Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 115/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Văn Khước
Ngày ban hành: 16/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 115/KH-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

GIẢI TỎA VI PHẠM HÀNH LANG AN TOÀN GIAO THÔNG TUYẾN ĐƯỜNG QUỐC LỘ 2 VÀ ĐƯỜNG QUỐC LỘ 2 TUYẾN TRÁNH THÀNH PHỐ VĨNH YÊN ĐOẠN QUA ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ; Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014-2020;

Căn cứ Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt;

Trước hiện trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn giao thông đường bộ dọc 2 bên đường Quốc lộ 2, đường Quốc lộ 2 tuyến tránh thành phố Vĩnh Yên đoạn qua địa bàn tỉnh của các cá nhân, tổ chức gây mất trật tự ATGT. Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự đô thị và bảo đảm trật tự ATGT, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch giải tỏa vi phạm hành lang ATGT tuyến đường Quốc lộ 2 và đường Quốc lộ 2 tuyến tránh thành phố Vĩnh Yên đoạn đi qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Chấn chỉnh và lập lại trật tự đô thị, trật tự hành lang ATGT tuyến đường Quốc lộ 2, đường Quốc lộ 2 tuyến tránh thành phố Vĩnh Yên đoạn qua địa bàn tỉnh; xóa bỏ tình trạng sử dụng đất sai mục đích như: tự ý san lấp, lấn chiếm, xây dựng trái phép trong hành lang an toàn đường bộ, sử dụng vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi tập kết vật liệu, kinh doanh buôn bán hàng hóa... không đảm bảo ATGT, mỹ quan đô thị, tiềm ẩn mất ATGT và nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về công tác đảm bảo trật tự ATGT, trật tự và văn minh đô thị, góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng nếp sống văn hóa ở đô thị và nông thôn theo hướng bền vững, giàu đẹp, văn minh.

Từng bước nâng cao nhận thức về nếp sống văn hóa ở khu dân cư trong các đô thị và nông thôn, tạo sự đồng thuận cao trong các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư trong việc thực hiện sắp xếp, chỉnh trang đô thị, nhằm tạo diện mạo, chất lượng mới tốt hơn cho các đô thị và khu vực nông thôn.

2. Yêu cầu

Các cấp, ngành tiến hành đồng bộ, quyết liệt, triệt để công tác giải tỏa vi phạm hành lang ATGT. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giải thích để các cá nhân, tổ chức nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, trật tự ATGT, thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn.

Trước tiên giải quyết triệt để tình trạng sử dụng trái phép lòng, lề đường, hành lang ATGT không vào mục đích giao thông đối với tuyến đường Quốc lộ 2, đường Quốc lộ 2 tuyến tránh thành phố Vĩnh Yên đoạn qua địa bàn tỉnh. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, trật tự ATGT. Đưa công tác quản lý vỉa hè, hành lang, lòng, lề đường, công tác giữ gìn trật tự đô thị, trật tự ATGT ngày càng đi vào nề nếp, ổn định.

Tập trung lãnh, chỉ đạo thống nhất từ tỉnh đến các huyện, thành phố cho đến các xã, phường, thị trấn, đặc biệt các nơi có đoạn tuyến Quốc lộ 2, đường Quốc lộ 2 tuyến tránh Thành phố Vĩnh Yên đi qua để tạo sự đồng thuận, hưởng ứng trong toàn thể cán bộ, nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, trật tự ATGT.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phạm vi thực hiện

Tập trung giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông tuyến đường Quốc lộ 2, đường Quốc lộ 2 tuyến tránh thành phố Vĩnh Yên đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự quản lý đô thị, ATGT; những quy định của pháp luật về lắp đặt biển hiệu, biển chỉ dẫn, các quy định về hành lang an toàn đường bộ tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ; Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 đến toàn thể nhân dân trên địa bàn biết và tự giác thực hiện.

3. Công tác ra quân kiểm tra, xử lý

Sau thời gian tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tự giác tháo dỡ các vi phạm, UBND các huyện, thành phố có đoạn tuyến Quốc lộ 2, đường Quốc lộ 2 tuyến tránh thành phố Vĩnh Yên đi qua, tổ chức giải tỏa, cưỡng chế triệt để các trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giao thông vận tải

1.1. Có văn bản đề nghị Tổng Cục đường bộ Việt Nam chỉ đạo Cục Quản lý lý đường bộ I và các đơn vị trực tiếp quản lý vận hành khai thác tuyến đường Quốc lộ 2, đường Quốc lộ 2 tuyến tránh thành phố Vĩnh Yên đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm.

1.2. Phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến trật tự ATGT, quản lý trật tự hè phố, lòng, lề đường và hành lang đường bộ.

