Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2027/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 05/09/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2027/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 05 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 208-KH/TU NGÀY 06/7/2023 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VĨNH LONG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 23-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ KHÓA XIII VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới;

Căn cứ Kế hoạch số 208-CT/TU ngày 06/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư;

Theo đề nghị của Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 208-KH/TU ngày 06/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh); Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT.Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT.HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Các thành viên Ban ATGT tỉnh;
- Ban TCDNC, Phòng HCTC-VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, 2.05.05.

CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 208-KH/TU NGÀY 06/7/2023 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VĨNH LONG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 23-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ KHÓA XIII VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI
(Kèm theo Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 05/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thực hiện Kế hoạch số 208-KH/TU ngày 06/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XIII tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới,

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là trách nhiệm đối với người đứng đầu; xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; kiên trì xây dựng văn hoá giao thông, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; tiếp tục phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí, phòng, chống có hiệu quả tình trạng đua xe trái phép, không để xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh, nhất là vào các dịp lễ, tết.

- Huy động nguồn lực đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ cơ sở hạ tầng giao thông phù hợp với quy mô, định hướng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực giao thông.

- Tổ chức thực hiện đồng bộ, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm Kế hoạch số 208-KH/TU ngày 06/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XIII tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới và Quyết định 1170/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về an toàn giao thông; siết chặt trật tự, kỷ cương, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người tham gia giao thông và người làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải gương mẫu và tích cực tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và Nhân dân thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phát huy các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, khai thác có hiệu quả các trang mạng Internet, mạng xã hội Zalo, Facebook,... góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; tăng thời lượng phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng, đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền theo hướng chú trọng chiều sâu, đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp từng nhóm đối tượng nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật.

3. Tập trung các nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tại địa phương; tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch kết nối đồng bộ hệ thống giao thông trong tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; lồng ghép nội dung về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tổng thể quy hoạch tỉnh đến năm 2030, bảo đảm khả thi, an toàn, phù hợp với thực tiễn và thực hiện nghiêm quy hoạch được phê duyệt. Các ngành tỉnh chức năng và địa phương cần tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông; trước mắt, cần ưu tiên đầu tư trọng điểm vào các công trình hạ tầng giao thông ở những tuyến đường có lưu lượng phương tiện tham gia đông, các tuyến giao thông trọng điểm, những nơi thường xuyên mất an toàn giao thông hoặc xảy ra tai nạn giao thông.

4. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phối hợp giữa các lực lượng trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; nâng cao chất lượng đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông, quản lý hoạt động vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện giao thông, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật; người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải hiểu biết đầy đủ pháp luật và kỹ năng khi tham gia giao thông.

5. Tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm, tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, nhất là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn như: vượt quá tốc độ quy định, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, nồng độ cồn vượt quá quy định,... thực hiện nghiêm quy định về quản lý hành lang an toàn giao thông, thường xuyên rà soát phát hiện, khắc phục kịp thời hạn chế, bất cập trong tổ chức giao thông và “điểm đen” trên các tuyến giao thông.

6. Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động quản lý, giám sát, điều tiết tai nạn giao thông; kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu về giao thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; cải cách thủ tục hành chính và đổi mới mạnh mẽ phương thức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp các lực lượng chức năng khác và Công an cấp huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tư an toàn giao thông, tập trung xử lý những hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông; duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi tụ tập, gây mất trật tự, an toàn giao thông, phòng chống đua xe trái phép.

- Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên và Nhân dân, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với giám sát, tuần tra và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật.

- Qua công tác tuần tra, kiểm soát và điều tra, xử lý tai nạn giao thông kịp thời kiến nghị, đề xuất điều chỉnh, bổ sung kịp thời không để hình thành các điểm đen tai nạn giao thông. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để đổi mới mạnh mẽ, căn bản phương thức hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, chia sẻ cơ sở dữ liệu về giao thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 208-KH/TU ngày 06/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư.

2. Sở Giao thông vận tải

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện hoàn chỉnh quy hoạch kết nối đồng bộ hệ thống giao thông đồng bộ với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

- Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông được giao làm chủ đầu tư; thường xuyên kiểm tra, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; chủ động phối hợp các cơ quan chức năng rà soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông trong phạm vi quản lý, để có kế hoạch khắc phục kịp thời, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng quản lý hoạt động vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông; đảm bảo người điều khiển phải hiểu đầy đủ pháp luật và có đủ kỹ năng tham gia giao thông; chia sẻ cơ sở dữ liệu về giao thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở giao thông vận tải tiếp tục duy trì kiểm soát tải trọng phương tiện, chú trọng sử dụng dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, kiểm soát ngăn chặn phương tiện vi phạm từ nơi xuất phát; xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền về trật tự an toàn giao thông; tích cực tuyên truyền về công tác quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, sai phạm, kịp thời chấn chỉnh việc thi hành pháp luật, quy trình công tác của lực lượng Thanh tra giao thông trong thực thi công vụ về giao thông vận tải.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các trường học, các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn tỉnh phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tổ chức học sinh ký cam kết không vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và đưa việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là một tiêu chí phân loại thi đua của nhà trường, cơ sở giáo dục, giáo viên, đánh giá đạo đức học sinh; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể có liên quan giáo dục tuyên truyền cho thanh thiếu niên, học sinh ý thức chấp hành pháp luật và hành vi văn hóa trong tham gia giao thông.

4. Sở Y tế

- Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, lái xe, nhân viên Hội Chữ thập đỏ, các tình nguyện viên sơ cấp cứu tai nạn giao thông.

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu bia cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

5. Sở Tài chính

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kính phí sự nghiệp để trang bị cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phân bổ kinh phí thường xuyên cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo đề nghị của cơ quan, đơn vị đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết, đồng thời thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo, đài tiếp tục thực hiện:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung đảm bảo hiệu quả, thiết thực; trong đó, tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, công chức và Nhân dân như không điều khiển các phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia, các chất kích thích khác; cảnh báo các nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông; hậu quả của tai nạn giao thông và các quy định chế tài xử lý đối với chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm.

- Tăng thời lượng tuyên truyền pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông, trên sóng phát thanh, sóng truyền hình, hệ thống truyền thanh cơ sở, các trang thông tin báo chí, mạng xã hội, nội dung tuyên truyền phải có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

7. Các trường Đại học, Cao Đẳng trên địa bàn tỉnh

- Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tổ chức cho học viên, sinh viên ký cam kết không vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và đưa việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông là một tiêu chí phân loại thi đua của nhà trường, giáo viên, đánh giá đạo đức học viên, sinh viên.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể có liên quan giáo dục tuyên truyền pháp luật trật an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và hành vi văn hóa trong tham gia giao thông.

8. Ban An toàn giao thông tỉnh

Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm hiệu quả, thực chất.

9. Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tiếp tục kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc tắc giao thông kéo dài trên địa bàn tỉnh; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện, tích cực vận động gia đình và người thân chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng; nâng cao ý thức, phẩm chất của lực lượng thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

10. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này, kết quả thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm hoặc báo cáo đột xuất về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo đúng theo quy định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2027/QĐ-UBND ngày 05/09/2023 về Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 208-KH/TU thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


233

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!