Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2289QĐ/CT-UBBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành: 11/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2289 QĐ/CT-UBBT

Phan Thiết, ngày 11 tháng 9 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ, QUY ĐỊNH TẢI TRỌNG TỐI ĐA CHO PHÉP VÀ QUY ĐỊNH HÀNH LANG BẢO VỆ CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ DO TỈNH BÌNH THUẬN QUẢN LÝ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) đã được Quốc Hội khóa IX thông qua ngày 21/6/1994.
-Căn cứ Nghị định số 172/199/NĐ-CP ngày 07/12/1999 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường bộ.
- Căn cứ Quyết định số 82/QĐ/CT-UBBT ngày 16/10/1998 của Chủ tịch UBND Tỉnh về việc phân cấp quản lý hệ thống cầu đường trong Tỉnh.
- Căn cứ Quyết định số 782/QĐ/CT-UBBT ngày 31/3/2003 của Chủ tịch UBND Tỉnh về việc phân cấp quản lý và quy định hành lang bảo vệ đường bộ và tải trọng tối đa cho phép đối với các tuyến giao thông trong Tỉnh.
- Theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Văn bản số 1204/QLGT ngày 13/8/2003 về việc bổ sung quy định hành lang bảo vệ đường bộ và thẩm quyền quyết định tải trọng tối đa cho phép đối với hệ thống đường giao thông trong Tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I : Phân cấp quản lý và quy định hành lang bảo vệ các công trình giao thông đường bộ do Tỉnh quản lý như sau : (có bảng đính kèm).

-Hành lang bảo vệ đường bộ trong quyết định này được tính từ tim đường trở ra 2 bên.

-Đối với những đoạn tuyến qua các khu quy hoạch khu du lịch, khu dân cư và các khu quy hoạch khác có liên quan đến hành lang bảo vệ đường bộ thì giới hạn hành lang bảo vệ đường bộ bằng chỉ giới xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

-Đối với đoạn tuyến song song với sông ngòi, kênh rạch, vùng nước có khai thác vận tải thuỷ mà hành lang chồng lấn thì giới hạn hành lang bảo vệ đường bộ tính từ mép bờ cao trở về phía đường bộ.

ĐIỀU II : Căn cứ các quy định hiện hành và tình hình thực tế của các công trình giao thông đường bộ do Tỉnh quản lý :

1/. Giao Sở Giao thông Vận tải : Quyết định quy định tải trọng tối đa cho phép các công trình giao thông đã được phân cấp quản lý tại Điều I của Quyết định này.

2/. Giao UBND các huyện, thành phố : Quyết định quy định tải trọng tối đa cho phép các công trình giao thông đã được phân cấp quản lý tại Điều I của Quyết định này trên cơ sở thoả thuận của Sở Giao thông Vận tải

ĐIỀU III : Sở Giao thông Vận tải, UBND các huyện, thành phố có nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về tổ chức quản lý đường bộ, về khai thác và bảo vệ các công trình giao thông đường bộ. Đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác duy tu bão dưỡng các công trình giao thông đã được phân cấp.

ĐIỀU IV : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với Quyết định đều bãi bỏ.

ĐIỀU V : Các Ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này thay thế và Quyết định số 782/QĐ/CT-UBBT ngày 31/3/2003 của Chủ tịch UBND Tỉnh./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều V.
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN
Huỳnh Tấn Thành

 

Nơi Gởi: Quyết định về phân cấp quản lý và quy định hành lang bảo vệ các công trình giao thông :

1/. Sở Kế hoạch & Đầu tư

2/. Kho bạc Tỉnh.

3/. Sở Giao thông Vận tải.

4/. Sở Xây dựng.

5/. Sở Địa chính.

6/. Sở Tài chính Vật giá.

7/. Sở Thương mại du lịch.

8/. Sở Công nghiệp.

9/. Sở Nông nghiệp & PTNT.

10/. Công an Tỉnh.

11/. UBND các huyện, thành phố (9 bản).

12/. Chủ tịch và các phó Chủ tịch (4bản).

13/. Chuyên viên : Phúc, Bửu, Văn, Hoà (3 bản)

 Tổng cộng : 27 bản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2289 QĐ/CT-UBBT ngày 11/09/2003 về phân cấp quản lý, quy định tải trọng tối đa cho phép và quy định hành lang bảo vệ công trình giao thông đường bộ do tỉnh Bình Thuận quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.179

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!