Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2425/QĐ-CHK Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Hàng không Việt Nam Người ký: Phạm Quý Tiêu
Ngày ban hành: 16/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2425/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “QUY CHẾ GIAO BAN TRONG NGÀNH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG”

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế giao ban trong ngành Hàng không dân dụng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây về tổ chức hội nghị giao ban trái với Quyết định này.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam; các Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam; Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; Tổng công ty Hàng không Việt Nam; Học viện Hàng không Việt Nam; các hãng hàng không Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục trưởng, các Phó Cục trưởng;
- Chánh VP; các Phó CVP;
- Văn phòng Bộ GTVT (để b/c);
- Lưu: VT, TH.

CỤC TRƯỞNG
Phạm Quý Tiêu

 

QUY CHẾ GIAO BAN

TRONG NGÀNH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2425/QĐ-CHK ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam )

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định việc tổ chức giao ban trong ngành Hàng không dân dụng (sau đây gọi là Hội nghị giao ban).

2. Hội nghị quốc tế, hội thảo, tọa đàm, cuộc họp mang tính chuyên môn không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Hội nghị giao ban

1. Hội nghị giao ban bao gồm: Giao ban tuần, Sơ kết 6 tháng, Tổng kết năm và Giao ban công tác an ninh, an toàn hàng không.

2. Tùy tình hình cụ thể, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam có thể triệu tập các Hội nghị giao ban với quy mô hẹp hoặc toàn ngành Hàng không dân dụng.

3. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam chủ trì Hội nghị giao ban. Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng phụ trách lĩnh vực an ninh, an toàn chủ trì Giao ban công tác an ninh, an toàn hàng không.

4. Văn phòng Cục HKVN chuẩn bị phòng họp, các điều kiện cần thiết khác cho các Hội nghị giao ban; dự thảo văn bản kết luận giao ban, trình Lãnh đạo chủ trì Hội nghị giao ban xem xét phát hành đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện.

Chương II

CHẾ ĐỘ GIAO BAN

Điều 3. Giao ban Tuần

1. Thời gian: vào 08 giờ 30’ thứ sáu hàng tuần, trừ những ngày tổ chức giao ban Quý, sơ kết 6 tháng và tổng kết năm.

2. Địa điểm: Trụ sở Cục Hàng không Việt Nam.

3. Thành phần tham dự:

- Cục trưởng, các Phó Cục trưởng Cục HKVN;

- Phó Bí thư Đảng ủy;

- Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng Cục;

- Chánh Thanh tra Hàng không;

- Trưởng phòng các Phòng thuộc Cục;

- Chánh Văn phòng Đảng ủy;

- Chánh Văn phòng Công đoàn;

- Chánh Văn phòng Thanh niên;

- Trưởng ban Quản lý các dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước;

- Giám đốc Trung tâm Y tế Hàng không;

- Tổng biên tập Tạp chí Hàng không;

- Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc;

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban Tổng hợp thuộc Văn phòng Cục;

- Các thành phần khác được triệu tập dự họp (nếu có).

4. Trường hợp Thủ trưởng cơ quan hoặc đơn vị đi vắng có lý do thì phải ủy nhiệm cán bộ nắm được tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị đi dự thay và thông báo cho Văn phòng Cục biết trước khi dự Hội nghị giao ban.

Người đi dự Hội nghị giao ban thay cho Thủ trưởng phải nắm được tình hình công việc của cơ quan, đơn vị mình để báo cáo, trả lời những vấn đề cần làm rõ. Các cơ quan, đơn vị không được cử người đi giao ban không đủ thẩm quyền mà không thông báo cho Văn phòng Cục biết trước.

5. Tại Hội nghị giao ban, các đầu mối giao ban báo cáo ngắn gọn, tập trung vào những hoạt động chính của cơ quan, đơn vị mình; những vướng mắc, khó khăn cần giải quyết; những đề xuất, kiến nghị với Cục. Cục trưởng xử lý quyết định ngay để các đơn vị thực hiện hoặc giao cho cơ quan chức năng nghiên cứu báo cáo Cục xem xét giải quyết. Cục trưởng giao Chánh Văn phòng làm văn bản thông báo ý kiến kết luận tại Hội nghị giao ban cho các đầu mối giao ban làm căn cứ thực hiện.

