Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 71/2018/NQ-HĐND về đổi tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Số hiệu: 71/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Phạm Văn Rạnh
Ngày ban hành: 07/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2018/NQ-ND

Long An, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

V ĐI TÊN CÁC TUYN ĐƯNG TRÊN ĐA BÀN HUYN CN GIUC, TNH LONG AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, ph và công trình công cộng;

Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết đổi tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; Báo cáo thẩm tra số 646/BC-HĐND ngày 20/11/2018 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định đổi tên đường đối với 03 tuyến đường trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 07/12/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019./.

 


Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP (TP.HCM) (b/c);
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH (b/c);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Vụ Pháp chế - Bộ VH-TT&DL;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh Khóa IX;
- UBND tỉnh; UBMTTQ VN tỉnh;
- Các sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP. HĐND tỉnh; Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh; Phòng Công báo - Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Rạnh

 

PHỤ LỤC

ĐỔI TÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYN CN GIUỘC, TỈNH LONG AN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Long An)

STT

Tên đường cũ

Điểm đầu

Điểm cuối

Đ dài

(Km)

Bề rộng trung bình (m)

Kết cấu

Tên đường mới

Tóm tắt tiểu sử

Nền rộng

Mặt rộng

1

Đường huyện Phước Lâm - Long Thượng

Đường tỉnh 835B

ĐH.11 xã Hưng Long

2,3

6

4

Láng Nhựa

Huỳnh Văn Tiết

Liệt sĩ Huỳnh Văn Tiết (1923 - 1959), quê quán ấp Long Thới, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Năm 1937, ông tham gia cách mạng, là Bí thư chi bộ xã năm 1953, đến năm 1954 là Huyện ủy viên, Bí thư xã Long Thượng đến năm 1959. Trong lúc làm nhiệm vụ cách mạng ở vùng địch kiểm soát, bị địch phục kích và hy sinh vào đêm ngày 9/9/1959.

2

Đường huyện Đông Thạnh-Tân Tập

Đường tỉnh 830

Đê Vĩnh Tân

1,5

6,5

3,5

Cấp phối đá dăm 0x4

Trần Ngọc Thạch

Liệt sĩ Trần Ngọc Thạch (1910 - 1948), quê quán ấp Tân Hòa, xã Tân Lập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Năm 1928, ông tham gia cách mạng và có nhiều đóng góp trong cuộc kháng chiến chống Pháp, bị giặc bắt và bêu đầu tại xã Tân Lập ngày 22/12/1948.

3

Đường đê Thạnh Trung

Tỉnh lộ 830 xã Tân Tập

Bến phà Phước Vĩnh Đông

4,3

6

4

Bê tông

Phạm Văn Tài

Đồng chí Phạm Văn Tài (1938 - 2016), quê quán ấp Vĩnh Thạnh, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Năm 1953, ông tham gia cách mạng, đã từng chỉ huy Đại đội 316 huyện Cần Giuộc đánh nhiều trận trên Lộ chng Mỹ (đường đê Thạnh Trung), có quá trình hoạt động cách mạng từ năm 1953 - tháng 12/1959.

- Tháng 12/1963 - 8/1968: Huyện đội trưởng, Phó Bí thư Huyện ủy huyện Cần Giuộc.

- Tháng 9/1968 - 8/1984: Bí thư chi bộ, Trưởng Ban tác chiến phòng tham mưu Phân khu 3, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn Phú Lợi Phân khu 3, Trưng Ban tổng kết chiến tranh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban xã, huyện của Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh Long An.

- Tháng 9/1984 - 1990: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Long An.

- Năm 1991 - 1994: Tnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

-Tháng 1/1995 - 6/1998: y viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

- Tháng 7/1998 - 8/2000: y viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Long An.

- Tháng 9/2000 - 3/2016: Nghỉ hưu.

- Ngày 12/3/2016: mt.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 71/2018/NQ-HĐND về đổi tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.014

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123