Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1352/QĐ-BGTVT năm 2016 công bố xếp hạng năng lực và kết quả thực hiện của các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải năm 2015 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1352/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 29/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1352/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ XẾP HẠNG NĂNG LỰC VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4298/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2015 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy định đánh giá xếp hạng năng lực và kết quả thực hiện của các tổ chức tư vấn xây dựng ngành Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình Giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố xếp hạng năng lực và kết quả thực hiện của các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải năm 2015 theo từng lĩnh vực: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa - hàng hải, đường hàng không.

1. Kết quả xếp hạng năng lực của các tổ chức tư vấn thiết kế tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.

2. Kết quả xếp hạng năng lực của các tổ chức tư vấn giám sát tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.

3. Kết quả xếp hạng năng lực của các tổ chức tư vấn kiểm định tại Phụ lục 3 kèm theo Quyết định này.

4. Đánh giá kết quả thực hiện của các tổ chức tư vấn tại Phụ lục 4 kèm theo Quyết định này.

5. Các thông tin về chất lượng dịch vụ một số tổ chức tư vấn tại một số dự án (ứng dụng công nghệ mới, được khen thưởng, bị cảnh cáo, bị phạt hp đồng, được giải thưởng hoặc bị xử lý vi phạm) tại Phụ lục 5 kèm theo Quyết định này.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

1. Kết quả xếp hạng năng lực và kết quả thực hiện của các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải trên sẽ có giá trị đến khi có công bố xếp hạng năng lực mới.

2. Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án có trách nhiệm thông báo kết quả xếp hạng năng lực tới các đơn vị tư vấn thực hiện các dự án do mình quản lý, chỉ đạo các tổ chức tư vấn thực hiện tốt việc kê khai thông tin năng lực đơn vị mình định kỳ hàng năm theo Quyết định số 4298/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2015 của Bộ GTVT.

3. Đối với các dự án do Bộ GTVT quyết định đầu tư hoặc ủy quyền quyết định đầu tư, kết quả đánh giá và xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải nêu trên được sử dụng để các Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư lựa chọn tổ chức tư vấn thực hiện theo quy định của Bộ GTVT; đối vi các dự án khác, các Chủ đầu tư có thể vận dụng kết quả đánh giá, xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn xây dựng của Bộ GTVT tại Quyết định này trong công tác lựa chọn tổ chức tư vấn.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Giao thông vận tải (qua Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông) xem xét, giải quyết theo quy định.

Điều 3: Các Chủ đầu tư, Ban QLDA của các dự án do Bộ GTVT là cấp quyết định đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này để triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trư
ng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ GTVT;
- Thanh tra Bộ GTVT;
- Ban PPP;
- Các Sở GTVT;
- Các Ban QLDA: 1
, 2, 6, 7, 85, Thăng Long, ATGT, đường Hồ Chí Minh, Đường sắt, Hàng Hải, Quản lý các dự án đường thủy;
- Các Tổng công ty: VEC; CIPM, ACV;
- Trung tâm CNTT Bộ GTVT;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông;
- Lưu VT, CQLXD(20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

PHỤ LỤC 1

KẾT QUẢ XẾP HẠNG NĂNG LỰC CỦA CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN THIẾT KẾ 2015
(Kèm theo Quyết định số 1352/QĐ-BGTVT ngày 29/4/2016 của Bộ GTVT)

TT

TÊN CÁC T CHC TƯ VẤN

ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

I

LĨNH VỰC ĐƯỜNG B

 

 

TOP 10

 

1

Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI)

2488

2

Công ty CP Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (TEDI South)

2206

3

Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO - TEDI)

2080

4

Công Ty CP Tư vấn Thiết kế cầu lớn - Hầm (BRITEC-TEDI)

1777

5

Công ty TNHH MTV Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng (Tư vấn Trường Sơn)

1456

6

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 - TEDI)

1359

7

Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 - CIENCO 1

1343

8

Công ty CP Tư vấn đường cao tốc Việt Nam

1310

9

Công ty CP TVTK Giao thông vận tải 4 (TEDCO4 - TEDI)

1199

10

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 5 (TECCO5 - TEDI)

1145

 

TOP 20

 

11

Công ty CP Tư vấn xây dựng 533

1123

12

Công ty CP Tư vấn thiết kế cầu đường (RECO-TEDI)

1116

13

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải (TRICC)

1051

14

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

1033

15

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế B.R

1020

16

Công ty CP Tư vấn 6 (trước là Công ty CP Tư vấn 497)

895

17

Công ty CP Tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội

875

18

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình 625

846

19

Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng giao thông 5 (trước là Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng Bắc Miền Trung)

817

20

Công ty CP Thiết kế và xây dựng NaNo

780

 

TOP 50

 

21

Công ty CP Tư vấn thiết kế Xây dựng giao thông công chính Đà Nng - TCD

767

22

Công ty CP Tư vấn Xây dựng giao thông 8

748

23

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại học Giao thông Vận tải (Trước đây là Công ty Tư vấn Triển khai Công nghệ và Xây dựng Giao thông)

738

24

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Nam - Vinacico

722

25

Công ty CP Đầu tư và Tư vấn xây dựng 575

719

26

Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông Thừa Thiên - Huế

715

27

Công ty CP Xây dựng VNC

709

28

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai

708

29

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Vinaco

703

30

Công ty CP Tư vấn xây dựng Thành Công

669

31

Công ty CP Tư vấn T27

666

32

Công ty CP Tư vấn và xây dựng Tân Phong

658

33

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Nghiệp

646

34

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Trường Sơn

643

35

Công ty CP Tư vấn quốc tế giao thông vận tải (TECICO/TEDI)

640

36

Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Trị

629

37

Công ty CP Tư vấn đầu tư giao thông Sơn La

626

38

Tổng công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Thanh Hóa (TTCC)

617

39

Công ty CP Tấn Phát

615

40

Công ty CP Đầu tư xây dựng Đường Việt

603

41

Công ty TNHH Đầu tư VTCO

601

42

Trung tâm Tư vấn đầu tư phát triển giao thông vận tải - Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải

589

43

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 (trước là Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 5)

585

44

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Kon Tum

578

45

Công ty CP Tư vấn Phú Thái

577

46

Công ty CP Tư vấn ĐTXD giao thông tỉnh BR - VT (TDC)

573

47

Công ty CP Nadeco

572

48

Công ty Tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương (APECO)

569

49

Công ty CP Thiết kế Xây dựng Giao thông 123

568

50

Công ty CP Tư vấn Xây dựng giao thông Lạng Sơn

566

 

TOP 100

 

51

Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định

563

52

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ

557

53

Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 2 - Cục QL Đường bộ 2 (trước là Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 4 - Khu QLĐB 4)

530

54

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Lào Cai

513

55

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình Thiên Phúc

502

56

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Khánh Hòa

496

57

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Cửa Đông, tỉnh Lạng Sơn

480

58

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Quảng Bình

469

59

Công ty TNHH Giao thông vận tải

467

60

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Yên Bái

454

61

Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Quảng Ngãi

453

62

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Công chính Hải Phòng

452

63

Công ty CP TVTK Kiểm định và Địa kỹ thuật (GIC-TBDI)

