Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2462/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Trần Phước Chính
Ngày ban hành: 03/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2462/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ TÀU CÁ CÓ CÔNG SUẤT DƯỚI 20CV TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;

Căn cứ Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển;

Căn cứ Nghị định số 123/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về Quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển;

Căn cứ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 14 tháng 01 năm 2006 của Bộ Thủy sản về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Theo đề nghị của Sở Thủy sản – Nông lâm thành phố tại Tờ trình số 1211/STSNL-KHĐT ngày 23 tháng 11 năm 2006 và Công văn số 03/STSNL-KHĐT ngày 03 tháng 01 năm 2007 về việc phê duyệt Phương án phân cấp quản lý tàu cá có công suất dưới 20CV trên địa bàn thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án phân cấp quản lý tàu cá có công suất dưới 20CV trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với nội dung chính sau:

1.1. Mục tiêu:

- Hoàn thành việc phân cấp 100% tàu cá công suất dưới 20CV và các thúng chai gắn máy khai thác hải sản về địa phương quản lý,

- Kiểm soát chặt chẽ không để phát sinh thêm, từng bước giảm số lượng (năm 2010 giảm 30% và đến năm 2020 giảm toàn bộ số lượng còn lại) và giảm 100% các thúng chai gắn máy khai thác hải sản ven bờ.

- Thực hiện quản lý nghề cá ven bờ theo phương thức quản lý cộng đồng về vùng khai thác, phương tiện khai thác theo Nghị định số 123/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ.

1.2. Nguyên tắc và các bước tiến hành bàn giao:

a. Về nguyên tắc: Bàn giao hồ sơ lưu của tàu cá hiện có theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 14 tháng 01 năm 2006 của Bộ Thủy sản.

Hồ sơ gồm có: Cấp đăng ký cho tàu đóng mới; Cấp đăng ký cho tàu chuyển quyền sở hữu; Cấp đăng ký cho tàu cải hoán; Cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá; Cấp Giấy phép khai thác thủy sản,

b. Các bước tiến hành: Sở Thủy sản bàn giao toàn bộ danh sách tàu cá dưới 20CV trở xuống cho UBND các quận, huyện và chỉ đạo Chi cục Thủy sản bàn giao cụ thể từng hồ sơ cho từng xã, phường có phương tiện tàu cá tiếp nhận và quản lý.

1.3. Thời gian bàn giao:

Sở Thủy sản-Nông Lâm hoàn thành việc bàn giao cho UBND các quận, huyện trong tháng 4/2007 và Chi cục Thủy sản hoàn thành việc bàn giao hồ sơ cho các xã, phường trong tháng 5 và 6 năm 2007.

1.4. Kinh phí: Sử dụng nguồn vốn ngân sách đã cấp năm 2007 theo quy định tại Quyết định số 8845/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND thành phố.

Điều 2.

2.1. Giao Sở Thủy sản-Nông Lâm chịu trách nhiệm:

- Chỉ đạo Chi cục Thủy sản tổng hợp đầy đủ các hồ sơ để tiến hành bàn giao cho các địa phương theo quy định của Nhà nước, đồng thời tiến hành cài đặt phần mềm quản lý tàu cá, hệ thống biểu mẫu báo cáo và hướng dẫn cách sử dụng cho các địa phương,

- Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý tàu cá và các kiến thức có liên quan cho cán bộ quản lý thủy sản,

2.2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm cấp phát kinh phí và thanh quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với việc sử dụng nguồn ngân sách năm 2007 đã được UBND thành phố duyệt cấp,

2.3. UBND các quận, huyện có liên quan chịu trách nhiệm:

- Chỉ đạo các tổ chức lực lượng cán bộ tiếp nhận và quản lý đầy đủ các hồ sơ pháp lý từ Sở Thủy sản-Nông Lâm, Chi cục Thủy sản bàn giao.

- Trên cơ sở số lượng tàu cá tiếp nhận, phải có kế hoạch quản lý, kiểm soát chặt chẽ không để phát sinh mới; Điều tra cụ thể số lượng thúng chai gắn máy khai thác hải sản trên địa bàn để đưa vào quản lý; Thường xuyên tuyên truyền cho ngư dân biết và không được phát triển các loại phương tiện này,

- Phối hợp với Sở Thủy sản-Nông Lâm triển khai thí điểm một số mô hình quản lý nghề cá ven bờ có sự tham gia của cộng đồng,

- Hàng năm tổng kết, đánh giá về tình hình diễn biến tàu cá dưới 20CV và thúng chai gắn máy khai thác hải sản trên địa bàn để bàn giao về UBND thành phố (thông qua Sở Thủy sản-Nông Lâm),

2.4. Bộ Chỉ huy Biên phòng và Thanh tra Sở Thủy sản-Nông Lâm tăng cường tổ chức các đợt kiểm tra đối với các loại tàu cá có công suất dưới 20CV trở xuống và các thúng chai gắn máy, kiên quyết xử lý không cho những phương tiện này không có giấy tờ theo quy định được hoạt động khai thác hải sản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Thủy sản-Nông Lâm, Kế hoạch-Đầu tư, Tài chính, BCH Biên phòng thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- VPCP (để b/c);
- Bộ Thủy sản (thay b/c);
- TT HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- CPVP;
- Lưu VT, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Phước Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2462/QĐ-UBND ngày 03/04/2007 phê duyệt Phương án quản lý tàu cá có công suất dưới 20CV trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.485

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.164.32