Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2165/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định

Số hiệu: 2165/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 22/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2165/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 22 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Quyết định số 2041/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Nam Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1687/SGTVT-VPS ngày 11/8/2017 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 960/TTr-SNV ngày 18/9/2017 về việc đề nghị phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Giao thông vận tải.

(Có phụ lục Mô tả công việc và khung năng lực của VTVL kèm theo)

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông vận tải căn cứ danh mục vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt và Bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm, biên chế được giao hàng năm để làm cơ sở thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và lao động hợp đồng theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Như Điều 5;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu : VP1, VP8.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

PHỤ LỤC:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA VTVL CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH NAM ĐỊNH
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 2165/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định)

Mã VTVL

Tên đơn vị/VTVL

Ngạch công chức

Đơn vị thực hiện

Nhiệm vụ chính

Mô tả công việc thực hiện

Tỷ trọng TG hoàn thành CV/năm

Biên chế

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng

Công việc quản lý điều hành

Công tác chuyên môn

YC Chuyên môn nghiệp vụ

LLCT

QLNN

Ngoại ngữ

Tin học

Chứng chỉ khác

Năng lực, kỹ năng

1

2

3

 

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

7.1.1

Giám đốc Sở

CVC

 

Chỉ đạo điều hành chung mọi hoạt động của cơ quan

- Chủ trì các cuộc họp lãnh đạo Sở giao ban, sơ kết, tổng kết, các hội nghị chuyên ngành triển khai các nhiệm vụ của Sở.

- Tham dự các cuộc họp quán triệt, triển khai các nhiệm vụ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Bộ GTVT và các cuộc họp phối hợp triển khai nhiệm vụ các ngành, địa phương.

- Xử lý công văn đến

- Trực tiếp cho ý kiến chỉ đạo chung đi với các Phó Giám đốc Sở, th trưng các phòng, ban đơn vị trong các mặt công tác của ngành.

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh

- Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo cán bộ.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác tài chính, quản lý các nguồn kinh phí của Sở.

- Trực tiếp duyệt ký các loại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

- Trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí

- Thực hiện các nhiệm vụ kiêm nhiệm: tham gia các Ban Chỉ đạo của tỉnh và của ngành.

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

Cao cấp

CVC

TĐ bậc 3 KNLNNVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành; Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách; Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trong công tác quản lý

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; góp ý, chỉnh sửa văn bản; giải thích, thuyết phục. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

7.1.2

Phó Giám đốc Sở

CVC

 

Phó Giám đốc Phụ trách các dự án nguồn vốn TW

- Tham dự các cuộc họp quán triệt, triển khai các nhiệm vụ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Bộ GTVT và các cuộc họp phối hợp triển khai nhiệm vụ các ngành, địa phương; các hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết, các cuộc họp triển khai các nhiệm vụ của Sở

- Chủ trì các cuộc họp về công tác xây dựng cơ bản thuộc phạm vi được phân công quản lý.

- Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra hoạt động các phòng, ban đơn vị được giao phụ trách.

-Trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý chuyên môn kỹ thuật và giải phóng mặt bằng các công trình giao thông nguồn vốn trung ương, công trình do các cơ quan trung ương làm chủ đầu tư đi qua địa bàn

- Trực tiếp kiểm tra thực tế, đôn đốc tiến độ, chất lượng thi công các công trình.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác duy tu, bo trì cầu đường bộ nguồn vốn trung ương,

- Trực tiếp chỉ đạo công tác thm định thiết kế kỹ thuật, bn vẽ thi công, tổng dự toán các công trình thuộc lĩnh vực giao qun lý.

- Qun lý nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông nguồn vốn trung ương

- Ký các các hợp đng xây dựng, dịch vụ tư vấn thuộc lĩnh vực quản lý theo ủy quyền của Giám đốc.

- Ký các giấy phép liên quan đến qun lý quốc lộ.

- Thực hiện các nhiệm vụ kiêm nhiệm: tham gia các Ban Chỉ đạo của tnh và của ngành.

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

Cao cp

CVC

CCNN tđ bậc 3 KNLNNVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, qun lý, tổ chức điều hành; Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách; Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vấn đề phức tạp ny sinh trong công tác qun lý

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; góp ý, chỉnh sửa văn bản; giải thích, thuyết phục. Có khnăng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

Phó Giám đốc phụ trách các dự án nguồn vốn đa phương

- Trực tiếp chỉ đạo công tác qun lý chuyên môn kỹ thuật về công tác đm bo giao thông, duy tu, bo dưỡng, sửa chữa đường bộ, nguồn vốn địa phương bằng nguồn vốn bo trì đường bộ 35% và giao thông nông thôn địa bàn toàn tnh.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công dự toán và điều chnh thiết kế thi công

- Dự toán công trình đối với các công trình dự án Ban QLGTNT3 qun lý và do các huyện làm chủ đầu tư, các ý kiến tham gia thẩm định thiết kế dự toán khi có yêu cầu.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác kỹ thuật và giải phóng mặt bằng các công trình giao thông nông thôn của các địa phương và các dự án do Ban QLDA giao thông nông thôn 3

- Trực tiếp chỉ đạo triển khai và thường xuyên kiểm tra thực tế, đôn đốc tiến độ, chất lượng thi công các công trình.

- Theo dõi đôn đốc Quỹ bảo trì đường bộ địa phương, qun lý nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông vốn địa phương

- Ký các các hợp đồng xây dựng, dịch vụ tư vấn thuộc lĩnh vực qun lý theo y quyền của Giám đốc.

- Ký các giấy phép liên quan đến qun lý đấu nối; thi công trên đường đang khai thác đi với đường địa phương toàn tnh

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

Cao cấp

CVC

CCNN tđ bậc 3 KNLNNVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, qun lý, tổ chức điều hành; Có năng lực tổ chức thực hiện ch trương, chính sách; Qun lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp quy tụ, gii quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trong công tác qun lý

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; góp ý, chỉnh sửa văn bn; gii thích, thuyết phục. Có kh năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

Phó Giám đốc phụ trách công tác vận ti, an toàn giao thông, hành chính văn phòng.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác qun lý nhà nước về công tác vận tải đường bộ, đường st, đường thủy nội địa.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý phương tiện, người lái, đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đào tạo thuyn viên phương tiện thủy nội địa.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác đăng kim phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

- Trực tiếp chỉ đạo công tác qun lý cng, bến thủy nội địa

- Trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra chuyên ngành và kiểm soát ti trọng xe tại kiểm tra tải trọng xe lưu động.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác qun trị hành chính cơ quan

- Giúp Giám đốc Sở qun lý nguồn kinh phí qun lý nhà nước khối cơ quan Văn phòng Sở và quản lý nguồn kinh phí sự nghiệp có thu.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác an toàn giao thông, an toàn vệ sinh lao động, phòng chng cháy n toàn ngành

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

Cao cấp

CVC

Tương đương bậc 3 KNLNNVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành; Có năng lực t chức thực hiện chủ trương, chính sách; Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, gii quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trong công tác quản lý

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; góp ý, chỉnh sửa văn bản, giải thích, thuyết phục. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

7.1.3

Trưởng phòng

CV

Phòng QLVT-PT&NL

 

- Tham gia các cuộc họp giao ban, họp giao nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở.

- Chỉ đạo ban hành kế hoạch, chương trình, báo cáo công tác của phòng;

- Chủ trì các cuộc họp giao ban phòng.

- Trực tiếp phân công nhiệm vcho cán bộ, chuyên viên trong phòng.

- Qun lý, đôn đốc cán bộ, chuyên viên của phòng hoàn thành chc trách nhiệm vụ được giao.

- Kiểm tra các dự thảo các văn bản quản lý nhà nước (QLNN) chuyên ngành được phân công

- Trực tiếp trao đổi phối hợp với thtrưng các phòng ban đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực phòng qun lý

- Trực tiếp chỉ đạo công tác phát triển vận ti: Tham mưu xây dựng quy hoạch phát triển vận ti hành khách công cộng (tuyến vận ti hành khách cố định, taxi, xe buýt..).

- Ký các văn bản theo ủy quyền của Giám đốc Sở

- Tham gia Chủ tịch Hội đồng sát hạch lái xe ô tô, điều hành các công việc của Ban QLSH khi Trưng ban đi vng hoặc được Trưởng ban ủy quyền; thực hiện nghiệp vụ về công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe

- Chủ trì tham mưu tổ chức tập huấn triển khai các văn bn quy phạm pháp luật đến tổ chức và cá nhân có ln quan.

- Thực hiện xét duyệt báo cáo về công tác vận tải, phương tiện người lái trước khi trình Lãnh đạo Sở ký ban bành.

