Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1842/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Số hiệu: 1842/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 30/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1842/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 30 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ CHỐNG ÙN TẮC GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2019-2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại tờ trình số 1375/TTr- SGTVT ngày 02 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết thực nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2019-2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban ATGT tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Sơn La và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban ATGT Quốc gia (b/c);
- Bộ Giao thông vận tải (b/c);
- Thường trực: T
nh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND t
nh;
- Tổng cục ĐBVN (p/h);
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- Các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của t
nh;
- UBND huyện, thành phố Sơn La;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu:
VT, KT(Đạt). 70 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

KẾ HOẠCH

BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ CHỐNG ÙN TẮC GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2019-2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo quyết định số: 1842/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh)

Thực hiện Nghị quyết số 12/2019/NQ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019- 2021 (gọi tắt là Nghị quyết 12/NQ-CP); Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Tỉnh ủy Sơn La về thực hiện kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI v tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Trên cơ sở đánh giá tình hình công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh những năm gần đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Nhằm quán triệt đến tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh về tầm quan trọng của Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết 12/NQ-CP của Chính phủ, qua đó xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao nhận thức và ý thức gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự TTATGT.

2. Kiềm chế và kéo giảm các vụ tai nạn giao thông nhất là các vụ tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện vận tải khách và xe mô tô, xe gắn máy. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân.

3. Giảm tai nạn giao thông tối thiểu 5% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số bị thương; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, không để xảy ra các vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút.

4. Thực hiện có hiệu quả chủ đề Năm an toàn giao thông 2019 là “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”.

II. YÊU CẦU

1. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ cấp tỉnh đến cơ sở.

2. Các Sở, ngành, đoàn thể có Lãnh đạo là thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động và bố trí ngân sách phù hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương, đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức.

3. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

4. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm vtrật tự an toàn giao thông.

5. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021, đồng thời xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên sut, trước hết là sự gương mẫu của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức; đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 45-KL/TW, Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông và Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cưng quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Nghị Quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; Nghị quyết 12/NQ-CP của Chính phủ.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường tới mọi đối tượng, nhất là cho đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền pháp luật về TTATGT, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT” và phong trào “Toàn dân thực hiện văn hóa giao thông”.

3. Tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, các quy định về bảo đảm TTATGT cho phù hợp với tình hình địa phương; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành và xử lý vi phạm TTATGT; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ, chú trọng các khâu quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải; đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe; đăng ký, đăng kiểm phương tiện.

4. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông, chú trọng hoàn thành kế hoạch cứng hóa đường đến trung tâm xã; tăng cường công tác quản lý, bảo trì kết cu hạ tng giao thông; thực hiện tt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông; tiếp tục rà soát, điu chỉnh, bsung hệ thng bin báo hiệu giao thông, cụm đèn tín hiệu giao thông, đồng thời thường xuyên rà soát và khắc phục kịp thời các “điểm đen” điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

5. Nâng cao chất lưng dịch vụ vận tải hành khách; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các tuyến vận tải khách kết nối trung tâm tỉnh, huyện với các trung tâm xã, cụm dân cư nông thôn...

6. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT; tập trung xử lý các vi phạm về hành lang an toàn đường bộ; vi phạm quy định v điu kiện kinh doanh vận tải, tải trọng phương tiện, an toàn kỹ thuật phương tiện và các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Đặc biệt là hành vi lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích khác; trách nhiệm của chủ phương tiện vận tải, thiếu trách nhiệm quản lý để lái xe gây ra hậu quả nghiêm trọng.

IV. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ và đường thủy nội địa.

2. Thực hiện các giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của người thực thi công vụ trong công tác bảo đảm TTATGT; tập trung vào các hoạt động trực tiếp tiếp xúc với nhân dân, như: Tuần tra xử lý vi phạm; đăng ký, đăng kiểm phương tiện; đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe; điều tra, giải quyết tai nạn giao thông; cấp giấy phép kinh doanh vận tải.

3. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy trình, quy chế, điều lệnh đối với cán bộ, công chức, chiến sỹ khi thực thi công vụ trong các lĩnh vực đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe; đăng ký, đăng kiểm phương tiện; hoạt động vận tải, quản lý giao thông, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm TTATGT; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, tiêu cực trong thực thi công vụ và kịp thời khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác bảo đảm TTATGT.

- Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, tập trung vào các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: Vi phạm về tốc độ, lái xe có vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện; đi sai phần đường, làn đường; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy; dừng đỗ xe trái quy định; phương tiện tham gia giao thông hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo tiêu chuẩn, an toàn kỹ thuật; không đăng ký, đăng kiểm, thiếu dụng cụ nổi cứu sinh...

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới quy trình thực hiện, cải cách thủ tục hành chính để nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT;

- Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh vận tải, đặc biệt là vận tải bằng ô tô.

4. Đổi mi, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT:

- Huy động các cơ quan thông tấn, báo chí, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền pháp luật bảo đảm TTATGT đến từng cơ sở, người dân; phát huy hiệu quả truyền thông qua hệ thống thông tin xuyên suốt từ tỉnh đến huyện, hệ thống đài truyền thanh xã, phường, thôn, bản.

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyn lưu động và sử dụng thông điệp, băng rôn, khẩu hiệu về an toàn giao thông.

- Xây dựng chuyên đề và tổ chức các đợt tuyên truyền về: Quy tắc giao thông đường bộ; sử dụng làn, lòng đường; công tác phòng, chống ung rượu bia và sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích khác đối với lái xe; đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; các điều kiện bảo đảm an toàn phương tiện thủy chở khách và dùng dụng cụ nổi khi đi đò...

- Khẩu hiệu tuyên truyền: “Tính mạng của con người là trên hết”; “Văn hóa giao thông vì sự an toàn của thanh, thiếu nhi và cộng đồng”; “Không dùng tay sử dụng điện thoại khi lái xe”, “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”; “An toàn giao thông - Trách nhiệm của mỗi người”; “Không chở quá tải, quá số người quy định”; “Tuân thủ quy định tc độ khi lái xe”; “Điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường”; “Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy”; “Chấp hành quy định an toàn khi đi đò”.

- Nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Tham mưu kiện toàn Ban ATGT tỉnh, đôn đốc rà soát kiện toàn Ban ATGT huyện, xã; nghiên cứu đề xuất tăng cường lực lượng cho Ban ATGT các cấp nhằm đáp ứng được nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong tình hình mới.

- Tăng cường phối hp với cơ quan Báo, Đài; các Sở ngành, đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 530/QĐ-UBATGTQG ngày 04 tháng 12 năm 2015 của y ban An toàn giao thông Quc gia v tuyên truyn và xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới giai đoạn 2015 - 2020; Kế hoạch xây dựng văn hóa giao thông giai đoạn 2016 - 2020; tuyên truyn về các giải pháp thực hiện Năm An toàn giao thông 2019 với chủ đề An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”.

- Phối hợp rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo hiệu đường bộ; xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và lắp đặt cụm đèn tín hiệu điều khiển giao thông trên một số nút giao phức tạp trên địa bàn tỉnh; tổ chức thiết kế, in ấn, sản xuất thống nhất các sản phẩm tuyên truyền để phục vụ công tác tuyên truyền pháp luật về TTATGT trên địa bàn tỉnh (phóng sự, thông điệp, áp phích, tờ rơi, tài liệu...).

- Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý nghiêm đối với tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hp đồng và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật về TTATGT theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”, trong đó tổ chức thăm hỏi gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có người tử vong vì tai nạn giao thông; đăng ký tham gia giải thưởng “Vô lăng vàng” năm 2019; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình “Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông”; phối hợp tổ chức và trao giải thưởng cho Cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2018 - 2019...; phối hp Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Sơn La tổ chức tuyên truyền pháp luật về TTATGT cho các tầng lp thanh, thiếu niên, học sinh trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức ký và đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình phối hp hoạt động với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này và báo kết quả thực hiện theo quy định.

