Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND về phân loại, đặt số hiệu đường tỉnh, tỉnh Hà Nam

Số hiệu: 04/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Trương Quốc Huy
Ngày ban hành: 03/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2019/-UBND

Hà Nam, ngày 03 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN LOẠI, ĐẶT SỐ HIỆU ĐƯỜNG TỈNH, TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ s quy định về quản lý và bảo vệ kết cu hạ tầng giao thông đường bộ và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (tại Tờ trình số 337/TTr-SGTVT ngày 18 tháng 3 năm 2019); Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp (tại Văn bản s 05/BCTĐ-STP ngày 14 tháng 3 năm 2019),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân loại, đặt số hiệu đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam gồm 17 tuyến sau: ĐT.491, ĐT.492, ĐT.493, ĐT.493B, ĐT.494, ĐT.494B, ĐT.494C, ĐT.495, ĐT.495B, ĐT.495C, ĐT.496, ĐT.496B, ĐT.498, ĐT.498B, ĐT.498C, ĐT.499, ĐT.499B với tổng chiều dài 245,5Km (Chi tiết như phụ lục đính kèm).

Điều 2.

1. Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức quản lý, bảo trì các tuyến đường tỉnh được phân loại, đặt tên tại Điều 1 theo quy định;

2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý tiếp nhận, tổ chức quản lý, bảo trì các đoạn tuyến thuộc ĐT.491 cũ (02Km từ Km0-ĐT.491 cũ đến hết cầu vượt Liêm Tuyền), ĐT.493 cũ (từ ngã tư giao đường Lê Công Thanh đến QL.1) tại Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2019 và thay thế Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên, số hiệu đường tỉnh lộ, tỉnh Hà Nam.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ, Bộ GTVT (để b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-B
Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Báo, Đài Hà Nam; TT Công báo tỉnh,
Cổng TTĐT tỉnh;
- VPUB: LĐVP(4), GTXD, các CV;
- Lưu: VT, GTXD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH

Trương Quốc Huy

 

PHỤ LỤC KÈM THEO

(Kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Đường tỉnh cũ được phân loại, đặt số hiệu tại Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Hà Nam

Phân loại, đặt s hiệu thay thế nội dung phân loại, đặt s hiệu tại Quyết định số 40/2016/QD-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Hà Nam

Ghi chú

Số hiệu đường

Chiều dài (km)

Điểm đầu

Điểm cuối

Số hiệu đường

Chiều dài (km)

Điểm đầu

Điểm cuối

1

ĐT.491

19,8

Giao đường Trần Hưng Đạo (TP. Phủ Lý)

Đê Sông Hồng

ĐT.491

17,8

Cầu vượt Liêm Tuyền (Km2-ĐT.492 cũ)

Đê Sông Hồng

 

2

ĐT.492

15,5

Giao QL.38B (xã Chính Lý)

Giao ĐT.491 tại Km12+500 (TT Vĩnh Trụ)

ĐT.492

15,5

Giao QL38B (xã Chính Lý)

Giao ĐT.491 tại Km12+500 (Thị trấn Vĩnh Trụ)

 

3

ĐT.493

10,0

Giao QL.37B tại Km128+500 (cầu Câu Tử)

Giao QL.1A tại Km229+600 (TP Phủ Lý).

ĐT.493

9,13

Giao QL.37B tại Km128+500 (cầu Câu T)

Giao đường Lê Công Thanh Thành phố Phủ Lý

Điều chỉnh giảm 0,866Km (Km9+130-Km10) thành đường đô thị theo đề nghị của TP Phủ Lý

4

ĐT.493B

6,6

Giao QL.37B tại Km131+650 (xã Đọi Sơn)

Giao QL1A tại Km225+250 (xã Tiên Tân)

ĐT.493B

6,6

Giao QL.37B tại Km131+650 (Chợ Đọi Sơn)

Giao QL.1 tại Km225+250 (xã Tiên Tân)

Điều chỉnh thông tin điểm đầu tuyến

5

ĐT.494

5,0

Giao QL.21 (cầu Đồng Sơn)

Ngã ba Thanh Sơn

ĐT.494

5,0

Giao QL.21 (cầu Đồng Sơn)

Ngã ba Thanh Sơn

 

6

ĐT.494B

10,0

Giao QL21B tại Km50+900 (đường Nam Cao-TT Quế)

Giao QL.21 tại Km 113+050

ĐT.494B

10,0

Giao QL.21B tại Km50+900 (đường Nam Cao - TT Quế)

Giao QL.21 tại Km 113+050

 

7

ĐT.494C

6,8

Ngã ba Đọ Xá (TP Phủ Lý)

Xã Thanh Thủy, Thanh Liêm (nhà máy rác Ba An).

