Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1431/1999/QĐ-BGTVT về việc đặt và quản lý báo hiệu đường thủy nội địa tại khoang thông thuyền các cầu vượt sông trên không do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Số hiệu: 1431/1999/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Phạm Quang Tuyến
Ngày ban hành: 15/06/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1431/1999/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐẶT VÀ QUẢN LÝ BÁO HIỆU ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TẠI KHOANG THÔNG THUYỀN CÁC CẦU VƯỢT SÔNG TRÊN KHÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông ngày 02 tháng 12 năm 1994 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 40/CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 và Nghị đinh số 77/1998/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế vận tải Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định việc đặt và quản lý báo hiệu đường thủy nội địa tại khoang thông thuyền của các cầu vượt sông trên không như sau:

1. Khi xây dựng mới các cầu vượt sông trên không, chủ công trình cầu có trách nhiệm thanh thải chướng ngại vật dưới lòng sông sau khi thi công và lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa tại khoang thông thuyền (dưới đây gọi tắt là báo hiệu) theo hướng dẫn của đơn vị quản lý đường thủy nội địa.

Khi nghiệm thu đưa cầu vào hoạt động, chủ công trình cầu có trách nhiệm bàn giao báo hiệu và hồ sơ rà quét thanh thải chướng ngại vật dưới lòng sông trong phạm vi bảo vệ cầu cho đơn vị quản lý đường thủy nội địa quản lý.

2. Đối với các cầu hiện có, do lịch sử để lại, chưa có hoặc chưa đủ báo hiệu theo quy định thì đơn vị quản lý đường thủy nội địa có trách nhiệm lắp đặt bổ sung và quản lý báo hiệu. Đơn vị quản lý cầu có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp đặt và quản lý báo hiệu của đơn vị quản lý đường thủy nội địa.

3. Trường hợp luồng chạy tàu thuyền thay đổi cần chuyển khoang thông thuyền, đơn vị quản lý đường thủy nội địa thông báo bằng văn bản cho đơn vị quản lý cầu. Đơn vị quản lý cầu có trách nhiệm phối hợp và tạo mọi điều kiện để đơn vị quản lý đường thủy nội địa di chuyển báo hiệu kịp thời.

4. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý đường thủy nội địa quy định như sau:

a) Đơn vị quản lý đường thủy nội địa thuộc Cục Đường sông Việt Nam thực hiện đối với các cầu trên các tuyến đường thủy nội địa do Trung ương trực tiếp quản lý.

b) Đơn vị quản lý đường thủy nội địa thuộc Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính thực hiện đối với các cầu trên các tuyến đường thủy nội địa còn lại.

Điều 2. Cục Đường sông Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Liên hiệp Đường sắt Việt Nam, các Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ các cầu và hệ thống báo hiệu trên cầu, các chướng ngại vật dưới lòng sông thuộc phạm vi bảo vệ cầu trên địa bàn được giao quản lý, xây dựng phương án lắp đặt và quản lý báo hiệu, thanh thải chưởng ngại vật (kể cả các cầu cũ không còn sử dụng) theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này trình Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để có chỉ tiêu phân bổ kinh phí theo kế hoạch hàng năm.

Điều 3. Quyết định này quy định việc phân công trách nhiệm về lắp đặt, duy trì báo hiệu của công trình cầu vượt sông trên không giữa ngành Đường sông với các ngành Đường bộ, Đường sắt và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Việc lắp đặt và duy trì báo hiệu của các công trlnh, chướng ngại vật khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 1538/QĐ-KHKT ngày 03 tháng 8 năm 1992 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Vận tải, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán, Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Tổng Giám đốc Liên hiệp Đường sắt Việt Nam, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Phạm Quang Tuyến

 

THE MINISTRY OF TRANSPORTATION AND COMMUNICATIONS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No: 1431/1999/QD-BGTVT

Hanoi, June 15, 1999

 

DECISION

ON THE INSTALLATION AND MANAGEMENT OF INLAND WATERWAYS NAVIGATION SIGNAL DEVICES IN SHIP CLEARANCES OF RIVER BRIDGES

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND TRANSPORT

Pursuant to the Ordinance on Protection of Traffic Works of December 2, 1994 of the National Assembly Standing Committee;
Pursuant to Decree No.22/CP of March 22, 1994 of the Government stipulating the function, tasks, powers, State management responsibilities and organizational structure of the Ministry of Communications and Transport;
Pursuant to Decree No.40/CP of July 5, 1996 and Decree No.77/1998/ND-CP of September 26, 1998 of the Government on ensuring inland waterways navigation order and safety;
At the proposals of the Director of the Legal Department and the Director of the Vietnam Inland Waterways Administration,

DECIDES:

Article 1. To stipulate the installation and management of inland waterways navigation signal devices in ship clearances of river bridges, as follows:

1. When constructing river bridges, the bridge project owners shall have to clear and remove all obstacles in the riverbed after the construction is completed, and install inland waterways navigation signal devices in ship clearances (hereafter referred to as the signal devices) according to the guidance of inland waterways managing units.

Upon conducting the pre-acceptance inspection and putting the bridges into use, the bridge project owners shall have to hand over such signal devices and the dossiers recording the sweep, clearance and removal of obstacles in the riverbed within the bridge protection area to the inland waterways

2. For the existing bridges where, due to historical reasons, the prescribed signal devices have not yet been installed or inadequately installed, the inland waterways managing units shall have to additionally install and manage signal devices. The bridge managing units shall have to coordinate with the inland waterways managing units and create favorable conditions for the installation and management of signal devices by the latter.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1431/1999/QĐ-BGTVT về việc đặt và quản lý báo hiệu đường thủy nội địa tại khoang thông thuyền các cầu vượt sông trên không do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.483
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144