Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1131/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 trên địa bàn do tỉnh Kiên Giang ban hành

Số hiệu: 1131/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Mai Anh Nhịn
Ngày ban hành: 22/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1131/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 22 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYT QUY HOẠCH CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ VÀ TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2017 ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe;

Căn cứ Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 99/TTr-SGTVT ngày 16 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

1. Quy hoạch giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020:

1.1. Quy hoạch về cơ sở đào tạo lái xe:

- Có 02 cơ sở đào tạo lái xe ô tô địa điểm tại thành phố Rạch Giá và 01 cơ sở đào tạo lái xe ô tô tại huyện Phú Quốc.

- Có 09 cơ sở đào tạo lái xe mô tô hạng A1 và A2 tại các trường cao đẳng dạy nghề, trung cấp dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

1.2. Quy hoạch về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ:

- Trung tâm sát hạch lái xe loại 02: 01 trung tâm sát hạch lái xe tại huyện Hòn Đất, 01 trung tâm sát hạch lái xe tại huyện Phú Quốc.

- Trung tâm sát hạch lái xe loại 03: 07 trung tâm thuộc các cơ sở đào tạo lái xe mô tô đủ điều kiện.

(Phụ lục danh sách cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ kèm theo).

2. Định hướng đến năm 2025:

Quy hoạch phải mang tính kế thừa nhằm phát huy hiệu quả các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe hiện có với quy mô theo hướng hiện đại, chỉ nâng cấp phù hợp với khả năng và đặc điểm phát triển của địa phương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, đôn đốc thực hiện quy hoạch.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện và giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh.

2. Các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe:

- Chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giao thông vận tải, chấp hành các quy định của Bộ Giao thông vận tải và hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong quá trình thực hiện quy hoạch.

- Bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật của cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe theo quy định khi thực hiện quy hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc (Thủ trưởng) các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải (03b);
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, tthuy (03b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Anh Nhịn

 

PHỤ LỤC

CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE, TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang)

A. CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE

I. CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ:

1. Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang (đang đào tạo). Địa chỉ: số 1022 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

2. Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang (đang đào tạo). Địa chỉ: số 425 Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

3. Cơ sở đào tạo tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (quy hoạch tnăm 2017 đến năm 2020). Địa chỉ: Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

II. CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1, A2:

1. Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang (đang đào tạo). Địa chỉ: số 425 Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

2. Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang (đang đào tạo). Địa chỉ: số 1022 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

3. Trung tâm dạy nghề Thanh Niên Kiên Giang (đang đào tạo). Địa chỉ: Khu vực 3, Khu lấn biển, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

4. Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Hà Tiên (ngưng đào tạo). Địa chỉ: Phường Pháo đài, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

5. Trường Trung cấp nghề vùng Tứ Giác Long Xuyên, huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang (đang đào tạo). Địa chỉ: Xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

6. Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang (đang đào tạo). Địa chỉ: Bến Nhứt, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

7. Trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng (đang đào tạo). Địa chỉ: Huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.

8. Trường Trung cấp nghề huyện Tân Hiệp (đang đào tạo). Địa chỉ: Xã Đông An, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

9. Cơ sở đào tạo tại huyện Phú Quốc (quy hoạch từ năm 2017 đến năm 2020). Địa chỉ: Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

B. TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE:

1. Trung tâm sát hạch lái xe loại 2, sát hạch đến hạng C (đang hoạt động). Địa chỉ: Ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

2. Trung tâm sát hạch lái xe loại 2, sát hạch đến hạng C (quy hoạch từ năm 2017 đến năm 2020). Địa chỉ: Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

3. Trung tâm sát hạch lái xe loại 3, sát hạch hạng A1 thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang (đang hoạt động). Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt nối dài, khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

4. Trung tâm sát hạch lái xe loại 3, sát hạch hạng A1 thuộc Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang (đang hoạt động). Địa chỉ: số 1022 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

5. Trung tâm sát hạch lái xe loại 3, sát hạch hạng A1 thuộc Trung tâm dạy nghề Thanh Niên Kiên Giang (quy hoạch tnăm 2017 đến năm 2020). Địa chỉ: Khu vực 3, Khu lấn biển, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

6. Trung tâm sát hạch lái xe loại 3, sát hạch hạng A1 thuộc Trường trung cấp nghề vùng Tứ Giác Long Xuyên, huyện Kiên Lương (quy hoạch từ năm 2017 đến năm 2020). Địa chỉ: Xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

7. Trung tâm sát hạch lái xe loại 3, sát hạch hạng A1 thuộc Trường trung cấp nghề Dân tộc nội trú (quy hoạch từ năm 2017 đến năm 2020). Địa chỉ: Bến Nhứt, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

8. Trung tâm sát hạch lái xe loại 3, sát hạch hạng A1 thuộc Trường trung cấp nghề vùng U Minh Thượng (quy hoạch tnăm 2017 đến năm 2020). Địa chỉ: Huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.

9. Trung tâm sát hạch lái xe loại 3, sát hạch hạng A1 (quy hoạch từ năm 2017 đến năm 2020). Địa chỉ: Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1131/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 trên địa bàn do tỉnh Kiên Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


381

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174