Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 55/2014/QĐ-UBND

Số hiệu: 24/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Đặng Việt Dũng
Ngày ban hành: 02/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2019/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/2014/QĐ-UBND NGÀY 31/12/2014 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật xử lý Vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 ca Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 981/TTr-SGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nng ban hành kèm Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nng như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1:

“Văn bản này quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nng (không tính đến đường nội bộ trong các khu dân cư khép kín do các chủ đầu tư trực tiếp quản lý và đường chuyên dùng).”

2. Sửa đổi khoản 2 Điều 3:

“2. Khi sử dụng tạm thời vỉa hè vào các mục đích khác ngoài mục đích giao thông phải có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8 của Quy định này cấp. Riêng đi với trường hợp sử dụng vỉa hè cho việc cưới, việc tang, hộ gia đình, cá nhân phải thông báo với UBND các phường, xã nơi tổ chức việc cưới, việc tang.”

3. Sửa đổi khoản 1 và khoản 3 Điều 4:

“1. Cho phép sử dụng tạm thời va hè ngoài mục đích giao thông: là cho phép được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè cho việc cưới, việc tang; để kinh doanh buôn bán (trừ trường hợp kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng, phế liệu, xăng, dầu, khí đốt, máy móc, thiết bị thi công); cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh (sau đây gọi tt là cá nhân hoạt động thương mại); để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp; tập kết vật liệu xây dựng (kcả kết hợp với lắp đặt hàng rào bao che), tập kết máy móc, thiết bị phục vụ thi công các công trình xây dựng; lp đặt các công trình phục vụ công cộng; lắp đặt Trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt và tổ chức các hoạt động văn hoá, xã hội, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.

3. Tập kết vật liệu xây dựng gồm tập kết, trung chuyển vật liệu và phế thải xây dựng để sửa chữa, xây dựng nhà ở, công trình.”

4. Sửa đổi điểm d, bổ sung điểm đ, khoản 1 Điều 5:

d) Vỉa hè có bề rộng từ 6,00 mét đến dưới 9,00m: Lối cho người đi bộ tối thiểu là 3,00 mét; phần còn lại cho phép sử dụng tạm thời ngoài mục đích giao thông.

đ) Vỉa hè có bề rộng từ 9,00 mét trở lên: Cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng phải đảm bảo:

- Bề rộng phần vỉa hè còn lại (không sử dụng tạm thời ngoài mục đích giao thông) rộng tối thiểu 5,00 mét.

- Lối cho người đi bộ tối thiểu là 3,00 mét.”

5. Sửa đổi khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Điều 6:

“1. Đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe môtô, xe gắn máy, xe đạp thì yêu cầu xe phải được sắp xếp thành từng hàng, dọc theo chiều dài vỉa hè và theo một trật tự nhất định.

3. Đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để lắp đặt các công trình phục vụ công cộng, tổ chức các hoạt động văn hóa, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tập kết máy móc, thiết bị, phục vụ thi công các công trình xây dựng, lắp đặt Trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt thì tùy theo điều kiện cụ thể, cơ quan cơ quan có thẩm quyền Cấp Giấy phép xem xét giải quyết trên nguyên tắc đảm bảo lối cho người đi bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy định này, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

4. Đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè cho việc cưới, việc tang: Hộ gia đình, cá nhân phải thông báo với UBND các phường, xã nơi tổ chức việc cưới, việc tang; phải có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và bố trí lối đi dành cho người đi bộ có chiều rộng tối thiểu là 1,5m; thời gian sử dụng tạm thời vỉa hè là không quá 48 giờ, trường hợp đặc biệt không được quá 72 giờ.”

6. Sửa đổi khoản 4 Điều 7:

“4. Nghiêm cấm việc thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán vào bất cứ thời gian nào tại vỉa hè trước phạm vi các trường học, công sở, bệnh viện, nhà thờ, đình, chùa, miếu, thánh thất, công viên công cộng và khu vực thuộc các di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng, các danh lam thắng cảnh.”

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 8:

“1. Sở Giao thông vận ti cấp Giấy phép cho các tổ chức và cá nhân sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông để tập kết máy móc, thiết bị phục vụ thi công các công trình xây dựng, tập kết vật liệu xây dựng kết hợp với lắp đt hàng rào bao che phục vụ thi công công trình; lắp đặt các công trình phục vụ công cộng; lắp đặt trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt và tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên các tuyến đường cụ thể như sau:

a) Đường Quốc lộ được Tổng cục Đường bộ Việt Nam ủy thác quản lý;

b) Hệ thống đường tỉnh lộ;

c) Hệ thống đường đô thị có bề rộng mặt đường lớn hơn 7,5 mét và đường đô thị đi qua hai địa bàn quận, huyện trở lên;

d) Các tuyến đường do UBND các quận, huyện quản lý đối với trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng kết hợp với lắp đặt hàng rào bao che phục vụ thi công công trình có từ 02 mặt tiền trở lên tiếp giáp đồng thời với đường do Sở Giao thông vận tải quản lý và đường do UBND quận, huyện quản lý.

