Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1506/QĐ-CHK năm 2011 về lập, quản lý và sử dụng Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1506/QĐ-CHK Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Hàng không Việt Nam Người ký: Lại xuân Thanh
Ngày ban hành: 15/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1506/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG SỔ ĐĂNG BẠ TÀU BAY VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng;

Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về Đăng ký giao dịch bảo đảm;

Căn cứ Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tiêu chuẩn An toàn bay và Trưởng phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam

1. Ban hành Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam bao gồm hai phần: Phần đăng ký quốc tịch tàu bay và Phần đăng ký giao dịch bảo đảm và đăng ký các quyền đối với tàu bay theo mẫu tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.

2. Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam là tài liệu gốc đối với việc đăng ký quốc tịch tàu bay, đăng ký giao dịch bảo đảm và đăng ký các quyền đối với tàu bay theo quy định của pháp luật.

3. Thông tin ghi trong Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam chỉ có giá trị pháp lý khi được lãnh đạo Cục ký, đóng dấu.

4. Phòng Tiêu chuẩn An toàn bay có trách nhiệm quản lý Phần đăng ký quốc tịch tàu bay.

5. Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế có trách nhiệm quản lý Phần đăng ký giao dịch bảo đảm và đăng ký các quyền đối với tàu bay.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký, cung cấp thông tin trong Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam.

1. Việc cấp các Giấy chứng nhận đăng ký theo nội dung đăng ký tương ứng chỉ được thực hiện sau khi đã thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký vào Sổ đăng bạ tàu bay theo quy định của pháp luật.

2. Văn bản do Cục Hàng không Việt Nam phát hành cung cấp thông tin liên quan đến giao dịch bảo đảm và các quyền đối với tàu bay mang quốc tịch Việt Nam phải căn cứ vào thông tin đã được đăng ký trong Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam.

3. Phòng Pháp chế – Hợp tác quốc tế, Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay có trách nhiệm thông báo cho nhau trong vòng 01 ngày làm việc khi có các thay đổi trong Sổ đăng bạ thuộc trách nhiệm quản lý của mình để việc chuyển quyền sở hữu được thực hiện theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 30 và khoản 5 Điều 32 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và thể hiện tương ứng trên Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay.

4. Văn phòng có trách nhiệm triển khai quy trình xử lý hồ sơ được gửi đến Cục Hàng không Việt Nam bảo đảm thời hạn giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật đối với các hồ sơ đề nghị đăng ký quốc tịch, đăng ký giao dịch bảo đảm và đăng ký các quyền đối với tàu bay.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4628/QĐ - CHK ngày 24 tháng 12 năm 2010 về việc lập, quản lý và sử dụng Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam.

2. Chánh Văn phòng, Trưởng Ph òng Tiêu chuẩn An toàn bay, Trưởng phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục trưởng (để báo cáo)
- Các Phó Cục trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Cục;
- Website Cục HKVN;
- Lưu: VT, PC-HTQT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lại Xuân Thanh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1506/QĐ-CHK năm 2011 về lập, quản lý và sử dụng Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.436

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.211