Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 22/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Trần Văn Minh
Ngày ban hành: 22/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 22/2007/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 3 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI HÀNH LANG BẢO VỆ LUỒNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;
Căn cứ Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về quản lý đường thủy nội địa;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông - Công chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hoạt động trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông - Công chính chịu trách nhiệm triển khai và kiểm tra thực hiện Quy định nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giao thông - Công chính, Giám đốc Công an thành phố, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, các cơ quan, đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

QUY ĐỊNH

VỀ HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI HÀNH LANG BẢO VỆ LUỒNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định cụ thể các hoạt động trong hành lang bảo vệ luồng nhằm bảo đảm giao thông đường thủy nội địa thông suốt, trật tự, an toàn và bảo vệ môi trường.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến các hoạt động trong hành lang bảo vệ luồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Phạm vi hành lang bảo vệ luồng giao thông đường thủy nội địa (gọi tắt là hành lang bảo vệ luồng) là phần giới hạn của vùng nước hoặc dải đất dọc hai bên luồng dùng để lắp đặt báo hiệu, bảo vệ luồng, thực hiện các hoạt động khác và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Trong hành lang bảo vệ luồng, ngoài phần dành cho việc lắp đặt báo hiệu cho phép thực hiện các hoạt động sau đây, nhưng không làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động giao thông đường thủy nội địa:

1. Đánh bắt, nuôi trồng thủy sản;

2. Họp chợ, làng chài, làng nghề;

3. Các hoạt động khác.

Điều 5. Đánh bắt, nuôi trồng thủy sản

1. Các phương tiện đánh bắt, nuôi trồng thủy sản trong hành lang bảo vệ luồng phải có Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 9 của Quy định này và phải thực hiện đầy đủ nội dung ghi trong Giấy phép;

2. Các phương tiện đánh bắt thủy sản lưu động không được gây trở ngại cho giao thông đường thủy nội địa, không làm hư hại đến công trình giao thông;

3. Khi luồng chạy tàu, thuyền thay đổi vào các khu vực đánh bắt, nuôi trồng thủy sản thì chủ các phương tiện đánh bắt, nuôi trồng thủy sản phải di chuyển, thu hẹp hoặc dỡ bỏ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường thủy nội địa có thẩm quyền. Trường hợp nuôi trồng thủy sản có Giấy phép thì do cơ quan cấp Giấy phép đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ thiệt hại theo quy định;

4. Khi chấm dứt khai thác, chủ các phương tiện đánh bắt, nuôi trồng thủy sản phải thanh thải hết các chướng ngại vật.

Điều 6. Họp chợ, làng chài, làng nghề

1. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu triển khai thực hiện việc họp chợ, làng chài, làng nghề trong hành lang bảo vệ luồng phải có Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 9 của Quy định này và phải thực hiện đầy đủ nội dung ghi trong Giấy phép;

2. Khi triển khai thực hiện việc họp chợ, làng chài, làng nghề không được gây trở ngại cho giao thông đường thủy nội địa, không làm hư hại đến công trình giao thông;

3. Khi chấm dứt hoạt động các tổ chức, cá nhân phải thanh thải hết các chướng ngại vật.

Điều 7. Các hoạt động khác

1. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu triển khai thực hiện các hoạt động khác trong hành lang bảo vệ luồng phải có Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 9 của Quy định này và phải thực hiện đầy đủ nội dung ghi trong Giấy phép;

2. Khi triển khai thực hiện các hoạt động không được gây trở ngại cho giao thông đường thủy nội địa, không làm hư hại đến công trình giao thông;

3. Khi chấm dứt hoạt động các tổ chức, cá nhân phải thanh thải hết các chướng ngại vật.

Điều 8. Thủ tục cấp giấy phép

1. Đơn đề nghị cho phép sử dụng hành lang bảo vệ luồng và bản cam kết bảo vệ môi trường;

2. Phương án sử dụng hành lang bảo vệ luồng, bao gồm:

a) Thuyết minh chung về phương án;

b) Bản vẽ mặt bằng vị trí sử dụng;

c) Thời gian sử dụng hành lang bảo vệ luồng.

3. Phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa tại khu vực sử dụng, bao gồm:

a) Thuyết minh chung về phương án;

b) Bản vẽ tổng thể mặt bằng có ghi rõ phương án bố trí báo hiệu.

Điều 9. Thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan cấp Giấy phép

1. Giám đốc Sở Giao thông - Công chính tổ chức cấp Giấy phép cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu triển khai thực hiện các hoạt động khác trong hành lang bảo vệ luồng;

2. Chủ tịch UBND các quận, huyện cấp Giấy phép đối với các phương tiện đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và thực hiện việc họp chợ, làng chài, làng nghề trong hành lang bảo vệ luồng;

3. Cơ quan cấp Giấy phép có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, giao giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày giao Giấy phép. Thời gian xem xét và cấp Giấy phép thực hiện trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không giải quyết được phải nêu rõ lý do và trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp Giấy phép.

Điều 10. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sử dụng hành lang bảo vệ luồng

1. Nộp đủ lệ phí cấp Giấy phép và các khoản thu khác (nếu có) theo quy định;

2. Thực hiện đúng nội dung ghi trong Giấy phép;

3. Trước khi sử dụng phải thông báo cho đơn vị quản lý đường sông và UBND phường, xã sở tại biết để thực hiện việc quản lý, kiểm tra, giám sát trong quá trình sử dụng hành lang bảo vệ luồng.

Điều 11. Giám đốc Sở Giao thông - Công chính chỉ đạo đơn vị quản lý đường thủy và Thanh tra Sở Giao thông Công chính trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị có trách nhiệm giám sát, kiểm tra, xử lý kiên quyết những hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong suốt thời gian sử dụng hành lang bảo vệ luồng.

Điều 12. Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường thuỷ trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, xử lý kiên quyết những hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng hành lang bảo vệ luồng.

Chương III

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 13. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quy định này thì được khen thưởng theo quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Điều 14. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định. Trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Giám đốc Sở Giao thông - Công chính chủ trì phối hợp với Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này; định kỳ hàng quý báo cáo UBND thành phố.

Điều 16. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, các ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân phản ánh về Sở Giao thông - Công chính để nghiên cứu, tổng hợp trình UBND thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 22/2007/QĐ-UBND ngày 22/03/2007 ban hành Quy định về hoạt động trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.956

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!