Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 210/NQ-HĐND17 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Nhân Chiến
Ngày ban hành: 09/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 210/NQ-HĐND17

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

V/V ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, TÊN PHỐ THỊ TRẤN THỨA, HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH (GIAI ĐOẠN 1)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ ban hành kèm theo Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư s36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005;

Sau khi xem xét Tờ trình số 248/TTr-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh về việc đặt tên đường, tên phố thị trn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 1); Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên đường, tên phố thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 1). Cụ thể như sau:

1. Đặt tên mới cho 05 tuyến đường, gồm:

- Đường Lý Thái Tổ;

- Đường Hàn Thuyên;

- Đường Vũ Giới;

- Đường Phá Lãng;

- Đường Nguyễn Văn Cừ;

2. Đặt tên mới cho 24 tuyến phố, gồm:

- PhĐoàn Phú Tứ;

- Phố Hồ Xuân Hương;

- PhNguyễn Đình Tú;

- Phố Văn Tiến Dũng;

- Phố Vũ Cảnh;

- Phố Phạm Đoan Lượng;

- Phố Phạm Quang Tiến;

- Phố Hoàng SDịch;

- PhNguyễn Bạt Tụy;

- PhTrần Thâm;

- Phố Nguyễn Tử Kỳ;

- Phố Đồng Khởi;

- Phố Ngô Sở Ngọc;

- Phố Trần Biểu;

- Phố Đào Phùng Thái;

- Phố Lương Phùng Thìn;

- Phố Vũ Trinh;

- Phố Nguyễn Điển Kính;

- Phố Nguyễn Đình Chương;

- Phố Bùi;

- Phố Nguyễn Phục;

- Phố Đoàn Sư Đức;

- Phố Nam Cao;

- Phố Vũ Miên.

(Tên đường, phố thị trấn Tha, huyện Lương Tài được thể hiện cụ thể trên biu phụ lục kèm theo).

Điều 2. UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 17 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP, các Bộ: TP, VH-TT-DL (b/c);
- TT Tnh ủy (b/c);
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
- VKSND, TAND tỉnh;
- VPTU, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy;
- TTHĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tnh;
- Công báo tỉnh; Báo BN, Đài PTTH tnh, TTXVN tại Bắc Ninh; Cổng Thông tin điện ttỉnh;
- VP: LĐVP, các phòng CM, lưu VT

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nhân Chiến

 

BIỂU THỐNG KÊ TÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, TUYẾN PHỐ THỊ TRẤN THỨA, HUYỆN LƯƠNG TÀI

(Kèm theo Nghị quyết số 210/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của HĐND tnh Bắc Ninh)

TT

Tên đưng, phố hiện hữu

Tên đưng, phố được đặt mới

Chiều dài (m)

Đim đầu

Điểm cuối

Mt cắt

Tổng
(m)


(m)

Lòng
(m)


(m)

A

Tên đường: 05 tuyến

1

Đường tnh 280

Đường Lý Thái Tổ

1300

Km 16+400 (Ngã ba Thứa)

Km17+700 (Tại vị trí giao với ĐT280 mới)

24

4

16

4

2

Đường tỉnh 281

Đường Hàn Thuyên

3000

Km 12+00 (Ngã ba Thứa)

Km15+00 (Công ty CP tập đoàn Minh Tâm)

22

5

12

5

3

Đường tnh 284

Đường Vũ Giới

800

Km9+800 (Ngã ba Thứa)

Km10+600

22

5

12

5

4

Đường tỉnh 280

Đường Phá Lãng

500

Km 16+400 (Ngã ba Thứa)

Km15+900 (Tại bến xe Thứa)

22

5

12

5

5

Đường tnh 280 mới

Đường Nguyễn Văn C

1800

Ranh giới giữa TT Thứa và xã Bình Định

Tại vị trí ngã tư giao cắt với đường TL284 - Km9+600

37.4

5.7

26

5.7

B

Tên phố: 24 tuyến

1

Đường nội thị

PhĐoàn Phú Tứ

650

Km 12+570 - ĐT281

Km 10+050 - ĐT284

 

 

3

 