2. SGiao thông vận tải

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải, tham mưu các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt; ưu tiên sớm hoàn thành Kế hoạch cứng hóa đường đến trung tâm xã và xây dựng đường giao thông nông thôn; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đẩy mạnh xã hội hóa công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; thực hiện tốt công tác thẩm định an toàn giao thông; rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo hiệu đường bộ trên quốc lộ, đường tỉnh; phối hợp xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và đề xuất lắp cụm đèn tín hiệu điều khiển giao thông trên một số nút giao phức tạp địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, đặc biệt là kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; phổ biến các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải, đặc biệt là Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về xử lý vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt. Phối hp với Công an tỉnh sớm đưa Trạm kiểm soát tải trọng xe trên Quốc lộ 6 trở lại hoạt động, chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện, chú trọng các giải pháp ngăn chặn hành vi vi phạm từ gốc, từ khâu xếp hàng lên xe; kiểm soát chặt việc thực hiện quy định về kích thước thành, thùng xe.

- Khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô để xử lý các vi phạm pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, xác định trách nhiệm liên quan của cơ quan, người thực thi công vụ; cung cấp dữ liệu và thông tin cho lực lượng Cảnh sát giao thông làm căn cứ đxử lý vi phạm; công bthông tin về tổ chức, cá nhân, phương tiện vi phạm nhiều lần trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tăng cường và thực hiện đúng quy trình công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện; đề xuất giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho chủ phương tiện đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa theo chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương; đẩy mạnh công tác phối hợp kiểm tra và xử lý các phương tiện không đăng ký, đăng kiểm.

- Phối hợp với Sở Y tế tăng cường thanh tra, kiểm tra việc khám sức khỏe cho người điều khiển phương tiện; tổ chức hậu kiểm kết quả khám sức khỏe cho lái xe kinh doanh vận tải.

- Phối hợp với Công an tỉnh tăng cường phối hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng hiệu quả dữ liệu xử phạt vi phạm hành chính vtrật t, an toàn giao thông với công tác quản lý cấp đổi giấy phép lái xe, bảo đảm không cấp lại giấy phép lái xe cho người lái xe trong thời gian bị tước giấy phép lái xe.

- Đôn đốc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn đường bộ năm 2019; Kế hoạch kiểm tra xử lý vi phạm xe ô tô chở hàng quá tải trọng, hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định trên địa bàn tỉnh Sơn La; Kế hoạch giải tỏa hành lang đường b giai đoạn 2014 - 2020 theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Thủ tưng Chính phủ.

3. Công an tỉnh

- Tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động, duy trì và phát triển mô hình tổ tuần tra phối hợp cảnh sát giao thông với các lực lượng cảnh sát khác; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về TTATGT, đặc biệt là các hành vi vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, lái xe sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích khác, tham gia giao thông không đúng phần đường, làn đường, tránh, vượt sai quy định; xe ô tô hết niên hạn sử dụng, xe quá hạn kiểm định vẫn tham gia giao thông; phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm luồng tuyến, chở quá tải, quá số người quy định đối với xe ô tô chở khách từ 09 chỗ trở lên và xe ô tô tải có trọng tải từ 10 tấn trở lên, các vi phạm quy định pháp luật vgiao thông đường thủy nội địa trên vùng lòng hồ Thủy điện Hòa Bình và Sơn La.

- Điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông; các vụ tai nạn giao thông có đủ yếu tố cấu thành tội phạm phi hợp chặt chẽ với các cơ quan ttụng đ kiên quyết xử lý bằng pháp luật hình sự; nghiên cứu từng bước đầu tư ứng dụng khoa học - kỹ thuật công nghệ, hiện đại hóa công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là hệ thống giám sát, phát hiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư và lắp đặt cân cố định trên Quốc lộ 6 địa bàn tỉnh; trong thời gian chờ đầu tư lắp đặt cân cố định, sử dụng cân xách tay để kiểm soát tải trọng xe; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở hàng quá tải của lái xe, chủ xe ô tô tải, đặc biệt là xe chở công-ten-nơ, vật liệu xây dựng; kiểm tra, xử lý vi phạm chở quá tải đối với phương tiện thủy nội địa.

- Tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng tổ chức giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa; thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT, chủ động phát hiện các bất hợp lý về tổ chức giao thông; phối hợp với ngành Giao thông vận tải rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến giao thông phức tạp tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, các “điểm đen” để xây dựng phương án tổ chức lại giao thông vận tải, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết, sửa chữa kịp thời đảm bảo ATGT.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, sản xuất hàng giả đối với các loại xe máy điện, xe đạp điện, mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy.

4. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương tăng cường kiểm soát chặt chẽ công tác lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, bảo đảm khả năng đáp ứng, kết nối giao thông đô thị; đảm bảo diện tích đỗ xe trong đô thị, các công trình xây dựng, không gian vỉa hè, lối đi bộ; thiết kế, thi công và bảo hành, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị đáp ứng các yêu cầu về an toàn giao thông theo thẩm quyền.

5. SGiáo dục và Đào tạo

- Triển khai Kế hoạch giáo dục pháp luật về TTATGT và xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020. Tiếp tục chỉ đạo các nhà trường nghiên cứu, sử dụng tài liệu Ban An toàn giao thông tỉnh đã trang bị để tham khảo, giảng dạy nâng cao kiến thức về pháp luật an toàn giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch triển khai năm an toàn giao thông 2020 trong hệ thống giáo dục và phát động “Tháng cao đim an toàn giao thông cho học sinh tới trường” tháng 9/2019.

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT cho học sinh các trường THCS, THPT địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh lồng ghép việc giảng dạy, phổ biến “Văn hóa giao thông” cho học sinh trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa.

- Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ về giáo dục an toàn giao thông cho giáo viên; tiếp tục phối hợp tổ chức Cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2019 - 2020; phối hợp triển khai Chương trình tặng mũ bảo hiểm trẻ em bước vào lớp Một năm học 2019 - 2020 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”.

6. SY tế

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện Thông tư quy định về việc xét nghiệm nồng độ cồn trong máu người tham gia giao thông; Thông tư quy định về kiểm tra, xét nghiệm các chất kích thích thần kinh bị cấm đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

- Chỉ đạo các Trung tâm Y tế tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác khám sức khỏe đối vi lái xe, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong tổ chức thực hiện.

- Thực hiện thống kê số liệu nạn nhân thương tích do tai nạn giao thông vào cấp cứu tại các cơ sở y tế và số liệu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông từ hệ thống y tế cấp xã, định kỳ cung cấp cho Ban An toàn giao thông tỉnh.

7. Sở Tài chính

- Đảm bảo kinh phí theo dự toán chi ngân sách năm 2019 đã được cấp có thẩm quyền giao để các đơn vị chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT năm 2019 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Hướng dẫn các đơn vị sử dụng hiệu quả kinh phí ATGT năm 2019, xây dựng kế hoạch ngân sách bảo đảm TTATGT năm 2020 và các năm tiếp theo; chỉ đạo tăng cường vai trò doanh nghiệp bảo hiểm đóng trên địa bàn tỉnh trong hoạt động bảo đảm TTATGT.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ để loại bỏ những thông tin kích động hành vi vi phạm các quy định pháp luật về TTATGT trưc khi cho lưu hành các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật; giám sát chặt chẽ việc gắn quảng cáo rưu, bia với cảnh báo tác hại, nguy cơ xảy ra tai nạn nếu điều khiển phương tiện khi sử dụng rượu, bia.

9. SThông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền an toàn giao thông phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trọng tâm trên truyền hình, phát thanh, trên báo mạng, các mạng xã hội.

- Đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông: Tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động, loa phóng thanh; sử dụng thông điệp, băng rôn, khẩu hiệu, triển lãm tranh ảnh, các hội thi, vận động sáng tác âm nhạc, phim ảnh, văn học nghệ thuật về chủ đề an toàn giao thông.

- Tập trung tuyên truyền theo chủ đề năm 2019 với trọng tâm là “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy” và chuyên đề: Kiểm soát tải trọng phương tiện; phòng, chống uống rượu bia đối với lái xe; tuân thủ quy định tốc độ; đội mũ bảo hiểm; hành lang an toàn giao thông đường bộ; điều kiện bảo đảm an toàn phương tiện thủy chở khách.

