Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND về phân cấp sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương

Số hiệu: 21/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Văn Nam
Ngày ban hành: 25/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2015/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 25 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP SỬ DỤNG QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND8 ngày 20/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số; 949/TTr-SGTVT ngày 22 tháng 05 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp sử dng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương như sau:

1. Đối với nguồn thu từ phí sử dụng đường bộ xe mô tô, sau khi trích lại phần kinh phí tổ chức thu cho các xã, phường, thị trấn được nộp toàn bộ vào ngân sách cấp huyện để chi cho Ủy ban nhân dân cấp xã đầu tư đường giao thông nông thôn theo chương trình nông thôn mới (đối với các xã thực hiện chương trình nông thôn mới) và thực hiện bảo trì công trình đường bộ do cấp xã, cấp huyện quản lý.

2. Đối với nguồn thu từ phí sử dụng đường bộ xe ô tô do Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương chuyển về sẽ thực hiện công tác chi hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, công tác bảo trì hệ thống đường tỉnh và chi các hoạt động của Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ và các khoản chi khác liên quan đến công tác quản lý, bảo trì công trình đường bộ theo quy định.

Điều 2.

1. Quyết định này thay thế Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương.

2. Bãi bỏ Điểm c Khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 19/09/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương,

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư pháp;
- Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương;
- TT. Tỉnh ủy, TT. Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương;
-  Trung tâm công báo tỉnh; Website tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Th, Hg, Thg, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Văn Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/2015/QĐ-UBND về phân cấp sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.635

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.11.222