2

Đường nội thị

Phố Hồ Xuân Hương

375

Trụ sở Huyện ủy Lương Tài

Tại vị trí Cầu hồ Thứa

9

2

5

2

3

Đường nội thị

Ph Nguyn Đình Tú

900

Km 10+050 - ĐT284

Ngã ba giao với phố Vũ Cảnh

 

 

3

 

4

Đường nội thị

Ph Văn Tiến Dũng

567

Km 16+250 - ĐT280

Tại vị trí Trạm bơm Phượng Trì

 

 

4

 

5

Đường nội thị

Phố Vũ Cảnh

500

KM15+950 - ĐT280

Cách vị trí nhà Văn hóa thôn Kim Đào 200m

 

 

3.5

 

6

Đường nội th

PhPhạm Đoan Lưng

450

Km 12+350 - ĐT281

Km 12+500 - ĐT281

 

 

4

 

7

Đường nội thị

Phố Phạm Quang Tiến

490

Km 17+050 - ĐT280

Vị trí ranh giới giữa thị trấn Thứa và xã Phú Lương

9

1.5

6

1.5

8

Đường nội thị

PhHoàng Sỹ Dịch

545

Km 10+200 - ĐT284

Tại vị trí Đình thôn Đông Hương

 

 

4

 

9

Đường nội thị

Phố Nguyễn Bạt Tụy

467

Vị trí Công ty DHA

Vị trí Chi cục Thống Kê huyện

 

 

6

 

10

Đường nội thị

PhTrần Thâm

595

Km13 + 800 - ĐT281

Tại vị trí giếng làng Giàng

 

 

5

 

11

Đường nội thị

PhNguyễn Tử Kỳ

100

Giao với phố Phạm Đoan Lượng

Giao với phố Nam Cao

 

 

3

 

12

Đường nội thị

Phố Đồng Khởi

600

Km 15+00 - ĐT281

Tại vị trí Cu Táo đôi TT Thứa.

 

 

5

 

13

Đường nội thị

Phố Ngô Sở Ngọc

310

Km10+500 - ĐT284

Giao với P.Nguyễn Điển Kính

18

4.25

9.50

4.25

14

Đường nội thị

Phố Trần Biểu

300

Giao với phNguyễn Phc

Giao với đường Nguyễn Văn Cừ

13.5

3

7.5

3

15

Đường nội thị

Phố Đào Phùng Thái

470

Km 16+600 - ĐT280

Giao với ph Ngô SNgọc

10

2

6

2

16

Đường nội thị

Phố Lương Phùng Thìn

145

Km 12+190 - ĐT281

Giao với Phố Đoàn Phú Tứ

 

 

4,5

 

17

Đường nội thị

Phố Vũ Trinh

128

Km 10+200 - ĐT284

Giao với phố Đào Phùng Thái

 

 

5

 

18

Đường nội thị

Phố Nguyễn Điển Kính

224

Giao với phố Nguyễn Đình Tú

Giao với phố Ngô SNgọc

10

2

6

2

19

Đường nội thị

Phố Nguyễn Đình Chương

135

Km 12+100 - ĐT281

Giao với phố Văn Tiến Dũng

10

2

6

2

20

Đường nội thị

Phố Bùi

827

Km 13 + 800 - ĐT281

Tại vị trí Chùa thôn Bùi

 

 

5

 

21

Đường nội thị

Phố Nguyễn Phục

830

KM15+950 - ĐT280

Km 17+250 - ĐT280

 

 

3.5

 

22

Đường nội thị

PhĐoàn Sư Đức

213

Giao với phố Nguyễn Đình Tú

Tại vị trí đầu cầu hồ Tha

 

 

3

 

23

Đường nội thị

Phố Nam Cao

217

Trạm y tế thị trấn Thứa

Giao với phố Văn Tiến Dũng

 

 

5.4

 

24

Đường nội thị

Phố Vũ Miên

250

Giao với phNguyễn Phục

Giao với đường nhánh

13.5

3

7.5

3

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 210/NQ-HĐND17 ngày 09/12/2015 về đặt tên đường, tên phố thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 1)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.215

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.210.223.150