ĐT.494C

6,8

Ngã tư Đọ Xá (TP Phủ Lý)- Cổng KCN Châu Sơn

Xã Thanh Thủy, Thanh Liêm (nhà máy rác Ba An).

Điều chỉnh thông tin điểm đầu tuyến

8

ĐT.495

18,3

Giao QL1A tại Km234+110 (dốc Đọ)

Giao QL.1A tại Km245+50 (Phố Cà)

ĐT.495

18,3

Giao QL.1 tại Km234+110 (dốc Đọ)

Giao QL.1 tại Km245+50 (Phố Cà)

 

9

ĐT.495B

52,3

Xã Thanh Thủy (giao đường Ba Sao - Bái Đính)

Xã Chân Lý (giao đường nối 2 cao tốc)

ĐT.495B

52,3

Bãi chế biến vị trí số 1 của Công ty CPXM Thành Thắng Group tại Thung Dược

Xã Chân Lý (giao đường nối 2 cao tốc)

 

10

ĐT.495C

15,0

Giao QL.21 tại Km 115+500 (TT Kiện Khê)

Xã Thanh Thủy, Thanh Liêm (Giáp Ninh Bình).

ĐT.495C

15,0

Giao QL.21 tại Km 115+500 (TT Kiện Khê) hay Km236+725 tuyến QL.1 đoạn tránh TP Phủ Lý

Kẽm Trống, Xã Thanh Hi, Thanh Liêm (Giáp Ninh Bình)

Điều chỉnh thông tin điểm đầu, điểm cuối tuyến

11

ĐT.496

20,7

Giao QL.37B tại Km125+950 (Dốc Mỹ)

Cống Đá (Mỹ Hà, Nam Định)

ĐT.496

20,7

Giao QL.37B tại Km125+950 (Dốc Mỹ)

Cống Đá (Mỹ Hà, Nam Định)

 

12

ĐT.496B

8,8

Giao QL38B (xã Nhân Chính)

Giao QL.21 tại Km135+500 (cầu Họ)

ĐT.496B

8,8

Giao QL38B (xã Nhân Chính)

Giao QL.21 tại Km135+500 (cầu Họ)

 

13

ĐT.498

10,5

Giao QL.21 tại Km 104+700 (xã Khả Phong)

Giao QL38 tại Km87+300 (xã Nhật Tựu)

ĐT.498

10,5

Giao QL.21 tại Km 104+700 (xã Khả Phong)

Giao QL38 tại Km87+300 (xã Nhật Tựu)

 

14

ĐT.498B

8,3

Giao QL21B tại Km52+500 (Trạm bơm TT Quế)

Giao QL38 tại Km86+800 (xã Nhật Tựu)

ĐT.498B

8,3

Giao QL.21B tại Km52+500 (Trạm bơm TT Quế)

Giao ĐT.498C

Điều chnh thông tin điểm cuối tuyến

15

 

 

 

 

ĐT.498C

12,5

Giao QL.1 tại Km219+400 (cửa ga Đồng Văn)

Giao QL.21B

Được chuyển thành đường tỉnh từ QL.38 cũ

16

ĐT.499

20,3

Nút giao Liêm Tuyền

Đê Sông Hồng

 

20,3

Nút giao Liêm Tuyền

Đê Sông Hồng

 

17

ĐT.499B

8,0

Giao QL21 tại Km125+700 (phố Động)

Giao QL1A tại Km239+250 (dốc Bói)

ĐT.499B

8,0

Giao QL.21 tại Km126+250 (phố Động)

Giao QL.1 tại Km239+250 (dốc Bói)

 

Tổng

235,9

 

 

 

245,5

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/2019/QĐ-UBND về phân loại, đặt số hiệu đường tỉnh, tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.722
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.38.214