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hp VTVL

Cao cấp

CV

Tương đương bậc 3 KNLNNVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, qun lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện ch trương, chính sách; Qun lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, gii quyết các vấn đề phc tạp nảy sinh trong công tác qun lý

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; góp ý, chnh sa văn bản; giải thích, thuyết phục. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

CV

Phòng Quản lý giao thông

 

- Theo dõi quản lý chđạo chung về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, an toàn giao thông

Tham mưu giúp lãnh đạo Sở qun lý nhà nước hệ thống đường bộ, đường sông, công trình giao thông theo phân cấp trên địa bàn tỉnh Nam Định: Đường trung ương ủy thác, đường tnh, đường huyện, đường giao thông nông tn, đường chuyên dùng.

Tham mưu tổ chức hội nghị, hội tho hướng dẫn quản lý và bo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia thm định tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới tới các xã trên địa bàn.

- Chỉ đạo chung việc triển khai các thủ tục đấu ni vào quốc lộ, tnh lộ; thm định cấp phép xây dựng công trình thiết yếu, cp phép xe quá kh, quá tải trên đường bộ và công tác quy hoạch, qun lý, bảo vệ HLATGT đường bộ, đường thủy nội địa.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiệm thu bàn giao công trình để đưa vào sdụng, tiếp nhận hồ sơ hoàn thành các công trình được giao.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch bảo trì đường bộ trung hạn, ngắn hạn và đột xuất

- Hàng năm rà soát hiện trạng hạ tầng giao thông đường bộ. Phối hợp vi phòng KHTC, Ban QLDA xây dựng và triển khai kế hoạch bảo trì đường bộ trung hạn, ngn hạn và đột xuất: nguồn vốn trung ương y thác, nguồn sự nghiệp địa phương, trình duyệt cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Thẩm định thiết kế, dự toán các công trình sửa chữa vừa và nhỏ nguồn vốn dưới 1 tđồng. Duyệt dự toán duy tu đường tỉnh ủy thác. Theo dõi, đôn đốc phòng công thương các huyện, phòng Qun lý đô thị thành phố triển khai qun lý, bo dưỡng thường xuyên đường bộ.

- Qun lý, đôn đốc việc thực hiện các công trình sửa chữa nhỏ và vừa từ nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ trung ương ủy thác, nguồn vốn địa phương.

Trực tiếp triển khai qun lý dự án các công trình sửa chữa nhỏ và vừa được giao: T chc lựa chọn nhà thầu, đôn đốc thực hiện hợp đồng, quản lý tiến độ chất lượng công trình.

- Thường trực công tác phòng chống lụt bão TKCN của ngành:

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hp VTVL

CV

CC Chính

Tương đương bậc 3 KNLNNVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, qun lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện ch trương, chính sách; Qun lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vấn đề phức tạp ny sinh trong công tác qun lý

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; góp ý, chỉnh sửa văn bản; gii thích, thuyết phục. Có khả năng sdụng các thiết bị văn phòng đ phục vụ cho công việc.

CV

Phòng Kỹ thuật - Thẩm định - Đầu tư

 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở trong công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch phát triển GTVT trên địa bàn tỉnh từng bước triển khai các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải theo quy hoạch được duyệt

- Thực hiện nhiệm vụ đột xuất của UBND tỉnh, Bộ GTVT giao; trả lời văn bản các ban ngành về nội dung liên quan đến các lĩnh vực qun lý nhà nước của ngành; hướng dẫn các tổ chức, đơn vị có nhu cầu đầu tư trong lĩnh vực giao thông theo quy hoạch

- Tham gia ý kiến Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, Báo cáo đề xuất chtrương đầu tư các dự án giao thông do UBND tỉnh là cấp quyết định đầu tư

- Qun lý kỹ thuật, chất lượng thi công công trình, kiểm tra hiện trường đề xuất chủ trương biện pháp xử lý kỹ thuật giao thông

- Chtrì tổ chức Thẩm định dự án đầu tư, thiết kế BVTC- DT, Báo cáo KTKT các công trình và hạng mục công trình và quá trình lựa chọn nhà thầu theo phân cấp.

- Thường trực Hội đồng KH-KT ngành.

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hp VTVL

Cao cp

CV

CCNN tđ bậc 3 KNLNNVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Tập hợp, quy tụ đn kết trong cơ quan; chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động chung của đơn vị; giải quyết những công việc phát sinh; phân tích, tng hợp.

2. Kỹ năng: Quản lý, điều hành; phân tích tổng hợp; phi hp; thuyết trình; giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ; xlý văn bản; góp ý, chnh sa văn bản;

CV

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính, kế toán:

+ Kim tra việc chấp hành lập, gửi BCTC, xét duyệt báo cáo tài chính hàng năm của các đơn vị trực thuộc theo quy định

+ Tham mưu xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, Quy chế chi tiêu nội bộ và qun lý tài sản công;

+ Thanh toán chế độ, chính sách, tin lương đối với công chức người lao động Sở

+ Thực hiện qun lý tài sn công theo dõi các tài khoản thanh toán:

+ Theo dõi, hạch toán tăng, giảm tài sn; xây dựng kế hoạch mua sm, sửa chữa tài sn;

+ Qun lý, theo dõi, thanh toán kinh phí liên quan các tài khon được giao theo quy định, Quyết định của lãnh đạo Sở

- Thực hiện báo cáo liên quan đến công tác tài chính, tài sản:

+ Báo cáo tài chính, tài sản theo định kỳ quy định; báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự thảo văn bản thuộc lĩnh vực tài chính kế toán.

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hp VTVL

CV

CC Chính

CCNN tđ bậc 3 KNLNNVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách; Qun lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, gii quyết các vn đề phức tạp ny sinh trong công tác quản lý

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; góp ý, chỉnh sửa văn bn; giải thích, thuyết phục. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

7.1.4

Chánh Thanh tra S

Thanh tra viên

Thanh tra Sở

 

- Tham gia các cuộc họp giao ban, họp giao nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở.

- Chtài khoản, chịu trách nhiệm về tài chính, thu, chi của đơn vị

- Chỉ đạo ban hành kế hoạch, chương trình, báo cáo công tác của phòng;

- Chtrì các cuộc họp giao ban phòng.

- Trực tiếp phân công nhiệm vcho cán bộ, chuyên viên trong phòng.

- Quản lý, đôn đốc cán bộ, chuyên viên của phòng hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.

- Kiểm tra các dự thảo các văn bản quản lý nhà nước (QLNN) chuyên ngành được phân công.

- Trực tiếp trao đổi phối hợp với thủ trưởng các phòng ban đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực phòng quản lý

- Thanh tra hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng;

+ Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra;

+ Thực hiện nhiệm vụ ca Trưng đoàn thanh tra khi được giao;

+ Tham mưu cho Giám đốc Sở GTVT gii quyết đơn thư phn ánh, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

+ Thực hiện tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất theo quy định.

- Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành GTVT;

+ Xây dựng Kế hoạch kim tra chuyên đề đảm bo TTATGT trong lĩnh vực qun lý ngành;

+ Đảm bo TTATGT trong các dịp lễ, Tết, sự kiện chính trị, xã hội của đất nước, của tỉnh.

+ Phối hợp với lực lượng chức năng (Công an, Công thương, Thanh tra Tng cục, Đội Thanh tra An toàn,…) và chính quyền địa phương tăng cường công tác đảm bảo TTATGT.

- Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế phối hợp số 5425 cấp tỉnh

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

Cao cp

CV

CCNN tđ bậc 3 KNLNNVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách; Qun lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, gii quyết các vấn đề phức tạp ny sinh trong công tác qun lý

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; góp ý, chnh sửa văn bản; gii thích, thuyết phục. Có khnăng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

7.1.5

Chánh Văn phòng Sở

CV

Văn phòng Sở

 

Tham dự, thư ký các cuộc họp Lãnh đạo Sở, giao ban, sơ kết, tổng kết.

- Chủ trì các cuộc họp giao ban Văn phòng.

- Trực tiếp phân công nhiệm vụ cho cán bộ, chuyên viên trong phòng.

- Quản lý, đôn đốc cán bộ, nhân viên hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.

- Kiểm tra các dự thảo các văn bản quản lý nhà nước (QLNN) chuyên ngành được phân công.

- Trực tiếp trao đổi phối hợp với thủ trưởng các phòng ban đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý.

- Giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, công chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Tham mưu chuẩn bị chương trình kịch bản, nội dung các hội nghị của Sở về công tác tổ chức, cán bộ, hành chính, các lễ kỷ niệm, mittinh…

- Thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại của Sở theo ý sự phân công của Lãnh đạo Sở.

- Trực tiếp phụ trách tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, kỷ luật cán bộ. Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị

- Chỉ đạo công tác tổng hợp báo cáo; trực tiếp dự thảo văn bản trong lĩnh vực phụ trách và xét duyệt các văn bản giao cho cấp phó và chuyên viên dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở ký ban hành.

- Tham mưu xây dựng các nội quy, quy chế cơ quan; và các quyết định về tổ chức bộ máy.

- Thực hiện các nhiệm vụ Thường trực hội đồng lương.

- Thực hiện các nhiệm vụ Thường trực hội đồng thi đua khen thưởng.

