Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: ***
Ngày ban hành: 25/04/2022 Ngày hiệu lực:
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số:        /2022/QH15

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2022

DỰ THẢO

 

 

NGHỊ QUYẾT

THÍ ĐIỂM CẤP QUYỀN LỰA CHỌN SỬ DỤNG BIỂN SỐ Ô TÔ THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định thí điểm việc cấp quyền lựa chọn theo nhu cầu sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, bao gồm: giá khởi điểm của biển số đưa ra đấu giá; trường hợp bán cho người duy nhất tham gia đấu giá; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân (sau đây gọi tắt là người) trúng đấu giá; sử dụng nguồn thu từ đấu giá biển số.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số xe ô tô  

Vì Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 xác định biển số là tài sản công, được khai thác quyền sử dụng thông qua đấu giá, tuy nhiên khoản 22 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định cấm mua bán biển số xe cơ giới; cả hai văn bản luật trên đều chưa quy định cụ thể về giá khởi điểm của biển số đưa ra đấu giá, việc quản lý biển số trúng đấu giá; quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số.

Điều 3. Giá khởi điểm của biển số đưa ra đấu giá

Vì giá khởi điểm đấu giá biển số xe ô tô chưa được quy định cụ thể:

- Điểm a Khoản 2 Điều 8 Luật Đấu giá tài sản quy định: Giá khởi điểm được xác định theo quy định của pháp luật áp dụng đối loại tài sản đó. Khoản 3 Điều 107 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định: “Bộ, cơ quan trung ương được giao quản lý nhà nước đối với kho số có trách nhiệm xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ quy định về hình thức thu tiền cấp quyền lựa chọn sử dụng kho số, xác định giá khởi điểm để đấu giá…”.

- Điểm b Khoản 2 Điều 24 Nghị đinh 151 quy định “Người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản thành lập Hội đồng để xác định giá khởi điểm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá xác định để làm căn cứ quyết định giá khởi điểm”.

Điều 4. Trường hợp bán cho người duy nhất

- Theo quy định tại Điều 49 Luật Đấu giá tài sản, trường hợp chỉ có 01 người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia cuộc đấu giá, hoặc có nhiều người tham gia cuộc đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá, hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có 01 người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm khi đấu giá lần 2 trở lên thì biển số được bán đấu giá cho người đó.

- Điều 59 Luật Đấu giá tài sản quy định: việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có 01 người đăng ký tham gia đấu giá, 01 người tham gia cuộc đấu giá, 01 người trả giá theo Điều 49 Luật Đấu giá tài sản không áp dụng đối với tài sản nhà nước theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Tuy nhiên, trên thực tế sẽ có nhiều người lựa chọn biển số theo ý thích cá nhân, không phải “biển đẹp”, “số đặc biệt” theo quan niệm của một số người, ví dụ biển số theo ngày tháng năm sinh, ngày kỷ niệm,… những biển số theo sở thích sẽ được nhiều người lựa chọn, bán cho một người duy nhất lựa chọn những biển số đó sẽ mang lại lợi ích cho người dân, nguồn thu cho nhà nước cũng sẽ tăng nhiều hơn. Do đó, đề nghị đưa vào Nghị quyết Quốc hội quy định về trường hợp khi đã hết hạn đăng ký tham gia mà chỉ có 01 người đăng ký tham gia đấu giá, 01 người tham gia đấu giá, 01 người trả giá, 01 người chấp nhận giá ít nhất bằng giá khởi điểm khi đấu giá lần đầu.

Điều 5. Sử dụng nguồn thu từ đấu giá

- Luật Ngân sách nhà nước 2015 chưa quy định về sử dụng tiền thu được từ đấu giá biển số, cơ chế trích lại % số tiền thu được từ đấu giá biển số cho ngân sách địa phương.

- Hiện nay, Bộ Công an đang thực hiện thu lệ phí đăng ký số tiền hàng năm rất lớn, theo thống kê năm 2020 thu 3.892 tỷ Việt Nam đồng nhưng toàn bộ số tiền này đều nộp vào ngân sách nhà nước trong khi nguồn chi phí cho việc thu lệ phí đăng ký, cấp biển số do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật còn rất thấp.

Do đó, đề nghị đưa vào Nghị quyết Quốc hội quy định về số tiền thu được từ đấu giá biển số sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định, sẽ phân chia nguồn thu theo tỷ lệ nộp vào ngân sách Trung ương, phân bổ cho ngân sách địa phương. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm ....... Thời hạn thực hiện thí điểm: 3 năm tính từ khi tổ chức đấu giá biển số đầu tiên. Chính phủ tổng kết thực hiện Nghị quyết này báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 20….  

2. Trường hợp có quy định khác giữa Nghị quyết này và Luật, Nghị quyết khác của Quốc hội ban hành trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành về cùng một vấn đề trong quy định cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số thông qua đấu giá thì áp dụng quy định của Nghị quyết này.

3. Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết việc thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

4. Bộ Công an chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với bộ, ngành liên quan tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa ... kỳ họp thứ ... thông qua ngày ... tháng .... năm ....

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Dự thảo Nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá do Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.666

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.101.84
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!