Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND xét duyệt hồ sơ chấp thuận đóng mới cải hoán thuê mua tàu cá Phú Yên

Số hiệu: 11/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Trần Hữu Thế
Ngày ban hành: 02/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2020/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 02 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN; QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NỘI ĐỊA; CẤP, CẤP LẠI, THU HỒI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Tờ trình số 127/TTr-SNN ngày 07 tháng 5 năm 2020).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa; cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12 tháng 6 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN; QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NỘI ĐỊA; CẤP, CẤP LẠI, THU HỒI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Phú Yên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định chi tiết khoản 1 Điều 62 Luật Thủy sản 2017 về tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa; cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức có trụ sở hoặc cá nhân có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Yên (sau đây được gọi chung là chủ tàu) đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá; đề nghị cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển phải phù hợp với hạn ngạch số lượng giấy phép khai thác thủy sản trên biển và tiêu chí phát triển nghề cá của tỉnh Phú Yên.

2. Không phát triển và từng bước giảm dần tàu có chiều dài lớn nhất dưới 15 mét khai thác vùng ven bờ, vùng lộng góp phần phát triển nghề cá bền vững.

3. Công tác xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển phải đảm bảo công khai, minh bạch đúng theo quy trình xét duyệt.

4. Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Chương II

TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ TRONG CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN; QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NỘI ĐỊA

Điều 4. Tiêu chí đặc thù trong cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển phải có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Yên.

2. Nghề khai thác thủy sản cho tàu cá phải phù hợp với quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tuân thủ quy định trong quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển và vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

3. Không cấp văn bản chấp thuận thuê, mua tàu cá từ ngoài tỉnh về đăng ký tại tỉnh Phú Yên đối với các tàu cá thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Tàu cá không có nguồn gốc, hồ sơ rõ ràng, đầy đủ theo quy định;

b) Tàu cá đang bị tranh chấp, đang bị các cơ quan thẩm quyền tạm giữ;

c) Tàu cá đã qua sử dụng trên 15 năm;

d) Tàu cá có chiều dài lớn nhất nhỏ hơn 15 mét trừ trường hợp chủ tàu có tàu cũ đã giải bản cần thuê, mua để thay thế.

4. Không cấp văn bản chấp thuận cải hoán đối với tàu cá cải hoán chuyển từ các nghề khác sang nghề lưới kéo, nghề cấm phát triển.

5. Không cấp văn bản chấp thuận đóng mới nghề lưới kéo, nghề cấm phát triển.

Điều 5. Các tiêu chí ưu tiên xét chọn hồ sơ trong việc cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

Đối với số lượng hồ sơ xin cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển nộp nhiều hơn chỉ tiêu được phân bố hàng năm, theo thứ tự ưu tiên như sau:

1. Tàu cá có vật liệu vỏ tàu bằng vật liệu mới, thép, động cơ thủy mới, chiều dài từ 24m trở lên.

2. Tàu cá có chiều dài lớn nhất, tổng công suất máy chính từ cao xuống thấp.

3. Tàu đăng ký hoạt động khai thác hải sản ở vùng biển xa, hoạt động các nghề khuyến khích phát triển theo quy định hiện hành.

4. Chủ tàu đề nghị cấp văn bản chấp thuận có một trong những điều kiện:

a) Có tàu thuộc diện huy động tham gia đăng ký bảo vệ chủ quyền biển đảo;

b) Có tàu tham gia lực lượng xung kích cứu hộ, cứu nạn, đã tham gia cứu nạn, cứu hộ cho các tàu cá bị tai nạn trên biển do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tổ chức, huy động;

c) Chỉ có một tàu cá duy nhất nhưng bị chìm đắm, hư hỏng không khắc phục sửa chữa được và đã hoàn thành việc xoá đăng ký tàu cá đó;

d) Có thời gian hoạt động lâu năm hơn trong nghề khai thác thủy sản vùng khơi.

5. Theo thứ tự thời gian nộp hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận ghi trên Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 6. Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong vùng nước nội địa

1. Trong vùng nước nội địa không cho phép tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m trở lên hoạt động đánh bắt nguồn lợi thủy sản.

2. Không cho phép đóng mới, mua ngoài tỉnh làm phát sinh thêm tàu cá có chiều dài lớn nhất nhỏ hơn 6 mét hoạt động trong vùng nước nội địa thuộc địa bàn tỉnh Phú Yên.

Chương III

THẨM QUYỀN VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN; CẤP, CẤP LẠI, THU HỒI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN

Điều 7. Thẩm quyền cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản của tỉnh Phú Yên là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Tổ chức, cá nhân có văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển hết hiệu lực, nếu có nhu cầu đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá thì phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển để được xem xét, cấp lại văn bản chấp thuận.

Điều 8. Quy trình xét duyệt cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

Hồ sơ đề nghị, quy trình xét duyệt cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển thực hiện theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

Điều 9. Quy trình cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản

Hồ sơ đề nghị, quy trình xử lý hồ sơ cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản thực hiện theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan chấp hành pháp luật trong việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá.

2. Tham mưu UBND tỉnh công khai hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản, số lượng Giấy phép khai thác thủy sản trên biển được cấp mới của địa phương. Tổ chức, thực hiện cấp văn bản chấp thuận, cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản trên biển theo quy định.

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá theo thẩm quyền.

4. Tổng hợp, báo cáo tình hình đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh theo quy định.

Điều 11. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố

1. Thực hiện quản lý phát triển tàu cá trên địa bàn phù hợp với Quy hoạch phát triển thủy sản của tỉnh Phú Yên.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thủy sản trên địa bàn quản lý.

3. Báo cáo thống kê số lượng tàu cá có chiều dài lớn nhất nhỏ hơn 6 mét trên địa bàn quản lý theo quy định.

Điều 12. Trách nhiệm của UBND các xã, phường, thị trấn

1. Trực tiếp quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất nhỏ hơn 6 mét trên địa bàn phù hợp với Quy hoạch phát triển thủy sản của tỉnh Phú Yên.

2. Phối hợp thực hiện quản lý phát triển tàu cá trên địa bàn phù hợp với Quy hoạch phát triển thủy sản của tỉnh Phú Yên.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thủy sản trên địa bàn quản lý.

4. Báo cáo thống kê số lượng tàu cá có chiều dài lớn nhất nhỏ hơn 6 mét trên địa bàn quản lý theo quy định.

Điều 13. Trách nhiệm thực hiện

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn hoặc vướng mắc, các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11/2020/QĐ-UBND ngày 02/06/2020 Quy định về tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa; cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


876

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!