- Chỉ đạo theo dõi bộ phận tiếp dân “tiếp nhân và trả kết quả” giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.

- Trực tiếp Phụ trách công tác an ninh nội bộ ngành và an ninh trật tự cơ quan.

- Chỉ đạo chung đối với các lĩnh vực cải cách hành chính, ISO, công tác đào tạo chuyên ngành, hành chính quản trị…

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 3 KNLNNVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành; Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách; Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trong công tác quản lý.

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp, góp ý, chỉnh sửa văn bản; giải thích, thuyết phục. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

7.1.6

Chánh Văn phòng Ban ATGT

CV

Ban an toàn Giao thông tnh

 

- Tham gia các cuộc họp giao ban, họp giao nhiệm vụ Ban ATGT và Sở GTVT

- Chỉ đạo ban hành kế hoạch, chương trình, báo cáo công tác của Văn phòng;

- Trực tiếp phân công nhiệm vụ cho cán bộ, chuyên viên trong phòng.

- Quản lý, đôn đc cán bộ, chuyên viên của phòng hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.

- Kiểm tra các dự thảo các văn bn quản lý nhà nước (QLNN) chuyên ngành được phân công.

- Trực tiếp trao đi phối hợp với thủ trưởng các phòng ban đơn vị thuộc Sở, các cơ quan chức năng thành viên Ban ATGT tnh thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Tham mưu, đề xuất lãnh đạo Ban ATGT tnh khảo sát, xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp giải quyết những vấn đề về trật tự an toàn giao thông (TTATGT); phối hợp triển khai thực hiện khi các chương trình, kế hoạch đã được Ban ATGT tỉnh, UBND tỉnh phê duyệt.

- Tham mưu, đề xuất, đầu mối phối hợp thực hiện các dự án về TTATGT trên địa bàn; tham mưu thành lập và tham gia các đoàn kiểm tra công tác bo đảm TTATGT của Ban ATGT tnh.

- Ký, ban hành báo cáo nhanh tai nạn giao thông (TNGT), tình hình TTATGT; soát xét, chnh sửa trình Phó Trưng Ban thường trực Ban ATGT tnh ký các báo cáo công tác đảm bảo TTATGT quý, 6 tháng, năm, các báo cáo đột xuất (khi có yêu cầu) của y ban ATGT Quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Trực tiếp soạn tho một số công văn, báo cáo của UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT trong lĩnh vực đm bo TTATGT.

- Soạn tho nội dung các chương trình, chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền bằng xe lưu động; Trợ giảng, giảng viên các bui tuyên truyền về pháp luật TTATGT. Chuẩn bị tài liệu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền phổ biến pháp luật về TTATGT, nói chuyện chuyên đề.

- Phối hợp Phòng Kế hoạch - Tài chính S Giao thông vận ti lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban ATGT tỉnh gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt; theo dõi, tham mưu và qun lý sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của Ban ATGT tnh; qun lý sử dụng nguồn kinh phí quản lý hành chính cấp cho Văn phòng Ban ATGT; thực hiện nhiệm vụ y quyền chtài khoản.

- Thực hiện công tác thi đua khen thưng và những nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban ATGT tnh giao.

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

Cao cp

CV

CCNN tđ bậc 3 KNLNNVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, qun lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách; Qun lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, gii quyết các vấn đphức tp nảy sinh trong công tác quản lý 2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; góp ý, chnh sa văn bn; gii thích, thuyết phục. Có khnăng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

7.1.7

Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT tnh.

CV

Ban an toàn Giao thông tnh

Giúp Chánh văn phòng trong việc điều hành công việc của Văn phòng Ban An toàn giao thông tnh, phụ trách công tác tuyên truyền pháp luật về TTATGT

Tham gia họp Giao ban phòng, và các hội nghị do Chánh Văn phòng phân công.

- Qun lý cán bộ, nhân viên được giao phụ trách

- Phối hợp với các đơn vị liên quan làm báo cáo nhanh tình hình TTATGT, TNGT hàng tháng

- Tổng hợp số liệu TNGT, số lượng ôtô, môtô, phương tiện thủy nội địa đăng ký mới, hiện đang qun lý trên địa bàn.

- Tổng hợp các trường hợp vi phạm, xphạt vi phạm hành chính, tiền xử phạt.

- Thống kê, phân tích, phân loại nguyên nhân TNGT.

- Tham gia soạn tho văn bản, thương tho ký Hợp đồng, giám sát, nghiệm thu đối với các dự án do Ban ATGT làm chủ đầu tư.

- Soạn thảo nội dung các chương trình, chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền bằng xe lưu động; Trợ giảng, giảng viên các buổi tuyên truyền về pháp luật TTATGT. Chuẩn bị tài liệu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền phổ biến pháp luật về TTATGT, nói chuyện chuyên đề.

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

TC

CV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lc lãnh đạo, qun lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện ch trương, chính sách; Qun lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vấn đphức tạp ny sinh trong công tác qun lý

2. Kỹ năng điều hành các cuộc hp; góp ý, chnh sửa văn bản; giải thích, thuyết phục. Có khnăng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

7.1.8

Phó Trưởng phòng

CV

QLVT- PTNL

Phó Trưởng phòng phụ trách vận tải

Tham gia họp Giao ban phòng, và các hội nghị do Chánh Văn phòng phân công.

- Qun lý cán bộ, nhân viên được giao phụ trách

- Tham mưu quản lý, gii quyết công việc có liên quan đến công tác vận ti nói chung và hoạt động của các đơn vị vận ti.

- Tổng hợp xây tham mưu xây dựng báo cáo hàng tháng, quý, năm về chức trách nhiệm vụ của phòng được giao

- Tham mưu xây dựng kế hoạch vận ti hành khách và tổ chức thực hiện

- Tham mưu lấy ý kiến Phòng Công thương huyện và các bến xe, xây dựng và công blịch xe xuất bến, quản lý và tổ chức thực hiện

- Kiểm tra, đôn đốc các bến xe thực hiện các quy định về vận ti hành khách.

- Quản lý cấp giấy phép kinh doanh vn tải: Thẩm định hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo Scấp giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định

- Soát xét việc cp Giấy phép liên vận quốc tế, phù hiệu (biển hiệu) xe các loại đm bo chính xác, đúng quy định

- Theo dõi hoạt động khối kinh tế tập thể; tng hợp báo cáo hoạt động của các hợp tác xã

- Qun lý hoạt động của các bến xe hàng, bãi đỗ xe

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hp VTVL

TC

CV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, qun lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách; Qun lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vn đề phức tạp ny sinh trong công tác qun lý

2. Knăng điều hành các cuộc họp; góp ý, chnh sa văn bn; gii thích, thuyết phục. Có khnăng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

CV

Phó Trưng phòng phụ trách qun lý phương tiện và người lái.

- Quản lý phần mềm quản trị, trang thiết bị phục vụ công tác qun lý sát hạch, cấp, đi Giấy phép lái xe GPLX CGĐB.

- Qun lý hoạt động các Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB,

- Trực tiếp theo dõi, qun lý đối với các trung tâm đăng kiểm PTCG trên địa bàn.

- Tham gia tổ sát hạch, làm Tổ trưng tổ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ khi được phân công.

- Kiểm tra, soát xét hồ sơ cấp Giấy chng nhận định kphương tiện thy nội địa; Giy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng ; Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn người lái phương tiện thunội địa

- Kiểm tra, cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch sát hạch và phân công sát hạch viên.

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

TC

CV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, qun lý, tổ chc điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện ch trương, chính sách; Qun lý, Iãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, gii quyết các vn đề phức tạp ny sinh trong công tác qun lý.

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp: góp ý, chỉnh sửa văn bản; gii thích, thuyết phục. Có khnăng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

CV

Phòng Qun lý giao thông

Phó trưởng phòng phụ trách qun lý tỉnh lộ.

Tham mưu giúp Trưng phòng quản lý nhà nước hệ thống đường tnh lộ.

Theo dõi, triển khai các thủ tục đấu nối vào tnh lộ; thẩm định cấp phép xây dựng công trình thiết yếu, cấp phép xe quá khổ, quá tải trên tnh lộ.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiệm thu bàn giao công trình đđưa vào sử dụng các công trình trên tnh lộ và đường địa phương.

- Giúp trưng phòng rà soát hiện trạng hạ tầng giao thông đường bộ trên tnh lộ. Xây dựng và triển khai kế hoạch bo trì đường bộ trung hạn, ngn hạn và đột xuất: nguồn sự nghiệp địa phương trình duyệt cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Thẩm định tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới tới các xã trên địa bàn.

- Quản lý, đôn đốc việc thực hiện các công trình sửa chữa nhỏ và vừa từ nguồn vốn địa phương

Trực tiếp triển khai quản lý dự án các công trình sửa chữa nhỏ và vừa được giao: Tổ chức lựa chọn nhà thầu, đôn đốc thực hiện hợp đồng, qun lý tiến độ chất lượng công trình nguồn vốn địa phương.

