Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 678/KH-UBND về kiểm soát tải trọng xe năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 678/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Hữu Tháp
Ngày ban hành: 26/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 678/KH-UBND

Kon Tum, ngày 26 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG XE NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe và các văn bản liên quan; để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát tải trọng xe năm 2021 để các đơn vị chức năng liên quan phối hợp triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Tiếp tục thực hiện chủ trương kiểm soát tải trọng xe của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an nhằm hạn chế tối đa tình trạng phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

- Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số 54 (gọi tắt là Trạm cân số 54).

- Thông qua công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp xử lý kịp thời, ngăn chặn các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông.

II. Nội dung Kế hoạch:

1. Hoạt động của Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động số 54:

- Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động được thành lập theo Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; hoạt động, vận hành theo Quy chế phối hợp số 62/QCPH-BGTVT-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải - Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động tại Trạm kiểm tra tải trọng xe và Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và Kế hoạch này.

- Lực lượng tham gia 01 ca trực gồm: 02 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh; 03 cán bộ Thanh tra Giao thông và cán bộ kỹ thuật, lái xe. Khi có tình huống phát sinh, lãnh đạo Trạm cân xem xét điều động, tăng cường bổ sung lực lượng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Việc lập Biên bản, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về tổ chức, hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động.

- Phương tiện, thiết bị hoạt động của Trạm cân 54 gồm:

+ Xe ô tô và thiết bị Trạm cân do Bộ Giao thông vận tải cấp.

+ 01 xe ô tô con của Thanh tra Sở Giao thông vận tải (nếu cần).

+ 01 xe mô tô của Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh.

+ Camera giám sát hoạt động.

+ Trang phục, thiết bị, công cụ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng liên quan theo quy định của ngành.

2. Địa điểm hoạt động: Vị trí kiểm soát tải trọng phương tiện tại lý trình Km1562+700 đường Hồ Chí Minh (khu vực Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum).

3. Thời gian hoạt động: Từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời gian làm việc trong ngày 24h/24h.

4. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách địa phương, kinh phí an toàn giao thông địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Sở Giao thông vận tải phối hợp Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí theo đúng quy định.

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này chỉ đạo việc phối hợp thực hiện, kiểm tra và giám sát hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện đảm bảo hiệu quả.

Ngoài nội dung phối hợp trên, Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, lực lượng trực thuộc tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện và xử lý đối với các phương tiện vận chuyển quá khổ, quá tải, cơi nới thành, thùng xe... theo Thông báo số 13/TB-BCA-V11 ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Bộ Công an và chức năng, nhiệm vụ của ngành theo quy định pháp luật.

Định kỳ hàng quý, Sở Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm soát tải trọng phương tiện tại Trạm cân số 54 về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh để biết, chỉ đạo.

Sở Giao thông vận tải phối hợp Cục Quản lý đường bộ III, Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm soát tải trọng xe trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Kon Tum.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, các điểm tập kết hàng hóa, kho bãi, mỏ vật liệu... nhằm chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về tải trọng xe, không xếp hàng, chở hàng quá khổ, quá tải và chỉ đạo kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn quản lý.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum phối hợp với Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về tải trọng xe, xếp hàng hóa lên xe ô tô, kích thước thành, thùng xe và hình thức xử lý vi phạm liên quan những nội dung trên bằng nhiều hình thức đến tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện.

4. Hàng ngày, Trạm cân số 54 báo cáo lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ để biết, theo dõi; đồng thời có ý kiến chỉ đạo, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

5. Nghiêm cấm cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra tải trọng xe có thái độ gây phiền hà, sách nhiễu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Quá trình triển khai, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan chủ động phối hợp giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giao thông vận tải) để được xem xét điều chỉnh, bổ sung phù hợp.

Ủy ban nhân dân tỉnh báo để các đơn vị, địa phương biết, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (b/c);
- Bộ Giao thông vận tải (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Tổng cục đường bộ Việt Nam;
- Công an tỉnh;
- Các Sở, ban ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cục Quản lý đường bộ III;
- Ban An toàn giao thông tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Văn phòng UBND tỉnh (CVP, PCVPKSX);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, HTKT.HMC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn
Hữu Tháp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 678/KH-UBND về kiểm soát tải trọng xe năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


31

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171