1.3. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông vận tải phối hợp với các huyện, thành phố bố trí lực lượng và phương tiện (xe thanh tra giao thông) tham gia thực hiện kế hoạch giải tỏa các vi phạm hành lang ATGT, thiết lập kỷ cương trật tự ATGT của các huyện, thành phố.

1.4. Có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý đường bộ theo phân cấp để cùng phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ giải tỏa hành lang ATGT.

2. Công an tỉnh

2.1. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an các huyện, thành phố thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao và công tác phối hợp theo thẩm quyền; tập trung kiểm tra, phối hợp xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm an ninh trật tự, vi phạm hành lang ATGT, vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn.

2.2. Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong việc tổ chức lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông, giải tỏa ách tắc giao thông và bảo đảm an toàn khi tổ chức cưỡng chế giải tỏa các trường hợp cố tình vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT, trật tự đô thị.

2.3. Kiểm tra, phát hiện và đề xuất hướng xử lý kịp thời các điểm đen, điểm có nguy cơ mất ATGT. Phối hợp với các cơ quan quản lý đường bộ theo phân cấp, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm liên quan đến trật tự ATGT, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ và trật tự đô thị.

2.4. Bố trí lực lượng và phương tiện tham gia thực hiện kế hoạch giải tỏa các vi phạm hành lang ATGT, thiết lập kỷ cương trật tự ATGT của các huyện, thành phố. Chủ động phòng ngừa và xử lý nghiêm đối với các trường hợp chống người thi hành công vụ và các hành vi vi phạm khác thuộc thẩm quyền.

3. Sở Xây dựng

3.1. Kiểm tra, rà soát, xử lý và phối hợp xử lý theo trách nhiệm, thẩm quyền đối với các công trình xây dựng trái phép, không phép, chiếm dụng hành lang an toàn đường bộ làm cản trở và tiềm ẩn mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông đặc biệt dọc theo đoạn tuyến Quốc lộ 2, đường Quốc lộ 2 tuyến tránh thành phố Vĩnh Yên đoạn đi qua địa bàn tỉnh.

3.2. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, thành phố có tuyến đường Quốc lộ 2, đường Quốc lộ 2 tuyến tránh thành phố Vĩnh Yên đi qua tiến hành giải tỏa các vi phạm về trật tự xây dựng.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các lực lượng chức năng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã có tuyến Quốc lộ 2, đường Quốc lộ 2 tuyến tránh thành phố Vĩnh Yên đoạn qua địa bàn tỉnh kiểm tra, rà soát, xử lý các sai phạm đối với các kho bãi, cảng bốc xếp vật liệu nằm sát các tuyến đường giao thông. Tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai và tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ theo quy định.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin giao tiếp điện tử

5.1. Tăng cường công tác phổ biến các quy định về phạm vi đất dành cho đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; tuyên truyền các nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng trái phép lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ.

5.2. Phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố có tuyến Quốc lộ 2, đường Quốc lộ 2 tuyến tránh thành phố Vĩnh Yên đi qua, xây dựng tin, bài, phóng sự, chuyên mục về tình trạng vi phạm hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn để phản ánh, tuyên truyền tạo hiệu ứng trong xã hội để người vi phạm tự giác chấp hành, ngăn ngừa vi phạm mới.

5.3. Cử cán bộ, phóng viên tham gia cùng với các lực lượng chức năng trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch giải tỏa các vi phạm hành lang ATGT, thiết lập kỷ cương trật tự ATGT của các huyện, thành phố, để có thông tin, tư liệu tuyên truyền thường xuyên .

6. UBND các huyện, thành phố có tuyến đường Quốc lộ 2, đường Quốc lộ 2 tuyến tránh thành phố Vĩnh Yên đi qua

6.1. Thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện, thành phố do đồng chí Lãnh đạo UBND huyện, thành phố làm Trưởng ban, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và

Trưởng Công an huyện, thành phố làm Phó ban; các thành viên là đại diện lãnh đạo một số phòng, ban chức năng liên quan, mời đại diện Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia Ban chỉ đạo.

6.2. Báo cáo Thường trực huyện ủy, thành ủy để huy động các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể tham gia thực hiện kế hoạch. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo cấp xã như thành phần Ban chỉ đạo cấp huyện để tổ chức thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả.

6.3. Chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời thông báo trên Đài truyền thanh huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn về chủ trương, nội dung kế hoạch này để nhân dân biết, thực hiện.

