Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1843/QĐ-BGTVT năm 2009 về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ dự án kết thúc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1843/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 26/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1843/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN ĐỂ ĐỊNH GIÁ VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỐI VỚI TÀI SẢN THU HỒI TỪ DỰ ÁN KẾT THÚC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư số 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc;
Căn cứ Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá;
Căn cứ Thông tư số 13/2007/TT-BTC ngày 06/3/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá;
Căn cứ Văn bản số 7930/BTC-QLCS ngày 03/6/2009 của Bộ Tài chính về việc xử lý tài sản thu hồi từ dự án khi kết thúc;
Căn cứ vào Quyết định số 1683/QĐ-BGTVT ngày 11/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc xử lý tài sản thu hồi từ dự án kết thúc;
Căn cứ Văn bản số 1245/CHHVN-KHTC ngày 19/6/2009 của Cục Hàng hải Việt Nam về cử cán bộ tham gia Hội đồng định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ dự án kết thúc; Văn bản số 154/BQLDAHHII-QLDA ngày 19/6/2009 của Ban quản lý dự án Hàng hải II về cử danh sách các thành viên tham gia hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ dự án kết thúc; Văn bản số 130/KHCN ngày 22/6/2009 của Vụ Khoa học công nghệ về cử người tham gia Hội đồng thanh lý tài sản từ dự án kết thúc;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ Dự án xây dựng cảng Cái Lân do Ban quản lý dự án Hàng hải II quản lý để bán đấu giá thu tiền nộp ngân sách nhà nước theo Quyết định số 1683/QĐ-BGTVT ngày 11/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải với thành phần như sau:

1-Ông Nguyễn Văn Thiệm - Giám đốc Ban quản lý dự án Hàng hải II - Chủ tịch Hội đồng.

2-Bà Đỗ Thị Hảo - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Cục Hàng hải Việt Nam – Phó chủ tịch Hội đồng.

3-Ông Vương Cảnh Xuân – Chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính Cục Hàng hải Việt Nam – Thư ký hội đồng.

4-Ông Phạm Huy Hiếu - Chuyên viên Vụ Tài chính Bộ Giao thông vận tải -Uỷ viên.

5-Ông Lê Hoàng Minh - Chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ Bộ Giao thông vận tải -Uỷ viên.

6-Bà Trần Thị Huyền – Kế toán trưởng Ban quản lý dự án Hàng hải II- Uỷ viên.

7-Bà Bùi Thị Kim Thanh – Phó trưởng phòng Hành chính Ban quản lý dự án Hàng hải II- Uỷ viên.

8-Ông Nguyễn Ngọc Quang – Phó trưởng phòng Ban quản lý dự án Hàng hải II- Uỷ viên.

9-Ông Nguyễn Hải Âu – Nhân viên phòng Quản lý dự án Ban quản lý dự án Hàng hải II- Uỷ viên.

Ngoài ra, tùy theo tính chất, đặc điểm của tài sản cần định giá, Chủ tịch Hội đồng mời một số thành viên khác tham gia Hội đồng.

Điều 2. Hội đồng thanh lý tài sản có trách nhiệm triển khai thực hiện việc định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ dự án theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Ban quản lý dự án Hàng hải II, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các Ông/Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các thành viên Hội đồng;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1843/QĐ-BGTVT năm 2009 về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ dự án kết thúc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.024

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49