449

64

Công ty TNHH Thế Giới Kỹ Thuật

440

65

Công ty CP Tư vấn xây dựng Đăk Lăk

436

66

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Thăng Long (trước là Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Thăng Long)

431

67

Công ty CP Tư vấn giao thông Vĩnh Phúc

422

68

Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình Giao thông (TRANSINCO)

421

69

Công ty CP Tư vấn thiết kế và Xây dựng giao thông 4

419

70

Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội

400

71

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt

387

72

Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 4 (Trưc là Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 7) - Cục QL Đường bộ IV

379

73

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương

377

74

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng cầu đường Kon Tum

376

75

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nhật Nguyệt

367

76

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình Giao thông 7

360

77

Công ty CP Tư Vấn Đầu tư XD Và Chuyển Giao Công Nghệ B&R

350

78

Công ty CP tư vấn Xây Dựng Giao thông tỉnh Điện Biên

342

79

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng địa ốc Nam Tiến

331

80

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Miền Nam (Minaco)

318

81

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 1 - Cục QLĐB 1

314

82

Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Nam

313

83

Công ty CP Tư vấn và đầu tư xây dựng ECC

301

84

Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nng

296

85

Công ty CP Tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà

285

86

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng P-T

284

87

Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO

282

88

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Hà

258

89

Công ty CP tư vấn giao thông công chánh (Tp. Hồ Chí Minh)

257

90

Công ty CP Tư vấn xây dựng và Phát triển hạ tầng Hà Nội

256

91

Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Phát triển công nghệ

255

92

Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn xây dựng cầu đường Sơn La

253

93

Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng CCS

252

94

Công ty CP tư vấn xây dựng Phúc Thành

251

95

Công ty Tư vấn xây dựng Nhơn Phú

238

96

Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Giao thông thủy (TEDI WECCO)

231

97

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại VIPO

229

98

Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Quốc tế Việt Nam

227

99

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Việt

218

100

Công ty CP Tư vấn Kỹ thuật và Công nghệ Thạch Đỉnh (K.Stone)

216

 

NHÓM CÒN LẠI

 

101

Công ty CP Tư vấn, Xây dựng, Thí nghiệm Công Trình Sáu bảy Chín

209

102

Trung tâm Tư vấn xây dựng giao thông Phú Thọ

198

103

Công ty CP Tư vấn xây dựng và kiểm định chất lượng công trình Tín Nghĩa

195

104

Công ty CP Tư vn và Xây dựng Hải Đăng

182

105

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và xây dựng Nguyên Tâm

175

106

Công ty CP tư vấn công nghệ Quốc Tế

166

107

Công ty CP tư vấn Đầu tư và Xây dựng BRC

164

108

Công ty TNHH Tư vấn KHKT cầu đường Quảng Trị

162

109

Công ty CP tư vấn xây dựng đất Cảng

158

110

Công ty TNHH Kỹ thuật Thuận Việt

142

111

Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại Thống Nhất

139

112

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Quang Trung

135

113

Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng An Lạc Việt

117

114

Công ty TNHH Khảo sát thiết kế công trình giao thông (KTS)

107

115

Trung tâm tư vấn khoa học kỹ thuật và công nghệ giao thông Đồng Tháp

58

 

Công ty CP Tư vấn An Nguyên

Chỉ nộp file, không có hồ sơ in

 

Công ty CP Tư vấn xây dựng Bắc Kạn

Hồ sơ nộp muộn. Kê khai sai biểu mẫu

 

Chi nhánh Tổng công ty xây dựng CTGT 4 - CTCP - Trung tâm dự án

Hồ sơ nộp muộn. Kê khai sai biểu mẫu

 

Trung tâm Tư vấn Thẩm tra công trình giao thông (tỉnh Đồng Nai)

Hồ sơ nộp muộn. Chỉ nộp file, không có hồ sơ in

 

Công ty TNHH Tổng hợp Kỹ thuật Hưng Thụy

Hồ sơ nộp muộn. Chỉ nộp file, không có hồ sơ in

II

LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

 

1

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT (Tricc)

1625

2

Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI)

1147

3

Công ty CP TVTK GTVT phía Nam (TEDIS)

925

4

Công ty CP tư vấn xây dựng công trình giao thông 2

531

5

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt

472

6

Công ty CP Tư vấn thiết kế cầu Đường (RECO-TEDI)

410

7

Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật

391

8

Công ty TNHH KSTK công trình giao thông (KTS)

109

 

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

Hồ sơ không kê khai dự án nào hoàn thành trong 3 năm gn đây

 

Công ty CP TVTK Kiểm định và Địa kỹ thuật (GIC-TEDI)

Hồ sơ không kê khai dự án nào hoàn thành trong 3 năm gần đây

III

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA - HÀNG HẢI

 

1

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast)

2654

2

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB)

2159

3

Công ty CP TVXD Cảng - Đường thủy /TEDI

1147

4

Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI)

909

5

Công ty CP TVTK GTVT phía Nam (TEDIS)

845

6

Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Giao thông thủy (TEDI WECCO)

492

7

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Nghiệp

388

8

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại VIPO

329

9

Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật

312

10

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

230

 

Công ty CP TVTK Kiểm định và Địa kỹ thuật (GIC-TEDI)

Dự án kê khai không thuộc lĩnh vực Đường thủy nội địa - Hàng hi

IV

LĨNH VỰC ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

 

1

Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC

1402

2

Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ hàng không

716

 

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

Hồ sơ không kê khai dự án nào hoàn thành trong 3 năm gần đây

 

PHỤ LỤC 2

KẾT QUẢ XẾP HẠNG NĂNG LỰC CỦA CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN GIÁM SÁT 2015
(Kèm theo Quyết định số 1352/QĐ-BGTVT ngày 29/4/2016 của Bộ GTVT)

TT

TÊN CÁC TCHỨC TƯ VẤN

ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

I

LĨNH VỰC ĐƯỜNG B

 

 

TOP 10

 

1

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

4463

2

Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long

3554

3

Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI)

2354

4

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 -TEDI)

2232

5

Công ty CP Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (TEDI South)

1318

6

Công ty CP Tư vấn Thiết kế cầu lớn - Hầm (BRITEC-TEDI)

1301

7

Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông Miền Bắc

1194

8

Công ty Tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương (APECO)

1078

9

Công ty CP Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải 4 (TEDCO4 -TEDI)

986

10

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình 625

902

 

TOP 20

 

11

Công ty CP Tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1 - CIENCO 1

865

12

Công ty CP Tư vấn đường cao tốc Việt Nam

827

13

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO -TEDI)

712

14

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 (trước là Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 5)

691

15

Công ty CP tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ Phương Đông

660

16

Công ty CP Tư vn xây dựng công trình Thăng Long (trước là Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Thăng Long)

643

17

Công ty CP Xây dựng VNC

617

18

Công ty CP Tư vấn xây dựng 533

610

19

Công ty TNHH MTV Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng (Tư vấn Trường Sơn)

608

20

Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - Coninco

519

 

TOP 50

 

21

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 5 (TECCO5-TEDI)