- Theo dõi công tác phòng chống lụt bão TKCN trên tnh lộ: Kim tra rà soát, thông báo tới các đơn v qun lý trên tnh lộ tình hình bão lũ. Lập báo cáo định kỳ, đột xuất về thiệt hại. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện, khắc phục hậu qulụt bão, đảm bảo an toàn giao thông trên tnh lộ.

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

TC

CV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, qun lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện ch trương, chính sách; Qun lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vấn đề phức tạp ny sinh trong công tác qun lý

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; góp ý, chnh sửa văn bản; gii thích, thuyết phục. Có khnăng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc

CV

Phó trưng phòng phụ trách quản lý Quốc l

- Giúp Trưng phòng theo dõi qun lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, an toàn giao thông trên quốc lộ

- Tham mưu giúp Trưởng phòng qun lý nhà ớc hệ thống đường quốc lộ ủy thác,

- Soạn tho nội dung hội nghị, hội tho hướng dẫn qun lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, an toàn giao thông trên địa bàn tnh.

- Tham gia theo dõi triển khai các thủ tục đấu nối vào quốc lộ; thẩm định cấp phép xây dựng công trình thiết yếu, cấp phép xe quá kh, quá ti trên quốc lộ. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiệm thu bàn giao công trình để đưa vào sử dụng các công trình trên quốc lộ

- Tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch bo trì đường bộ trung hạn, ngn hạn và đột xuất trên quốc lộ

Rà soát hiện trạng hạ tng các tuyến quốc lộ. Xây dựng và triển khai kế hoạch bảo trì đường bộ trung hạn, ngn hạn và đột xuất: nguồn vốn trung ương ủy thác trình duyệt cấp có thm quyền phê duyệt theo quy định.

- Tham gia thm định thiết kế, dự toán các công trình sửa chữa vừa và nhnguồn vốn dưới 1 tỷ đồng.

- Quản lý, đôn đốc việc thực hiện các công trình sửa chữa nhvà vừa từ nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ trung ương ủy thác

- Trực tiếp triển khai qun lý dự án các công trình sa chữa nhỏ và vừa được giao: Tổ chức lựa chọn nhà thầu, đôn đốc thực hiện hợp đồng, quản lý tiến độ chất lượng công trình nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ trung ương y thác.

- Theo dõi công tác phòng chống lụt bão TKCN trên quốc lộ:

Kiểm tra rà soát, thông báo tới các đơn vị quản lý trên quốc lộ tình hình bão lũ. Lập báo cáo định kỳ, đột xuất về thiệt hại. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện, khc phục hậu qulụt bão, đảm bo an toàn giao thông trên quốc lộ.

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

TC

CV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, qun lý, t chc điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện ch trương, chính sách; Qun lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, gii quyết các vấn đề phức tạp ny sinh trong công tác qun lý

2. Kỹ năng điu hành các cuộc họp; góp ý, chnh sa văn bn; gii thích, thuyết phục. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

CV

Phòng Kỹ thuật -Thẩm định - Đu tư

PTP phụ trách địa bàn 4 huyện gồm Trực Ninh, Xuân Trường, Hải Hậu và Giao Thủy

- Tham gia công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch phát triển GTVT được duyệt.

- Trả lời văn bn các ban ngành về nội dung liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành;

- Tham gia ý kiến Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, kh thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án giao thông do UBND tỉnh là cấp quyết định đu tư;

- Quản lý kỹ thuật, cht lượng công trình giao thông, kiểm tra thực tế hiện trường.

- Thẩm định dự án đầu tư, thiết kế BVTC- ĐT, Báo cáo KTKT các công trình và hạng mục công trình và quá trình lựa chọn nhà thầu theo phân cấp

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hp VTVL

TC

CV

Tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách; Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trong công tác quản lý

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp, góp ý, chỉnh sửa văn bản; giải thích, thuyết phục. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

CV

PTP phụ trách địa bàn 5 huyện gồm Nam Trực; Mỹ Lộc, Vụ Bn, Ý Yên Nghĩa Hưng

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

TC

CV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

CV

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phó phòng Kế hoạch - Tài chính phụ trách công tác tài chính

- Nghiên cu tham mưu triển khai thực hiện các Luật, Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán, giá dịch v trong ngành GTVT.

- Hướng dn các đơn vị dự toán, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở lập dự toán thu chi ngân sách hàng năm, thực hiện công tác hạch toán, kế toán và qun lý tài sn đúng quy định của pháp luật; trình Giám đốc Sdự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phương án phân b, điều chỉnh, giao dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị dự toán, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách trực thuộc S.

- Thẩm tra, tổng hợp số liệu quyết toán tài chính của đơn vị dự toán, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; trình Giám đốc Sở thông báo quyết toán hàng năm cho các đơn vị thuộc ngành đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh cấp;

- Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát công tác qun lý tài chính, kế toán trong sử dụng Ngân sách nhà nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc Sở. Kiến nghị với Giám đốc Sở xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật

- Tổng hợp, công khai dự toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định.

- Tham mưu, đề xuất phương án xử lý tài sản nhà nước (điều chuyển, thu hồi, nhượng bán, thanh lý) cho các cơ quan đơn vị thuộc Sở;

- Đề xuất kiểm tra việc chấp hành chế độ mua sắm, quản lý, sử dụng tài sn nhà nước. Tổng hợp báo cáo tình hình qun lý sử dụng tài sn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Sở với các cơ quan có liên quan;

- Hướng dẫn việc qun lý và tham mưu, đề xuất phương án xử lý tài sn của các dự án sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước và các dự án có nguồn vốn được coi là từ ngân sách nhà nước khi kết thúc.

- Kiểm tra việc chấp hành chế độ mua sắm, qun lý, sử dụng tài sn nhà nước. Tng hợp báo cáo tình hình qun lý sử dụng tài sn nhà nước thuộc phạm vi qun lý của Svới các cơ quan có liên quan;

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hp VTVL

TC

CV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách; Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trong công tác quản lý

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp, góp ý, chỉnh sửa văn bản; giải thích, thuyết phục. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

CV

Phó phòng Kế hoạch - Tài chính phụ trách công tác kế hoạch

- Tham mưu cho Trưng phòng, Lãnh đạo Sở trong việc xây dựng các kế hoạch, chương trình, dự án phát triển trung hạn, dài hạn ca ngành; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập các kế hoạch, chương trình dự án; để tổng hợp chung toàn Ngành,

- Xây dựng kế hoạch nguồn duy tu bảo trì TW y quyền, Nguồn duy tu bảo trì địa phương và nguồn vốn sự nghiệp địa phương hàng năm.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và căn cứ vào yêu cu thực tế tham mưu cho Lãnh đạo Sở chỉ đạo điều hành công tác thực hiện kế hoạch hàng năm

- Thực hiện công tác thống kê, hệ thống hoá và phân tích số liệu thống kê đơn vị thuộc ngành cung cấp sliệu đtổng hợp chung toàn ngành phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo S;

- Tham mưu xây dựng các quy hoạch, kế hoạch hàng năm, 5 năm của ngành thuộc lĩnh vực GTVT;

- Tham gia thẩm định, kiểm tra, đánh giá, theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch, nghiệm thu các công trình hoàn thành

- Tham gia góp ý các báo cáo quy hoạch của ngành,

- Tham gia báo cáo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, năm), báo cáo tng kết các chương trình, dự án XDCB thuộc lĩnh vực GTVT - Tham gia thẩm định một số hồ sơ XDCB thuộc lĩnh vực duy tu bo trì.

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

TC

CV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện ch trương, chính sách; Qun lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trong công tác quản lý

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; góp ý, chnh sửa văn bản; gii thích, thuyết phục, có khả năng sử dụng các thiết b văn phòng để phục vụ cho công việc.

7.1.9

Phó Chánh Thanh Tra

TTV

Thanh tra Sở

Phó Chánh thanh tra phụ trách công tác vận tải khách và đào tạo, sát hạch, cấp GPLX

Tham gia họp Giao ban phòng, và các hội nghị do Chánh Thanh tra phân công.

- Qun lý các đội Thanh tra được giao phụ trách. Phân công nhiệm vụ cán bộ, TTV trong Đội

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đm bo TTATGT trong lĩnh vực vận tải khách, đào tạo, sát hạch

- Trực tiếp chỉ đạo công tác Giám sát các kỳ sát hạch lái xe.

- Phối hợp kiểm tra công tác đào tạo sát hạch i xe.

- Phối hợp với lực lượng công an thực hiện công tác đm bo TTATGT

- Thực hiện nhiệm vụ Trưng đoàn thanh tra, kiểm tra do Chánh Thanh tra giao.

- Tham gia tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất theo quy định.

- Tham mưu giúp Chánh thanh tra xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thm quyền.

