Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1042/QĐ-UBND năm 2007 về hủy bỏ Quyết định 502/2003/QĐ-UB quy định về cho phép sử dụng tạm thời một phần phía bên trong vĩa hè và lòng đường của một số đường phố thuộc thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang

Số hiệu: 1042/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Phạm Kim Yên
Ngày ban hành: 19/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1042/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 19 tháng 4 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 502/2003/QĐ-UB NGÀY 09/4/2003 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN PHÍA BÊN TRONG VĨA HÈ VÀ LÒNG ĐƯỜNG CỦA MỘT SỐ ĐƯỜNG PHỐ THUỘC THÀNH PHỐ LONG XUYÊN VÀ THỊ XÃ CHÂU ĐỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001;

Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Theo đề nghị của Ban An toàn Giao thông tỉnh An Giang tại Tờ trình số 18/TTr-ATGT ngày 23/3/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ Quyết định số 502/2003/QĐ-UB ngày 09/4/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành bản quy định về việc cho phép sử dụng tạm thời một phần phía bên trong vĩa hè và lòng đường của một số đường phố thuộc thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc và Quyết định số 2500/2003/QĐ-UB ngày 05/12/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Bản quy định về việc cho phép sử dụng tạm thời một phần phía bên trong vĩa hè và lòng đường của một số đường phố thuộc thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc.

Điều 2. Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quyết định tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường bộ và trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông đường bộ và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong phạm vi địa phương quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- TT TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Ban ATGT tỉnh;
- UBND và Ban ATGT huyện, thị, thành phố;
- Sở ngành cấp tỉnh
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Kim Yên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1042/QĐ-UBND năm 2007 về hủy bỏ Quyết định 502/2003/QĐ-UB quy định về cho phép sử dụng tạm thời một phần phía bên trong vĩa hè và lòng đường của một số đường phố thuộc thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


148
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122