Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 18/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 24/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2016/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP, TRÁCH NHIỆM VỀ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH KHAI THÁC VÀ TỔ CHỨC GIAO THÔNG TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN; QUY ĐỊNH VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH QUẢN LÝ, VẬN HÀNH KHAI THÁC CÁC CÔNG TRÌNH ĐẶC BIỆT TRÊN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 32/2014/TT-BGTVT ngày 08 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2016;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân công, phân cấp, trách nhiệm về quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông trên các tuyến đường giao thông nông thôn; quy định việc phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác các công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thôn thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP, TRÁCH NHIỆM VỀ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH KHAI THÁC VÀ TỔ CHỨC GIAO THÔNG TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN; QUY ĐỊNH VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH QUẢN LÝ, VẬN HÀNH KHAI THÁC CÁC CÔNG TRÌNH ĐẶC BIỆT TRÊN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về phân công, phân cấp, trách nhiệm về quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông trên các tuyến đường giao thông nông thôn (GTNT); quy định việc phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác các công trình đặc biệt trên đường GTNT thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Các vấn đề khác liên quan đến quản lý, vận hành khai thác trên đường GTNT thực hiện theo quy định tại Thông tư số 32/2014/TT-BGTVT ngày 08 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Thông tư 32/2014/TT-BGTVT) và theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan quản lý đường bộ trên địa bàn tỉnh, gồm: Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa (Sở GTVT); Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã).

2. Các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng đường GTNT trên địa bàn tỉnh.

3. Các tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông trên các tuyến đường GTNT trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Phân công, phân cấp, trách nhiệm về quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông trên các tuyến đường GTNT

1. Đối với đường GTNT do Nhà nước đầu tư

- Sở GTVT là chủ quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông trên các tuyến đường thuộc UBND tỉnh giao Sở GTVT quản lý.

- UBND cấp huyện là chủ quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông trên các tuyến đường thuộc UBND tỉnh giao UBND cấp huyện quản lý.

- UBND cấp xã là chủ quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông trên các tuyến đường thuộc UBND cấp huyện giao UBND cấp xã quản lý.

2. Đối với đường GTNT do cộng đồng dân cư đóng góp hoặc tổ chức, cá nhân góp vốn đầu tư xây dựng

- UBND cấp xã là chủ quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông trên các tuyến đường do cộng đồng dân cư đóng góp.

- Chủ đầu tư là chủ quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông trên các tuyến đường do tổ chức, cá nhân đóng góp vốn đầu tư xây dựng. Trường hợp chủ đầu tư không đủ khả năng thì UBND cấp xã là chủ quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông.

3. Đối với đường được xây dựng bằng nhiều nguồn vốn thì các bên góp vốn thống nhất lựa chọn chủ quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông.

Điều 4. Quy định việc phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác các công trình đặc biệt trên đường GTNT

1. Đối với công trình đặc biệt trên đường GTNT được xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp: Thực hiện theo Khoản 1 Điều 6 Thông tư 32/2014/TT-BGTVT.

2. Đối với công trình đặc biệt trên đường GTNT đang khai thác, sử dụng

- Chủ quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông (quy định tại Điều 3) là tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác công trình đặc biệt trên đường GTNT.

- Việc lập quy trình quản lý, vận hành khai thác công trình đặc biệt trên đường GTNT do chủ quản lý tự thực hiện hoặc thuê tư vấn đủ năng lực kinh nghiệm lập.

- Chủ quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông trước khi phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác công trình đặc biệt trên đường GTNT phải thỏa thuận với Sở GTVT.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Trên cơ sở quyết định của UBND tỉnh quy định về phân công, phân cấp, trách nhiệm về quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông trên các tuyến đường giao thông nông thôn; quy định việc phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác các công trình đặc biệt trên đường GTNT thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở GTVT; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng đường GTNT tổ chức thực hiện công tác quản lý, vận hành khai thác đường GTNT theo phân cấp.

2. Sở GTVT có trách nhiệm giúp UBND tỉnh thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về vận hành, khai thác và tổ chức giao thông trên các tuyến đường GTNT trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương, các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng đường GTNT trên toàn tỉnh tổ chức quản lý, vận hành khai thác đường GTNT; theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình tổ chức thực hiện Quy định này.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức bộ phận quản lý, vận hành khai thác đường GTNT; hướng dẫn tổ chức quản lý các xã, phường, thị trấn và chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng đường GTNT trên địa bàn.

Trường hợp có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Quy định này; các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở GTVT để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/2016/QĐ-UBND ngày 24/08/2016 Quy định phân công, phân cấp, trách nhiệm về quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông trên tuyến đường giao thông nông thôn; quy định việc phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thôn thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


846

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.225.157