2. UBND các quận, huyện cấp Giấy phép cho các tổ chức và cá nhân sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (trừ trường hợp sử dụng tạm thời một phần vỉa hè cho việc cưới, việc tang) trên các tuyến đường cụ thể như sau:

a) Hệ thống đường huyện;

b) Hệ thống đường đô thị có bề rộng mặt đường bằng và nhỏ hơn 7,5 mét;

c) Hệ thống đường xã;

d) Hệ thống đường kiệt, hẻm;

đ) Các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý (trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này) thuộc địa bàn quận, huyện.

3. UBND các phường, xã có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận thông báo của các hộ gia đình, cá nhân sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông cho việc cưới, việc tang trên tất cả các tuyến đường thuộc địa bàn phường, xã theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Quy định này.”

8. Sửa đổi điểm d khoản 4 Điều 9:

“d) Giấy cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; không gây hư hỏng hạ tầng, hố ga, các mốc,...”

9. Sửa đổi khoản 5 Điều 9:

“5. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để lắp đặt các công trình phục vụ công cộng và lắp đặt Trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt:

a) Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu quy định của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép) hoặc Công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin như Đơn;

b) Bản vẽ mặt bằng vị trí (thể hiện đầy đủ hiện trạng của khu vực), bản vẽ thiết kế kiểu dáng lắp đặt;

c) Giấy cam kết đảm bảo an toàn về kết cấu xây dựng, không gây hư hại hạ tầng và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về mọi sự cố do công trình gây ra nếu có.”

10. Sửa đổi điểm b và điểm c khoản 6 Điều 9:

“b) Bản vẽ mặt bằng vị trí (thể hiện đầy đủ hiện trạng của khu vực), bản vẽ thiết kế tường rào;

c) Giấy cam kết đm bảo an toàn về kết cấu tường rào xây dựng, không gây hư hại hạ tầng và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về mọi sự cdo tường rào hoặc công trình xây dựng gây ra nếu có.”

11. Sửa đổi khoản 7 Điều 9:

“7. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội, tuyên truyền chủ trương chính chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước:

a) Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu quy định của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép) hoặc Công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đy đủ thông tin như Đơn;

b) Bản vẽ mặt bằng vị trí (thể hiện đầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực) và hồ sơ gia cố vỉa hè đối với các trường hợp cần gia cố vỉa hè;

c) Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức hoạt động văn hóa, xã hội, tuyên truyền.”

12. Sửa đổi khoản 5 Điều 11:

“5. Chỉ đạo đơn vị được giao trách nhiệm quản lý đường bộ thường xuyên kiểm tra và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường được phân cấp qun lý tại khoản 1 Điều 8 Quy định này.”

13. Thay đổi cụm từ “phí sử dụng tạm thời vỉa hè” thành cụm từ “phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố” tại khoản 6 Điều 11, Điều 14 và khoản 8 Điều 16.

14. Sửa đổi, bổ sung Điều 15:

“Điều 15. Sở Văn hóa và Thể thao

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố, UBND các quận, huyện và các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến đầy đủ nội dung Quy định này trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức biết, thực hiện.”

15. Sửa đổi khoản 2 và khoản 4 Điều 16:

“2. Tổ chức cấp và thu hồi Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè được quy định tại khoản 2 Điều 8 Quy định này.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các phường, xã hướng dẫn, tiếp nhận thông báo sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè thuộc địa bàn quận, huyện được quy định tại khoản 3 Điều 8 Quy định này.”

16. Sửa đổi khoản 2 Điều 17:

“2. Tiếp nhận Thông báo, hướng dẫn và giám sát việc sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông cho việc cưới, việc tang của các hộ gia đình, cá nhân được quy định tại khoản 4 Điều 6 và khoản 3 Điều 8 Quy định này.”

17. Phụ lục I Danh sách các tuyến đường cấm sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán và cá nhân hoạt động thương mại ban hành kèm theo Quyết định này thay thế Phụ lục I Danh sách các tuyến đường cấm sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán và cá nhân hoạt động thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Công thương, Tài chính, Văn hóa & Thể thao, Thông tin & Truyền thông; Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm tra VB
QPPL - Bộ Tư pháp;
-Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải;
- TTTU, TT HĐND thành phố
Đà Nng;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TPĐN;
- Đo
àn ĐBQH thành phố;
- Ủy ban MTTQVN thành phố
Đà Nng;
- Các Sở, ban, ngành;
- Công an thành phố;
- Ban ATGT thành phố;
- UBND các quận, huyện, phường, xã;
- Cổng thông tin điện tử TP Đà N
ng;
- Lưu: VT, SGTVT, QLĐTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Việt Dũng

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CM SỬ DỤNG VỈA HÈ ĐỂ KINH DOANH, BUÔN BÁN VÀ CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
(Kèm theo Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng)

