Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 503/KH-UBND 2020 kiểm soát tải trọng xe tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 503/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Hữu Tháp
Ngày ban hành: 24/02/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 503/KH-UBND

Kon Tum, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG XE NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

I. Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Căn cứ Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông;

- Căn cứ Quy chế phối hợp số 62/QCPH-BGTVT-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum trong công tác chỉ đạo điều hành, hoạt động tại Trạm kiểm tra tải trọng xe;

- Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động;

- Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về tổ chức, hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 15/TTr-SGTVT ngày 17 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát tải trọng xe năm 2020 để các đơn vị, lực lượng chức năng liên quan phối hợp triển khai thực hiện, như sau:

II. Mục đích, yêu cầu:

- Tiếp tục thực hiện chủ trương kiểm soát tải trọng xe của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an nhằm hạn chế tối đa tình trạng phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

- Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số 54 (gọi tắt là Trạm cân số 54).

- Thông qua công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp xử lý kịp thời, ngăn chặn các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông.

III. Kế hoạch kiểm soát tải trọng xe

1. Tổ chức kiểm soát tải trọng xe tại Trạm cân số 54 được thành lập theo Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Hoạt động của Trạm cân số 54:

- Thực hiện theo Quy chế phối hợp số 62/QCPH-BGTVT-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải - Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động tại Trạm kiểm tra tải trọng xe và Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và Kế hoạch này.

- Lực lượng tham gia 01 Ca trực gồm: 02 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh; 03 cán bộ Thanh tra Giao thông và cán bộ kỹ thuật, lái xe. Khi có tình huống phát sinh, lãnh đạo Trạm cân xem xét điều động, tăng cường bổ sung lực lượng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Việc lập Biên bản, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động.

- Phương tiện, thiết bị hoạt động của Trạm cân 54 gồm:

+ Xe ô tô và thiết bị Trạm cân do Bộ Giao thông vận tải cấp (hoặc các thiết bị thay thế khi cân tải trọng bị hỏng hoặc không sử dụng được).

+ 01 xe ô tô con của Thanh tra Giao thông - Sở Giao thông vận tải (nếu cần).

+ 01 xe mô tô của Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh.

+ Camera giám sát hoạt động.

+ Trang phục, thiết bị, công cụ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng chức năng liên quan theo quy định của ngành.

3. Địa điểm hoạt động: Vị trí kiểm soát tải trọng phương tiện tại lý trình Km1562+700 đường Hồ Chí Minh (khu vực Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum).

4. Thời gian hoạt động: Từ ngày 21 tháng 02 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; thời gian làm việc trong ngày 24h/24h.

5. Kinh phí thực hiện: Từ Qũy bảo trì đường bộ năm 2020 đã được phân bổ, nguồn thu xử phạt an toàn giao thông và các nguồn khác. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí theo đúng quy định.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này chỉ đạo việc phối hợp thực hiện, kiểm tra và giám sát hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện đảm bảo hiệu quả.

- Chỉ đạo các đơn vị, lực lượng trực thuộc tăng cường công tác tuần tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các phương tiện vận chuyển quá khổ, quá tải và cơi nới thành, thùng xe... theo Thông báo số 13/TB-BCA-V11 ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Bộ Công an và chức năng, nhiệm vụ của ngành theo quy định hiện hành.

- Định kỳ hàng quý, Sở Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm soát tải trọng phương tiện tại Trạm cân số 54 về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh để biết, chỉ đạo.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, các điểm tập kết hàng hóa, kho bãi, mỏ vật liệu ... biết nhằm nâng cao ý thức, tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về tải trọng xe, không xếp hàng, chở hàng quá khổ, quá tải ... trên địa bàn quản lý.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum phối hợp với Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về tải trọng xe, xếp hàng hóa lên xe ô tô, kích thước thành, thùng xe... và hình thức xử lý vi phạm liên quan những nội dung trên bằng nhiều hình thức để các tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện.

4. Hàng ngày, Trạm cân số 54 báo cáo lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ để biết, đồng thời có ý kiến chỉ đạo, xử lý kịp thời đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

5. Nghiêm cấm cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra tải trọng xe có thái độ gây phiền hà, sách nhiễu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

6. Đề nghị các Sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi các cho lực lượng chức năng liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Báo để các đơn vị, địa phương liên quan biết, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban An toàn giao thông tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Sở Giao thông Vận tải;
- Tổng cục đường bộ Việt Nam (p/h);
- Thanh tra Sở Giao thông vận tải (t/h);
- Phòng Cảnh sát Giao thông (t/h);
- Trạm cân 54 (t/h);
- Văn phòng UBND tỉnh (CVP, PVPHTKT);
- Lưu VT, HTKT2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tháp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 503/KH-UBND về kiểm soát tải trọng xe ngày 24/02/2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


281

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.173.144