484

22

Công ty CP Tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà

473

23

Công ty CP Tư vấn T27

468

24

Công ty CP Tư vấn & Đầu tư 568

452

25

Trung tâm Tư vấn và Giám sát xây dựng công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc

450

26

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông 8

430

27

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Việt

414

28

Công ty CP Tư vấn & XD Thành Đạt

413

29

Công ty CP Tư vấn 6 (trước là Công ty CP Tư vấn 497)

401

30

Công ty CP Tư vấn Asico Việt Nam

384

31

Công ty CP Đầu tư xây dựng Đường Việt

381

32

Ban Quản lý dự án 4

380

33

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai

371

34

Trung tâm TVGS CTGT - Sở GTVT Hòa Bình

369

35

Công ty CP Tư vấn Quốc tế giao thông vận tải (TECICO/TEDI)

367

36

Công ty CP Tư vn thiết kế Xây dựng giao thông công chính Đà Nng - TCD

361

37

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 1 - Cục QLĐB 1

351

38

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng cầu đường Kon Tum

348

39

Viện Công nghệ Xây dựng cầu đường Phía Nam (Vibrobis)

338

40

Công ty CP Tư vấn công nghiệp Bình Minh

336

41

Công ty CP Tư vấn Kỹ thuật và Công nghệ Thạch Đỉnh (K.Stone)

334

42

Công ty CP Tư vấn Xây dựng giao thông Vinaco

325

43

Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 4 (Trước là Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 7) - Cục QL Đưng bộ IV

319

44

Ban Đầu tư và xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế

311

45

Công ty CP Tư vấn Phú Thái

302

46

Công ty CP tư vấn và đầu tư phát triển hạ tầng Nghệ An

301

47

Công ty CP Tư vấn xây dựng Đăk Lăk

292

48

Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định

291

49

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và thương mại Phú Thịnh

278

50

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Công chính Hải Phòng

277

 

TOP 100

 

51

Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương

276

52

Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội

276

53

Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 - CIENCO 1

275

54

Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình giao thông - Sở GTVT Long An

271

55

Trung tâm tư vấn kỹ thuật giao thông Hà Tĩnh - Sở GTVT Hà Tĩnh

266

56

Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng ECC

261

57

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Kon Tum

261

58

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn

253

59

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Khánh Hòa

252

60

Công ty CP Tư vấn thiết kế và Xây dựng giao thông 4

248

61

Công ty CP Tư vấn xây dựng và Đầu tư Quảng Ngãi

244

62

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nhật Nguyệt

244

63

Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Nam

243

64

Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật

242

65

Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Trị

213

66

Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội

212

67

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Cửa Đông, tỉnh Lạng Sơn

204

68

Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 2 - Cục QL Đường bộ 2 (trước là Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 4 - Khu QLĐB 4)

201

69

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại học Giao thông Vận tải (Trước đây là Công ty Tư vấn Triển khai Công nghệ và Xây dựng Giao thông)

199

70

Công ty CP tư vấn xây dựng Thành Công

196

71

Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Giao thông thủy (TEDI WECCO)

194

72

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình Thiên Phúc

191

73

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Nam - Vinacico

188

74

Công ty CP Tư vấn thiết kế cầu đường (RECO-TEDI)

187

75

Công ty CP Tư vấn đầu tư giao thông Sơn La

187

76

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Yên Bái

186

77

Công ty CP Kỹ thuật DDA

180

78

Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO

175

79

Công ty TNHH một thành viên tư vấn xây dựng cầu đường Sơn La

173

80

Công ty CP tư vấn thiết kế giao thông Thừa Thiên Huế

170

81

Công ty TNHH tư vấn xây dựng P-T

166

82

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ

160

83

Công ty CP tư vấn Trường Phát

157

84

Công ty CP Tư vấn giao thông Vĩnh Phúc

146

85

Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Quốc tế Việt Nam

142

86

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng địa ốc Nam Tiến

135

87

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Quang Trung

130

88

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình Giao thông 7

127

89

Công ty CP tư vấn Đầu tư và Xây dựng BRC

125

90

Công ty CP Tư vấn ĐTXD và Chuyển giao công nghệ B&R

124

91

Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Điện Biên

124

92

Công ty CP tư vấn công nghệ Quốc Tế

111

93

Công ty CP tư vấn xây dựng Phúc Thành

107

94

Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng CCS

106

95

Công ty CP Tư vấn xây dựng và Kiểm định chất lượng công trình Tín Nghĩa

89

96

Trung tâm Tư vấn xây dựng giao thông Phú Thọ

88

97

Công ty CP tư vấn xây dựng Bách Tiến

87

98

Công ty CP Tư vấn Đầu tư- và xây dựng Nguyên Tâm

75

99

Công ty TNHH Tư vấn KHKT cầu đường Quảng Trị

61

100

Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Phát triển công nghệ

57

 

NHÓM CÒN LẠI

 

 

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Lào Cai

Hồ sơ không kê khai dự án nào hoàn thành trong 3 năm gần đây

 

Công ty CP tư vấn xây dựng đất Cng

Hồ sơ không kê khai dự án nào hoàn thành trong 3 năm gần đây

 

Công ty CP tư vấn giao thông công chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Các dự án tự kê khai thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

 

Công ty CP tư vấn An Nguyên

Chỉ nộp file mềm, không có hồ sơ in

 

Trung tâm Tư vấn Thẩm tra công trình giao thông (tnh Đồng Nai)

Hồ sơ nộp muộn. Chỉ nộp file, không có hồ sơ in

 

Công ty CP Tư vấn xây dựng Bắc Kạn

Hồ sơ nộp muộn. Kê khai sai biểu mẫu

 

Công ty TNHH Tổng hp Kỹ thuật Hưng Thụy

Hồ sơ nộp muộn. Kê khai sai biểu mẫu

II

LĨNH VỰC ĐƯỜNG ST

 

1

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT (TRICC)

920

2

Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI)

560

3

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt

398

4

Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long

307

 

Công ty CP Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (TEDIS)

Các dự án tự kê khai là các dự án chưa đưc đưa vào sử dụng, khai thác

 

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

Các dự án tự kê khai là các dự án chưa được đưa vào sử dụng, khai thác

III

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA - HÀNG HẢI

 

1

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast)

930

2

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB)

436

3

Công ty CP Tư vấn xây dng Cảng - Đường thủy/TEDI

350

4

Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Giao thông thủy (TEDI WECCO)

239

5

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại VIPO

228

6

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

140

 

Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI)

Hồ không kê khai dự án nào hoàn thành trong 3 năm gần đây

IV

LĨNH VỰC ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

 

1

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

2846

2

Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - Coninco

568

3

Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Hàng không (A.E.C.,JSC)

351

 

PHỤ LỤC 3

KẾT QUẢ XẾP HẠNG NĂNG LỰC CỦA CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH 2015
(Kèm theo Quyết định số
1352/QĐ-BGTVT ngày 29/4/2016 của Bộ GTVT)

TT

TÊN CÁC TCHỨC TƯ VẤN

ĐIM ĐÁNH GIÁ

I

LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

 

 

TOP 10

 

1

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

2118

2

Công ty CP tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2-TEDI)

