Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 73/2022/QH15 thí điểm đấu giá biển số xe ô tô

Số hiệu: 73/2022/QH15 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 15/11/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thí điểm đấu giá biển số xe ô tô trong 03 năm

Nội dung này được quy định tại Nghị quyết 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô do Quốc hội thông qua ngày 15/11/2022.

Theo đó, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô được quy định như sau:

- Giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40.000.000 đồng.

- Tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá.

- Bước giá là 5.000.000 đồng.

- Số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá được nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là biển số xe ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen, trừ biển số cấp cho:

+ Xe ô tô của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế.

+ Xe ô tô của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài.

+ Xe ô tô của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức nước ngoài và quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Nghị quyết 73/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 và được thực hiện trong 3 năm.

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 73/2022/QH15

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÍ ĐIỂM ĐẤU GIÁ BIỂN SỐ XE Ô TÔ

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 63/2020/QH14;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Nghị quyết này quy định thí điểm đấu giá biển số xe ô tô bao gồm: biển số xe ô tô đưa ra đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản; giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền thu được từ đấu giá; hình thức, phương thức, trình tự, thủ tục đấu giá; đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá; quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số xe ô tô.

2. Nghị quyết này áp dụng đối với cơ quan được Bộ Công an giao tổ chức đấu giá; tổ chức đấu giá tài sản; đấu giá viên; tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đấu giá biển số xe ô tô.

Điều 2. Biển số xe ô tô đưa ra đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản

1. Biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là biển số xe ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen, trừ biển số cấp cho xe ô tô của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, xe ô tô của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài, xe ô tô của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức nước ngoài và quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Việc lựa chọn biển số xe ô tô đưa ra đấu giá được quy định như sau:

a) Bộ Công an, tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm công khai biển số xe ô tô quy định tại khoản 1 Điều này chưa đăng ký, dự kiến cấp mới trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông và trang thông tin điện tử trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản;

b) Tổ chức, cá nhân được lựa chọn biển số xe ô tô của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đăng ký tham gia đấu giá;

c) Biển số xe ô tô không được lựa chọn để đấu giá, biển số xe ô tô đấu giá không thành được chuyển ngay vào hệ thống đăng ký, quản lý xe để đăng ký theo quy định.

3. Trong thời gian thực hiện Nghị quyết này, Bộ Công an lựa chọn một tổ chức đấu giá tài sản trong các tổ chức đấu giá tài sản có trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến, bảo đảm điều kiện an toàn, an ninh mạng khi kết nối với hệ thống đăng ký, quản lý xe để tổ chức đấu giá biển số xe ô tô.

Điều 3. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô

1. Giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40.000.000 đồng.

2. Tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá.

3. Bước giá là 5.000.000 đồng.

4. Số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá được nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Chính phủ quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô.

Điều 4. Hình thức, phương thức, trình tự, thủ tục đấu giá biển số xe ô tô

1. Hình thức đấu giá là đấu giá trực tuyến.

2. Phương thức đấu giá là phương thức trả giá lên.

3. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đấu giá biển số xe ô tô.

Điều 5. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá

Khi hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia đấu giá hoặc có nhiều người tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá thì biển số xe ô tô đưa ra đấu giá được chuyển nhượng cho người đó.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số xe ô tô; người nhận chuyển nhượng, trao đổi, được tặng cho, thừa kế xe ô tô gắn biển số trúng đấu giá

1. Quyền của người trúng đấu giá biển số xe ô tô bao gồm:

a) Được cấp văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá sau khi nộp đủ số tiền trúng đấu giá;

b) Được đăng ký biển số xe ô tô trúng đấu giá gắn với xe ô tô thuộc sở hữu của mình tại cơ quan công an nơi quản lý biển số xe ô tô trúng đấu giá hoặc nơi người trúng đấu giá đăng ký thường trú, đặt trụ sở;

c) Được giữ lại biển số xe ô tô trúng đấu giá trong trường hợp xe ô tô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm xe ô tô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển giao quyền sở hữu;

d) Được cấp lại biển số xe ô tô trúng đấu giá, văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá khi bị mất, bị mờ, hỏng;

đ) Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá, nếu người trúng đấu giá chết nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số trúng đấu giá thì biển số xe ô tô trúng đấu giá được chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe, người thừa kế theo quy định của pháp luật về thừa kế được nhận số tiền người trúng đấu giá đã nộp sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá.

2. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số xe ô tô bao gồm:

a) Nộp đủ số tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có văn bản phê duyệt kết quả đấu giá; tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký, cấp biển số xe ô tô;

b) Thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số trúng đấu giá trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá; trường hợp sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì thời hạn này được kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 06 tháng. Sau thời hạn quy định, người trúng đấu giá biển số xe ô tô không thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số trúng đấu giá thì biển số xe ô tô trúng đấu giá được chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe và người trúng đấu giá không được hoàn trả số tiền trúng đấu giá đã nộp;

c) Không được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế biển số xe ô tô trúng đấu giá, trừ trường hợp chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế xe ô tô gắn biển số trúng đấu giá.

3. Quyền và nghĩa vụ của người nhận chuyển nhượng, trao đổi, được tặng cho, thừa kế xe ô tô gắn biển số trúng đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 và được thực hiện trong 03 năm.

2. Sau khi hết thời hạn thí điểm, người trúng đấu giá biển số xe ô tô, người nhận chuyển nhượng, trao đổi, được tặng cho, thừa kế xe ô tô gắn biển số trúng đấu giá được tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 6 của Nghị quyết này, trừ trường hợp luật, nghị quyết khác của Quốc hội có quy định khác.

