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực I, II, III và IV đăng ký tối đa 03 số điện thoại sử dụng để nhắn tin đăng ký làm thủ tục theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Quyết định này. Khi đến đăng ký mang theo bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính (để đối chiếu) các giấy tờ sau:

a) Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức tín dụng trong trường hợp phương tiện cầm cố, thế chấp;

b) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực;

c) Bằng hoặc giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của các thuyền viên trên phương tiện.

2. Khi có nhu cầu thay đổi số điện thoại sử dụng để nhắn tin đăng ký làm thủ tục, chủ phương tiện đến Đại diện Cảng vụ gần nhất trực thuộc Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực I, II, III và IV đăng ký thay đổi số điện thoại.

3. Đại diện Cảng vụ có trách nhiệm cập nhật các số điện thoại chủ phương tiện đăng ký; lưu giữ và cập nhật các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Mục này vào cơ sở dữ liệu.

II. Trình tự đăng ký làm thủ tục cho phương tiện vào cảng, bến thủy nội địa

1. Chậm nhất 60 phút trước khi phương tiện vào cảng, bến thủy nội địa, người làm thủ tục sử dụng 1 trong 3 số điện thoại đã đăng ký gửi tin nhắn đến số điện thoại Tổng đài đăng ký làm thủ tục (sau đây gọi tắt là Tổng đài) 0943053232. Cú pháp tin nhắn như sau: v.sodangky.madaidien.cangbenvao.thoigianvao

Trong đó:

- v: là từ khóa đăng ký làm thủ tục vào.

- sodangky: là số đăng ký hành chính của phương tiện, có thể nhập chữ hoa hoặc chữ thường, yêu cầu chỉ nhập phần số và phần chữ, không có ký tự ngăn cách (ví dụ: HN1234, QN2344).

- madaidien: là mã hiệu của Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa làm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này.

- cangbenvao: là tên của cảng, bến thủy nội địa mà phương tiện dự kiến vào, nhập chữ hoa hoặc chữ thường, có dấu hoặc không dấu và có thể nhập gần đúng tên cảng, bến thủy nội địa.

- thoigianvao: là thời gian dự kiến phương tiện vào cảng, bến thủy nội địa.

Ví dụ: v.hp1234.minhduc.cangxmhaiphong.12h30-20/11/2015.

Tổng đài tự động chuyển tin nhắn đến Đại diện Cảng vụ.

2. Đại diện Cảng vụ khi nhận được tin nhắn, kiểm tra thông tin liên quan đến phương tiện, thuyền viên, giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa cuối cùng (nếu có) trên hệ thống phần mềm và gửi tin nhắn kết quả đến Tổng đài như sau:

a) Cú pháp tin nhắn đồng ý cho phương tiện vào cảng bến: y.sodangky. [matodaidien]

Trong đó:

- y: (y=yes) là từ khóa đồng ý cho phương tiện làm thủ tục vào.

- sodangky: là số đăng ký hành chính của phương tiện, có thể nhập chữ hoa hoặc chữ thường, yêu cầu chỉ nhập phần số và phần chữ, không có ký tự ngăn cách (ví dụ: HN1234, QN2344).

- matodaidien: là mã hiệu của Tổ đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa (sau đây gọi tắt là Tổ đại diện) làm thủ tục cho phương tiện, yêu cầu phải nhập chính xác. Trường hợp Đại diện Cảng vụ trực tiếp làm thủ tục thì không phải khai báo mã hiệu này.

Ví dụ:

- y.hp2422 (trong trường hợp Đại diện Cảng vụ trực tiếp làm thủ tục).

- y.hp2422.toximanghaiphong (trong trường hợp Đại diện Cảng vụ giao cho Tổ đại diện làm thủ tục).

Tổng đài sẽ tự động chuyển tin nhắn đến người làm thủ tục và Tổ đại diện (nếu Tổ đại diện làm thủ tục).

b) Cú pháp tin nhắn không đồng ý cho phương tiện vào cảng bến

n.sodangky.lydo

Trong đó:

- n: (n=no) là từ khóa không đồng ý cho phương tiện làm thủ tục vào.