- Xử lý thông tin phn ánh qua đường dây nóng

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

TC

CV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, qun lý, tổ chức điu hành: Có năng lực tổ chức thực hiện ch trương, chính sách; Qun lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vấn đề phức tạp ny sinh trong công tác quản

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; góp ý, chnh sửa văn bản; giải thích, có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

 

TTV

Phó Chánh thanh tra phụ trách công tác kiểm soát tải trọng xe và xử phạt VPHC; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đảm bo TTATGT trong kiểm tra bến, bãi hàng hóa, VLXD.

- Trực tiếp chỉ đạo các đội Thanh tra được giao phụ trách phối hợp với lực lượng công an thực hiện công tác đảm bảo TTATGT.

- Phụ trách công tác xử lý vi phạm hành chính

- Tham mưu giúp Chánh thanh tra xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Xử lý thông tin phn ánh qua đường dây nóng trong lĩnh vực quản lý.

- Kiêm nhiệm Trạm trưng Trạm KTTTX lưu động: Tổ chức điều hành, phân công nhiệm v, chịu trách nhiệm về hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động.

- Tham mưu xây dựng và tổ chức các chương trình nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật về TTAGT.

- Tham gia thành viên Ban chỉ đạo 389 về chống buôn lậu, gian lận thương mại.

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

TC

CV

Tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

 

Phó Chánh Văn phòng

CV

Văn phòng Sở

Phó Chánh Văn phòng phụ trách công tác tổng hợp.

Tham gia họp Giao ban phòng, và các hội nghị do Chánh Văn phòng phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ do Chánh Văn phòng phân công.

- Phụ giúp Chánh Văn phòng theo dõi công tác tổ chức cán bộ, biên chế tuyển dụng, quy hoạch, bnhiệm, điều động, luân chuyển, kỷ luật: dự thảo các quyết định, tờ trình, các Văn bản có liên quan khi Chánh Văn phòng giao.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổng hợp kết quả đánh giá cán bộ, kê khai tài sản thu nhập, qun lý các bn kê khai, đánh giá hàng năm.

- Thực hiện công tác tổng hợp; đôn đốc các phòng, ban thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo tháng, quý, năm, báo cáo chun đề và báo cáo đột xuất, các văn bn hành chính...

- Theo dõi chế độ nâng lương, phụ cấp thâm niên vượt khung, dự tho tờ trình, các quyết định năng lưng của Sở.

- Giúp Chánh Văn phòng theo dõi công tác đào tạo cán bộ, công tác đào tạo chuyên ngành.

- Trực tiếp qun lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức.

- Thực hiện các nhiệm vụ về đối ngoại khi Chánh Văn phòng phân công.

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

TC

CV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, qun lý, tổ chc điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện chtrương, chính sách; Quản lý, nh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, gii quyết các vấn đề phức tạp ny sinh trong công tác quản lý

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; góp ý, chỉnh sửa văn bn; giải thích, thuyết phục. Có khnăng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

 

CV

Phó Chánh Văn phòng phụ trách hành chính, qun trị công sở

 

- Phụ trách theo dõi công tác ci cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

- Phụ trách công tác qun lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 + Theo dõi và quản lý tài sn, trang thiết bị cơ quan, kiểm kê định kỳ. Lập dự trù mua sm trang thiết bị cơ quan, theo dõi lễ tân, khánh tiết

+ Kiểm soát, xét duyệt các chứng từ thanh quyết toán chi phí hành chính cơ quan

+ Kim tra hướng dẫn các đơn vị thực hiện chế độ chính sách.

+ Trực tiếp phụ trách công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

+ Phụ trách quản lý theo dõi các hoạt động văn thư, lưu trữ

+ Tng hợp tin bài, nội dung đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở

+ Thực hiện qun lý quản trị văn phòng, đm bo các điều kiện làm việc, hoạt động của S và công tác đối ngoại của Sở khi Chánh Văn phòng phân công.

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

TC

CV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

7.1.12

Đội trưng Đội Thanh tra

CV hoặc TĐ

Thanh tra S

Đội TTGT số 1 phụ trách địa bàn 6 huyện phía Nam tỉnh (Nam Trực, Trực Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy và Xuân Trường)

- Dhọp giao nhiệm vụ của Lãnh đạo Thanh tra.

- Quản lý, điều hành, phân công nhiệm vụ cho cán bộ thanh tra viên trong đội.

- Thực hiện các chế độ báo cáo kết quả hoạt động của đội.

- Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trên địa bàn các huyện được giao quản lý.

- Lãnh đạo đội thanh tra thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kim tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.

- Triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của đơn vị.

- Phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác đm bo TTATGT, giải tỏa hành lang ATGT.

- Phụ trách công tác thanh tra, kim tra, thực hiện nhiệm vụ đm bo TTATGT trên địa bàn các huyện được giao quản lý.

- Lãnh đạo đội thanh tra thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.

- Triển khai Kế hoạch thanh tra, kim tra của đơn vị.

- Phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác đm bo TTATGT, gii tỏa hành lang ATGT.

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

SC

CV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, qun lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương,

chính sách; Qun lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, gii quyết các vấn đề phức tp ny sinh trong công tác quản lý

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; góp ý, chnh sa văn bn; gii thích, thuyết phục, có khnăng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

 

CV hoặc TĐ

Đội TTGT số 2 phụ trách địa bàn 3 huyện phía Bắc (Mỹ Lộc, V Bn, Ý Yên) và thành phố Nam Định.

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

SC

CV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

 

CV hoặc TĐ

Đội Thanh tra Cơ động phụ trách các bến thủy, bến, bãi hàng hóa trên địa bàn tnh

- Phụ trách công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật đối với các đối tượng chbến hàng hóa, cng, bến thủy nội địa.

- Kiểm tra, kết hợp ký cam kết chấp hành quy định về xếp dỡ hàng hóa, an toàn giao thông đối với ch các cng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, xlý vi phạm hành chính theo quy định

- Triển khai các nhiệm vụ Kế hoạch thanh tra, kim tra của đơn vị.

- Tham gia các nhiệm vụ phối hợp, đảm bảo giao thông với các đội thanh tra khi được lãnh đạo phân công.

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

SC

CV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

7.1.13

Đội phó đội Thanh tra

CV hoặc TĐ

 

Đội phó Đội TTGT số 1

- Thực hiện tham mưu, giúp việc Đội trưởng trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động của Đội;

- Điều hành hoạt động của Đội khi Đội trưởng vắng mặt.

- Phụ giúp Đội trưởng chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trên địa bàn được giao qun lý

- Lãnh đạo đội thanh tra thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.

- Triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của đơn vị.

- Phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo TTATGT.

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

SC

CV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách; Qun lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vấn đề phức tạp ny sinh trong công tác quản lý

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; góp ý, chnh sửa văn bản; giải thích, thuyết phục. Có khả ng sử dng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

CV hoặc TĐ

 

Đội phó Đi TTGT số 2

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

SC

CV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

CV hoặc TĐ

 

Đội phó Đội Thanh tra Cơ động

Giúp Đội trưng triển khai thực hiện các nhiệm vụ:

- công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật đối với các đối tượng chbến hàng hóa, cng, bến thy nội địa.

- Đôn đốc và trực tiếp kiểm tra, kết hợp ký cam kết chấp hành quy định về xếp dỡ hàng hóa, an toàn giao thông đối với ch các cng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, xử lý vi phạm hành chính theo quy định

- Triển khai các nhiệm vụ Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của đơn vị.

- Tham gia các nhiệm vụ phối hợp, đảm bảo giao thông vi các đội thanh tra khi được lãnh đạo phân công..

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

SC

CV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

7.2.1

Qun lý kế hoạch

CV

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

 

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập các kế hoạch, chương trình dự án; Giúp Lãnh đạo phòng tổng hợp báo cáo chung của ngành.

- Trực tiếp Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và căn cứ vào yêu cầu thực tế báo cáo Lãnh đạo phòng phụ trách để tham mưu cho Lãnh đạo Sở chỉ đạo điều hành công tác thực hiện kế hoạch hàng năm

- Thực hiện công tác thống kê, hệ thống hoá và phân tích số liệu thống kê đơn vị thuộc ngành cung cấp số liệu để tổng hợp chung toàn ngành phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở;

- Tham gia thẩm định, kiểm tra, đánh giá, theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch, nghiệm thu các công trình hoàn thành

- Tham gia góp ý các báo cáo quy hoạch của ngành,

- Tham gia báo cáo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, năm), báo cáo tổng kết các chương trình, dự án XDCB thuộc lĩnh vực GTVT

- Tham gia thẩm định một số hồ sơ XDCB thuộc lĩnh vực duy tu bảo trì.

100%

01 (kiêm thủ quỹ)

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

SC

KTV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ m. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hợp, x lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu qu, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khnăng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

7.2.2

Qun lý Tài chính Kế toán

CV

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

 

- Thực hiện công tác hạch toán, kế toán và qun lý tài sản đúng quy định của pháp luật; Tham mưu cho Lãnh đạo phòng trong xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phương án phân b, điều chnh, giao dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị dự toán, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách trực thuộc Sở.

