Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 25/2006/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lai Châu trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu

Số hiệu: 25/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành: 23/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2006/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 23 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI TỈNH LAI CHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 3544/2005/QĐ-BGTVT ngày 22/9/2005 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới trung tâm đăng kiểm xe cơ giới của toàn quốc đến năm 2005;

Căn cứ Văn bản số 807/TTg-ĐMDN ngày 17/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hoạt động Kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới thuộc danh mục sản phẩm dịch vụ công ích;

Căn cứ Quyết định số 50/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về ban hành tiêu chuẩn ngành (Tiêu chuẩn Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới: 22 TCN-226-2005);

Căn cứ Thông báo số 25/TB-TU ngày 07/03/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Về việc thành lập Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lai Châu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lai Châu trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu.

1. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lai Châu là đơn vị sự nghiệp có thu, có t­ư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nư­ớc theo quy định hiện hành. Chịu sự quản lý và chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giao thông vận tải và Cục Đăng kiểm Việt Nam.

2. Tổ chức bộ máy và biên chế: Biên chế được giao là 10 biên chế, gồm có:

- Giám đốc phụ trách chung;

- 01 Phó giám đốc giúp việc Giám đốc;

- 08 cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Cơ sở vật chất: Trụ sở làm việc và giao dịch của Trung tâm được bố trí tại thị xã Lai Châu.

Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc của Trung tâm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Giao cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải phối hợp với Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư và các cơ quan có liên quan lập kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lai Châu:

1. Chức năng:

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới có chức năng tổ chức thực hiện công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe chuyên dùng đang lưu hành tại tỉnh Lai Châu.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, hàng năm về công tác kiểm định kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe chuyên dùng trình Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Lai Châu;

+ Tổ chức kiểm định và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới, xe chuyên dùng đang lưu hành tại tỉnh Lai Châu;

+ Giám định trạng thái kỹ thuật xe cơ giới theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc của chủ phương tiện;

+ Thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn kỹ thuật xe cơ giới và xe chuyên dùng;

+ Tổ chức thực hiện việc đánh giá và đề nghị bổ nhiệm Đăng kiểm viên của Trung tâm;

+ Tổ chức thu phí, lệ phí đăng kiểm, tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn kỹ thuật theo quy định của Cục Đăng kiểm và của pháp luật;

+ Báo cáo Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn xe cơ giới, xe chuyên dùng đang lưu hành và hoạt động của Trung tâm;

+ Tư vấn, đánh giá chất lượng giá trị xe cơ giới của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh khi thanh lý, sửa chữa;

+ Quản lý nhân sự, tài sản, thu, chi tài chính trong đơn vị theo quy định của Cục Đăng kiểm và quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

+ Được thu và sử dụng phí, lệ phí theo quy định;

+ Thu hồi ấn chỉ đã cấp khi phát hiện các sai phạm hoặc xe cơ giới hết niên hạn sử dụng;

+ Yêu cầu cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý các hành vi cản trở hoạt động của Trung tâm;

+ Vốn đầu tư ban đầu do nguồn ngân sách địa phương cấp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ tr­ưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 25/2006/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lai Châu trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.627

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.171.214