3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

4. Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này, báo cáo Quốc hội kết quả tổng kết thực hiện Nghị quyết và đề xuất hoàn thiện pháp luật về đấu giá biển số xe ô tô tại kỳ họp đầu năm 2026.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2022.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Vương Đình Huệ

THE NATIONAL ASSEMBLY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

Resolution No. 73/2022/QH15

Hanoi, November 15, 2022

 

RESOLUTION

ON PILOT AUCTION OF CAR LICENSE PLATES

THE NATIONAL ASSEMBLY

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Law on Organization of the National Assembly No. 57/2014/QH13, amended by the Law No. 65/2020/QH14;

Pursuant to the Law on Promulgation of Legislative Documents No. 80/2015/QH13, amended by the Law No. 63/2020/QH14;

HEREBY RESOLVES:

Article 1. Scope and regulated entities

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. This Resolution applies to agencies assigned by the Ministry of Public Security to hold auctions; property auction organizations; auctioneers; organizations and individuals participating in the auction and other agencies, organizations and individuals involved in the auction of car license plates.

Article 2. Car license plates put up for auction, property auction organizations

1. The car license plate put up for auction is the one having white background with black letters and numbers, except for license plates issued to cars of military enterprises and projects, business entities in joint venture with foreign partners, cars of foreign organizations and enterprises, diplomatic missions, consular agents, representative offices of international organizations and foreigners working in foreign and international agencies and organizations operating in the Vietnamese territory.

2. The selection of car license plates put up for auction is regulated as follows:

a) The Ministry of Public Security and the property auction organization are responsible for making public the car license plates specified in Clause 1 of this Article that have not been registered or are expected to be issued on the national web portal on property auctions, the website of the Ministry of Public Security, the website of the Traffic Police Department and the online website of the property auction organization;

b) Organizations and individuals may select car license plates of provinces and centrally-affiliated cities to register for auction;

c) The car license plate that is not selected for auction, and the car license plate that is not successfully auctioned shall be immediately transferred to the vehicle registration and management system for registration according to regulations.

3. During the implementation of this Resolution, the Ministry of Public Security shall select a property auction organization among property auction organizations having an online auction website, ensuring compliance with network security requirements when connecting to the vehicle registration and management system to hold car license plate auctions.

Article 3. Reverse price, deposit, bid increment, proceeds from auction of car license plates

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. The deposit is equal to the reverse price of a car license plate put up for auction.

3. The bid increment is VND 5,000,000.

4. The proceeds from the auto license plate auction, after deducting the expenditures for holding the auction, shall be transferred to the central budget in accordance with the law on state budget.

The Government shall elaborate the management and use of the proceeds from the auto license plate auction.

Article 4. Form, method, procedures for auctioning car license plates

1. Auction form is online auction.

2. The auction method is ascending price auction.

3. The Government shall elaborate the procedures for auctioning car license plates.

Article 5. Auction in case there is only one auction registrant, one bidder, or one bidder offering bid

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 6. Rights and obligations of an auction winner of car license plate; the recipient of the transfer, exchange, gift or inheritance of a car with a winning license plate at the auction

1. Rights of an auction winner of car license plate include:

a) To be issued with a written certification of the winning car license plate after paying his/her own winning bid in full;

b) To register the winning car license plate attached to the car under his/her ownership at the police office where the winning car license plate is managed or where the auction winner registers his/her permanent residence or headquarters;

c) To keep the winning car license plate in case the car is lost, damaged, cannot be used or is transferred, exchanged or donated for registration of another vehicle under his/her ownership within 12 months from the time the car is lost, damaged, cannot be used or the ownership is transferred;

d) To be re-issued with the winning car license plate, and a written confirmation of the winning car license plate when it is lost, blurred or damaged;

dd) Within the time limit 12 months from the date of being issued with a written confirmation of the winning car license plate, if the auction winner dies but has not yet carried out the procedures for car registration with the winning license plate, the winning car license plate shall be transferred to the vehicle registration and management system, and the successor of that license plate, in accordance with the law on inheritance, is entitled to receive the amount paid by the auction winner after deducting the costs of holding the auction.

2. Obligations of the auction winner of car license plate include:

a) Fully pay the winning bid within 15 days from the date of approval of the auction results in writing; the winning bid does not include the fee for registration and issuance of the car license plate;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Not to transfer, exchange, gift, or bequeath the winning car license plate, except for the case of transfer, exchange, gifting or bequeathal of the car with the winning license plate.

3. Rights and obligations of the recipients of the transfer, exchange, gifting or inheritance of the car with the winning license plate shall comply with the law on the process of granting and revoking registration and license plates of road motor vehicles.

Article 7. Implementation

1. This Resolution comes into force as of July 1, 2023 and will be implemented for 3 years.  

2. After the pilot period expires, the auction winner of the auto license plate, the recipient of the transfer, exchange, gifting or inheritance of the car with the winning license plate is entitled to continue exercising the rights and obligations specified in Article 6 of this Resolution, unless otherwise provided for by other laws or resolutions of the National Assembly.

3. The National Assembly Standing Committee, the Nationality Council, Committees of National Assembly, National Assembly delegation and National Assembly deputies shall, within the ambit of their tasks and powers, supervise the implementation of the Resolution.

4. The Government shall elaborate, guide and take responsibility for the implementation of this Resolution, send final report on the implementation of the Resolution to the National Assembly and propose the improvement of the laws on car license plate auction at the first meeting in 2026.

This Resolution is passed by the 15th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 4th session on November 15, 2022.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.CHAIRPERSON OF NATIONAL ASSEMBLY

Vuong Dinh Hue

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô do Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.914

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!