- sodangky: là số đăng ký hành chính của phương tiện, có thể nhập chữ hoa hoặc chữ thường, yêu cầu chỉ nhập phần số và phần chữ, không có ký tự ngăn cách (ví dụ: HN1234, QN2344).

- lydo: lý do không đồng ý phương tiện vào cảng bến.

Ví dụ : n.hp2422.hien tai cang ben da du tau neo dau.

Tổng đài sẽ tự động chuyển tin nhắn thông báo đến người làm thủ tục.

3. Khi phương tiện đến cảng, bến thủy nội địa, Đại diện Cảng vụ, Tổ đại diện thực hiện làm thủ tục cấp phép vào cảng, bến cho phương tiện theo quy định.

III. Quy trình đăng ký làm thủ tục cho phương tiện rời cảng, bến thủy nội địa

1. Chậm nhất 30 phút trước khi phương tiện rời cảng, bến thủy nội địa, người làm thủ tục sử dụng 1 trong 3 số điện thoại đã đăng ký gửi tin nhắn đến Tổng đài. Cú pháp tin nhắn như sau:

r.sodangky.thoigianroi

Trong đó:

- r: là từ khóa đăng ký làm thủ tục rời.

- sodangky: là số đăng ký hành chính của phương tiện, có thể nhập chữ hoa hoặc chữ thường, yêu cầu chỉ nhập phần số và phần chữ, không có ký tự ngăn cách (ví dụ: HN1234, QN2344).

- thoigianroi: là thời gian dự kiến phương tiện rời cảng, bến thủy nội địa.

Ví dụ: r.hp1234.12h30-20/11/2015

Tổng đài tự động chuyển tin nhắn đến Đại diện Cảng vụ, Tổ đại diện (nếu Tổ đại diện đã làm thủ tục vào cho phương tiện đang đăng ký làm thủ tục rời).

2. Đại diện Cảng vụ, Tổ đại diện nhận được tin nhắn từ Tổng đài, kiểm tra thông tin liên quan đến phương tiện, thuyền viên, giấy phép vào cảng, bến đã cấp trên phần mềm và gửi tin nhắn kết quả đến Tổng đài:

a) Cú pháp nhắn tin đồng ý cho phương tiện rời cảng bến.

y.sodangky

Trong đó:

- y: (y=yes) là từ khóa đồng ý cho phương tiện làm thủ tục rời.

- sodangky: là số đăng ký hành chính của phương tiện, có thể nhập chữ hoa hoặc chữ thường, yêu cầu chỉ nhập phần số và phần chữ, không có ký tự ngăn cách.

Ví dụ: y.HN1234

b) Cú pháp nhắn tin không đồng ý làm thủ tục cho phương tiện rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định tại điểm b khoản 2 Mục II.

3. Đại diện Cảng vụ, Tổ đại diện làm thủ tục cấp phép rời cảng, bến cho phương tiện theo quy định.

IV. Quy trình hủy đăng ký làm thủ tục cho phương tiện vào/rời cảng, bến thủy nội địa

Trường hợp đã nhắn tin đăng ký vào/rời cảng, bến thủy nội địa nhưng chưa được cấp phép, sau đó muốn hủy tin nhắn đó, người làm thủ tục soạn tin nhắn gửi đến Tổng đài. Cú pháp tin nhắn như sau:

huy.sodangky

Trong đó:

- huy: là từ khóa hủy đăng ký làm thủ tục vào/rời

- sodangky: là số đăng ký hành chính của phương tiện, có thể nhập chữ hoa hoặc chữ thường, yêu cầu chỉ nhập phần số và phần chữ, không có ký tự ngăn cách (ví dụ: HN1234, QN2344).

Ví dụ: huy.hp1234

Tổng đài tự động kiểm tra và thông báo đến Đại diện Cảng vụ hoặc Tổ đại diện đã nhận tin nhắn đăng ký vào/rời cảng bến của người làm thủ tục trước đó. Sau khi thực hiện hủy, Tổng đài sẽ gửi tin nhắn thông báo đến người làm thủ tục.

