Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 11/2003/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 16/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2003/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/5/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ);
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành 8 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây:

1.

TCVN 7232: 2003

Mô tô, xe máy - ống xả -Yêu cầu
kỹ thuật và phương pháp thử

2.

TCVN 7233: 2003

Mô tô, xe máy - Nan hoa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

3.

TCVN 7234: 2003

Mô tô, xe máy - Vành thép - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

4.

TCVN 7235: 2003

Mô tô, xe máy - Chân phanh - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

5.

TCVN 7236: 2003

Mô tô, xe máy - Tay phanh - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

6.

TCVN 7237: 2003

Mô tô, xe máy - Dây phanh, dây ga, dây côn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

7.

TCVN 7238: 2003

Mô tô, xe máy hai bánh - Khung - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

8.

TCVN 5929: 2003

Mô tô, xe máy hai bánh - Yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử
Soát xét lần 2 - Thay thế TCVN 5929 : 2001

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

 

Nơi nhận:
- Công báo;
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 11/2003/QD-BKHCN

Hanoi, May 16, 2003

 

DECISION

PROMULGATING VIETNAMESE STANDARDS

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Pursuant to the Government’s Decree No. 22/CP of May 22, 1993 on the tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Science, Technology and Environment (now the Ministry of Science and Technology);
Pursuant to the Ordinance on Goods Quality of December 24, 1999;
At the proposal of the General Director of Standardization, Metrology and Quality Control,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate the following 8 Vietnamese standards:

1. TCVN 7232: 2003 - Motorcycles, mopeds - Exhaust pipe - Technical requirements and testing methods.

2. TCVN 7233: 2003 - Motorcycles, mopeds - Spoke - Technical requirements and testing methods.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. TCVN 7235: 2003 - Motorcycles, mopeds - Foot brake lever - Technical requirements and testing methods.

5. TCVN 7236: 2003 - Motorcycles, mopeds - Hand brake lever - Technical requirements and testing methods.

6. TCVN 7237: 2003 - Motorcycles, mopeds - Brake cable, throttle cables, clutch cable - Technical requirements and testing methods.

7. TCVN 7238: 2003 - Motorcycles and motorized two-wheelers - Frame - Technical requirements and testing methods.

8. TCVN 7239: 2003 - Motorcycles and motorized two-wheelers - General safety requirements and testing methods.

(Second check, replacing TCVN 5929: 2001

Article 2.- This Decision takes implementation effect fifteen days after its publication in the Official Gazette.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11/2003/QĐ-BKHCN ngày 16/05/2003 ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.884

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.21.105