Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1972/QĐ-BGTVT năm 2011 phê duyệt Danh mục đề án, dự án của Bộ Giao thông vận tải để thực hiện Quyết định 1601/2009/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1972/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 07/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1972/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỂ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1601/2009/QĐ-TTG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 1601/2009/QĐ-TTg ngày 15/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1601/2009/QĐ-TTg);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Phê duyệt Danh mục đề án, dự án của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định này để thực hiện Quyết định số 1601/2009/QĐ-TTg (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2.

1. Ủy quyền cho Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết và tổ chức thực hiện các đề án tại danh mục đề án, dự án ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Giao Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ có liên quan thuộc Bộ tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: LĐTBXH, GDĐT;
- Các Hiệp hội: Chủ tàu Việt Nam, Cảng biển Việt Nam, ĐL&MGHHVN;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- Tập đoàn CNTT Việt Nam;
- Lưu: VT, Vận tải.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 


PHỤ LỤC 1A

DANH MỤC ĐỀ ÁN BỘ GIAO THÔNG TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Công văn số     /CHHVN-VTDHVHH ngày    /8/2011)

STT

Tên đề án

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan chủ trì trình/ cơ quan phối hợp

Thời gian trình Bộ GTVT

Thời gian Bộ trình Chính phủ, TTg

Ghi chú

1

Phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam đến năm 2020

Cục Hàng hải Việt Nam

Vụ Vận tải

- Các Vụ: KHĐT, TC, PC;

- Tổng cục Đường bộ;

- Các Cục: ĐS, ĐTNĐ, HK;

- Viện Chiến lược và PT GTVT.

4/2012

 

 

2

Cơ chế, chính sách phát triển đội tàu biển Việt Nam đến năm 2020

Cục Hàng hải Việt Nam

Vụ Vận tải

- Các Vụ: KHĐT, TC, PC;

- Viện Chiến lược và PT GTVT.

11/2012

6/2013

 

 

PHỤ LỤC 1B

DANH MỤC ĐỀ ÁN TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH

STT

Tên đề án

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan chủ trì trình/ cơ quan phối hợp

Thời gian trình Bộ GTVT

Thời gian Bộ trình Chính phủ, TTg

Ghi chú

1

Nâng cao năng lực thống kê và dự báo thị trường vận tải biển Việt Nam

Cục Hàng hải Việt Nam

Vụ Kế hoạch đầu tư

- Các Vụ: VT, TC;

- Trung tâm công nghệ thông tin;

- Viện Chiến lược và PT GTVT.

5/2012

 

 

2

Phát triển nguồn nhân lực hàng hải đến năm 2020 (*)

Cục Hàng hải Việt Nam

Vụ Tổ chức cán bộ

- Các Vụ: VT, KHĐT, TC, HTQT, KHCN;

- Các trường đại học và cao đẳng liên quan;

- Viện Chiến lược và PT GTVT.

 

 

 

Ghi chú: (*) Bộ GTVT đã xây dựng Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực GTVT giai đoạn 2010-2020, đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (dự kiến cuối tháng 7/2011). Do vậy, tiến độ thực hiện sau khi Đề án nêu trên được phê duyệt.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1972/QĐ-BGTVT năm 2011 phê duyệt Danh mục đề án, dự án của Bộ Giao thông vận tải để thực hiện Quyết định 1601/2009/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.808

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49