 

PHỤ LỤC II

PHIẾU ĐĂNG KÝ SỐ ĐIỆN THOẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2537/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh Phúc
---------------

 

Kính gửi: Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ khu vực XX/ tại YY

Tên Chủ phương tiện: ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

Số CMTND hoặc hộ chiếu: …………………………………… ngày cấp ……………………………….

cơ quan cấp ………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………….Fax:……………… Email: ……………………………………………

Đăng ký phương tiện và các số điện thoại kèm theo dưới đây để nhắn tin đăng ký làm thủ tục cho phương tiện vào, rời cảng, bến thủy nội địa:

Stt

Phương tiện (Số đăng ký)

Số điện thoại 1

Số điện thoại 2

Số điện thoại 3

1

HN-1234

0912969345

0902345913

 

2

HN-3345

0903012313

0982345968

 

3

HN-4562

0912914567

0915868515

0985915685

………………..

………………..

………………..

………………..

Tôi xin cam kết thực hiện theo đúng quy trình và chịu trách nhiệm về những thông tin khai báo trên hệ thống.

 

 

..............., ngày      tháng      năm 20
CHỦ PHƯƠNG TIỆN
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Mỗi phương tiện đăng ký tối đa 03 số điện thoại.

 

PHỤ LỤC III

BẢNG MÃ HIỆU CỦA CÁC ĐẠI DIỆN CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2537/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Đơn vị Cảng vụ Đường thủy nội địa

Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa

Mã đại diện

1

Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực I

Đại diện Hải Phòng

haiphong

2

Đại diện Minh Đức

minhduc

3

Đại diện Hoàng Thạch

hoangthach

4

Đại diện Phúc Sơn

phucson

5

Đại diện Kinh Môn

kinhmon

6

Đại diện Đá Bạc

dabac

7

Đại diện Cẩm Thạch

camthach

8

Đại diện Điền Công

diencong

9

Đại diện Quảng Ninh

quangninh

10

Đại diện Bạch Đằng

bachdang

11

Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực II

Đại diện Bắc Ninh

bacninh

12

Đại diện Bắc Giang

bacgiang

13

Đại diện Phú Thọ

phutho

14

Đại diện Cống Câu

congcau

15

Đại diện Ninh Bình

ninhbinh

16

Đại diện Hà Nam

hanam

17

Đại diện Hà Nội

hanoi

18

Đại diện Hòa Bình

hoabinh

19

Đại diện Hưng Yên

hungyen

20

Đại diện Nam Định

namdinh

21

Đại diện Phả Lại

phalai

22

Đại diện Quảng Bình

quangbinh

23

Đại diện Sơn Tây

sontay

24

Đại diện Thái Nguyên

thainguyen

25

Đại diện Yên Bái

yenbai

26

Đại diện Thái Bình

thaibinh

27

Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III

Đại diện Thủ Đức

thuduc

28

Đại diện Đồng Nai

dongnai

29

Đại diện Nhơn Trạch

nhontrach

30

Đại diện Phú Long

phulong

31

Đại diện Tây Ninh

tayninh

32

Đại diện Bình Dương

binhduong

33

Đại diện Long An

longan

34

Đại diện Mộc Hóa

mochoa

35

Đại diện Bến Tre

bentre

36

Đại diện Tiền Giang

tiengiang

37

Đại diện Đồng Tháp

dongthap

38

Đại diện Hồng Ngự

Hongngu

39

Đại diện Ximăng Hà Tiên 1

ximanghatien1

40

Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực IV

Đại diện Cần Thơ

cantho

41

Đại diện Thốt Nốt

thotnot

42

Đại diện Long Xuyên

longxuyen

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2537/QĐ-BGTVT năm 2016 về thí điểm đăng ký làm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa vào rời cảng, bến thủy nội địa bằng tin nhắn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


89

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179