1821

3

Công ty CP Xây dựng VNC

711

4

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 (trước là Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 5)

704

5

Công ty CP Tư vấn xây dựng 533

583

6

Công ty TNHH Giao thông vận tải

573

7

Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - Coninco

527

8

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ

469

9

Công ty CP TVTK Kiểm định và Địa kỹ thuật (GIC TEDI)

422

10

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại học Giao thông Vận tải (Trước đây là Công ty Tư vấn Triển khai Công nghệ và Xây dựng Giao thông)

398

 

TOP 20

 

11

Công ty CP Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải 4 (TEDCO4 -TEDI)

371

12

Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình Giao thông (Transinco)

319

13

Công ty TNHH Thế gii Kỹ thuật

291

14

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 5 (TECCO5)

268

15

Công ty TNHH Tư vấn công nghệ thiết bị và Kiểm định xây dựng

257

16

Công ty CP Đầu tư xây dựng Đường Việt

244

17

Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 2 - Cục QL Đường bộ 2 (trưc là Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 4 - Khu QLĐB 4)

238

18

Công ty CP Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (TEDI South)

226

19

Công ty CP Tư vấn xây dựng và Kiểm định chất lượng công trình Tín Nghĩa

175

20

Công ty CP UTC2

162

 

TOP 50

 

21

Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 4 (Trước là Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 7) - Cục QL Đường bộ IV

150

22

Công ty CP công nghệ và xây dựng Vạn Thành

126

23

Công ty GP LAS92

118

24

Công ty TNHH KSTK công trình giao thông (KTS)

66

 

NHÓM CÒN LẠI

 

 

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai

Hồ sơ không kê khai dự án nào hoàn thành trong 3 năm gần đây

 

Trung tâm Tư vấn Thẩm tra công trình giao thông (tỉnh Đồng Nai)

Hồ sơ nộp muộn. Chỉ nộp file, không có hồ sơ in

 

Trung tâm Khoa học công nghệ GTVT - Trường ĐH GTVT

Hồ sơ nộp muộn.

II

LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

 

1

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ

264

2

Công ty TNHH KSTK công trình giao thông (KTS)

65

 

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

Hồ sơ không kê khai dự án nào hoàn thành trong 3 năm gần đây

 

Công ty TNHH Thế gii Kỹ thuật

Các dự án kê khai không thuộc phạm vi Tư vấn kiểm định

III

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA - HÀNG HẢI

 

1

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast)

746

2

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB)

649

3

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

214

IV

LĨNH VỰC ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

 

1

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

862

2

Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - Coninco

685

 

PHỤ LỤC 4

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN 2015
(Kèm theo Quyết định số 1352/QĐ-BGTVT ngày 29/4/2016 của Bộ GTVT)

A. CÁC TCHỨC TƯ VẤN THIẾT K

TT

TÊN CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN

I

LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

I.1

ĐÁP ỨNG VƯỢT YÊU CẦU

1

Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI)

2

Công ty CP Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (TEDI South)

3

Công ty TNHH MTV Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng (Tư vấn Trường Sơn)

4

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 - TEDI)

5

Công ty CP TVTK Giao thông vận tải 4 (TEDCO4 - TEDI)

6

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

7

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế B.R

8

Công ty CP Tư vấn thiết kế Xây dựng giao thông công chính Đà Nng - TCD

9

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Vinaco

I.2

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU

1

Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 - CIENCO 1

2

Công ty CP Tư vấn đường cao tốc Việt Nam

3

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 5 (TECCO5 - TEDI)

4

Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO - TEDI)

5

Công Ty CP Tư vấn Thiết kế cầu lớn - Hầm (BRITEC-TEDI)

6

Công ty CP Tư vấn xây dựng 533

7

Công ty CP Tư vấn thiết kế cầu đường (RECO-TEDI)

8

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải (TRICC)

9

Công ty CP Tư vấn 6 (trước là Công ty CP Tư vấn 497)

10

Công ty CP Tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội

11

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình 625

12

Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng giao thông 5 (trước là Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng Bắc Miền Trung)

13

Công ty CP Thiết kế và xây dựng NaNo

14

Công ty CP Tư vấn Xây dựng giao thông 8

15

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại học Giao thông Vận tải (Trước đây là Công ty Tư vấn Triển khai Công nghệ và Xây dựng Giao thông)

16

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Nam - Vinacico

17

Công ty CP Đầu tư và Tư vấn xây dựng 575

18

Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông Thừa Thiên - Huế

19

Công ty CP Xây dựng VNC

20

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai

21

Công ty CP Tư vấn xây dựng Thành Công

22

Công ty CP Tư vấn T27

23

Công ty CP Tư vấn và xây dựng Tân Phong

24

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Nghiệp

25

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Trường Sơn

26

Công ty CP Tư vấn quốc tế giao thông vận tải (TECICO/TEDI)

27

Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Trị

28

Công ty CP Tư vấn đầu tư giao thông Sơn La

29

Tổng công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Thanh Hóa (TTCC)

30

Công ty CP Tấn Phát

31

Công ty CP Đầu tư xây dựng Đường Việt

32

Công ty TNHH Đầu tư VTCO

33

Trung tâm Tư vn đu tư phát triển giao thông vận tải - Viện Chiến lưc và Phát triển giao thông vận tải

34

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 (trưc là Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 5)

35

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Kon Tum

36

Công ty CP Tư vấn Phú Thái

37

Công ty CP Tư vấn ĐTXD giao thông tnh BR -VT (TDC)

38

Công ty CP Nadeco

39

Công ty Tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương (APECO)

40

Công ty CP Thiết kế Xây dựng Giao thông 123

41

Công ty CP Tư vấn Xây dựng giao thông Lạng Sơn

42

Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định

43

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ

44

Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 2 - Cục QL Đưng bộ 2 (trước là Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 4 - Khu QLĐB 4)

45

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Lào Cai

46

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình Thiên Phúc

47

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Khánh Hòa

48

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Cửa Đông, tỉnh Lạng Sơn

49

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Quảng Bình

50

Công ty TNHH Giao thông vận tải

51

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Yên Bái

52

Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Quảng Ngãi

53

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Công chính Hải Phòng

54

Công ty CP TVTK Kiểm định và Địa kỹ thuật (GIC-TEDI)

55

Công ty TNHH Thế Giới Kỹ Thuật

56

Công ty CP Tư vấn xây dựng Đăk Lăk

57

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Thăng Long (trước là Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Thăng Long)

58

Công ty CP Tư vấn giao thông Vĩnh Phúc

59

Công ty CP Tư vấn đu tư và Xây dựng công trình Giao thông (TRANSINCO)

60

Công ty CP Tư vấn thiết kế và Xây dựng giao thông 4

61

Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội

62

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt

63

Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 4 (Trước là Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 7) - Cục QL Đường bộ IV

64

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương

65

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng cầu đường Kon Tum

66

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nhật Nguyệt

67

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình Giao thông 7

68

Công ty CP Tư Vấn Đầu tư XD Và Chuyển Giao Công Nghệ B&R

69

Công ty CP tư vấn Xây Dựng Giao thông tỉnh Điện Biên

70

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng địa ốc Nam Tiến

71

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Miền Nam (Minaco)