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐIỂM ĐẦU

ĐIM CUỐI

ĐỊA BÀN

01

Bạch Đng

Thí điểm cho phép kinh doanh với thời gian: từ 18h00 đến 23h00

Đống Đa

2 Tháng 9

Hải Châu

02

Trần Phú

Đống Đa

Trưng Nữ Vương

Hải Châu

03

Hùng Vương

Bạch Đằng

Lý Thái Tổ

Hải Châu, Thanh Khê

04

Lê Lợi

Đống Đa

Phan Đình Phùng

Hải Châu

05

3 Tháng 2

Nguyễn Tất Thành

Bạch Đằng

Hải Châu

06

Nguyễn Tất Thành

Nguyễn Lương Bằng

3 Tháng 2

Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu

07

2 Tháng 9

Bạch Đằng

Núi Thành

Hải Châu

08

Nguyễn Chí Thanh

Lý Thường Kiệt

Lê Hồng Phong

Hải Châu

09

Nguyễn Thị Minh Khai

Lý Tự Trọng

Hùng Vương

Hải Châu

10

Điện Biên Phủ

Ngã 3 Huế

Lý Thái Tổ

Thanh Khê

11

Lê Duẩn

Bạch Đằng

Điện Biên Phủ

Hải Châu, Thanh Khê

12

Nguyễn Văn Linh

Trần Phú

Nguyễn Tri Phương

Hải Châu, Thanh Khê

13

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Văn Tri

Nguyễn Trung Trực

Sơn Trà

14

Phạm Văn Đồng

Võ Nguyên Giáp

Ngô Quyền

Sơn Trà

15

Hồ Nghinh

Vương Thừa Vũ

Võ Văn Kiệt

Sơn Trà

16

02 đường gom phía Đông cầu sông Hàn

Ngô Quyền

Trần Hưng Đạo

Sơn Trà

17

02 đường gom phía Đông cầu Rồng

Võ Văn Kiệt

Trần Hưng Đạo

Sơn Trà

18

02 đường gom phía Đông cầu Trần Thị Lý

Trần Thị Lý

Trần Hưng Đạo

Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn

19

Hoàng Sa

Lê Văn Lương

Nguyễn Huy Chương

Sơn Trà

20

Võ Nguyên Giáp

Nguyễn Huy Chương

Minh Mạng

Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn

21

Trường Sa

Minh Mạng

Giáp Quảng Nam

Ngũ Hành Sơn

22

Huyền Trân Công Chúa

Trần Đại Nghĩa

Trường Sa

Ngũ Hành Sơn

23

Thành Điện Hải

Bạch Đng

Trần Phú

Hải Châu

24

Quang Trung

Bạch Đằng

Nguyễn Chí Thanh

Hải Châu

25

Lý Tự Trọng

Bạch Đằng

Nguyễn Chí Thanh

Hải Châu

26

Ông Ích Đường

Lê Đại Hành

Đầu cầu Cẩm Lệ

Cẩm Lệ

27

Nguyễn Nhàn

Cách Mạng Tháng Tám

Quốc lộ 1

Cẩm Lệ

28

Trần Ngọc Sương

Trần Quý Hai

Quốc lộ 1

Cẩm Lệ

29

Đinh Châu

Nguyễn Nhàn

Thăng Long

Cẩm Lệ

30

Nguyễn Phước Tần

Lê Đại Hành

Cách Mạng Tháng Tám

Cẩm Lệ

31

Nguyễn Văn Thoại

Võ Nguyên Giáp

Ngô Quyền

Sơn Trà & Ngũ Hành Sơn

32

Nguyễn Công Trứ

Hồ Nghinh

Trần Hưng Đạo

Sơn Trà

33

Ngô Quyền

Nguyễn Phan Vinh

Nguyễn Văn Thoại

Sơn Trà

34

Lê Đức Th

Hoàng Sa

Yết Kiêu

Sơn Trà

35

Yết Kiêu

Cảng Tiên Sa

Nguyễn Phan Vinh

Sơn Trà

36

Lê Tn Trung

Nguyễn Phan Vinh

Hồ Học Lãm

Sơn Trà

37

Nguyễn Phan Vinh

Hoàng Sa

Ngô Quyền

Sơn Trà

38

Chu Huy Mân

Ngô Quyền

Đường nhánh phía Nam đường dẫn vào cầu Thuận Phước

Sơn Trà

39

Trần Nhân Tông

Bùi Quốc Hưng

Hương Hi Thiền Sư

Sơn Trà

40

Khúc Hạo

Ngô Quyền

Nguyễn Đình Hoàn

Sơn Trà

41

Nguyễn Sáng

Trương Định

Lê Văn Thứ

Sơn Trà

42

Dương Vân Nga

Chu Huy Mân

Nguyễn Sĩ Cố

Sơn Trà

43

Vân Đồn

Bùi Quốc Hưng

Trần Hưng Đạo

Sơn Trà

44

Lê Văn Duyệt

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Hữu An

Sơn Trà

45

Hồ Hán Thương

Lê Đức Thọ

Lê Văn Duyệt

Sơn Trà

46

Lý Nhật Quang

Vũng Thùng 4

Lê Văn Duyệt

Sơn Trà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 55/2014/QĐ-UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.163
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.234.236