Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 05/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Kim Hiệu
Ngày ban hành: 13/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2005/QĐ-UB

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 01 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI HẠN ĐƯỢC THAM GIA GIAO THÔNG CỦA XE VẬN TẢI TỰ ĐỘ CHẾTẠI QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ XE VẬN TẢI TỰ ĐỘ CHẾ THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 101/2004/QĐ-UB ngày 31/3/2004 của UBND tỉnh @Quảng Ngãi)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001;
Căn cứ Chỉ thị số 46/2004/CT-TTg ngày 09/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý xe công nông tham gia giao thông;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận về việc điều chỉnh thời hạn tối đa được tham gia giao thông của xe vận tải tự độ chế tại Quy định tạm thời về quản lý xe vận tải tự độ chế tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (ban hành kèm theo quyết định số 101/2004/QĐ-UB ngày 31/3/2004 của UBND tỉnh Quảng Ngãi),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh thời hạn tối đa được tham gia giao thông của xe vận tải tự độ chế được quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Quy định tạm thời về quản lý xe vận tải tự độ chế tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (ban hành kèm theo quyết định số 101/2004/QĐ-UB ngày 31/3/2004 của UBND tỉnh Quảng Ngãi như sau:

‘‘Loại xe vận tải nhỏ (có kết cấu kiểu dáng xe ô tô) được phép hoạt động kinh doanh vận tải đến ngày 31/12/2007.”

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, các Sở, ngành có chức năng và UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:
-Như điều 3;
-VP Chính phủ (b/cáo);
-Bộ GTVT, Bộ CA (b/cáo);
-TTTU, TT HĐND tỉnh (b/cáo)
-CT, các PCT UBND Tỉnh;
-Viện KSND tỉnh, Sở Tư pháp;
-VPUB: PVPCN, NC, TH;
-Lưu VT, CN

TM. UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Kim Hiệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2005/QĐ-UB ngày 13/01/2005 điều chỉnh thời hạn được tham gia giao thông của xe vận tải tự độ chế tại Quy định tạm thời về quản lý xe vận tải tự độ chế tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 101/2004/QĐ-UB do Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.230

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!