10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, duy trì nghiêm việc chấp hành các quy định pháp luật, điều lệnh, điều lệ của quân đội đối với người điều khiển phương tiện quân sự khi tham gia giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về TTATGT gây hậu quả nghiêm trọng.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT trong toàn quân, duy trì và phát huy, nhân rộng các mô hình xây dựng địa bàn điểm, đơn vị điểm về TTATGT; tích cực tham gia với địa phương trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT, khắc phục ùn tắc giao thông; thực hiện quy định về ghi thông tin liên quan đến trọng tải phương tiện trên giấy tờ xe và niêm yết trên cánh cửa xe ô tô, xe đầu kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc do đơn vị quản lý.

11. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Tăng cường và nâng cao hiệu quả các chuyên mục, chương trình, nội dung về công tác bảo đảm TTATGT, thường xuyên phát sóng các thông điệp về an toàn giao thông; sắp xếp, bố trí thời gian phát sóng chương trình an toàn giao thông vào buổi tối để tăng cường hiệu quả, thu hút người xem.

12. Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố

- Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT; căn cứ điều kiện thực tế của địa phương xây dng và triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động thực hiện chủ đề “Năm an toàn giao thông 2019”; tiếp tục kiện toàn bộ máy, nhân sự Ban An toàn giao thông cấp huyện (thành phố), cấp xã (phường) theo định hướng và chỉ đạo của Ban An toàn giao thông tỉnh; chú trọng tăng cường lực lượng làm công tác bảo đảm TTATGT cấp xã (phường).

- Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông - Văn hóa các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý đường bộ tổ chức giải tỏa các trường hợp vi phạm về hành lang giao thông trên tất cả các tuyến đường thuộc địa bàn.

- y Ban nhân dân các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Thuận Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Mường La, Mai Sơn, Quỳnh Nhai, Sông Mã: Phối hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức quản lý chặt chẽ các bến đò khách, đò chkhách trên địa bàn huyện; tchức cho các chủ đò đăng ký hành nghề và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa; phối hợp với Sở Giao thông vận tải tiếp tục hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn trong việc đăng ký phương tiện thủy nội địa theo phân cấp; thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát, kiên quyết đình chỉ các bến, thuyền chưa đủ tiêu chuẩn an toàn, còn thiếu thiết bị cứu sinh theo quy định.

13. Thủ trưởng các quan nhà nưc, các tổ chức, doanh nghiệp

trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động và các thành viên trong tổ chức của mình gương mẫu chấp hành pháp luật TTATGT. Tổ chức kiểm điểm, giáo dục đối với các đối tượng vi phạm về TTATGT; không xét khen thưởng với mọi hình thức đối với những người vi phạm pháp luật về TTATGT theo quy định của y ban nhân dân tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh.

14. Đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La

Chỉ đạo đơn vị quản lý thị trường các huyện, thành phố tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hoạt động kinh doanh các loại xe máy điện, xe đạp điện và mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy; kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn việc sản xuất và lưu thông các sản phẩm, phụ tùng, linh kiện của phương tiện giao thông giả, nhái, không đạt tiêu chuẩn chất lượng trên thị trường.

15. Đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh

Tăng cường chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT; tăng cường giám sát việc thi hành các quy định của pháp luật về TTATGT. Đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp về bảo đảm TTATGT, tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên tự giác chấp hành pháp luật giao thông khi tham gia giao thông; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT” tới mọi gia đình, khu dân cư; tiếp tục tuyên truyền tiêu chí “Văn hóa giao thông” đến hội viên, đoàn viên.

16. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch giai đoạn 2019-2021 được phân bổ chi tiết theo dự toán ngân sách từng năm.

- Nguồn kinh phí: Kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT được bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương về ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm TTATGT hàng năm.

- Đơn vị thụ hưởng: Lực lượng công an; Ban ATGT tỉnh; Thanh tra Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

17. Chế độ báo cáo

Hằng quý và định kỳ tháng 12 hàng năm các cơ quan, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch này báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng Ban ATGT tỉnh) để tổng hợp báo cáo tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác bảo đảm trật tự ATGT hàng quý và báo cáo Ủy ban ATGT Quốc gia.

Căn cứ Kế hoạch này lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; các tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1842/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


836
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25