- Phụ giúp lãnh đạo phòng tổng hợp số liệu quyết toán tài chính của đơn vị dự toán, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

- Tham gia kiểm tra, giám sát công tác qun lý tài chính, kế toán trong sử dụng Ngân sách nhà nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc Sở.

- Tham gia tổng hợp, công khai dự toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định.

- Tham gia kiểm tra việc chấp hành chế độ mua sắm, quản lý, sử dụng tài sn nhà nước. Tổng hợp báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Sở với các cơ quan có liên quan;

100%

Phó TP kiêm nhiệm

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

SC

KTV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1 Năng lực: Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ m. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, x lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu qu, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sdụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

7.2.3

Quản lý giao thông

CV

Phòng QLGT

Quản lý tnh l

 

Tham mưu giúp Trưởng phòng, phó phòng quản lý nhà nước hệ thống đường tỉnh lộ, quốc lộ Tham gia phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu bàn giao công trình để đưa vào sử dụng các công trình trên quốc lộ, tỉnh lộ và đường địa phương. Lưu trữ h sơ.

- Tham gia Xây dựng và triển khai kế hoạch bo trì đường bộ trung hạn, ngắn hạn và đột xuất trên tnh lộ, quốc lộ

Trực tiếp rà soát hiện trạng hạ tầng giao thông đường bộ trên tnh lộ. Tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch bảo trì đường bộ trung hạn, ngn hạn và đột xuất: nguồn trung ương, nguồn sự nghiệp địa phương trình duyệt theo quy định.

- Phối hợp thẩm định tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới tới các xã trên địa bàn.

- Quản lý, đôn đốc việc thực hiện các công trình sửa chữa nhvà vừa từ nguồn vốn địa phương, trung ương

- Trực tiếp triển khai qun lý dự án các công trình sửa chữa nh và vừa được giao: Tổ chức lựa chọn nhà thầu, đôn đốc thực hiện hợp đồng, quản lý tiến độ chất lượng công trình nguồn vốn địa phương và Trung ương

- Theo dõi công tác phòng chng lụt bão TKCN trên tỉnh lộ, quốc lộ Trực tiếp kiểm tra rà soát, thông báo tới các đơn vị quản lý trên tnh lộ tình hình bão lũ. Lập báo cáo định kỳ, đột xuất về thiệt hại. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện, khắc phục hậu qulụt bão, đảm bo an toàn giao thông trên tnh l, quốc l

100%

1

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

SC

CV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực. đạo đức và phẩm cht chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu qu, phối hợp, giao tiếp tt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

CV

Quản lý Quốc lộ

 

100%

1

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

SC

CV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

nt

7.2.4

Qun lý phương tiện và người lái

CV

Phòng QLVT-PTNL

Qun lý phương tiện thủy nội địa, xe máy chuyên dùng; theo dõi hoạt động đăng kim.

 

- Phối hợp với Bộ phận tiếp nhận và trkết qu theo cơ chế một cửa giao nhận, Kiểm tra soát xét hồ in Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa; Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn PTTNĐ.

- Kiểm tra hồ sơ; phối hợp với tổ chức, cá nhân kiểm tra thực tế xe để cấp Giấy chứng nhận đăng ký biển số xe máy chuyên dùng.

- Theo dõi, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn, tng hợp báo cáo theo quy định.

- Trực tiếp tham gia các Hội đồng sát hạch cp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

100%

1

Từ ĐH chuyên ngành phù hp VTVL

SC

CV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

Sát hạch viên

1. Năng lực: Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính trị tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, tm. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng; Phân tích, tng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu qu, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khnăng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

CV

Phòng QLVT- PTNL

- Qun lý Hồ sơ sát hạch; - Xây dựng kế hoạch sát hạch lái xe CGĐB, xét duyệt hồ sơ sát hạch.

 

- Xét duyệt hồ sơ thí sinh đề nghị dự sát hạch, theo báo cáo của cơ sđào tạo; danh sách thí sinh dự kiểm tra để cấp lại GPLX tại bộ phận tiếp nhận và trả kết qu, (trực tiếp và qua phần mềm qun lý đào tạo, sát hạch cấp GPLX)

- Dự tho các quyết định biên bản liên quan đến kỳ sát hạch, Thực hiện lưu trữ hồ sơ các kỳ sát hạch lái xe.

- Quản lý các loại phôi GPLX, các loại giấy chứng nhận thuộc thẩm quyn quản lý của phòng.

- Trực tiếp tham gia các Hội đồng sát hạch cp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

100%

1

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

SC

CV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

Sát hạch viên

1. Năng lực: Có năng lực tchức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu qu, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

 

Phòng QLVT-PTNL

- Thực hiện các nhiệm vụ phối hợp cấp đổi GPLX;

 

- Thực hiện giao nhận, lập s theo dõi, đối chiếu hồ sơ cấp đổi GPLX với Bộ phận tiếp nhận và trkết quả.

- Thực hiện tra cứu, gạch s qun lý đối với hsơ cấp đổi GPLX.

- Thực hiện soát xét, duyệt dữ liệu cấp đổi GPLX được truyền ti qua đường mạng đối với hồ sơ cấp đi GPLX.

- In các loại giấy phép lái xe cấp đổi, cấp mới, thực hiện giao nhận kết quả với cơ sđào tạo.

- Qun lý, vận hành hệ thống máy tính, máy in phục vụ in GPLX.

- Trực tiếp tham gia các Hội đng sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

100%

1

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

SC

CV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

Sát hạch viên

1 Năng lc: Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tmỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu qu, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khnăng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

7.2.5

Qun lý vn ti

CV

Phòng QLVT- PTNL

 

 

- Tham mưu dự tho văn bn hướng dẫn, đôn đốc chỉ đạo các bến xe, các đơn vị vận ti, các quyết định xử lý vi phạm.

- Qun lý, theo dõi hoạt động của phương tiện qua thiết bị giám sát hành trình; tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm theo quy định

- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến công tác vận ti.

- Tham gia thẩm định hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh vận ti, các loại phù hiệu xe;

- Kiểm tra thực tế các điều kiện phương tiện tớc khi cấp giy phép, phù hiệu.

- Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép liên vận quốc tế, phù hiệu (biển hiệu) xe các loại.

- Tham gia quản lý hoạt động của các bến xe khách.

- Quản lý, theo dõi hoạt động của phương tiện qua thiết bị giám sát hành trình; tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm theo quy định

100%

1

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

SC

CV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thi, hiệu qu, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khnăng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

7.2.6

Quản lý chất lượng công trình giao thông

CV

Phòng KT- TĐ- ĐT.

Tham gia công tác thẩm định, quản lý cht lượng công trình giao thông.

 

- Trực tiếp tham gia công tác thẩm định dự án đầu tư, thiết kế BVTC- DT, Báo cáo KTKT các công trình và hạng mục công trình và quá trình lựa chọn nhà thầu theo phân cấp.

- Tham gia Qun lý kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông, kiểm tra thực tế hiện trường.

- Quản lý hệ thống văn bản hồ sơ thẩm định; theo dõi công tác thu nộp phí thẩm định do phòng thực hiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ tổng hợp báo cáo ca phòng theo chức năng nhiệm vụ

100%

1

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

SC

CV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu qu, phối hợp, giao tiếp tốt. Có kh năng sdụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

7.2.7

Qun lý công tác an toàn giao thông

CV

Văn phòng, Ban ATGT

Thực hiện các nhiệm vụ theo dõi tng hợp tình hình an toàn giao thông.

 

- Tham gia Dự thảo Kế hoạch, Chương trình hành động, các báo cáo quý, 6 tháng, năm của Ban ATGT tnh, các báo cáo đột xuất của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban ATGT tnh.

- Tham gia soát xét, chnh sửa các điều kiện liên quan đến TTATGT (Bin báo, ggiảm tốc, sơn vạch kẻ đường,...) trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh; tham gia phối hợp đối với các dự án ATGT trên địa bàn; tham gia các đoàn kiểm tra công tác đảm bảo TTATGT của Ban ATGT tnh.

- Trực tiếp tham gia tuyên truyền ATGT trên xe lưu động; Trợ giảng, ging viên các buổi tuyên truyền vpháp luật TTATGT. Chuẩn bị tài liệu, phi hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền phổ biến pháp luật v TTATGT, nói chuyện chuyên đề.

- Thu thập thông tin, hình ảnh các hoạt động về TTATGT, TNGT trên địa bàn.

- Quản lý trang thiết bị của dự án tuyên truyền ATGT trên các quốc lộ phía bc Việt Nam (Jica).

100%

1

Từ ĐH chuyên ngành phù hp VTVL

SC

CV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lc: Có năng lực tổ chc thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đc và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. K năng: Phân ch, tng hợp. x lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu qu. phối hợp, giao tiếp tốt. Có kh năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

7.2.8

Thanh tra viên

Thanh tra viên

Thanh tra Sở

Trực tiếp làm công tác đm bo TTATGT

 

- Trc tiếp tham gia thanh tra, kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ đm bo TTATGT trên địa bàn được giao qun lý

- Thực hiện chức năng qun lý địa bàn

- Phối hợp với các lực lượng chức năng khác trong xử lý về TTATGT khi có yêu cầu,

- Tham gia thành viên Đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và công tác kiểm tra phối hp liên ngành khi có yêu cầu.