72

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 1 - Cục QLĐB 1

73

Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Nam

74

Công ty CP Tư vấn và đầu tư xây dựng ECC

75

Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nng

76

Công ty CP Tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà

77

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng P-T

78

Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO

79

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Hà

80

Công ty CP tư vấn giao thông công chánh (Tp. Hồ Chí Minh)

81

Công ty CP Tư vấn xây dựng và Phát triển hạ tầng Hà Nội

82

Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Phát triển công nghệ

83

Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn xây dựng cầu đường Sơn La

84

Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng CCS

85

Công ty CP tư vấn xây dựng Phúc Thành

86

Công ty Tư vấn xây dựng Nhơn Phú

87

Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Giao thông thủy (TEDI WECCO)

88

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại VIPO

89

Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Quốc tế Việt Nam

90

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Việt

91

Công ty CP Tư vấn Kỹ thuật và Công nghệ Thạch Đỉnh (K.Stone)

92

Công ty CP Tư vấn, Xây dựng, Thí nghiệm Công Trình Sáu bảy Chín

93

Trung tâm Tư vấn xây dựng giao thông Phú Thọ

94

Công ty CP Tư vấn xây dựng và kiểm định chất lượng công trình Tín Nghĩa

95

Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Hải Đăng

96

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và xây dựng Nguyên Tâm

97

Công ty CP tư vấn công nghệ Quốc Tế

98

Công ty CP tư vấn Đầu tư và Xây dựng BRC

99

Công ty TNHH Tư vấn KHKT cầu đường Quảng Trị

100

Công ty CP tư vấn xây dựng đất Cảng

101

Công ty TNHH Kỹ thuật Thuận Việt

102

Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại Thống Nhất

103

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Quang Trung

104

Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng An Lạc Việt

105

Công ty TNHH Khảo sát thiết kế công trình giao thông (KTS)

106

Trung tâm tư vấn khoa học kỹ thuật và công nghệ giao thông Đồng Tháp

II

LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

 

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU

1

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT (Tricc)

2

Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI)

3

Công ty CP TVTK GTVT phía Nam (TEDIS)

4

Công ty CP tư vấn xây dựng công trình giao thông 2

5

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt

6

Công ty CP Tư vấn thiết kế cầu Đường (RECO-TEDI)

7

Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật

8

Công ty TNHH KSTK công trình giao thông (KTS)

III

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA - HÀNG HẢI

III.1

ĐÁP ỨNG VƯỢT YÊU CẦU

1

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast)

2

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB)

III.2

ĐÁP NG YÊU CU

1

Công ty CP TVXD Cảng - Đường thủy /TEDI

2

Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI)

3

Công ty CP TVTK GTVT phía Nam (TEDIS)

4

Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Giao thông thủy (TEDI WECCO)

5

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Nghiệp

6

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại VIPO

7

Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật

8

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

IV

LĨNH VỰC ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

 

“ĐÁP ỨNG YỀU CẦU”

1

Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC

2

Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ hàng không

B. CÁC TCHỨC TƯ VẤN GIÁM SÁT

TT

TÊN CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN

I

LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

I.1

“ĐÁP ỨNG VƯỢT YÊU CẦU”

1

Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI)

2

Công ty CP Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải 4 (TEDCO4 -TEDI)

3

Công ty CP Tư vấn đường cao tốc Việt Nam

4

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 (trước là Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 5)

5

Công ty CP tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ Phương Đông

6

Công ty CP Tư vấn thiết kế Xây dựng giao thông công chính Đà Nng - TCD

7

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng cầu đường Kon Tum

I.2

“ĐÁP ỨNG YÊU CẦU”

1

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

2

Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long

3

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 -TEDI)

4

Công ty CP Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (TEDI South)

5

Công ty CP Tư vấn Thiết kế cầu lớn - Hầm (BRITEC-TEDI)

6

Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông Miền Bắc

7

Công ty Tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương (APECO)

8

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình 625

9

Công ty CP Tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1 - CIENCO 1

10

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO -TEDI)

11

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Thăng Long (trước là Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Thăng Long)

12

Công ty CP Xây dựng VNC

13

Công ty CP Tư vấn xây dựng 533

14

Công ty TNHH MTV Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng (Tư vấn Trường Sơn)

15

Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - Coninco

16

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 5 (TECCO5-TEDI)

17

Công ty CP Tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà

18

Công ty CP Tư vấn T27

19

Công ty CP Tư vấn & Đầu tư 568

20

Trung tâm Tư vấn và Giám sát xây dựng công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc

21

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông 8

22

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Việt

23

Công ty CP Tư vấn & XD Thành Đạt

24

Công ty CP Tư vấn 6 (trước là Công ty CP Tư vấn 497)

25

Công ty CP Tư vấn Asico Việt Nam

26

Công ty CP Đầu tư xây dựng Đường Việt

27

Ban Quản lý dự án 4

28

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai

29

Trung tâm TVGS CTGT - Sở GTVT Hòa Bình

30

Công ty CP Tư vấn Quốc tế giao thông vận tải (TECICO/TEDI)

31

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 1 - Cục QLĐB 1

32

Viện Công nghệ Xây dựng cầu đường Phía Nam (Vibrobis)

33

Công ty CP Tư vấn công nghiệp Bình Minh

34

Công ty CP Tư vấn Kỹ thuật và Công nghệ Thạch Đỉnh (K.stone)

35

Công ty CP Tư vấn Xây dựng giao thông Vinaco

36

Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 4 (Trước là Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 7) - Cục QL Đường bộ IV

37

Ban Đầu tư và xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế

38

Công ty CP Tư vấn Phú Thái

39

Công ty CP tư vấn và đầu tư phát triển hạ tầng Nghệ An

40

Công ty CP Tư vấn xây dựng Đăk Lăk

41

Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định

42

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và thương mại Phú Thịnh

43

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Công chính Hải Phòng

44

Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương

45

Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội

46

Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 - CIENCO 1

47

Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình giao thông - Sở GTVT Long An

48

Trung tâm tư vấn kỹ thuật giao thông Hà Tĩnh - Sở GTVT Hà Tĩnh

49

Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng ECC

50

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Kon Tum

51

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn

52

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Khánh Hòa

53

Công ty CP Tư vấn thiết kế và Xây dựng giao thông 4

54

Công ty CP Tư vấn xây dựng và Đầu tư Quảng Ngãi

55

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nhật Nguyệt

56

Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Nam

57

Công ty TNHH Thế gii Kỹ thuật

58

Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Trị

59

Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội

60

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Cửa Đông, tỉnh Lạng Sơn

61

Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 2 - Cục QL Đường bộ 2 (trước là Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 4 - Khu QLĐB 4)

62

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại học Giao thông Vận tải (Trước đây là Công ty Tư vấn Triển khai Công nghệ và Xây dựng Giao thông)

63

Công ty CP tư vấn xây dựng Thành Công

64

Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Giao thông thủy (TEDI WECCO)

65

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình Thiên Phúc

66

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Nam - Vinacico

67

Công ty CP Tư vấn thiết kế cầu đường (RECO-TEDI)

