Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 107/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 17/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 107/2005/QĐ-UBND

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2005/QĐ-UB NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2005 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC, ĐƠN GIÁ CHI PHÍ VẬN CHUYỂN KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT VÀ XE ĐƯA RƯỚC HỌC SINH-SINH VIÊN VÀ CÔNG NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội  đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;
Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính và Sở Giao thông-Công chính (Công văn số 3930/LS-TC-GTCC ngày 06 tháng 6 năm 2005 và Biên bản họp ngày 19 tháng 5 năm 2005);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh bổ sung Quyết định số 05/2005/QĐ-UB ngày 17 tháng 01 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành định mức, đơn giá chi phí vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh - sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, như sau:

Loại xe

Xe Ford Transit 16 chỗ ngồi

Loại xe nhóm 02 và nhóm 03 không có máy lạnh

Loại xe nhóm 04 không có máy lạnh

Nguyên giá áp dụng

Bằng nguyên giá năm 2002

Bằng nguyên giá năm 2002

Bằng nguyên giá năm 2002

Định mức nhân công

Gồm 01 lái xe và 01 nhân viên

Theo quy định hiện hành

Theo quy định

hiện hành

Định mức chi phí đại tu

Bằng 38% nguyên giá

Bằng 38% nguyên giá

Bằng chi phí áp dụng năm 2002

Định mức nhiên liệu

áp dụng Quyết định số 3165/QĐ-UB ngày 07 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố

áp dụng Quyết định số 681/QĐ-GT ngày 13 tháng 6 năm 2002 của Sở Giao thông-Công chính

Theo quy định

hiện hành

Khấu hao

cơ bản

Theo quy định hiện hành

Theo quy định hiện hành

Không khấu trừ

giá trị còn lại

Các nội dung khác không thay đổi và thực hiện theo Quyết định số 05/2005/QĐ-UB ngày 17 tháng 01 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Giao Liên Sở Tài chính và Sở Giao thông-Công chính xây dựng, ban hành đơn giá chuẩn cho từng chuyến xe trên từng tuyến xe buýt cụ thể và xe đưa rước học sinh-sinh viên và công nhân.

Điều 3. Sở Giao thông-Công chính có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các định mức, đơn giá chi phí được duyệt tại Điều 1 với các hệ số điều chỉnh áp dụng theo từng thời điểm và điều kiện cụ thể đối với từng luồng tuyến xe buýt, xe đưa rước.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông-Công chính, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố,  Viện trưởng Viện Kinh tế thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 4
- TTUB : CT, PCT/TT, ĐT ;
- VPHĐ-UB : Các PVP ;
- Tổ TH, TM-DL, CNN, ĐT-MT ;
- Lưu (ĐT-Thg) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 107/2005/QĐ-UBND ngày 17/06/2005 bổ sung Quyết định 05/2005/QĐ-UB về định mức, đơn giá chi phí vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh-sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.467

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!