- Thực hiện lịch trực, kiểm tra, kiểm soát ti trọng xe theo kế hoạch

100%/01 TTV

15 (01 kiêm Kế toán)

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

SC

CV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực tchức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp. giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

Thanh tra phụ trách công tác tổng hợp, xử lý vi phạm hành chính, tổng hợp báo cáo

 

- Thực hiện qun lý các văn bản đi, đến của đơn vị.

- Phụ trách công tác xử lý vi phạm hành chính.

- MSổ theo dõi vi phạm hành chính.

- Tham mưu Chánh thanh tra ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

- Dự thảo các văn bản chỉ đạo hoạt động của đơn vị; Kế hoạch thanh tra, kiểm tra; Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu cấp trên

- Phụ trách phần mềm tlnspect (Phần mềm báo cáo và chỉ đạo hoạt động thanh tra Ngành GTVT);

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

SC

CV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ m. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

7.2.9

Pháp chế

CV

Thanh tra Sở

Tham mưu thực hiện công tác pháp chế cho Sở.

 

- Tuyên truyền, phbiến pháp luật về TTATGT

- Theo dõi công tác thi hành pháp luật;

- Tổ chức triển khai thực hiện các Văn bn chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, qun lý cập nhật hệ thng văn bn quy phạm pháp luật liên quan.

- Tham mưu Chánh thanh tra, Giám đốc Sở thực hiện việc quản lý nhà nước bng pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao và tổ chức thực hiện công tác pháp chế.

- Tham mưu việc tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực có liên quan; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và pháp điển hệ thống QPPL.

- Kiểm tra, rà soát tính pháp lý trong việc ban hành các văn bn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

50%

TTV kiêm nhiệm

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

TC

CV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đc và phẩm cht chính trị tốt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sdụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

7.2.10

Tổng hợp giúp việc Ban ATGT

CV

Văn phòng Ban ATGT tnh

 

 

- Tng hợp số liệu tai nạn giao thông, số lượng ôtô, môtô, phương tiện thủy nội địa đăng ký mới.

- Tổng hợp các trường hợp vi phạm, xử phạt vi phm hành chính, tiền xử phạt.

- Thống kê, phân tích, phân loại nguyên nhân TNGT.

- Qun lý văn bản đi đến, quản lý phát hành các n phẩm tuyên truyền ATGT.

- Thường trực, tổng hợp các thông tin phản ánh về TTATGT qua đường dây nóng.

50%

CVKN

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

SC

CV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1 Năng lực: Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính trị tt Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

7.3.1

Tổ chức nhân sự

CV

Văn phòng Sở

 

 

- Theo dõi và thực hiện chế độ bo him, chính sách đối với cán bộ, công chức: nghỉ hưu, nghmất sức, trợ cấp, nghphép, nghỉ thai sản.

- Thực hiện công tác theo dõi, thống kê về công tác cán bộ: đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động.

- Thực hiện đối chiếu các điều kiện tiêu chuẩn ngạch, tham mưu cử cán bộ tham gia để chun hóa các điều kiện tiêu chun đối với các ngạch công chức.

- Qun lý hồ sơ hợp đồng lao động, dự tho các loại hợp đồng, thanh lý hợp đồng lao động.

- Thực hiện lập hồ sơ, cập nhật dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên phần mềm quản lý công chức. Tổng hợp báo cáo về công tác tổ chức cán bộ, lao động và tiền lương

- Quản lý hồ sơ công tác quy hoạch, bnhiệm cán bộ.

- Theo dõi, tng hợp công tác thi đua, khen thưng.

- Tham mưu triển khai các nhiệm vụ kê khai tài sản hàng năm, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức viên chức theo kế hoạch. - Thực hiện lưu trữ các tài liệu về công tác cán bộ, hồ sơ lương các năm.

- Thực hiện theo dõi phối hợp phúc tra quân sự hàng năm, tham mưu cử cán bộ tham gia huấn luyện dân quân tự vệ.

100%

Phó CVPKN

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

SC

CV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tmỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

7.3.2

Hành chính tổng hợp

CV

 

 

 

- Tham gia soạn tho các Văn bản hành chính khi được Lãnh đạo Văn phòng phân công.

- Tham gia hướng dẫn, các đơn vị trong việc rà soát đơn gin hóa thủ tục hành chính; công tác quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

- Theo i hoạt động bảo vệ cơ quan, kiểm tra rà soát các điều kiện vệ sinh môi trưng, an toàn lao động.

- Tham gia tng hợp tin bài, nội dung đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở

- Tham gia công tác quản trị văn phòng, đảm bảo các điều kiện làm việc, hoạt động của Sở và công tác đối ngoại của Sở khi Chánh Văn phòng phân công.

100%

Phó CVP KN

Từ ĐH chuyên ngành phù hp VTVL

SC

CV

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có ng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ ng: Phân tích, tng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu qu, phối hợp, giao tiếp tốt. Có kh năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

7.3.3

Hành chính một cửa

CS

Văn phòng Sở

Chuyên viên hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính, Tiếp nhận và trkết quả

 

- Thực hiện hướng dẫn tổ chức công dân thực hiện các thủ tục hành chính: cp đổi, cấp lại giấy phép lái xe, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận kh năng chuyên môn phương tiện thủy nội địa, đăng ký xe máy chuyên dùng, đăng ký phương tiện thủy nội địa, cấp giấy phép liên vận Việt Lào,

- Kiểm tra soát xét hồ sơ, viết phiếu nhận hồ sơ, nhập dữ liệu hồ sơ vào hệ thống cơ sở dữ liệu đối với cấp Giấy phép lái xe.

- Hoàn thiện hồ sơ nhận, vào sổ quản lý, thực hiện ghi giấy giao nhận hồ sơ với các phòng chuyên môn.

- Tiếp nhận kết qugiải quyết thủ tục hành chính từ các phòng chuyên môn, lập sổ qun lý, theo dõi. Thực hiện trả kết quả cho tổ chức, công dân theo quy định.

- Thực hiện giao nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thtục hành chính qua đường bưu điện.

100%

01

Từ CĐ chuyên ngành phù hợp VTVL

SC

 

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ m. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt, Có kh năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

CS

 

Chuyên viên kiểm tra, xử lý h

 

- Phối hp với các phòng chuyên môn trong giải quyết thủ tục hành chính, tham mưu soạn tho văn bản trả lời đối với các hồ sơ vướng mắc.

- Thực hiện kiểm tra đối chiếu thông tin hồ sơ cp đổi GPLX và cơ sở dữ liệu nhập trên phần mềm quản lý.

- Phối hợp với phòng chuyên môn kiểm tra vi phạm đối với hồ sơ cấp đổi GPLX.

- Thực hiện đng bộ dữ liệu hồ sơ lên mạng quản lý đối với các hồ sơ hợp lệ. Thực hiện kết xuất, sao lưu dữ liệu qun lý.

- Theo dõi hoạt động của 5 đim cấp đổi GPLX qua đường bưu điện. Tham mưu phê duyệt kế hoạch cấp đổi giấy phép lái xe lưu động.

- Thực hiện kiểm tra đối chiếu kết quả giải quyết thủ tục hành chính, biên lai và các khoản lệ phí với phòng chuyên môn và phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Tham mưu về ci cách hành chính, rà soát các thtục hành chính thực hiện qua bộ phận tiếp nhận và trả kết qu.

100%

01

Từ CĐ chuyên ngành phù hợp VTVL

SC

 

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lc tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, tmỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sdụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

7.3.4

Quản trị công sở

CS

Văn phòng Sở

 

 

- Trực tiếp qun lý tài sn, trang thiết bị cơ quan, kiểm kê định kỳ. Tham gia lập dự trù mua sắm trang thiết bị cơ quan, theo dõi lễ tân, khánh tiết.

- Trực tiếp mua sm, quản lý việc cấp phát văn phòng phm, thực hiện công tác thanh toán văn phòng.

+ Kiểm tra công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy n.

50%

01 KN cùng VTVL Công nghệ thông tin.

Từ CĐ chuyên ngành phù hợp VTVL

SC

 

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đc và phẩm cht chính trị tốt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ m. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu qu, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sdụng các thiết bị văn phòng đphục vcho công việc.

7.3.5

Công nghệ thông tin

CV hoặc TĐ

 

 

 

- Theo dõi hệ thống máy tính, các thiết bị tin học cơ quan.

- Quản trị mạng và qun lý, bo quản, sửa chữa nhcác thiết bị công nghệ thông tin trong Sở

- Tham gia viết bài phục vụ trang web của Ban, cập nhật, chỉnh sửa bổ sung nội dung trang web; đăng bài viết đã được ban biên tập trang web Ban phê duyệt.