68

Công ty CP Tư vấn đầu tư giao thông Sơn La

69

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Yên Bái

70

Công ty CP Kỹ thuật DDA

71

Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO

72

Công ty TNHH một thành viên tư vấn xây dựng cầu đường Sơn La

73

Công ty CP tư vấn thiết kế giao thông Thừa Thiên Huế

74

Công ty TNHH tư vấn xây dựng P-T

75

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ

76

Công ty CP tư vấn Trường Phát

77

Công ty CP Tư vấn giao thông Vĩnh Phúc

78

Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Quốc tế Việt Nam

79

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng địa ốc Nam Tiến

80

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Quang Trung

81

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình Giao thông 7

82

Công ty CP tư vấn Đầu tư và Xây dựng BRC

83

Công ty CP Tư vấn ĐTXD và Chuyển giao công nghệ B&R

84

Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Điện Biên

85

Công ty CP tư vấn công nghệ Quốc Tế

86

Công ty CP tư vấn xây dựng Phúc Thành

87

Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng CCS

88

Công ty CP Tư vấn xây dựng và Kiểm định chất lượng công trình Tín Nghĩa

89

Trung tâm Tư vấn xây dựng giao thông Phú Thọ

90

Công ty CP tư vấn xây dựng Bách Tiến

91

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và xây dựng Nguyên Tâm

92

Công ty TNHH Tư vấn KHKT Cầu đường Quảng Trị

93

Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Phát triển công nghệ

II

LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

 

“ĐÁP ỨNG YÊU CẦU”

1

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT (TRICC)

2

Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI)

3

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt

4

Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long

III

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA - HÀNG HẢI

 

“ĐÁP ỨNG YÊU CẦU”

1

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast)

2

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB)

3

Công ty CP Tư vấn xây dựng Cảng - Đường thủy/TEDI

4

Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Giao thông thy (TEDI WECCO)

5

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại VIPO

6

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

IV

LĨNH VỰC ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

 

“ĐÁP NG YÊU CẦU”

1

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

2

Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - Coninco

3

Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Hàng không (A.E.C.,JSC)

C. CÁC TCHỨC TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH

TT

TÊN CÁC TCHỨC TƯ VẤN

I

LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

 

“ĐÁP ỨNG YÊU CẦU”

1

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

2

Công ty CP tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2-TEDI)

3

Công ty CP Xây dựng VNC

4

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 (trước là Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 5)

5

Công ty CP Tư vấn xây dựng 533

6

Công ty TNHH Giao thông vận ti

7

Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - Coninco

8

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ

9

Công ty CP TVTK Kiểm định và Địa kỹ thuật (GIC-TEDI)

10

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại học Giao thông Vận tải (Trước đây là Công ty Tư vấn Triển khai Công nghệ và Xây dựng Giao thông)

11

Công ty CP Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải 4 (TEDCO4 -TEDI)

12

Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình Giao thông (Transinco)

13

Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật

14

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 5 (TECCO5)

15

Công ty TNHH Tư vấn công nghệ thiết bị và Kiểm định xây dựng

16

Công ty CP Đầu tư xây dựng Đường Việt

17

Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 2 - Cục QL Đường bộ 2 (trước là Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 4 - Khu QLĐB 4)

18

Công ty CP Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (TEDI South)

19

Công ty CP Tư vấn xây dựng và Kiểm định chất lượng công trình Tín Nghĩa

20

Công ty CP UTC2

21

Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 4 (Trước là Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 7) - Cục QL Đường bộ IV

22

Công ty CP công nghệ và xây dựng Vạn Thành

23

Công ty CP LAS92

24

Công ty TNHH KSTK công trình giao thông (KTS)

II

LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

 

“ĐÁP ỨNG YÊU CU”

1

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ

2

Công ty TNHH KSTK công trình giao thông (KTS)

III

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA - HÀNG HẢI

 

“ĐÁP ỨNG YÊU CU”

1

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast)

2

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB)

3

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

IV

LĨNH VỰC ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

 

“ĐÁP ỨNG YÊU CẦU”

1

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

2

Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - Coninco

Ghi chú:

- Kết quả thực hiện các tổ chức Tư vấn “Đáp ứng vượt yêu cầu”, “Đáp ứng yêu cầuđược xếp thứ tự theo số điểm đánh giá của các tổ chức Tư vấn từ nhiều đến ít.

 


PHỤ LỤC 5

THÔNG TIN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MỘT SỐ TƯ VẤN
(Kèm theo Quyết định số
1352/QĐ-BGTVT ngày 29/4/2016 của Bộ GTVT)

A. Phần kê khai thông tin chất lượng dịch vụ Tư vấn

TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Nhà thầu tư vấn

Năm

Thông tin dịch vụ TVTK thc hin

Thông tin dịch vụ TVGS thực hiện

Thông tin bổ sung về chất lượng dịch vụ

Lập quy hoạch

Lập dự án

TKKT, BVTC (nếu TK 2 bước)

BVTC (nếu TK 3 bước)

Liên danh, thầu phụ

Quan trọng quốc gia hoặc công trình cấp đặc biệt

Nhóm A hoặc có Công trình cấp I

Nhóm B hoặc có Công trình cấp II

Nhóm B hoặc có Công trình cấp III

Nhóm C hoặc có Công trình cấp IV trở xuống

Liên danh, thầu phụ

Tỷ trọng gói thầu xây lắp được TVGS trong dự án

Ứng dụng công nghệ mới, giải pháp kỹ thuật, sáng kiến có hiệu quả thiết thực

Được Bộ hoặc cấp tương đương trở lên khen thưởng

Bị khiển trách, phê bình bằng văn bản

Bị cảnh cáo

Bị phạt hợp đồng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

I

TƯ VẤN THIT K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án ĐTXD tuyến tránh Huế, tnh Tha Thiên Huế

Tổng cục ĐBVN

Công Ty CP TVTK Đường bộ (HECO-TEDI)

2013

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

2

Dự án Đầu tư xây dựng cầu Sài Gòn 2

Công ty CP ĐTXD cầu Sài Gòn 2

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế B.R

2013

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

3

Dự án cứu hộ, cu nạn, tránh lũ Tuy An - Sơn Hòa, tnh Phú Yên (ĐT643)

S GTVT Phú Yên

Công ty CP Tư vấn xây dựng CTGT 2 (TECCO 2)

2014

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

4

Dự án Xây dựng QL3 mới, đoạn Hà Nội-Thái Nguyên

Ban QLDA2

Tng công ty TVTK GTVT -CTCP

2014

 

 

v

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

5

Dự án Xây dựng QL3 mới, đoạn Hà Nội-Thái Nguyên

Ban QLDA2

Viện Cầu và kết cu Nhật Bn

2014

 

 

v

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

6

Dự án Xây dựng QL3 mới, đoạn Hà Nội-Thái Nguyên

Ban QLDA2

Nippon Koei

2014

 

 

v

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

7

Đường Tuần tra Biên giới

Ban QLDA 47

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Giao thông Công chính Đà Nng

2014

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

8

Dự án thành phần 1: Dự án đu tư xây dựng cầu C Chiên QL60 tnh Bến Tre và Trà Vinh theo hình thức hợp đồng BOT