6.4. Chịu trách nhiệm về công tác kiểm tra, xử lý và duy trì trật tự đô thị, trật tự ATGT theo nội dung kế hoạch; đồng thời tổ chức giải tỏa, cưỡng chế kiên quyết xử lý, đối với các trường hợp cố tình vi phạm, không chấp hành các quy định của pháp luật.

6.5. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ hành lang ATGT đường bộ; tập trung xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm về quản lý sử dụng đất đai, vi phạm về hành lang ATGT, trật tự đô thị, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường gây mất trật tự ATGT.

6.6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức giải tỏa tại địa bàn quản lý

- Thành lập Ban chỉ đạo xong trước ngày 25/7/2019.

- Từ ngày 26/7/2019 đến 15/8/2019: Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, ký cam kết (không lấn chiếm, sử dụng sai mục đích lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT; tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm) đến các tổ chức, hộ dân cư, người dân dọc theo tuyến đường Quốc lộ 2, đường Quốc lộ 2 tuyến tránh thành phố Vĩnh Yên.

- Từ ngày 16/8/2019 đồng loạt ra quân giải tỏa, cưỡng chế các trường hợp vi phạm sử dụng đất sai mục đích đất dành cho đường bộ dọc theo tuyến đường Quốc lộ 2, đường Quốc lộ 2 tuyến tránh thành phố Vĩnh Yên, hoàn thành kế hoạch, giải quyết tình trạng lấn chiếm sử dụng hành lang Quốc lộ 2, đường tránh thành phố Vĩnh Yên trước ngày 30/9/2019.

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch giải tỏa theo định qua Văn phòng thường trực Ban ATGT tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh vào ngày 30 hàng tháng.

6.7. Chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ, duy trì, bảo vệ hành lang ATGT đã được giải tỏa. Quy trách nhiệm cho người đứng đầu địa phương thường xuyên để xảy ra tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ mà không có biện pháp xử lý kiên quyết, dứt điểm.

6.8. UBND cấp huyện sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm trật tự, ATGT được cấp hàng năm để thực hiện việc tuyên truyền, cưỡng chế, giải tỏa hành lang ATGT đảm bảo hiệu quả.

7. Các sở, ngành và các tổ chức chính trị

Các sở, ngành và các tổ chức chính trị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thành viên, hội viên trong cơ quan, tổ chức và tuyên truyền vận động đến nhân dân tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nhất là việc không sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ để xây dựng, bày bán, kinh doanh; đặt, treo biển quảng cáo; phơi rơm rạ, thóc lúa; tổ chức đám cưới, đám tang; hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội…

Nhân rộng các mô hình “Đoạn đường tự quản”, “Tuyến đường kiểu mẫu”... gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”.

8. Cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh (Văn phòng Ban ATGT tỉnh)

8.1. Là cơ quan đầu mối, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện kế hoạch này. Kịp thời báo cáo đề xuất với UBND tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

8.2. In ấn tờ rơi, áp phích, tài liệu tuyên truyền về hành lang an toàn giao thông đường bộ phát cho các xã, phường, thị trấn dọc tuyến Quốc lộ 2, đường Quốc lộ 2 tuyến tránh thành phố Vĩnh Yên.

8.3. Phối hợp với Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng tin, bài, chuyên mục, phóng sự, chuyên đề về công tác tuyên truyền, cưỡng chế giải tỏa vi phạm hành lang ATGT tuyến Quốc lộ 2, đường Quốc lộ 2 tuyến tránh thành phố Vĩnh Yên.

8.4. Định kỳ tổng hợp, báo cáo, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và phê bình, xử lý đối với các đơn vị, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thi hành nhiệm vụ được giao.

9. Các đơn vị Quản lý đường bộ trên địa bàn tỉnh

Đề nghị Tổng Cục đường bộ Việt Nam chỉ đạo Cục Quản lý lý đường bộ I và các đơn vị trực tiếp quản lý vận hành khai thác đoạn tuyến Quốc lộ 2, đường Quốc lộ 2 tuyến tránh thành phố Vĩnh Yên đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với chính quyền các địa phương và các sở, ngành chức năng của tỉnh trong quá thực hiện kế hoạch giải tỏa.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo đề xuất với UBND tỉnh qua Văn phòng thường trực Ban ATGT tỉnh để cho ý kiến chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, HĐND tỉnh (B/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (B/c);
- UBATGT Quốc gia (B/c);
- Bộ GTVT (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Tổng Cục ĐB Việt Nam;
- Cục QL ĐB I;
- Các Sở, ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo VP, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTGTĐT tỉnh;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khước

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 115/KH-UBND ngày 16/07/2019 về giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông tuyến đường Quốc lộ 2 và đường Quốc lộ 2 tuyến tránh thành phố Vĩnh Yên đoạn đi qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


340

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.26.60