- Tham mưu xây dựng các phần mềm; dữ liệu của Sở.

- Tham mưu tổ chức hướng dẫn tập huấn cho CBCC của Sở về ứng dụng công nghệ thông tin.

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, số liệu phục vụ công tác qun lý chuyên môn, nghiệp vụ

- Xử lý kỹ thuật hệ thống đtriển khai việc cấp đi GPLX tại Bưu điện các huyện

50%

01 KN

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

SC

 

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đc và phẩm chất chính trị tt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hp, xử lý tình huống Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

7.3.6

Kế toán.

KTV

Phòng Kế hoạch Tài chính

Kế toán Nguồn thu-chi phí, lệ phí; Nguồn QLNN văn phòng Sở và kiêm nhiệm Kế toán Ban ATGT

 

- Thanh toán lương và các khoản phụ cấp các khon nộp theo lương hàng tháng; công tác phí, tạm ứng công tác phí, thanh toán các chi tiêu theo dự toán được duyệt cán bộ công chức và cán bộ bộ phận làm công tác thu phí, lệ phí;

- Công tác đối chiếu công nợ, thanh toán chi phí mua vật tư phôi bng, chi phí thuê mướn cơ sở phục vụ sát hạch...

- Kế toán biên lai ấn chỉ theo dõi nhập xuất tồn kho biên lai ấn chvật tư phôi bng,

- Theo dõi, đối chiếu số thu phí của các đơn vị ủy quyền thu, số dư tài khoản, kiểm kê quỹ, lưu trữ sp xếp chng từ kế toán thường xuyên hàng tháng.

- Quản lý tài sn, tham gia trong việc mua sm tài sn, kế toán nguồn vn xây dựng cơ bn từ nguồn phí, lệ phí được để lại hoặc được cấp bổ sung

- Thực hiện kế toán BHXH, BHTN, BHYT của CBVC hưởng lương từ nguồn phí lệ phí và nguồn QLNN.

- Thực hiện các hồ sơ thủ tc và quyết toán với Cục thuế về thuế thu nhập cá nhân, phí, lệ phí nộp NSNN theo quy định.

- Thực hiện các khon thu, chi theo quy định.

- Kiêm nhiệm công tác kế toán Văn phòng Ban ATGT

100%

01

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

SC

 

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đc và phẩm chất chính trị tt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tmỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp xử lý tình huống Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

 

 

 

Thanh tra Sở

Thực hiện công tác kế toán tại Thanh tra Sở.

 

- Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm ca đơn vị; quy chế chi tiêu nội bộ và qun lý sử dụng tài sn công.

- Theo dõi, thanh toán chế độ chính sách tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định đối với biên chế thuộc Thanh tra Sở

- Theo dõi, hạch toán tăng gim tài sn, xây dựng kế hoạch mua sm tài sản.

- Báo cáo tài chính theo định kỳ quy định.

- Dự thảo văn bản, báo cáo thuộc lĩnh vực tài chính kế toán.

50%

TTV chuyên ngành kế toán kiêm nhiệm

Từ ĐH chuyên ngành phù hợp VTVL

SC

 

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hợp, xử lý tình huống Có khnăng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

7.3.7

Thủ quỹ cơ quan

 

Phòng Kế hoạch tài chính; Thanh tra Sở

 

 

Thực hiện công tác thu phí, lệ phí tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết qu theo cơ chế một cửa”

- Thực hiện việc rút tiền, nộp tiền, gửi tiền hoặc các giao dịch tiền mặt khác tại Kho bạc, ngân hàng

- Thực hiện việc qun lý thu, chi tiền mặt; theo dõi các khoản tạm ứng tiền mặt

- Nộp lệ phí từ nguồn thu phí cho Kho bạc

- Theo dõi, thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân

100%

nhân viên

Trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán

 

 

 

 

 

1. Năng lực: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Qun lý tiền mặt;, Có khnăng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

7.3.8

Văn thư

NV

Văn phòng Sở

 

 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác Văn thư, lưu trữ.

+ Tiếp nhận vào s công văn đi, công văn đến hàng ngày của cơ quan đối với công văn theo đường văn bn giấy. Thực hiện số hóa tài liệu, thao tác văn thư trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

+ Đăng ký văn bản, làm thủ tục chuẩn bgửi văn bản và theo dõi quá trình luân chuyn văn bn theo địa chỉ.

+ Photo, in ấn chuyn văn bản, tài liệu và điện tín đến các cơ quan và CBCC trong Ban.

+ Kiểm tra thể thức văn bản và báo cáo lại lãnh đạo trực tiếp về các văn bản sai thể thức.

+ Qun lý và đóng dấu các văn bản theo đúng quy chế.

+ Sắp xếp công văn, tài liệu hồ sơ để phục vụ nhu cầu khai thác.

+ Nộp hồ sơ đã đến hạn nộp lưu vào lưu trữ cơ quan.

- Thực hiện báo cáo công tác văn thư khi có yêu cu.

100%

01

Từ TC trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

SC

 

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

- Năng lực tổ chức thực hiện công việc; Có năng lực, đạo đức. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ m. Có trách nhiệm cao trong công việc.

. Kỹ năng: Sp xếp, bảo qun hồ sơ tốt; tổng hợp, phối hợp, giao tiếp tt, Có khnăng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

7.3.9

Lưu trữ

NV hoặc TĐ

Văn phòng S

 

 

- Lập danh mục hồ sơ;

- Khảo sát tài liệu tồn đọng chưa được chnh lý các phòng; chỉnh lý tài liệu tồn đọng;

- Tiếp nhận, hoàn chnh và sp xếp hồ sơ để phục vụ tra cứu; thực hiện nộp hồ lưu trữ hàng năm theo đúng quy định.

- Qun lý kho lưu trữ của Sở.

- Thực hiện báo cáo công tác lưu trữ khi có yêu cầu.

30%

Văn thư KN

Từ TC tr lên chuyên ngành phù hợp VTVL

SC

 

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực, đạo đức. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công việc.

. Knăng: Sắp xếp, bo qun hồ sơ tốt; tổng hợp, Có kh năng sdụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

7.3.10

Nhân viên kỹ thuật

 

Văn phòng S

 

 

- Theo dõi hệ thống điện, nước, loa đài, các trang thiết bị cơ quan đảm bo hoạt động thông suốt

- Tham gia phục vụ Hội nghị, Hội tho, tập hun, họp cơ quan (chuẩn bị hội trường, loa máy, điện...).

- Sửa chữa điện, nước hoặc phối hợp sa chữa điện, nước, khóa cửa các phòng làm việc của cơ quan.

30%

Nhân viên KN

Từ TC trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

 

tương đương bậc 3 KNLNNVN

TĐ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực, đạo đức. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công việc.

2. Knăng:  Có kh năng sdụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

7.3.11

Lái xe

 

Văn phòng Sở

 

 

- Đưa đón lãnh đạo và các Đoàn công tác của Sở.

- Qun lý, chăm sóc và thực hiện chế độ bo dưỡng, bo hành theo định kỳ, sửa chữa khi phát sinh hư hng nhđảm bo xe hoạt động an toàn

- Thực hiện các thủ tục kê khai xăng dầu, ghi chép nhật ký hành trình phục vụ công tác thanh toán theo quy định.

100%

HĐLĐ

12/12

 

 

 

 

GPLX hạng B2 trở lên

1. Năng lực: Có năng lc tổ chức thực hiện công việc: Nm vững và chấp hành tốt Luật giao thông; Có năng lực, đạo đức tốt; Có tính trung thực, cẩn thn; Có tinh thần trách nhiệm cao; sức khỏe tốt.

2. Kỹ năng: Quan sát tốt, bảo qun xe tốt; phối hợp, xử lý tình huống nhanh

7.3.12

Phục vụ

 

Văn phòng Sở

 

 

- Làm vệ sinh chung trong cơ quan; vệ sinh hội trường, phòng họp, phòng lãnh đạo và các phòng phục vụ cho nhu cầu công cộng.

- Trực tiếp mua sắm các vật tư, vật phẩm phục vụ yêu cầu về lễ tân, nước uống, vệ sinh cơ quan.

- Tham gia phục vụ hội nghị, hội thảo, tập huấn

- Quản lý và thực hiện photocopy tài liệu.

100%

HĐLĐ

12/12

 

 

 

 

 

1. Năng lực:

- Năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức tốt, tính trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao; siêng năng, cẩn thận trong công việc; sức khỏe tốt.

2. Kỹ năng: Dọn dẹp, lễ tân tốt.

7.3.13

Bảo vệ

 

Văn phòng Sở

 

 

Thực hiện thường trực bảo vệ an toàn cơ quan

100%

HĐLĐ

12/12

 

 

 

 

 

1. Năng lực: Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt, tính trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao; siêng năng, cẩn thận trong công việc; sức khỏe tốt.

2. Kỹ năng: Quan sát tốt, phối hợp, xử lý tình huống nhanh.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2165/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


172
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202