Ban QLDA7

Tng công ty TVTK GTVT (TEDI)

2015

 

 

v

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

9

Dự án thành phần 2 - Dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên, QL60, tnh Bến Tre và tnh Trà Vinh

Ban QLDA7

Tng công ty TVTK GTVT (TEDI)

2015

 

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

10

DA XDCT mrộng QL1 đoạn Km649+700- Km657+025,89; Km663+900-Km671+228,94; Km672,54-Km717+100 thuộc địa phận tnh Quảng Bình

Ban QLDA khu vực chuyên ngành GTVT Quảng Bình

Tng công ty TVTK GTVT (TEDI)

2015

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

11

DA ĐTXD công trình QL1 đoạn qua Km672+600-Km704+900 thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình

Công ty CP tập đoàn Trường Thịnh

Tng công ty TVTK GTVT (TEDI)

2015

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

12

DA đầu tư cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Km1027- Km 1063+877 và Km 1092+577-Km 1125+00 tnh Qung Ngãi

Sở GTVT Qung Ngãi

Tng công ty TVTK GTVT (TEDI)

2015

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

13

DA ĐTXD công trình mở rộng QL1 đoạn từ KM1265+00-Km 1353+00 tnh Phú Yên

Ban QLDA Thăng Long

Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI)

2015

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

14

DA đầu tư ci tạo, nâng cấp QL1 đoạn Km1063+877 - Km1072+566; Km1072+566 - Km1080+046 (tuyến tránh Mộ Đc) và Km1080+046 - Km1092+577, tnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An

Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI)

2015

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

15

DA đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức tại nút giao thông ngã ba Huế - thành phĐà Nng theo hình thức hợp đồng BT.

Cty TNHH BT Ngã ba Huế

Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI)

2015

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

16

Dự án đường ven biển Ninh Thuận

Ban QLCDA giao thông Ninh Thuận

Công ty CP TVTK. GTVT Phía Nam (TEDI SOUTH)

2015

 

v

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

17

Dự án đầu tư xây dựng công trình mrộng QL1 đoạn qua địa phận tnh Quảng Ngãi; phân đoạn Km1101+317- Km1114+100 và Km1045+788 - Km 1063+877

S GTVT Quảng Ngãi

Công ty TNHH MTV Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng (TV Trường Sơn)

2015

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

18

Dự án ĐTXD công trình mở rộng QL1 đoạn Km1265 - Km1353 +300, tnh Phú Yên (Các gói thầu: GT s 8: Km1365 - Km1278 và GT số 14: Km1337+930-Km1344)

Ban QLDA Thăng Long

Công ty TNHH MTV Tư vn và khảo sát thiết kế xây dựng (TV Trường Sơn)

2015

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

19

Dự án ĐTXD công trình mở rộng QL1 đoạn Km 1374+525-Km 1392 và Km1405-Km1425, tnh Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng BOT

Công ty CP BOT Đèo Cả Khánh Hòa

Công ty TNHH MTV Tư vn và khảo sát thiết kế xây dựng (TV Trường Sơn)

2015

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

20

Dự án ĐTXD công trình mở rộng QL1 đoạn Km741+170 - Km756+705, tnh Quảng Trtheo hình thức hợp đồng BOT

Công ty TNHH BOT Qung Tr

Công ty TNHH MTV Tư vn và khảo sát thiết kế xây dựng (TV Trường Sơn)

2015

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

21

Dự án ĐTXDCT khôi phục, cải tạo QL20 đoạn Km141+300 - Km154+400, tỉnh Lâm Đồng theo hình thức hợp đng BOT kết hợp BT

Công ty TNHH BOT BT QL20

Công ty TNHH MTV Tư vn và khảo sát thiết kế xây dựng (TV Trường Sơn)

2015

 

 

v

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

22

Dự án ĐTXD công trình mở rộng QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT

Công ty CP đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang

Công ty TNHH MTV Tư vn và khảo sát thiết kế xây dựng (TV Trường Sơn)

2015

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

23

Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quc gia ln 2 (Cu Tân Phong)

Ban QLDA 6

Công ty CP Tư vấn xây dựng CTGT 2 (TECCO 2)

2015

 

v

v

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

24

Dự án mrộng QL1 đoạn qua địa phận tnh Phú Yên

Ban QLDA

Công ty CP Tư vấn xây dựng CTGT 2 (TECCO 2)

2015

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

25

Dự án ĐTXDCT khôi phục, cải tạo QL20 nối từ tỉnh Đồng Nai đến tnh Lâm Đồng

Công ty BT20

Công ty CP Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải 4

2015

 

 

v

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

26

Dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu Mỹ Lợi - Km34+826, Quốc lộ 50, trên địa bàn tnh Long An và tnh Tiền Giang theo hình thức BOT

Công ty CP đầu tư cầu Mỹ Lợi

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế B.R

2015

 

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

27

Dự án xây dựng các cầu treo dân sinh thuộc Đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh thuộc 28 tnh min núi phía Bc, Miền Trung, Tây Nguyên và chương trình “Nhịp cầu yêu thương” giai đoạn 1

Ban QLDA 3

Công ty Cphần Tư vấn xây dựng giao thông VINACO

2015

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

28

Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bo ATGT trên phạm vi 28 tnh miền núi phía Bc, miền Trung và Tây Nguyên

Ban QLDA 3

Công ty CP Tư vấn xây dựng Giao thông Kon Tum

2015

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

29

Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường st Yên Viên - Lào Cai

Ban QLDA Đường sắt

Công ty CP Tư vấn đu tư và xây dựng GTVT (Tricc)

2015

 

 

v

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

30

Dự án ĐTXD QL28 đoạn tránh ngập thy điện Đồng Nai 3&4, tnh Đăk Nông

Sở GTVT Đăk Nông

Công ty CP Tư vấn XDCT giao thông 5

2013

 

 

v

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

31

Dự án cải tạo bến đò An Bài - Dự án WB6

S GTVT Hải Dương

Công ty CP Nadeco

2013

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

32

Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưi đường quc gia (giai đoạn 1)

Ban QLDA6

Tng công ty TVTK GTVT (TEDI)

2014

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

33

Dự án tín dụng ngành GTVT để ci tạo mạng lưới đường quc gia lần th 2

Ban QLDA6

Liên danh Công ty CP Tư vấn 6 (trước kia là Công ty CP Tư vấn 497) - Công ty CP Tư vấn và ĐTXD CCIC Hà Nội

2014

 

 

v

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

34

Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quc gia lần th 2

Ban QLDA6

Công ty CP Tấn Phát

2014

 

 

v

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

35

Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia ln thứ 2

Ban QLDA6

Công ty CP Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (TEDI South)

2014

 

 

v

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

36

Dự án ĐTXD đường ô tô cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang - Phan Thiết

Ban QLDA6

Liên danh công ty TNHH MTV KSTKXD - Công ty CP TVXD GT 8

2014

 

v

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

37

Dự án mrộng QL1 qua tnh Bình Thuận (vốn BOT)