Trường hợp có những ý kiến cần phải chỉ đạo cho các đơn vị không trong thành phần giao ban hoặc không đưa ra thảo luận, giải quyết trong giao ban, Cục trưởng sẽ chỉ đạo giải quyết riêng bằng văn bản những vấn đề cần thiết liên quan đến những đầu mối cần giải quyết.

Điều 4. Sơ kết 6 tháng và Tổng kết năm

1. Thời gian: vào tuần thứ hai của tháng 7 hàng năm và trung tuần tháng 1 năm sau. Cụ thể, theo sự chỉ đạo của Cục trưởng, Văn phòng sẽ gửi Giấy mời dự Hội nghị sơ kết 6 tháng và tổng kết năm đến các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Địa điểm: tại Trụ sở Cục Hàng không Việt Nam.

3. Thành phần tham dự:

- Cục trưởng, các Phó Cục trưởng Cục HKVN;

- Phó Bí thư Đảng ủy;

- Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Cục;

- Chánh Thanh tra và các Phó Chánh Thanh tra Hàng không;

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các Phòng thuộc Cục;

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban Quản lý các dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước;

- Chánh Văn phòng Đảng ủy;

- Chánh Văn phòng Công đoàn;

- Chánh Văn phòng Thanh niên;

- Trung tâm Y tế Hàng không: Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn và Trưởng ban Nữ công;

- Tạp chí Hàng không: Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn và Trưởng ban Nữ công;

- Cảng vụ hàng không khu vực: Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn và Trưởng ban Nữ công;

- Các đơn vị trong ngành Hàng không, gồm: Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, các Tổng công ty Cảng hàng không khu vực, Học viện Hàng không Việt Nam và một số hãng hàng không Việt Nam: Đại diện lãnh đạo đơn vị;

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban Tổng hợp thuộc Văn phòng Cục;

- Các thành phần khác được triệu tập dự họp (nếu có).

4. Nội dung: Những vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước chuyên ngành Hàng không dân dụng; việc thực hiện quy định pháp luật hàng không dân dụng; các vấn đề kinh doanh (tình hình thực hiện kế hoạch, hiệu quả, ưu điểm, khuyết điểm); việc triển khai các đề án, dự án, công trình trọng điểm; triển khai nhiệm vụ của kỳ tiếp theo.

Điều 5. Giao ban công tác an ninh, an toàn hàng không

1. Thời gian: vào 14 giờ 00’ thứ năm của tuần cuối tháng.

2. Địa điểm: tại Trụ sở Cục Hàng không Việt Nam.

3. Thành phần tham dự:

- Cục trưởng, các Phó Cục trưởng Cục HKVN;

- Trưởng phòng các Phòng: An ninh Hàng không, Tiêu chuẩn An toàn bay, Quản lý cảng hàng không, sân bay, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Quản lý Hoạt động bay, Vận tải Hàng không; Chánh Thanh tra Hàng không; Chánh Văn phòng Cục;

- Cảng vụ hàng không khu vực: Giám đốc;

- Trung tâm Y tế Hàng không: Giám đốc;

- Các đơn vị trong ngành Hàng không, gồm: Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, các Tổng công ty cảng hàng không khu vực và một số hãng hàng không Việt Nam: Đại diện lãnh đạo đơn vị;

- Trưởng ban Tổng hợp thuộc Văn phòng Cục;

- Các thành phần khác được triệu tập dự họp (nếu có).

4. Nội dung: Những vấn đề về an ninh, an toàn hàng không trong tháng. Riêng tháng 3, tháng 6, tháng 9 tiến hành sơ kết công tác 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng tương ứng; tháng 12 tiến hành tổng kết cả năm về công tác an ninh, an toàn hàng không.

5. Các Phòng: An ninh hàng không, Tiêu chuẩn An toàn bay, Quản lý Hoạt động bay, Quản lý cảng hàng không, sân bay và Thanh tra hàng không chuẩn bị nội dung báo cáo tại Hội nghị.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của Văn phòng Cục

Văn phòng Cục có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế này, báo cáo Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam.

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành Hàng không dân dụng có trách nhiệm thực hiện Quy chế này; đồng thời phản ánh, kiến nghị sửa đổi Quy chế khi cần thiết./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2425/QĐ-CHK ngày 16/06/2011 về Quy chế giao ban trong ngành Hàng không dân dụng do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.101
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.190.193