Công ty CP BOT QL1A Bình Thuận

Công ty Cổ phn Tư vấn 6 (trước Công ty CP Tư vấn 497)

2014

 

 

v

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

38

Dự án mrộng QL1 đoạn Km1153 - Km1212+400, tnh Bình Định (vốn TPCP)

Ban QLDA 2

Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng giao thông 5 (trước là Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng Bắc Miền Trung)

2014

 

 

v

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

39

Dự án ĐT XDCT ci tạo, nâng cấp QL19 đoạn Km17+027 - Km50+00 trên địa phận tnh Bình Định

Ban QLDA 5

Liên danh Công ty CP tư vấn XDCT giao thông 5 - Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Miền Trung - Công ty CP xây dựng VNC

2014

 

 

v

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

40

Dự án ĐT XDCT ci tạo, nâng cấp QL19 đoạn Km108 - Km131+300 trên địa phận tnh Gia Lai theo hình thức hợp đồng BOT

Tổng công ty 36

Liên danh Công ty CP tư vấn XDCT giao thông 5 - Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Miền Trung - Công ty CP xây dựng VNC

2014

 

 

v

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

41

Dự án Hiện đại hóa thông tin tín hiệu đường sắt các tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Thái Nguyên và khu đầu mối Hà Nội

Ban QLDA Đường sắt

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT (Tricc)

2014

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

42

Dự án Hiện đại hóa thông tin tín hiệu đường sắt tuyến Vinh - Sài Gòn, tuyến ĐSTN, giai đoạn 1

Ban QLDA Đường sắt

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT (Tricc)

2014

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

43

Dự án đầu tư XDCT khôi phục, cải tạo QL20 đoạn Km123+105-Km268

Ban QLDA 85

Công ty TNHH MTV Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng (TV Trường Sơn)

2015

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

44

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi

Ban QLDA đường HCM

Công ty CP TVTK GTVT Phía Nam (TEDI SOUTH)

2015

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

45

Dự án nạo vét luồng Soài Rạp

Ban QLDA ĐT Nạo vét Luồng Soài Rạp

Công ty CP TVXD Công trình Hàng Hải (CMB)

2014

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

46

Dự án dịch vụ hàng hi, sửa chữa đóng mới tầu biển và công trình dầu khí biển

Bộ Tư lệnh Hải Quân

Công ty CP TVXD Công trình Hàng Hải (CMB)

2014

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

47

Dự án TS-15 của Bộ Quốc Phòng

Bộ Tư lệnh Hải Quân

Công ty CP TVXD Công trình Hàng Hi (CMB)

2015

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

48

Một sdự án trong lĩnh vực Cảng đường thủy

Ban QLCDA Đưng Thủy

Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast)

2013÷2015

 

v

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

 

II

TƯ VN GIÁM SÁT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án ĐTXD giai đoạn 2 đoạn Mai Dịch - Bắc HLinh Đàm thuc đường Vành đai III thành phố Hà Nội

Bộ GTVT

Liên danh Công ty TNHH Orien Consults (OC) và Tổng công ty TVTK GTVT

2013

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

v

 

 

v

 

 

 

2

Cầu Chợ Gạo thuộc Dự án Quốc Lộ 50

Ban QLDA 7

Viện KHCN GTVT

2013

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

v

 

 

v

 

 

 

3

Dự án đường tránh TP.Huế

Ban QLDA 6

Viện KHCN GTVT

2013

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

 

4

Dự án nâng cấp, cải tạo QL 1A đoạn Dc Xây - TP Thanh Hóa, tnh Thanh Hóa

Ban QLDA 1

Công ty CP Tư vn giám sát chất lượng công trình Thăng Long

2013

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

v

 

 

v

 

 

 

5

Dự án Xây dựng cầu vượt tại nút giao Láng hạ - Thái hà để hạn chế ùn tắc giao thông

Ban QLDA GT - SGTVT Hà Nội

Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

 

v

 

 

 

6

Dự án xây dựng cầu vượt nút giao Đại Cồ Việt và Trần Khát Trân

Ban quản lý dự án 2 - Sở GTVT Hà Nội

Công ty CP tư vấn xây dựng công trình giao thông 2

2013

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

 

7

Dự án xây dựng mới cu vượt tại Km 995+590 tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM

Ban QLCDA giao thông Ninh Thuận

Viện KHCN GTVT

2014

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

 

 

v

 

 

 

8

Dự án xây dựng cầu Nhật Tân

Ban QLDA 85

Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI)

2014

 

 

 

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

9

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km 517+950 - Km 556+00, tnh Hà Tĩnh

Ban QL & ĐH Dự án XDGT Hà Tĩnh

Tổng công ty TVTK. GTVT (TEDI)

2014

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

v

 

 

v

 

 

 

10

Dự án xây dng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Linh Đàm, Tp. Hà Nội

Ban QLDA Thăng Long

Công ty CP Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC)

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

11

Dự án XD đường Hồ Chí Minh - DA cầu Năm Căn - Cà Mau

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

Công ty CP tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ Phương Đông

2014

 

 

 

 

 

v

 

 

 

 

v

 

 

v

 

 

 

12

Đường QL40B và QL24

Sở GTVT Quảng Nam

Công ty CP TVTK. Xây dựng GTCC Đà Nng

2014

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

 

 

v

 

 

 

13

Dự án ĐTXD Công trình cầu Việt Trì mới

Công ty CP BOT cầu Việt Trì

Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI)

2015

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

v

 

 

v

 

 

 

14

Dự án ĐTXDCT mở rộng QL1, đoạn Km649+700 - Km657+025,89 và Km663+900 -Km671+228.94 và Km672+821.54 - Km717+100, qua địa phận tỉnh Qung Bình.

S GTVT Qung Bình

Viện KHCN GTVT

2015

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

 

15

Dự án thành phần cầu An Đông thuộc dự án đường ven bin tỉnh Ninh Thuận (TVGS phần trụ tháp và cáp treo thuộc gói thầu 11 )

 

Viện KHCN GTVT

2015

 

 

 

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

16

Đầu tư xây dựng công trình cải tạo nền, mặt đường QL1 đoạn Phan Thiết - Đồng Nai

Tng công ty 319 Bộ QP

Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long

2015

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

17

Đầu tư XDCT mrộng QL1A đoạn qua tnh Phú Yên

Ban QLDA Thăng Long

Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long

2015

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

 

18

Xây dựng cầu Trà Giang và đường 2 bên đầu cầu

Ban QLDA GTVT Thái Bình - S GTVT Thái Bình

Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long

2015

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

 

19

Nâng cấp, cải tạo QL 1A đoạn Dốc Xây

Ban QLDA 1 - Sở GTVT Thanh Hóa

Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long

2015

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

 

 

v

 

 

 

20

Quốc lộ 1A tnh Ninh Thuận

Ban QLDA An toàn GT

Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long

2015

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

 

21

Hạ tầng kỹ thuật khu, đường giao thông căn cứ quân sự Cam Ranh

Bộ Tư lệnh Hải Quân

Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long

2015

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

 

22

QL1A đoạn Quán Hành- Quán Bánh, tnh Nghệ An

Ban QLDA CTGT Nghệ An

Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long

2015

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

v

 

 

v